Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ

CHAPTER TWENTY-NINE

Kṛṣṇa a gopī se scházejí k tanci rāsa

Kṛṣṇa and the Gopīs Meet for the Rāsa Dance

Tato kapitola líčí, jak se Pán Śrī Kṛṣṇa dohadoval s gopīmi, když se chtĕl tĕšit z tance rāsa. Dále popsán začátek tance rāsa a Pánova zábava, kdy zmizel z kruhu gopī.

This chapter describes how Lord Śrī Kṛṣṇa, intending to enjoy the rāsa dance, engaged in arguments and counterarguments with the gopīs. Then there is a description of the beginning of the rāsa dance and the Lord’s pastime of disappearing from the midst of the gopīs.

Pán Kṛṣṇa si vzpomnĕl na slib, který gopīm dal, když jim ukradl šaty, a proto použil svou energii Yogamāyu a bĕhem jedné podzimní noci v sobĕ projevil touhu vĕnovat se zábavám. Začal tedy hrát na flétnu. Když gopī uslyšely tóny flétny, pocítily silné Amorovo nutkání; ihned zanechaly všech domácích povinností a pospíchaly za Kṛṣṇou. Všechny gopī mĕly čistĕ duchovní tĕla, ale když nĕkterým manželé a další příbuzní bránili v odchodu, Pán Kṛṣṇa zařídil, aby dočasnĕ projevily hmotná tĕla, která pak zanechaly u svých manželů. Tak oklamaly své příbuzné a odešly se setkat s Kṛṣṇou.

Remembering the promise He had made to the gopīs when He had stolen their clothes, Lord Kṛṣṇa employed His Yoga-māyā potency and manifested within Himself the desire to enjoy pastimes during an autumn night. Thus He began to play His flute. When the gopīs heard the flute’s sound, the impulses of Cupid were violently aroused within them, and they immediately abandoned all their household duties and hastily went to Kṛṣṇa. All the gopīs had purely spiritual bodies, but when some of the gopīs’ husbands and other family members stopped the young girls from going, Lord Kṛṣṇa arranged for them to temporarily exhibit material bodies, which they then left at the sides of their husbands. In this way they deceived their relatives and went off to meet Kṛṣṇa.

Když gopī přišly k Pánu Kṛṣṇovi, zeptal se jich: „Proč jste sem přišly? Není vhodné uprostřed noci chodit na takové místo, protože tento les je plný dravé zvĕře. Vaši manželé a dĕti vás brzy přijdou hledat, aby vás odvedli zpĕt domů k vašim domácím povinnostem. Sloužit manželovi a dĕtem je koneckonců hlavní náboženská povinnost ženy. Pro počestnou ženu je naprosto zavrženíhodné stýkat se s milencem a znemožní jí to dostat se do nebe. Kromĕ toho se čistá láska ke Mnĕ nerozvíjí tĕlesnou blízkostí, ale nasloucháním témat se Mnou spojených, zhlížením Mé podoby Božstva v chrámu, meditováním o Mnĕ a vĕrným opĕvováním Mé slávy. Proto byste se všechny mĕly nejradĕji vrátit domů.“

When the gopīs came before Lord Kṛṣṇa, He asked, “Why have you come? It is not good for you to travel to such a place in the dead of the night, for this forest is full of violent creatures. Your husbands and children will soon come searching after you to bring you home and engage you again in your household duties. After all, the prime religious duty of a woman is to serve her husband and children. For a respectable woman to consort with a paramour is totally contemptible and sure to obstruct her progress to heaven. Moreover, one develops pure love for Me not by physical proximity but by hearing topics connected with Me, by viewing My Deity form in the temple, by meditating upon Me and by faithfully chanting My glories. Therefore, all of you would do best to return home.”

Gopī tato slova rozesmutnĕla, chvilku zaplakaly a potom trochu nahnĕvanĕ odpovĕdĕly: „Je od Tebe velmi neslušné odmítnout mladé dívky, které opustily vše, co v životĕ mĕly, a přišly za Tebou s jedinou touhou Ti sloužit. Služba našim manželům a dĕtem nám přináší jen bolest, ale službou Tobĕ, nejdražší Duši všech živých bytostí, dokonale splníme pravou náboženskou povinnost vlastního já. Která žena se nenechá odvést od svých předepsaných povinností, jakmile uslyší píseň Tvé flétny a spatří Tvou podobu, jež okouzluje tři svĕty? Tak jako Nejvyšší Pán Viṣṇu chrání polobohy, Ty odstraňuješ neštĕstí obyvatel Vṛndāvanu. Proto bys nám mĕl ihned poskytnout úlevu od trýznĕ, kterou jsme cítily v odloučení od Tebe.“ Pán Kṛṣṇa, který je vĕčnĕ spokojený ve svém nitru, chtĕl gopī potĕšit, a tak na jejich naléhání odpovĕdĕl tím, že se s nimi vĕnoval různým zábavám. Když však gopī ponĕkud zpychly tím, že si takto získaly Jeho pozornost, pokořil je tím, že znenadání zmizel z místa, kde tanec rāsa probíhal.

The gopīs were crestfallen to hear this, and after crying a little they replied, with a bit of anger, “It is very unfair for You to reject young girls who have abandoned everything in their lives and come to You with the exclusive desire to serve You. By serving our husbands and children we receive only pain, whereas by serving You, the dearmost Soul of all living beings, we will perfectly fulfill the true religious duty of the self. What woman will not deviate from her prescribed duties as soon as she hears Your flute-song and sees Your form, which enchants the three worlds? Just as the Supreme Lord Viṣṇu protects the demigods, You destroy the unhappiness of the people of Vṛndāvana. Therefore You should immediately relieve the torment we have felt because of separation from You.” Wanting to please the gopīs, Lord Kṛṣṇa, who is always satisfied in Himself, responded to their appeals by playing with them in various pastimes. But when this show of attention made them a little proud, He humbled them by suddenly disappearing from the arena of the rāsa dance.

Sloka 1:
Śrī Bādarāyaṇi řekl: Śrī Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a v plné míře oplývá všemi vznešenými vlastnostmi. Přesto, když vidĕl ty podzimní noci provonĕné kvetoucími jasmíny, začal pomýšlet na milostné hrátky. Pro splnĕní svých zámĕrů využil svou vnitřní energii.
Text 1:
Śrī Bādarāyaṇi said: Śrī Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, full in all opulences, yet upon seeing those autumn nights scented with blossoming jasmine flowers, He turned His mind toward loving affairs. To fulfill His purposes He employed His internal potency.
Sloka 2:
Tehdy vyšel mĕsíc, jenž konejšivými paprsky nabarvil tvář východního obzoru načerveno, a zahnal tak trápení všech, kteří jeho východu přihlíželi. Mĕsíc byl jako milovaný manžel, který se vrací po dlouhodobé nepřítomnosti a zdobí tvář své drahé ženy červenou kuṅkumou.
Text 2:
The moon then rose, anointing the face of the eastern horizon with the reddish hue of his comforting rays, and thus dispelling the pain of all who watched him rise. The moon was like a beloved husband who returns after a long absence and adorns the face of his beloved wife with red kuṅkuma.
Sloka 3:
Pán Kṛṣṇa vidĕl, jak neporušený kotouč mĕsíce v úplňku svítí rudou září novĕ nanesené rumĕlky, jako kdyby to byl obličej bohynĕ štĕstí. Vidĕl také, jak se vlivem mĕsíce otevírají lotosy kumuda a jak jeho paprsky jemnĕ zabarvují les. Pán tedy začal sladce hrát na svou flétnu a přitahovat mysli gopī s nádhernýma očima.
Text 3:
Lord Kṛṣṇa saw the unbroken disk of the full moon glowing with the red effulgence of newly applied vermilion, as if it were the face of the goddess of fortune. He also saw the kumuda lotuses opening in response to the moon’s presence and the forest gently illumined by its rays. Thus the Lord began to play sweetly on His flute, attracting the minds of the beautiful-eyed gopīs.
Sloka 4:
Když mladé ženy z Vṛndāvanu uslyšely píseň Kṛṣṇovy flétny, která vzbuzuje romantické pocity, Pán uchvátil jejich mysli. Vydaly se tam, kde čekal jejich milý, aniž vĕdĕly jedna o druhé, a bĕžely tak rychle, až se jim houpaly náušnice.
Text 4:
When the young women of Vṛndāvana heard Kṛṣṇa’s flute-song, which arouses romantic feelings, their minds were captivated by the Lord. They went to where their lover waited, each unknown to the others, moving so quickly that their earrings swung back and forth.
Sloka 5:
Nĕkteré gopī v dobĕ, kdy zaslechly Kṛṣṇovu flétnu, dojily krávy. Přestaly a utíkaly za Ním. Jiné nechaly mléko se srazit na plotnĕ a další nechaly spálit koláče v peci.
Text 5:
Some of the gopīs were milking cows when they heard Kṛṣṇa’s flute. They stopped milking and went off to meet Him. Some left milk curdling on the stove, and others left cakes burning in the oven.
Sloka 6-7:
Nĕkteré z nich se oblékaly, kojily svá nemluvňata nebo osobnĕ sloužily svým manželům, ale všechny zanechaly tĕchto povinností a šly se setkat s Kṛṣṇou. Jiné gopī večeřely, myly se, líčily se nebo si nanášely kajjal na oči. Všechny gopī však s tĕmito činnostmi okamžitĕ přestaly, a přestože mĕly šaty a ozdoby zcela neupravené, spĕchaly za Kṛṣṇou.
Texts 6-7:
Some of them were getting dressed, feeding milk to their infants or rendering personal service to their husbands, but they all gave up these duties and went to meet Kṛṣṇa. Other gopīs were taking their evening meals, washing themselves, putting on cosmetics or applying kajjala to their eyes. But all the gopīs stopped these activities at once and, though their clothes and ornaments were in complete disarray, rushed off to Kṛṣṇa.
Sloka 8:
Jejich manželé, otcové, bratři a další příbuzní se je snažili zastavit, ale Kṛṣṇa se již zmocnil jejich srdcí. Byly okouzlené tóny Jeho flétny a odmítly se vrátit.
Text 8:
Their husbands, fathers, brothers and other relatives tried to stop them, but Kṛṣṇa had already stolen their hearts. Enchanted by the sound of His flute, they refused to turn back.
Sloka 9:
Nĕkterým gopīm se ale nepodařilo ze svých domů odejít, takže zůstaly doma a se zavřenýma očima meditovaly o Pánu s čistou láskou.
Text 9:
Some of the gopīs, however, could not manage to get out of their houses, and instead they remained home with eyes closed, meditating upon Him in pure love.
Sloka 10-11:
U tĕch gopī, které nemohly jít za Kṛṣṇou, vyvolalo nesnesitelné odloučení od jejich milého silnou bolest, která spálila všechnu nepříznivou karmu. V meditaci o Nĕm poznaly Jeho objetí a extáze, kterou tehdy pocítily, vyčerpala jejich hmotnou zbožnost. I když je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Duše, tyto dívky o Nĕm uvažovaly jednoduše jako o svém milenci a v této důvĕrné náladĕ se s Ním sdružovaly. To zničilo jejich karmická pouta a vzdaly se svých hrubohmotných tĕl.
Texts 10-11:
For those gopīs who could not go to see Kṛṣṇa, intolerable separation from their beloved caused an intense agony that burned away all impious karma. By meditating upon Him they realized His embrace, and the ecstasy they then felt exhausted their material piety. Although Lord Kṛṣṇa is the Supreme Soul, these girls simply thought of Him as their male lover and associated with Him in that intimate mood. Thus their karmic bondage was nullified and they abandoned their gross material bodies.
Sloka 12:
Śrī Parīkṣit Mahārāja řekl: Ó mudrci, gopī znaly Kṛṣṇu jen jako svého milence, ne jako Nejvyšší Absolutní Pravdu. Jak se tedy tyto dívky, jejichž mysli byly unášené vlnami kvalit přírody, mohly zbavit připoutanosti ke hmotĕ?
Text 12:
Śrī Parīkṣit Mahārāja said: O sage, the gopīs knew Kṛṣṇa only as their lover, not as the Supreme Absolute Truth. So how could these girls, their minds caught up in the waves of the modes of nature, free themselves from material attachment?
Sloka 13:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Tento bod ti již byl vysvĕtlen dříve. Když dokonce i Śiśupāla, který Kṛṣṇu nenávidĕl, dosáhl dokonalosti, co potom říci o Pánových drahých oddaných.
Text 13:
Śukadeva Gosvāmī said: This point was explained to you previously. Since even Śiśupāla, who hated Kṛṣṇa, achieved perfection, then what to speak of the Lord’s dear devotees.
Sloka 14:
Ó králi, Nejvyšší Pán je nevyčerpatelný, nezmĕrný a hmotné kvality se Ho nemohou dotknout, protože je jejich vládcem. Účelem Jeho osobního zjevení v tomto svĕtĕ je udĕlit lidstvu ten nejvyšší prospĕch.
Text 14:
O King, the Supreme Lord is inexhaustible and immeasurable, and He is untouched by the material modes because He is their controller. His personal appearance in this world is meant for bestowing the highest benefit on humanity.
Sloka 15:
Ti, kdo neustále smĕřují svůj chtíč, hnĕv, strach, ochráncovskou náklonnost, vnímání neosobní jednoty nebo přátelství k Pánu Harimu, se jistĕ pohrouží do myšlenek na Nĕj.
Text 15:
Persons who constantly direct their lust, anger, fear, protective affection, feeling of impersonal oneness or friendship toward Lord Hari are sure to become absorbed in thought of Him.
Sloka 16:
Nemĕl bys být tak udivený Kṛṣṇou, nezrozeným vládcem všech mistrů mystických sil, Nejvyšší Osobností Božství. Vždyť je to přece On, kdo osvobozuje tento svĕt.
Text 16:
You should not be so astonished by Kṛṣṇa, the unborn master of all masters of mystic power, the Supreme Personality of Godhead. After all, it is the Lord who liberates this world.
Sloka 17:
Když Pán Kṛṣṇa vidĕl, že dívky z Vraji přišly, přivítal je tento nejlepší z řečníků okouzlujícími slovy, která zmátla jejich mysli.
Text 17:
Seeing that the girls of Vraja had arrived, Lord Kṛṣṇa, the best of speakers, greeted them with charming words that bewildered their minds.
Sloka 18:
Pán Kṛṣṇa řekl: Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy! Co mohu udĕlat, abych vás potĕšil? Je ve Vraji všechno v pořádku? Řeknĕte Mi prosím, proč jste sem přišly.
Text 18:
Lord Kṛṣṇa said: O most fortunate ladies, welcome. What may I do to please you? Is everything well in Vraja? Please tell Me the reason for your coming here.
Sloka 19:
Tato noc je dost strašidelná a pohybují se tu hrůzostrašní tvorové. Vraťte se do Vraji, ó dívky s útlými pasy. Toto není vhodné místo pro ženy.
Text 19:
This night is quite frightening, and frightening creatures are lurking about. Return to Vraja, slender-waisted girls. This is not a proper place for women.
Sloka 20:
Vaše matky, otcové, synové, bratři a manželé vás jistĕ hledají, když vás nevidí doma. Nepůsobte svým příbuzným úzkost.
Text 20:
Not finding you at home, your mothers, fathers, sons, brothers and husbands are certainly searching for you. Don’t cause anxiety for your family members.
Sloka 21-22:
Teď už jste vidĕly tento vṛndāvanský les, plný kvĕtů a prozářený svĕtlem úplňku. Už jste vidĕly krásu stromů, jejichž listy se třepotají v jemném vánku vanoucím od Yamuny. Bĕžte tedy nyní zpátky do vesnice pastevců. Neztrácejte čas. Ó počestné ženy, služte svým manželům a napojte mlékem své naříkající dĕti a telátka.
Texts 21-22:
Now you have seen this Vṛndāvana forest, full of flowers and resplendent with the light of the full moon. You have seen the beauty of the trees, with their leaves trembling in the gentle breeze coming from the Yamunā. So now go back to the cowherd village. Don’t delay. O chaste ladies, serve your husbands and give milk to your crying babies and calves.
Sloka 23:
Na druhou stranu jste sem možná přišly ze své velké lásky ke Mnĕ, která se zmocnila vašich srdcí. To je z vaší strany samozřejmĕ naprosto chvályhodné, protože všechny živé bytosti ke Mnĕ cítí přirozenou náklonnost.
Text 23:
On the other hand, perhaps you have come here out of your great love for Me, which has taken control of your hearts. This is of course quite commendable on your part, since all living entities possess natural affection for Me.
Sloka 24:
Nejvyšší náboženskou povinností ženy je upřímnĕ sloužit svému manželovi, chovat se dobře ke členům jeho rodiny a řádnĕ se starat o své dĕti.
Text 24:
The highest religious duty for a woman is to sincerely serve her husband, behave well toward her husband’s family and take good care of her children.
Sloka 25:
Ženy, které chtĕjí v příštím životĕ dosáhnout dobrého postavení, by nemĕly nikdy opustit manžela, který nepoklesl ze svých náboženských zásad, i když je nepříjemný, nešťastný, starý, pošetilý, nemocný či chudý.
Text 25:
Women who desire a good destination in the next life should never abandon a husband who has not fallen from his religious standards, even if he is obnoxious, unfortunate, old, unintelligent, sickly or poor.
Sloka 26:
Pro ženu ze ctihodné rodiny jsou nicotné cizoložné zálety vždy hodné zavržení. Brání jí v dosažení nebes, ničí její dobrou povĕst a přinášejí jí tĕžkosti a strach.
Text 26:
For a woman from a respectable family, petty adulterous affairs are always condemned. They bar her from heaven, ruin her reputation and bring her difficulty and fear.
Sloka 27:
Transcendentální láska ke Mnĕ se probouzí oddanou službou v podobĕ naslouchání o Mnĕ, zhlížení Mé podoby Božstva, meditace o Mnĕ a vĕrného opĕvování Mé slávy. Pouhou tĕlesnou blízkostí se stejného výsledku nedosáhne. Vraťte se proto prosím zpátky do svých domovů.
Text 27:
Transcendental love for Me arises by the devotional processes of hearing about Me, seeing My Deity form, meditating on Me and faithfully chanting My glories. The same result is not achieved by mere physical proximity. So please go back to your homes.
Sloka 28:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Když gopī uslyšely od Govindy tato nemilá slova, byly z nich nešťastné. Jejich velké nadĕje byly zmařeny a cítily nepřekonatelnou úzkost.
Text 28:
Śukadeva Gosvāmī said: Hearing these unpleasant words spoken by Govinda, the gopīs became morose. Their great hopes were frustrated and they felt insurmountable anxiety.
Sloka 29:
Se sklonĕnými hlavami škrábaly gopī špičkami nohou do zemĕ. Jejich červené rty byly vysušené lítostivým tĕžkým dýcháním. Slzy jim tekly z očí a nesly kajjal, kterým byly nalíčené, a smývaly rumĕlku rozetřenou na jejich ňadrech. Tak tam stály a mlčky nesly břímĕ svého neštĕstí.
Text 29:
Their heads hanging down and their heavy, sorrowful breathing drying up their reddened lips, the gopīs scratched the ground with their toes. Tears flowed from their eyes, carrying their kajjala and washing away the vermilion smeared on their breasts. Thus they stood, silently bearing the burden of their unhappiness.
Sloka 30:
Přestože byl Kṛṣṇa jejich milovaný a přestože se kvůli Nĕmu vzdaly všech ostatních cílů svých tužeb, promlouval k nim nemile. Jejich připoutaností k Nĕmu to ale neotřáslo. Zanechaly pláče, utřely si oči a promluvily hlasy rozechvĕlými vzrušením.
Text 30:
Although Kṛṣṇa was their beloved, and although they had abandoned all other objects of desire for His sake, He had been speaking to them unfavorably. Nonetheless, they remained unflinching in their attachment to Him. Stopping their crying, they wiped their eyes and began to speak, their voices stammering with agitation.
Sloka 31:
Nádherné gopī řekly: Ó všemocný, nemĕl bys mluvit tak krutĕ. Neodmítej nás, které jsme se zřekly všeho hmotného požitku, abychom oddanĕ sloužily Tvým lotosovým nohám. Odmĕň nás, ó tvrdohlavý, tak jako prvotní Pán, Śrī Nārāyaṇa, odmĕňuje snahy svých oddaných dosáhnout osvobození.
Text 31:
The beautiful gopīs said: O all-powerful one, You should not speak in this cruel way. Do not reject us, who have renounced all material enjoyment to render devotional service to Your lotus feet. Reciprocate with us, O stubborn one, just as the primeval Lord, Śrī Nārāyaṇa, reciprocates with His devotees in their endeavors for liberation.
Sloka 32:
Náš milý Kṛṣṇo, jako znalec náboženství jsi nám radil, že řádnou náboženskou povinností žen je vĕrnĕ sloužit svým manželům, dĕtem a dalším příbuzným. Souhlasíme, že tento princip je správný, ale ve skutečnosti by tato služba mĕla patřit Tobĕ. Ty, ó Pane, jsi koneckonců nejdražším přítelem všech vtĕlených duší. Jsi jejich nejdůvĕrnĕjším příbuzným a vskutku jejich samotným vlastním Já.
Text 32:
Our dear Kṛṣṇa, as an expert in religion You have advised us that the proper religious duty for women is to faithfully serve their husbands, children and other relatives. We agree that this principle is valid, but actually this service should be rendered to You. After all, O Lord, You are the dearmost friend of all embodied souls. You are their most intimate relative and indeed their very Self.
Sloka 33:
Zkušení transcendentalisté vždy zamĕřují svou náklonnost na Tebe, protože Tĕ rozpoznávají jako své pravé vlastní Já a vĕčného milence. K čemu jsou nám všichni tito naši manželé, dĕti a příbuzní, kteří nám jen působí potíže? Proto Tĕ prosíme, ó nejvyšší vládce, abys nám udĕlil svou milost. Ó Pane s lotosovýma očima, nenič prosím nadĕji, že získáme Tvou společnost, kterou jsme si tak dlouho udržovaly.
Text 33:
Expert transcendentalists always direct their affection toward You because they recognize You as their true Self and eternal beloved. What use do we have for these husbands, children and relatives of ours, who simply give us trouble? Therefore, O supreme controller, grant us Your mercy. O lotus-eyed one, please do not cut down our long-cherished hope to have Your association.
Sloka 34:
Až dodnes byly naše mysli pohroužené v domácích starostech, ale Ty jsi snadno odvedl jak naše mysli, tak naše ruce od domácích prací. Teď se naše nohy nepohnou ani o krok od Tvých lotosových nohou. Jak můžeme jít zpátky do Vraji? Co bychom tam dĕlaly?
Text 34:
Until today our minds were absorbed in household affairs, but You easily stole both our minds and our hands away from our housework. Now our feet won’t move one step from Your lotus feet. How can we go back to Vraja? What would we do there?
Sloka 35:
Milý Kṛṣṇo, prosím polej nektarem svých rtů oheň v našich srdcích, který jsi zapálil svými usmĕvavými pohledy a sladkou písní své flétny. Pokud to neudĕláš, odevzdáme svá tĕla ohni odloučení od Tebe, ó příteli, a tak jako yogī dospĕjeme do sídla Tvých lotosových nohou pomocí meditace.
Text 35:
Dear Kṛṣṇa, please pour the nectar of Your lips upon the fire within our hearts — a fire You ignited with Your smiling glances and the sweet song of Your flute. If You do not, we will consign our bodies to the fire of separation from You, O friend, and thus like yogīs attain to the abode of Your lotus feet by meditation.
Sloka 36:
Ó Ty, který máš oči jako lotosy, pro bohyni štĕstí je slavností, kdykoliv se dotkne chodidel Tvých lotosových nohou. Jsi velmi drahý obyvatelům lesa, a proto se i my budeme tĕchto lotosových nohou dotýkat. Od té chvíle už nedokážeme ani stát v přítomnosti jakéhokoliv jiného muže, protože budeme dokonale uspokojené Tebou.
Text 36:
O lotus-eyed one, the goddess of fortune considers it a festive occasion whenever she touches the soles of Your lotus feet. You are very dear to the residents of the forest, and therefore we will also touch those lotus feet. From that time on we will be unable even to stand in the presence of any other man, for we will have been fully satisfied by You.
Sloka 37:
Bohynĕ Lakṣmī, o jejíž pohled se s velkým úsilím ucházejí polobozi, získala jedinečné postavení, neboť neustále spočívá na hrudi svého Pána, Nārāyaṇa. Přesto touží po prachu z Jeho lotosových nohou, i když se o tento prach musí dĕlit s Tulasī-devī a s mnoha dalšími Pánovými služebníky. Podobnĕ my přicházíme k prachu z Tvých lotosových nohou, abychom u nĕj získaly útočištĕ.
Text 37:
Goddess Lakṣmī, whose glance is sought after by the demigods with great endeavor, has achieved the unique position of always remaining on the chest of her Lord, Nārāyaṇa. Still, she desires the dust of His lotus feet, even though she has to share that dust with Tulasī-devī and indeed with the Lord’s many other servants. Similarly, we have approached the dust of Your lotus feet for shelter.
Sloka 38:
Proto Tĕ prosíme, ó ničiteli všeho neštĕstí, projev nám svou milost. Opustily jsme své rodiny a domovy, abychom mohly přijít k Tvým lotosovým nohám, a nemáme jinou touhu než Ti sloužit. Naše srdce spalují silné touhy vytvořené Tvými krásnými usmĕvavými pohledy. Ó ozdobo mezi muži, prosím udĕlej z nás své služebnice.
Text 38:
Therefore, O vanquisher of all distress, please show us mercy. To approach Your lotus feet we abandoned our families and homes, and we have no desire other than to serve You. Our hearts are burning with intense desires generated by Your beautiful smiling glances. O jewel among men, please make us Your maidservants.
Sloka 39:
Když hledíme na Tvůj obličej lemovaný kadeřemi vlasů, na Tvé tváře zkrášlené náušnicemi, na Tvé rty plné nektaru a na Tvůj usmĕvavý pohled a také když vidíme Tvé dvĕ impozantní paže, které zahánĕjí náš strach, a Tvou hruď, která je jediným zdrojem potĕšení pro bohyni štĕstí, musíme se stát Tvými služebnicemi.
Text 39:
Seeing Your face encircled by curling locks of hair, Your cheeks beautified by earrings, Your lips full of nectar, and Your smiling glance, and also seeing Your two imposing arms, which take away our fear, and Your chest, which is the only source of pleasure for the goddess of fortune, we must become Your maidservants.
Sloka 40:
Milý Kṛṣṇo, která žena ve všech třech svĕtech by se neodchýlila od náboženského chování, když je zmatená sladkou pomalou melodií Tvé flétny? Díky Tvé kráse jsou všechny tři svĕty příznivé. Ve skutečnosti se i kravám, ptákům, stromům a jelenům se ježí chlupy na tĕle v extázi, když vidí Tvou nádhernou podobu.
Text 40:
Dear Kṛṣṇa, what woman in all the three worlds wouldn’t deviate from religious behavior when bewildered by the sweet, drawn-out melody of Your flute? Your beauty makes all three worlds auspicious. Indeed, even the cows, birds, trees and deer manifest the ecstatic symptom of bodily hair standing on end when they see Your beautiful form.
Sloka 41:
Zjevnĕ ses narodil na tomto svĕtĕ proto, abys obyvatele Vraji zbavil strachu a trápení, tak jako Nejvyšší Osobnost Božství, prvotní Pán, chrání panství polobohů. Proto, ó příteli soužených, laskavĕ polož svou lotosovou ruku na hlavy a planoucí ňadra svých služebnic.
Text 41:
Clearly You have taken birth in this world to relieve the fear and distress of the people of Vraja, just as the Supreme Personality of Godhead, the primeval Lord, protects the domain of the demigods. Therefore, O friend of the distressed, kindly place Your lotus hand on Your maidservants’ heads and burning breasts.
Sloka 42:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Kṛṣṇa, svrchovaný vládce všech mistrů mystické yogy, se usmíval, když poslouchal tato zoufalá slova gopī. Potom si s nimi milostivĕ užíval, přestože je sám o sobĕ spokojený.
Text 42:
Śukadeva Gosvāmī said: Smiling upon hearing these despondent words from the gopīs, Lord Kṛṣṇa, the supreme master of all masters of mystic yoga, mercifully enjoyed with them, although He is self-satisfied.
Sloka 43:
Mezi shromáždĕnými gopīmi vypadal neselhávající Pán Kṛṣṇa jako mĕsíc obklopený hvĕzdami. Ten, který jedná tak velkodušnĕ, svými láskyplnými pohledy způsobil, že jejich obličeje rozkvetly, a širokými úsmĕvy vyjevil záři svých zubů podobných jasmínovým poupatům.
Text 43:
Among the assembled gopīs, the infallible Lord Kṛṣṇa appeared just like the moon surrounded by stars. He whose activities are so magnanimous made their faces blossom with His affectionate glances, and His broad smiles revealed the effulgence of His jasmine-bud-like teeth.
Sloka 44:
Když gopī opĕvovaly Jeho slávu, tento vůdce stovek žen jim vlastním hlasitým zpĕvem odpovídal. Pohyboval se mezi nimi s girlandou Vaijayantī kolem krku a zkrášloval les Vṛndāvan.
Text 44:
As the gopīs sang His praises, that leader of hundreds of women sang loudly in reply. He moved among them, wearing His Vaijayantī garland, beautifying the Vṛndāvana forest.
Sloka 45-46:
Śrī Kṛṣṇa šel s gopīmi na břeh Yamuny, kde byl chladivý písek a vítr, rozradostnĕný říčními vlnami, nesl vůni lotosů. Tam Kṛṣṇa ovinul své paže kolem gopī a objal je. Probudil v nádherných mladých ženách z Vraji Amora tím, že se dotýkal jejich rukou, vlasů, stehen, opasků a ňader, laškovnĕ je škrábal svými nehty a také s nimi žertoval, vrhal na nĕ pohledy a smál se s nimi. Tak se Pán tĕšil ze svých zábav.
Texts 45-46:
Śrī Kṛṣṇa went with the gopīs to the bank of the Yamunā, where the sand was cooling and the wind, enlivened by the river’s waves, bore the fragrance of lotuses. There Kṛṣṇa threw His arms around the gopīs and embraced them. He aroused Cupid in the beautiful young ladies of Vraja by touching their hands, hair, thighs, belts and breasts, by playfully scratching them with His fingernails, and also by joking with them, glancing at them and laughing with them. In this way the Lord enjoyed His pastimes.
Sloka 47:
Gopī na sebe začaly být pyšné, že získaly takovou zvláštní pozornost Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, a každá z nich se považovala za nejlepší ženu na Zemi.
Text 47:
The gopīs became proud of themselves for having received such special attention from Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, and each of them thought herself the best woman on earth.
Sloka 48:
Pán Keśava vidĕl, že gopī jsou příliš pyšné na své štĕstí. Chtĕl je zbavit této pýchy a projevit jim další milost, a proto okamžitĕ zmizel.
Text 48:
Lord Keśava, seeing the gopīs too proud of their good fortune, wanted to relieve them of this pride and show them further mercy. Thus He immediately disappeared.