Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Kṛṣṇa a gopī se scházejí k tanci rāsa

Kṛṣṇa and the Gopīs Meet for the Rāsa Dance

Tato kapitola líčí, jak se Pán Śrī Kṛṣṇa dohadoval s gopīmi, když se chtĕl tĕšit z tance rāsa. Dále popsán začátek tance rāsa a Pánova zábava, kdy zmizel z kruhu gopī.

This chapter describes how Lord Śrī Kṛṣṇa, intending to enjoy the rāsa dance, engaged in arguments and counterarguments with the gopīs. Then there is a description of the beginning of the rāsa dance and the Lord’s pastime of disappearing from the midst of the gopīs.

Pán Kṛṣṇa si vzpomnĕl na slib, který gopīm dal, když jim ukradl šaty, a proto použil svou energii Yogamāyu a bĕhem jedné podzimní noci v sobĕ projevil touhu vĕnovat se zábavám. Začal tedy hrát na flétnu. Když gopī uslyšely tóny flétny, pocítily silné Amorovo nutkání; ihned zanechaly všech domácích povinností a pospíchaly za Kṛṣṇou. Všechny gopī mĕly čistĕ duchovní tĕla, ale když nĕkterým manželé a další příbuzní bránili v odchodu, Pán Kṛṣṇa zařídil, aby dočasnĕ projevily hmotná tĕla, která pak zanechaly u svých manželů. Tak oklamaly své příbuzné a odešly se setkat s Kṛṣṇou.

Remembering the promise He had made to the gopīs when He had stolen their clothes, Lord Kṛṣṇa employed His Yoga-māyā potency and manifested within Himself the desire to enjoy pastimes during an autumn night. Thus He began to play His flute. When the gopīs heard the flute’s sound, the impulses of Cupid were violently aroused within them, and they immediately abandoned all their household duties and hastily went to Kṛṣṇa. All the gopīs had purely spiritual bodies, but when some of the gopīs’ husbands and other family members stopped the young girls from going, Lord Kṛṣṇa arranged for them to temporarily exhibit material bodies, which they then left at the sides of their husbands. In this way they deceived their relatives and went off to meet Kṛṣṇa.

Když gopī přišly k Pánu Kṛṣṇovi, zeptal se jich: „Proč jste sem přišly? Není vhodné uprostřed noci chodit na takové místo, protože tento les je plný dravé zvĕře. Vaši manželé a dĕti vás brzy přijdou hledat, aby vás odvedli zpĕt domů k vašim domácím povinnostem. Sloužit manželovi a dĕtem je koneckonců hlavní náboženská povinnost ženy. Pro počestnou ženu je naprosto zavrženíhodné stýkat se s milencem a znemožní jí to dostat se do nebe. Kromĕ toho se čistá láska ke Mnĕ nerozvíjí tĕlesnou blízkostí, ale nasloucháním témat se Mnou spojených, zhlížením Mé podoby Božstva v chrámu, meditováním o Mnĕ a vĕrným opĕvováním Mé slávy. Proto byste se všechny mĕly nejradĕji vrátit domů.“

When the gopīs came before Lord Kṛṣṇa, He asked, “Why have you come? It is not good for you to travel to such a place in the dead of the night, for this forest is full of violent creatures. Your husbands and children will soon come searching after you to bring you home and engage you again in your household duties. After all, the prime religious duty of a woman is to serve her husband and children. For a respectable woman to consort with a paramour is totally contemptible and sure to obstruct her progress to heaven. Moreover, one develops pure love for Me not by physical proximity but by hearing topics connected with Me, by viewing My Deity form in the temple, by meditating upon Me and by faithfully chanting My glories. Therefore, all of you would do best to return home.”

Gopī tato slova rozesmutnĕla, chvilku zaplakaly a potom trochu nahnĕvanĕ odpovĕdĕly: „Je od Tebe velmi neslušné odmítnout mladé dívky, které opustily vše, co v životĕ mĕly, a přišly za Tebou s jedinou touhou Ti sloužit. Služba našim manželům a dĕtem nám přináší jen bolest, ale službou Tobĕ, nejdražší Duši všech živých bytostí, dokonale splníme pravou náboženskou povinnost vlastního já. Která žena se nenechá odvést od svých předepsaných povinností, jakmile uslyší píseň Tvé flétny a spatří Tvou podobu, jež okouzluje tři svĕty? Tak jako Nejvyšší Pán Viṣṇu chrání polobohy, Ty odstraňuješ neštĕstí obyvatel Vṛndāvanu. Proto bys nám mĕl ihned poskytnout úlevu od trýznĕ, kterou jsme cítily v odloučení od Tebe.“ Pán Kṛṣṇa, který je vĕčnĕ spokojený ve svém nitru, chtĕl gopī potĕšit, a tak na jejich naléhání odpovĕdĕl tím, že se s nimi vĕnoval různým zábavám. Když však gopī ponĕkud zpychly tím, že si takto získaly Jeho pozornost, pokořil je tím, že znenadání zmizel z místa, kde tanec rāsa probíhal.

The gopīs were crestfallen to hear this, and after crying a little they replied, with a bit of anger, “It is very unfair for You to reject young girls who have abandoned everything in their lives and come to You with the exclusive desire to serve You. By serving our husbands and children we receive only pain, whereas by serving You, the dearmost Soul of all living beings, we will perfectly fulfill the true religious duty of the self. What woman will not deviate from her prescribed duties as soon as she hears Your flute-song and sees Your form, which enchants the three worlds? Just as the Supreme Lord Viṣṇu protects the demigods, You destroy the unhappiness of the people of Vṛndāvana. Therefore You should immediately relieve the torment we have felt because of separation from You.” Wanting to please the gopīs, Lord Kṛṣṇa, who is always satisfied in Himself, responded to their appeals by playing with them in various pastimes. But when this show of attention made them a little proud, He humbled them by suddenly disappearing from the arena of the rāsa dance.

Sloka 1:
Śrī Bādarāyaṇi řekl: Śrī Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a v plné míře oplývá všemi vznešenými vlastnostmi. Přesto, když vidĕl ty podzimní noci provonĕné kvetoucími jasmíny, začal pomýšlet na milostné hrátky. Pro splnĕní svých zámĕrů využil svou vnitřní energii.
ТЕКСТ 1:

Шри Бадараяни сказал: Шри Кришна — это Сам Верховный Господь, исполненный всех совершенств. Тем не менее, увидев, как прекрасны осенние ночи, напоенные ароматом цветов жасмина, Господь возжелал насладиться любовными играми. Чтобы осуществить это желание, Он пустил в ход Свою внутреннюю энергию.
Sloka 2:
Tehdy vyšel mĕsíc, jenž konejšivými paprsky nabarvil tvář východního obzoru načerveno, a zahnal tak trápení všech, kteří jeho východu přihlíželi. Mĕsíc byl jako milovaný manžel, který se vrací po dlouhodobé nepřítomnosti a zdobí tvář své drahé ženy červenou kuṅkumou.
ТЕКСТ 2:

В это время на небе взошла луна, украсив лик западного горизонта красноватым светом своих ласковых лучей и принеся утешение всем тем, кто наблюдал за ее восходом. Луна была похожа на любящего мужа, который после долгой разлуки вернулся к своей любимой жене и украсил ее лицо красноватой кункумой.
Sloka 3:
Pán Kṛṣṇa vidĕl, jak neporušený kotouč mĕsíce v úplňku svítí rudou září novĕ nanesené rumĕlky, jako kdyby to byl obličej bohynĕ štĕstí. Vidĕl také, jak se vlivem mĕsíce otevírají lotosy kumuda a jak jeho paprsky jemnĕ zabarvují les. Pán tedy začal sladce hrát na svou flétnu a přitahovat mysli gopī s nádhernýma očima.
ТЕКСТ 3:

Господь Кришна увидел полную сияющую луну, цвета свежей киновари. Эта луна была подобна лику богини процветания. Лотосы кумуда стали распускаться под лучами луны, залившей своим светом лес. Увидев все это, Господь сладко заиграл на флейте, и эти звуки приковали к себе внимание прекраснооких гопи.
Sloka 4:
Když mladé ženy z Vṛndāvanu uslyšely píseň Kṛṣṇovy flétny, která vzbuzuje romantické pocity, Pán uchvátil jejich mysli. Vydaly se tam, kde čekal jejich milý, aniž vĕdĕly jedna o druhé, a bĕžely tak rychle, až se jim houpaly náušnice.
ТЕКСТ 4:

Когда девушки Вриндавана услышали песнь флейты Кришны, пробуждающую любовь, их умы устремились к Господу. Поодиночке, не ведая о том, что другие тоже делают это, они бросились к тому месту, где ждал их возлюбленный, и на бегу серьги в их ушах раскачивались взад и вперед.
Sloka 5:
Nĕkteré gopī v dobĕ, kdy zaslechly Kṛṣṇovu flétnu, dojily krávy. Přestaly a utíkaly za Ním. Jiné nechaly mléko se srazit na plotnĕ a další nechaly spálit koláče v peci.
ТЕКСТ 5:

Некоторые из гопи доили коров, когда песнь флейты достигла их слуха. Позабыв про дойку, они помчались на свидание с Кришной. Другие бросили молоко на плите или оставили пироги подгорать в печи.
Sloka 6-7:
Nĕkteré z nich se oblékaly, kojily svá nemluvňata nebo osobnĕ sloužily svým manželům, ale všechny zanechaly tĕchto povinností a šly se setkat s Kṛṣṇou. Jiné gopī večeřely, myly se, líčily se nebo si nanášely kajjal na oči. Všechny gopī však s tĕmito činnostmi okamžitĕ přestaly, a přestože mĕly šaty a ozdoby zcela neupravené, spĕchaly za Kṛṣṇou.
ТЕКСТЫ 6-7:

Некоторые из них в тот момент одевались, кормили грудных детей молоком или прислуживали своим мужьям, однако, побросав дела, все они устремились на свидание с Кришной. Другие гопи в это время ужинали, омывались, наносили косметику или подкрашивали глаза каджалом, однако и они, позабыв обо всем и даже не приведя в порядок одежду и украшения, бросились к Кришне.
Sloka 8:
Jejich manželé, otcové, bratři a další příbuzní se je snažili zastavit, ale Kṛṣṇa se již zmocnil jejich srdcí. Byly okouzlené tóny Jeho flétny a odmítly se vrátit.
ТЕКСТ 8:

Мужья, отцы, братья и другие родственники пытались остановить их, но Кришна уже украл их сердца. Околдованные звуками Его флейты, они отказались возвращаться.
Sloka 9:
Nĕkterým gopīm se ale nepodařilo ze svých domů odejít, takže zůstaly doma a se zavřenýma očima meditovaly o Pánu s čistou láskou.
ТЕКСТ 9:

Однако некоторым гопи не удалось выбраться из дома, и тогда, охваченные чистой любовью к Нему, они стали медитировать на Господа с закрытыми глазами.
Sloka 10-11:
U tĕch gopī, které nemohly jít za Kṛṣṇou, vyvolalo nesnesitelné odloučení od jejich milého silnou bolest, která spálila všechnu nepříznivou karmu. V meditaci o Nĕm poznaly Jeho objetí a extáze, kterou tehdy pocítily, vyčerpala jejich hmotnou zbožnost. I když je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Duše, tyto dívky o Nĕm uvažovaly jednoduše jako o svém milenci a v této důvĕrné náladĕ se s Ním sdružovaly. To zničilo jejich karmická pouta a vzdaly se svých hrubohmotných tĕl.
ТЕКСТЫ 10-11:

Невыносимая разлука жгла сердца гопи, которые не смогли увидеться с Кришной, и эти муки сожгли всю их плохую карму. В своей медитации, устремив к Нему все свои мысли, они вдруг ощутили, как Он обнимает их, и то счастье, что они испытали при этом, исчерпало весь запас их материального благочестия. Господь Кришна — это Высшая Душа, однако гопи считали Его просто своим возлюбленным и общались с Ним как с самым близким человеком. Так они избавились от пут кармы и покинули свои материальные тела.
Sloka 12:
Śrī Parīkṣit Mahārāja řekl: Ó mudrci, gopī znaly Kṛṣṇu jen jako svého milence, ne jako Nejvyšší Absolutní Pravdu. Jak se tedy tyto dívky, jejichž mysli byly unášené vlnami kvalit přírody, mohly zbavit připoutanosti ke hmotĕ?
ТЕКСТ 12:

Шри Махараджа Парикшит сказал: О мудрец, гопи думали, что Кришна — это всего лишь их возлюбленный, и не знали о том, что Он Высшая Абсолютная Истина. Как же удалось этим девушкам, чьи умы оставались в водовороте гун природы, освободиться от материальных привязанностей?
Sloka 13:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Tento bod ti již byl vysvĕtlen dříve. Když dokonce i Śiśupāla, který Kṛṣṇu nenávidĕl, dosáhl dokonalosti, co potom říci o Pánových drahých oddaných.
ТЕКСТ 13:

Шукадева Госвами сказал: Я уже объяснял тебе это. Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что уж говорить о дорогих Господу преданных?
Sloka 14:
Ó králi, Nejvyšší Pán je nevyčerpatelný, nezmĕrný a hmotné kvality se Ho nemohou dotknout, protože je jejich vládcem. Účelem Jeho osobního zjevení v tomto svĕtĕ je udĕlit lidstvu ten nejvyšší prospĕch.
ТЕКСТ 14:

О царь, Верховный Господь неисчерпаем и неизмерим. Гуны материальной природы не могут затронуть Его, их повелителя. Он Сам пришел в этот мир, чтобы даровать человечеству высшее благо.
Sloka 15:
Ti, kdo neustále smĕřují svůj chtíč, hnĕv, strach, ochráncovskou náklonnost, vnímání neosobní jednoty nebo přátelství k Pánu Harimu, se jistĕ pohrouží do myšlenek na Nĕj.
ТЕКСТ 15:

Те, чье вожделение, гнев, страх, желание любить и защищать других, чувство единства или дружба всегда связаны с Господом Хари, обязательно погружаются в мысли о Нем.
Sloka 16:
Nemĕl bys být tak udivený Kṛṣṇou, nezrozeným vládcem všech mistrů mystických sil, Nejvyšší Osobností Božství. Vždyť je to přece On, kdo osvobozuje tento svĕt.
ТЕКСТ 16:

Не должен тебя удивлять и Кришна, изначальный Господь, повелитель всех, кто владеет мистическими способностями, Верховная Личность Бога. В конце концов, только Он дарует этому миру освобождение.
Sloka 17:
Když Pán Kṛṣṇa vidĕl, že dívky z Vraji přišly, přivítal je tento nejlepší z řečníků okouzlujícími slovy, která zmátla jejich mysli.
ТЕКСТ 17:

Видя, что девушки Враджа уже пришли, Господь Кришна, лучший из ораторов, приветствовал их ласковыми речами, которые привели их в замешательство.
Sloka 18:
Pán Kṛṣṇa řekl: Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy! Co mohu udĕlat, abych vás potĕšil? Je ve Vraji všechno v pořádku? Řeknĕte Mi prosím, proč jste sem přišly.
ТЕКСТ 18:

Господь Кришна сказал: Добро пожаловать, о самые удачливые из женщин! Что Я могу сделать для вас? Все ли благополучно во Врадже? Пожалуйста, поведайте Мне причину вашего появления здесь.
Sloka 19:
Tato noc je dost strašidelná a pohybují se tu hrůzostrašní tvorové. Vraťte se do Vraji, ó dívky s útlými pasy. Toto není vhodné místo pro ženy.
ТЕКСТ 19:

Ночь в лесу очень страшна. В это время опасные существа рыщут по лесу. О девушки с тонким станом, возвращайтесь во Врадж. Здесь не место для женщин.
Sloka 20:
Vaše matky, otcové, synové, bratři a manželé vás jistĕ hledají, když vás nevidí doma. Nepůsobte svým příbuzným úzkost.
ТЕКСТ 20:

Не найдя вас дома, ваши матери, отцы, сыновья, братья и мужья уже бросились вас искать. Не причиняйте беспокойства своим близким.
Sloka 21-22:
Teď už jste vidĕly tento vṛndāvanský les, plný kvĕtů a prozářený svĕtlem úplňku. Už jste vidĕly krásu stromů, jejichž listy se třepotají v jemném vánku vanoucím od Yamuny. Bĕžte tedy nyní zpátky do vesnice pastevců. Neztrácejte čas. Ó počestné ženy, služte svým manželům a napojte mlékem své naříkající dĕti a telátka.
ТЕКСТЫ 21-22:

Вы уже увидели усыпанный цветами лес Вриндавана, ставший прекрасным в лучах полной луны. Вы полюбовались красотой деревьев и послушали, как шелестит листва на ветру, прилетающем с Ямуны. А теперь поскорей возвращайтесь в деревню пастухов. О целомудренные женщины, вы должны служить своим мужьям и накормить молоком плачущих детей и телят.
Sloka 23:
Na druhou stranu jste sem možná přišly ze své velké lásky ke Mnĕ, která se zmocnila vašich srdcí. To je z vaší strany samozřejmĕ naprosto chvályhodné, protože všechny živé bytosti ke Mnĕ cítí přirozenou náklonnost.
ТЕКСТ 23:

Возможно также, что вы пришли сюда, влекомые неодолимой любовью ко Мне, которая завладела вашими сердцами. Это, конечно же, очень похвально с вашей стороны, поскольку все живые существа естественным образом привязаны ко Мне.
Sloka 24:
Nejvyšší náboženskou povinností ženy je upřímnĕ sloužit svému manželovi, chovat se dobře ke členům jeho rodiny a řádnĕ se starat o své dĕti.
ТЕКСТ 24:

Высший религиозный долг женщины — искренне служить своему мужу, почитать его родственников и заботиться о детях.
Sloka 25:
Ženy, které chtĕjí v příštím životĕ dosáhnout dobrého postavení, by nemĕly nikdy opustit manžela, který nepoklesl ze svých náboženských zásad, i když je nepříjemný, nešťastný, starý, pošetilý, nemocný či chudý.
ТЕКСТ 25:

Женщины, которые желают в следующей жизни родиться в хороших условиях, ни в коем случае не должны оставлять благочестивого, выполняющего свой религиозный долг мужа, даже если он обладает вздорным характером, неудачлив, стар, глуп, болен или беден.
Sloka 26:
Pro ženu ze ctihodné rodiny jsou nicotné cizoložné zálety vždy hodné zavržení. Brání jí v dosažení nebes, ničí její dobrou povĕst a přinášejí jí tĕžkosti a strach.
ТЕКСТ 26:

Для женщины из приличной семьи прелюбодеяние — это всегда позор. Оно закрывает ей доступ в рай, губит ее репутацию, вселяет в ее сердце страх и создает трудности в жизни.
Sloka 27:
Transcendentální láska ke Mnĕ se probouzí oddanou službou v podobĕ naslouchání o Mnĕ, zhlížení Mé podoby Božstva, meditace o Mnĕ a vĕrného opĕvování Mé slávy. Pouhou tĕlesnou blízkostí se stejného výsledku nedosáhne. Vraťte se proto prosím zpátky do svých domovů.
ТЕКСТ 27:

Духовная любовь ко Мне пробуждается в сердце того, кто с глубокой преданностью слушает обо Мне, созерцает Мое Божество в храме, думает обо Мне и с верой возносит Мне хвалу. Такой любви не достичь, просто находясь рядом со Мной. Поэтому, прошу вас, отправляйтесь по домам.
Sloka 28:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Když gopī uslyšely od Govindy tato nemilá slova, byly z nich nešťastné. Jejich velké nadĕje byly zmařeny a cítily nepřekonatelnou úzkost.
ТЕКСТ 28:

Шукадева Госвами сказал: Услышав из уст Говинды эти неприятные речи, гопи опечалились. Их надежды рухнули, а в сердцах поселилось неодолимое беспокойство.
Sloka 29:
Se sklonĕnými hlavami škrábaly gopī špičkami nohou do zemĕ. Jejich červené rty byly vysušené lítostivým tĕžkým dýcháním. Slzy jim tekly z očí a nesly kajjal, kterým byly nalíčené, a smývaly rumĕlku rozetřenou na jejich ňadrech. Tak tam stály a mlčky nesly břímĕ svého neštĕstí.
ТЕКСТ 29:

Гопи опустили головы и тяжело вздыхали от горя, а их горячее дыхание высушивало алые, как плоды бимба, губы. Чертя на земле узоры пальцами ног, они роняли слезы, смешанные с каджалом, и слезы эти смывали с их груди порошок киновари. Так стояли они, молча терпя бремя своего несчастья.
Sloka 30:
Přestože byl Kṛṣṇa jejich milovaný a přestože se kvůli Nĕmu vzdaly všech ostatních cílů svých tužeb, promlouval k nim nemile. Jejich připoutaností k Nĕmu to ale neotřáslo. Zanechaly pláče, utřely si oči a promluvily hlasy rozechvĕlými vzrušením.
ТЕКСТ 30:

Хоть Кришна был их возлюбленным, ради которого они отказались от всех своих желаний, Он встретил их неласково. Но это не смогло нисколько поколебать их привязанность к Кришне. Перестав плакать, они вытерли слезы и заговорили прерывающимися от волнения голосами.
Sloka 31:
Nádherné gopī řekly: Ó všemocný, nemĕl bys mluvit tak krutĕ. Neodmítej nás, které jsme se zřekly všeho hmotného požitku, abychom oddanĕ sloužily Tvým lotosovým nohám. Odmĕň nás, ó tvrdohlavý, tak jako prvotní Pán, Śrī Nārāyaṇa, odmĕňuje snahy svých oddaných dosáhnout osvobození.
ТЕКСТ 31:

Прекрасные гопи сказали: О всемогущий, не пристало Тебе быть таким жестоким. Не отвергай нас: ведь ради того, чтобы служить Твоим лотосным стопам, мы отказались от всех материальных удовольствий. Ответь же нам взаимностью, о упрямец, как изначальный Господь, Шри Нараяна, отвечает Своим преданным, помогая им обрести освобождение.
Sloka 32:
Náš milý Kṛṣṇo, jako znalec náboženství jsi nám radil, že řádnou náboženskou povinností žen je vĕrnĕ sloužit svým manželům, dĕtem a dalším příbuzným. Souhlasíme, že tento princip je správný, ale ve skutečnosti by tato služba mĕla patřit Tobĕ. Ty, ó Pane, jsi koneckonců nejdražším přítelem všech vtĕlených duší. Jsi jejich nejdůvĕrnĕjším příbuzným a vskutku jejich samotným vlastním Já.
Text 32:
Our dear Kṛṣṇa, as an expert in religion You have advised us that the proper religious duty for women is to faithfully serve their husbands, children and other relatives. We agree that this principle is valid, but actually this service should be rendered to You. After all, O Lord, You are the dearmost friend of all embodied souls. You are their most intimate relative and indeed their very Self.
Sloka 33:
Zkušení transcendentalisté vždy zamĕřují svou náklonnost na Tebe, protože Tĕ rozpoznávají jako své pravé vlastní Já a vĕčného milence. K čemu jsou nám všichni tito naši manželé, dĕti a příbuzní, kteří nám jen působí potíže? Proto Tĕ prosíme, ó nejvyšší vládce, abys nám udĕlil svou milost. Ó Pane s lotosovýma očima, nenič prosím nadĕji, že získáme Tvou společnost, kterou jsme si tak dlouho udržovaly.
ТЕКСТ 33:

Сведущие в духовной науке люди всегда направляют свою привязанность на Тебя, поскольку понимают, что Ты их подлинная Душа и вечный возлюбленный. Зачем нам эти мужья, дети и родственники, которые приносят нам одни страдания? Поэтому, о Верховный повелитель, одари нас Своей милостью. О лотосоокий, мы так долго лелеяли надежду быть с Тобой; пожалуйста, не разбивай ее.
Sloka 34:
Až dodnes byly naše mysli pohroužené v domácích starostech, ale Ty jsi snadno odvedl jak naše mysli, tak naše ruce od domácích prací. Teď se naše nohy nepohnou ani o krok od Tvých lotosových nohou. Jak můžeme jít zpátky do Vraji? Co bychom tam dĕlaly?
ТЕКСТ 34:

Вплоть до сегодняшнего дня умы наши были погружены в повседневные дела, однако Ты легко похитил наши умы и даже руки, так что они уже не годятся для домашних обязанностей. Наши ноги не могут сделать даже шагу от Твоих лотосных стоп. Как же мы вернемся во Врадж? Что мы там будем делать?
Sloka 35:
Milý Kṛṣṇo, prosím polej nektarem svých rtů oheň v našich srdcích, který jsi zapálil svými usmĕvavými pohledy a sladkou písní své flétny. Pokud to neudĕláš, odevzdáme svá tĕla ohni odloučení od Tebe, ó příteli, a tak jako yogī dospĕjeme do sídla Tvých lotosových nohou pomocí meditace.
ТЕКСТ 35:

Дорогой Кришна, пожалуйста, пролей нектар Своих губ на пламя, пылающее в наших сердцах, и потуши этот пожар, который Ты Сам разжег Своими веселыми взглядами и сладкими звуками Своей флейты. О друг, если же Ты не сделаешь этого, мы предадим наши тела огню разлуки с Тобой и, полностью сосредоточившись на Тебе, как это делают йоги, все равно достигнем обители Твоих лотосных стоп.
Sloka 36:
Ó Ty, který máš oči jako lotosy, pro bohyni štĕstí je slavností, kdykoliv se dotkne chodidel Tvých lotosových nohou. Jsi velmi drahý obyvatelům lesa, a proto se i my budeme tĕchto lotosových nohou dotýkat. Od té chvíle už nedokážeme ani stát v přítomnosti jakéhokoliv jiného muže, protože budeme dokonale uspokojené Tebou.
ТЕКСТ 36:

О лотосоокий, для богини удачи наступает праздник, когда ей выпадает возможность коснуться Твоих лотосных стоп. Ты очень дорог обитателям леса, и потому мы тоже дотронемся до этих стоп. С этого мгновения мы не сможем больше даже находиться в обществе других мужчин, ибо наши сердца будет переполнять радость, принесенная Тобой.
Sloka 37:
Bohynĕ Lakṣmī, o jejíž pohled se s velkým úsilím ucházejí polobozi, získala jedinečné postavení, neboť neustále spočívá na hrudi svého Pána, Nārāyaṇa. Přesto touží po prachu z Jeho lotosových nohou, i když se o tento prach musí dĕlit s Tulasī-devī a s mnoha dalšími Pánovými služebníky. Podobnĕ my přicházíme k prachu z Tvých lotosových nohou, abychom u nĕj získaly útočištĕ.
ТЕКСТ 37:

Богиня Лакшми, чьего внимания с большим трудом иногда добиваются полубоги, обрела уникальную возможность всегда находиться на груди своего господина, Нараяны. Тем не менее она жаждет обрести пыль с Его лотосных стоп, даже несмотря на то, что ей приходится делить эту привилегию с Туласидеви и другими многочисленными слугами Господа. Вслед за ней и мы тоже обращаемся за прибежищем к пыли с Твоих лотосных стоп.
Sloka 38:
Proto Tĕ prosíme, ó ničiteli všeho neštĕstí, projev nám svou milost. Opustily jsme své rodiny a domovy, abychom mohly přijít k Tvým lotosovým nohám, a nemáme jinou touhu než Ti sloužit. Naše srdce spalují silné touhy vytvořené Tvými krásnými usmĕvavými pohledy. Ó ozdobo mezi muži, prosím udĕlej z nás své služebnice.
ТЕКСТ 38:

Ты избавляешь от всех страданий, поэтому, пожалуйста, одари нас Своей милостью. Чтобы припасть к Твоим лотосным стопам, мы оставили наши дома и семьи. У нас нет иного желания, кроме желания служить Тебе. Сердца наши пылают желаниями, которые породил в нас Ты Своими смеющимися взглядами. О украшение человечества, умоляем Тебя: позволь нам служить Тебе.
Sloka 39:
Když hledíme na Tvůj obličej lemovaný kadeřemi vlasů, na Tvé tváře zkrášlené náušnicemi, na Tvé rty plné nektaru a na Tvůj usmĕvavý pohled a také když vidíme Tvé dvĕ impozantní paže, které zahánĕjí náš strach, a Tvou hruď, která je jediným zdrojem potĕšení pro bohyni štĕstí, musíme se stát Tvými služebnicemi.
ТЕКСТ 39:

Глядя на Твое лицо, обрамленное вьющимися волосами, на щеки, чью красоту оттеняют Твои серьги, на губы, полные нектара, и смеющиеся глаза, видя Твои могучие руки, уносящие прочь все наши страхи, и Твою грудь — единственный источник счастья для богини процветания, мы понимаем, что должны стать Твоими служанками.
Sloka 40:
Milý Kṛṣṇo, která žena ve všech třech svĕtech by se neodchýlila od náboženského chování, když je zmatená sladkou pomalou melodií Tvé flétny? Díky Tvé kráse jsou všechny tři svĕty příznivé. Ve skutečnosti se i kravám, ptákům, stromům a jelenům se ježí chlupy na tĕle v extázi, když vidí Tvou nádhernou podobu.
ТЕКСТ 40:

Дорогой Кришна, найдется ли хоть одна женщина во всех трех мирах, которая не забудет о добропорядочном поведении, услышав завораживающую песнь Твоей флейты, протяжную и ласкающую слух? Твоя красота несет счастье всем трем мирам. В самом деле, даже коровы, птицы, деревья и олени, видя Твой прекрасный облик, приходят в такой восторг, что волоски на их телах встают дыбом.
Sloka 41:
Zjevnĕ ses narodil na tomto svĕtĕ proto, abys obyvatele Vraji zbavil strachu a trápení, tak jako Nejvyšší Osobnost Božství, prvotní Pán, chrání panství polobohů. Proto, ó příteli soužených, laskavĕ polož svou lotosovou ruku na hlavy a planoucí ňadra svých služebnic.
ТЕКСТ 41:

Очевидно, что Ты родился в этом мире, чтобы избавить жителей Враджа от всех страхов и бед, подобно тому как Верховная Личность Бога, изначальный Господь, защищает планеты полубогов. Поэтому, о друг всех страждущих, милостиво положи Свою ладонь, подобную лотосу, на головы Своих служанок и их пылающую грудь.
Sloka 42:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Kṛṣṇa, svrchovaný vládce všech mistrů mystické yogy, se usmíval, když poslouchal tato zoufalá slova gopī. Potom si s nimi milostivĕ užíval, přestože je sám o sobĕ spokojený.
ТЕКСТ 42:

Шукадева Госвами сказал: Выслушав с улыбкой проникнутые отчаянием речи гопи, Господь Кришна, верховный повелитель всех, кто обладает мистическими силами, милостиво согласился наслаждаться с ними, несмотря на то что Сам Он всегда находит удовлетворение внутри Себя.
Sloka 43:
Mezi shromáždĕnými gopīmi vypadal neselhávající Pán Kṛṣṇa jako mĕsíc obklopený hvĕzdami. Ten, který jedná tak velkodušnĕ, svými láskyplnými pohledy způsobil, že jejich obličeje rozkvetly, a širokými úsmĕvy vyjevil záři svých zubů podobných jasmínovým poupatům.
ТЕКСТ 43:

Непогрешимый Господь Кришна, окруженный юными гопи, казался луной на усыпанном звездами небосводе. Известный Своим великодушием, Господь Кришна нежными взглядами заставил расцвести лица гопи, а когда Он широко улыбался, взору девушек открывалось сияние Его зубов, похожих на бутоны жасмина.
Sloka 44:
Když gopī opĕvovaly Jeho slávu, tento vůdce stovek žen jim vlastním hlasitým zpĕvem odpovídal. Pohyboval se mezi nimi s girlandou Vaijayantī kolem krku a zkrášloval les Vṛndāvan.
ТЕКСТ 44:

Пока сотни и сотни гопи возносили Ему хвалу, Он, их предводитель, громко пел. Украшение леса Вриндавана, Он, облаченный в гирлянду Вайджаянти, переходил от одной девушки к другой.
Sloka 45-46:
Śrī Kṛṣṇa šel s gopīmi na břeh Yamuny, kde byl chladivý písek a vítr, rozradostnĕný říčními vlnami, nesl vůni lotosů. Tam Kṛṣṇa ovinul své paže kolem gopī a objal je. Probudil v nádherných mladých ženách z Vraji Amora tím, že se dotýkal jejich rukou, vlasů, stehen, opasků a ňader, laškovnĕ je škrábal svými nehty a také s nimi žertoval, vrhal na nĕ pohledy a smál se s nimi. Tak se Pán tĕšil ze svých zábav.
ТЕКСТЫ 45-46:

Затем Шри Кришна пришел со Своими подругами на берег Ямуны, где песок был прохладен, а ветер, воодушевленный речными волнами, разносил аромат лотосов. Протянув руки к девушкам, Кришна стал обнимать их. Касаясь их рук, волос, бедер, поясов и груди, нежно царапая их Своими ногтями, шутя, смеясь и обмениваясь с ними взглядами, Он пробудил бога любви в сердцах юных красавиц Враджа. Так Господь наслаждался Своими играми.
Sloka 47:
Gopī na sebe začaly být pyšné, že získaly takovou zvláštní pozornost Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, a každá z nich se považovala za nejlepší ženu na Zemi.
ТЕКСТ 47:

Получив такое внимание от Кришны, Верховной Личности Бога, гопи возгордились; каждая из них считала себя лучшей женщиной на земле.
Sloka 48:
Pán Keśava vidĕl, že gopī jsou příliš pyšné na své štĕstí. Chtĕl je zbavit této pýchy a projevit jim další milost, a proto okamžitĕ zmizel.
ТЕКСТ 48:

Господь Кешава, видя, что гопи слишком возгордились выпавшей им удачей, захотел умерить их гордость и одновременно пролить на них милость. Решив так, Он мгновенно исчез.