Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Text

bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ
bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ

Synonyma

Synonyms

bhajataḥ — tĕm, kdo jednají příznivĕ; api — dokonce; na — ne; vai — jistĕ; kecit — nĕkteří; bhajanti — oplácejí; abhajataḥ — tĕm, kdo nejednají příznivĕ; kutaḥ — natož; ātma-ārāmāḥ — v nitru spokojení; hi — jistĕ; āpta-kāmāḥ — ti, kdo si již splnili své hmotné tužby; akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční; guru-druhaḥ — ti, kdo chovají zášť vůči výše postaveným.

bhajataḥ — with those who are acting favorably; api — even; na — not; vai — certainly; kecit — some; bhajanti — reciprocate; abhajataḥ — with those who are not acting favorably; kutaḥ — what to speak of; ātma-ārāmāḥ — the self-satisfied; hi — indeed; āpta-kāmāḥ — those who have already attained their material desires; akṛta-jñāḥ — those who are ungrateful; guru-druhaḥ — those who are inimical to superiors.

Překlad

Translation

Pak jsou tu ti, kdo nacházejí duchovní spokojenost ve svém nitru, splnili si hmotné tužby nebo ti, kdo mají nevdĕčnou povahu či jednoduše chovají zášť vůči výše postaveným osobám. Tyto osoby nebudou milovat ani ty, kdo je milují, natož ty, kdo se k nim stavĕjí nepřátelsky.

Then there are those individuals who are spiritually self-satisfied, materially fulfilled or by nature ungrateful or simply envious of superiors. Such persons will not love even those who love them, what to speak of those who are inimical.

Význam

Purport

Nĕkteří lidé, spokojení ve svém nitru na duchovní úrovni, neopĕtují náklonnost druhých, protože se chtĕjí vyhnout zapletení ve svĕtských vztazích. Jiní neopĕtují jednoduše ze závisti nebo domýšlivosti. A další neopĕtují proto, že jsou po hmotné stránce spokojení, a nezajímají se tedy o nové hmotné příležitosti. Všechny tyto vĕci Pán Kṛṣṇa trpĕlivĕ vysvĕtluje gopīm.

Some people, being spiritually self-satisfied, do not reciprocate others’ affection because they want to avoid entanglement in mundane dealings. Other persons do not reciprocate simply out of envy or arrogance. And still others fail to reciprocate because they are materially satisfied and thus uninterested in new material opportunities. Lord Kṛṣṇa patiently explains all these things to the gopīs.