Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ

Pán Kṛṣṇa zvedá kopec Govardhan

Tato kapitola popisuje, jak se Pána Indry zmocnil hnĕv, když obyvatelé Vraji zrušili jeho obĕť, jak se je snažil potrestat tím, že na Vṛndāvan seslal pustošící déšť, a jak Pán Śrī Kṛṣṇa ochránil Gokulu tím, že zvedl kopec Govardhan a po sedm dní ho používal jako deštník.

Indra zuřil, když se přerušila obĕť, která byla určená pro nĕho. S mylnou představou, že on sám je nejvyšší vládce, řekl: „Lidé často přestávají hledat transcendentální poznání, které je prostředkem seberealizace, a myslí si, že mohou překonat oceán hmotné existence pomocí svĕtských plodonosných obĕtí. Také tyto pastevce omámila pýcha a urazili mĕ tím, když přijali útočištĕ u obyčejného nevĕdomého dítĕte, Kṛṣṇy.“

Indra chtĕl zbavit obyvatele Vraji této domnĕlé pýchy, a proto poslal mraky zvané Sāṁvartaka, jež mají zničit celý svĕt. Poslal je, aby sužovaly Vrajavāsī přívaly deštĕ s kroupami. Pastevce to velmi rozrušilo a obrátili se na Kṛṣṇu, aby je ochránil. Kṛṣṇa vĕdĕl, že tato pohroma je dílem Indry, a rozhodl se rozdrtit na prach Indrovu pýchu. Zvedl tedy jednou rukou kopec Govardhan a všechny pozval, aby se uchýlili do suchého prostoru pod horou. Sedm dní v kuse držel kopec nad hlavou, až Indra nakonec pochopil Kṛṣṇovu mystickou sílu a nařídil mrakům, aby se stáhly.

Poté, co vesničané vyšli zpod hory, položil Kṛṣṇa kopec Govardhan zpĕt na jeho místo. Pastevci pociťovali extázi lásky projevenou potoky slz a ježením chlupů. Buď Kṛṣṇu objímali, nebo Mu dávali požehnání, jak náleželo jejich příslušnému postavení, zatímco polobozi z nebe shazovali spršky kvĕtů a velebili Pána.

Verš

śrī-śuka uvāca
indras tadātmanaḥ pūjāṁ
vijñāya vihatāṁ nṛpa
gopebhyaḥ kṛṣṇa-nāthebhyo
nandādibhyaś cukopa ha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; indraḥ — Pán Indra; tadā — tehdy; ātmanaḥ — jeho; pūjām — uctívání; vijñāya — když pochopil; vihatām — zrušené; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); gopebhyaḥ — na pastevce; kṛṣṇa-nāthebhyaḥ — kteří mĕli Kṛṣṇu za svého Pána; nanda-ādibhyaḥ — v čele s Nandou Mahārājem; cukopa ha — rozhnĕval se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi Parīkṣite, když Indra pochopil, že jeho obĕť byla zrušena, rozlítil se na Nandu Mahārāje a ostatní pastevce, kteří mĕli Kṛṣṇu za svého Pána.

Význam

Śukadeva Gosvāmī hned na začátku této kapitoly vyjevuje Indrovu pošetilost a absurditu jeho hnĕvu. Indra byl zklamaný, protože obyvatelé Vṛndāvanu přijímali Śrī Kṛṣṇu jako svého Pána. Śrī Kṛṣṇa přitom je Pánem, nejen obyvatel Vṛndāvanu, ale všeho, co existuje, včetnĕ samotného Indry. Indrova podráždĕná reakce tedy byla smĕšná. Jak se se říká: „Pýcha předchází pád.“

Verš

gaṇaṁ sāṁvartakaṁ nāma
meghānāṁ cānta-kārīṇām
indraḥ pracodayat kruddho
vākyaṁ cāheśa-māny uta

Synonyma

gaṇam — skupinu; sāṁvartakam nāma — jménem Sāṁvartaka; meghānām — mraků; ca — a; anta-kāriṇām — které způsobují konec vesmíru; indraḥ — Indra; pracodayat — poslal; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; vākyam — slova; ca — a; āha — řekl; īśa-mānī — mylnĕ se považující za nejvyššího vládce; uta — jistĕ.

Překlad

Rozhnĕvaný Indra poslal mraky zvané Sāṁvartaka, které uskutečňují zničení vesmíru. S představou, že on sám je nejvyšší vládce, pak promluvil.

Význam

Velmi důležité je zde slovo īśa-mānī. Indra se povýšenĕ považoval za Pána, a tak projevil postoj typický pro podmínĕnou duši. Mnozí myslitelé ve dvacátém století zaznamenali, jak se v naší kultuře stalo rozšířeným jevem pokládat se za nesmírnĕ významného. Spisovatelé dokonce zavedli pojem „sebestředná generace“. Každého v tomto svĕtĕ více či ménĕ poznamenává syndrom zvaný īśa-māna, což znamená, že pyšnĕ považuje sebe sama za Pána.

Verš

aho śrī-mada-māhātmyaṁ
gopānāṁ kānanaukasām
kṛṣṇaṁ martyam upāśritya
ye cakrur deva-helanam

Synonyma

aho — jen se podívejme; śrī — bohatstvím; mada — omámenosti; māhātmyam — velká míra; gopānām — pastevců; kānana — v lese; okasām — kteří žijí; kṛṣṇam — Kṛṣṇy; martyam — obyčejného človĕka; upāśritya — poté, co přijali útočištĕ u; ye — kteří; cakruḥ — dopustili se; deva — polobohů; helanam — urážky.

Překlad

(Indra řekl:) Jen se podívejme, jak mocnĕ tyto pastevce žijící v lese omámil jejich blahobyt! Odevzdali se obyčejné lidské bytosti, Kṛṣṇovi, a tím urazili bohy.

Význam

Indra samozřejmĕ mínil to, že pastevci urazili jeho, Indru, když přijali útočištĕ u Kṛṣṇy, jehož Indra považoval za martyu, obyčejného smrtelníka. To byl však Indrův obrovský omyl.

Verš

yathādṛḍhaiḥ karma-mayaiḥ
kratubhir nāma-nau-nibhaiḥ
vidyām ānvīkṣikīṁ hitvā
titīrṣanti bhavārṇavam

Synonyma

yathā — jako; adṛḍhaiḥ — které jsou nedostatečné; karma-mayaiḥ — založených na plodonosném jednání; kratubhiḥ — pomocí obřadních obĕtí; nāma — jen podle jména; nau-nibhaiḥ — které slouží jako lodĕ; vidyām — poznání; ānvīkṣikīm — duchovního; hitvā — když se vzdali; titīrṣanti — snaží se překonat; bhava-arṇavam — oceán hmotné existence.

Překlad

To, že se uchylují ke Kṛṣṇovi, je jako pošetilá snaha lidí, kteří se vzdají transcendentálního poznání vlastního já a místo toho se pokoušejí překonat velký oceán hmotné existence na nevhodných lodích v podobĕ plodonosných obřadních obĕtí.

Verš

vācālaṁ bāliśaṁ stabdham
ajñaṁ paṇḍita-māninam
kṛṣṇaṁ martyam upāśritya
gopā me cakrur apriyam

Synonyma

vācālam — upovídaného; bāliśam — dítĕte; stabdham — namyšleného; ajñam — hloupého; paṇḍita-māninam — jenž se považuje za moudrého; kṛṣṇam — Kṛṣṇy; martyam — lidské bytosti; upāśritya — když přijali útočištĕ u; gopāḥ — pastevci; me — proti mnĕ; cakruḥ — jednali; apriyam — nepříznivĕ.

Překlad

Tito pastevci se vůči mnĕ zachovali nepřátelsky, když přijali útočištĕ u této obyčejné lidské bytosti, Kṛṣṇy, který si o sobĕ myslí, že je velmi moudrý, ale přitom je jen hloupé, namyšlené, upovídané dítĕ.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho ve skutečnosti skrze Indrovy urážky bohynĕ Sarasvatī opĕvuje Kṛṣṇu. Ācārya vysvĕtluje: „Vācālam znamená ,ten, kdo umí hovořit v souladu s védskou autoritoù. Bāliśam znamená ,bez jakékoliv okázalosti, jako dítĕ̀. Stabdham znamená, že se nikomu neklaní, protože není nikdo, komu by mĕl vzdávat úctu, ajñam znamená, že není nic, co by mĕl ještĕ poznat, protože je vševĕdoucí, paṇḍita-māninam znamená, že znalci Absolutní Pravdy Ho chovají ve velké vážnosti a kṛṣṇam znamená, že je Nejvyšší Absolutní Pravdou s transcendentální podobou oplývající vĕčností a extází. Martyam znamená, že i když je Absolutní Pravdou, z lásky ke svým oddaným se přesto zjevuje v tomto svĕtĕ jako lidská bytost.“

Slovem vācālam chtĕl Indra Kṛṣṇu pokárat za mnoho drzých argumentů v duchu filosofií karma-mīmāṁsā a sāṅkhya, které Pán předložil, i když je sám neuznává; proto Ho Indra nazval slovem bāliśa neboli „nerozumný“. Slovo stabdha Indra použil proto, že Pán mluvil troufale i před vlastním otcem. I když se tedy Indra snažil Śrī Kṛṣṇu kritizovat, Pánův transcendentální charakter je ve skutečnosti bezúhonný, a tato kapitola ukáže, jak Indra uznal Pánovo postavení.

Verš

eṣāṁ śriyāvaliptānāṁ
kṛṣṇenādhmāpitātmanām
dhunuta śrī-mada-stambhaṁ
paśūn nayata saṅkṣayam

Synonyma

eṣām — jich; śriyā — svým bohatstvím; avaliptānām — kteří jsou omámení; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; ādhmāpita — posílená; ātmanām — jejichž srdce; dhunuta — odstraňte; śrī — na základĕ bohatství; mada — pobláznĕných; stambham — jejich pýchu; paśūn — jejich zvířata; nayata — přiveďte; saṅkṣayam — ke zkáze.

Překlad

(Král Indra řekl zkázonosným mrakům:) Blahobyt pomátl tyto lidi pýchou a Kṛṣṇa jejich povýšenost podporuje. Teď je zbavte té pýchy a zahubte jejich zvířata.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že samotná ochrana krav zajišťovala obyvatelům Vṛndāvanu blahobyt, neboť Indra chtĕl zničit jejich takzvanou pýchu založenou na bohatství zabitím jejich zvířat. Dobře zaopatřené krávy dávají velké množství mléka, ze kterého se dĕlá sýr, máslo, jogurt, ghí a tak dále. Tyto pokrmy jsou chutné samy o sobĕ a také obohacují další potraviny, jako je ovoce, zelenina a obiloviny. Pečivo a zelenina chutnají dobře s máslem a ovoce je zvláštĕ lahodné, když se smíchá se smetanou či jogurtem. Mléčné produkty jsou v civilizované společnosti vždy žádoucí a přebytky se mohou vymĕňovat za mnoho cenného zboží. Jen díky védskému mlékárenství tedy byli obyvatelé Vṛndāvanu i z hmotného hlediska bohatí, zdraví a šťastní a především byli vĕčnými společníky Nejvyššího Pána Kṛṣṇy.

Verš

ahaṁ cairāvataṁ nāgam
āruhyānuvraje vrajam
marud-gaṇair mahā-vegair
nanda-goṣṭha-jighāṁsayā

Synonyma

aham — já; ca — také; airāvatam — jménem Airāvata; nāgam — svém slonu; āruhya — jedoucí na; anuvraje — pojedu za vámi; vrajam — do Vraji; marut-gaṇaiḥ — doprovázený bohy vĕtru; mahā-vegaiḥ — mocnĕ vanoucími; nanda-goṣṭha — společenství pastevců pod vedením Nandy Mahārāje; jighāṁsayā — se zámĕrem zničit.

Překlad

Já pojedu do Vraji za vámi na svém slonu Airāvatovi a vezmu s sebou rychlé a mocné bohy vĕtru, abychom zničili vesnici pastevců vedených Nandou Mahārājem.

Význam

Mraky Sāṁvartaka polekala Indrova silácká nálada, a proto splnily jeho příkaz, jak popisuje následující verš.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ maghavatājñaptā
meghā nirmukta-bandhanāḥ
nanda-gokulam āsāraiḥ
pīḍayām āsur ojasā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ittham — takto; maghavatā — Indrou; ājñaptāḥ — vyslané; meghāḥ — mraky; nirmukta-bandhanāḥ — zbavené svých pout (i když mĕly být zadržované až do doby zničení svĕta); nanda-gokulam — pastviny Nandy Mahārāje; āsāraiḥ — přívaly deštĕ; pīḍayām āsuḥ — sužovaly; ojasā — vší silou.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Na Indrův příkaz se mraky vesmírné zkázy, předčasnĕ zbavené svých pout, vydaly k pastvinám Nandy Mahārāje a začaly obyvatelstvo sužovat prudkými přívaly deštĕ.

Význam

Mraky Sāṁvartaka, které z celé Zemĕ mohly udĕlat jeden velký oceán, začaly s velkou silou zaplavovat prosté území Vraji.

Verš

vidyotamānā vidyudbhiḥ
stanantaḥ stanayitnubhiḥ
tīvrair marud-gaṇair nunnā
vavṛṣur jala-śarkarāḥ

Synonyma

vidyotamānāḥ — osvĕtlované; vidyudbhiḥ — blesky; stanantaḥ — dunící; stanayitnubhiḥ — hromy; tīvraiḥ — hrůzostrašnými; marut-gaṇaiḥ — bohy vĕtru; nunnāḥ — pohánĕné; vavṛṣuḥ — dštily; jala-śarkarāḥ — ledové kroupy.

Překlad

Mraky pohánĕné hroznými bohy vĕtru, planoucí blesky a dunící hromy, dštily ledové kroupy.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz marud-gaṇaiḥ označuje sedm mocných vĕtrů, jako je Āvaha, jenž vládne oblasti Bhuvarloky, a Pravaha, jenž udržuje planety na svých místech.

Verš

sthūṇā-sthūlā varṣa-dhārā
muñcatsv abhreṣv abhīkṣṇaśaḥ
jalaughaiḥ plāvyamānā bhūr
nādṛśyata natonnatam

Synonyma

sthūṇā — jako sloupy; sthūlāḥ — mocné; varsa-dhārāḥ — provazce deštĕ; muñcatsu — spouštĕjící; abhreṣu — mraky; abhīkṣṇaśaḥ — neustále; jala-oghaiḥ — přívaly vody; plāvyamānā — zaplavená; bhūḥ — zemĕ; na adṛśyata — nebyla vidĕt; nataunnatam — nízká či vysoká.

Překlad

Jak z mraků pršely provazce deštĕ silné jako mocné sloupy, zemi zaplavila vodou a nedalo se již rozeznat vyvýšené místo od prohlubnĕ.

Verš

aty-āsārāti-vātena
paśavo jāta-vepanāḥ
gopā gopyaś ca śītārtā
govindaṁ śaraṇaṁ yayuḥ

Synonyma

ati-āsāra — kvůli nadmĕrnému dešti; ati-vātena — a nadmĕrnému vĕtru; paśavaḥ — krávy a další zvířata; jāta-vepanāḥ — třesoucí se; gopāḥ — pastevci; gopyaḥ — pasačky; ca — také; śīta — zimou; ārtāḥ — soužení; govindam — k Pánu Govindovi; śaraṇam — do útočištĕ; yayuḥ — šli.

Překlad

Krávy a další zvířata se třásly kvůli nadmĕrnému dešti a vĕtru a všichni pastevci se svými ženami soužení zimou šli za Pánem Govindou, aby jim poskytl útočištĕ.

Verš

śiraḥ sutāṁś ca kāyena
pracchādyāsāra-pīḍitāḥ
vepamānā bhagavataḥ
pāda-mūlam upāyayuḥ

Synonyma

śiraḥ — své hlavy; sutān — své dĕti; ca — a; kāyena — svými tĕly; pracchādya — kryjící; āsāra-pīḍitāḥ — sužované deštĕm; vepamānāḥ — chvĕjící se; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; pāda-mūlam — chodidla lotosových nohou; upāyayuḥ — vyhledaly.

Překlad

Krávy, rozechvĕlé úzkostí vyvolanou prudkým deštĕm a snažící se vlastními tĕly krýt své hlavy a svá telata, přišly k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bhāga
tvan-nāthaṁ gokulaṁ prabho
trātum arhasi devān naḥ
kupitād bhakta-vatsala

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-bhaga — ó nanejvýš požehnaný; tvat-nātham — který jsi sám svým Pánem; go-kulam — společenství krav; prabho — ó Pane; trātum arhasi — prosím ochraň; devāt — před polobohem Indrou; naḥ — na nás; kupitāt — který se hnĕvá; bhakta-vatsala — ó Ty, který máš tak rád své oddané.

Překlad

(Pastevci se svými ženami oslovili Pána:) Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, ó nanejvýš požehnaný, prosím ochraň krávy před Indrovým hnĕvem! Ó Pane, který máš tak rád své oddané, zachraň prosím i nás.

Význam

V dobĕ Kṛṣṇova zrození Garga Muni předpovĕdĕl: anena sarva-durgāṇi yūyam añjas tariṣyathā (Bhāg. 10.8.16) – „Jeho milostí snadno překonáte všechny tĕžkosti.“ Obyvatelé Vṛndāvanu byli přesvĕdčení, že v tak nebezpečné situaci Pán Śrī Nārāyaṇa zplnomocní Kṛṣṇu, aby je ochránil. Kṛṣṇa pro nĕ byl vším a On sám opĕtoval jejich lásku.

Verš

śilā-varṣāti-vātena
hanyamānam acetanam
nirīkṣya bhagavān mene
kupitendra-kṛtaṁ hariḥ

Synonyma

śilā — s kroupami; varṣa — deštĕ; ati-vātena — a hrozivého vĕtru; hanyamānam — pod náporem; acetanam — v bezvĕdomí; nirīkṣya — když vidĕl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mene — uvažoval; kupita — rozhnĕvaným; indra — Indrou; kṛtam — učinĕné; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Když Nejvyšší Pán Hari vidĕl, že obyvatelé Jeho Gokuly upadají pod krupobitím a hrozivým vĕtrem prakticky do bezvĕdomí, chápal, že to je dílo rozhnĕvaného Indry.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že velké soužení, které zdánlivĕ Indra způsobil obyvatelům Vṛndāvanu, zapříčinila osobní energie Śrī Kṛṣṇy starající se o Jeho zábavy, aby prohloubila láskyplné vztahy mezi nimi a Pánem. Ācārya to přirovnává k bolesti způsobené hladem, která zvĕtšuje požitek hladového človĕka, když se nakonec nají výborného jídla. O hladu se tedy dá říci, že zvyšuje požitek z jídla. Podobné to bylo v případĕ obyvatel Vṛndāvanu, kteří nezažívali obyčejnou, hmotnou úzkost, ale Indrovo jednání v nich přesto vzbuzovalo určitou tíseň a kvůli ní zintenzívnili svou meditaci o Kṛṣṇovi. Když nakonec Pán zasáhl, výsledek byl úžasný.

Verš

apartv aty-ulbaṇaṁ varṣam
ati-vātaṁ śilā-mayam
sva-yāge vihate ’smābhir
indro nāśāya varṣati

Synonyma

apa-ṛtu — neodpovídající ročnímu období; ati-ulbaṇam — neobyčejnĕ prudký; varṣam — déšť; ati-vātam — doprovázený silným vĕtrem; śilā-mayam — s kroupami; sva-yage — jeho obĕť; vihate — když byla zastavena; asmābhiḥ — Námi; indraḥ — král Indra; nāśāya — za účelem zničení; varṣati — spouští.

Překlad

(Śrī Kṛṣṇa si v duchu říkal:) Indra způsobil tento neobyčejnĕ prudký déšť společnĕ s hrozivými vichry a kroupami v nezvyklé roční období, protože jsme zastavili jeho obĕť.

Verš

tatra pratividhiṁ samyag
ātma-yogena sādhaye
lokeśa-mānināṁ mauḍhyād
dhaniṣye śrī-madaṁ tamaḥ

Synonyma

tatra — co se toho týče; prati-vidhim — protiopatření; samyak — náležitĕ; ātma-yogena — svou mystickou silou; sādhaye — zařídím; loka-īśa — za pány svĕta; māninām — tĕch, kteří se mylnĕ považují; mauḍhyāt — z pošetilosti; haniṣye — zničím; śrī-madam — jejich pýchu na bohatství; tamaḥ — nevĕdomost.

Překlad

Svou mystickou silou zcela skoncuji s touto pohromou, kterou vyvolal Indra. Polobozi jako je Indra jsou pyšní na své bohatství a jsou tak pošetilí, že se mylnĕ považují za Pána vesmíru. Teď zničím tuto nevĕdomost.

Verš

na hi sad-bhāva-yuktānāṁ
surāṇām īśa-vismayaḥ
matto ’satāṁ māna-bhaṅgaḥ
praśamāyopakalpate

Synonyma

na — ne; hi — jistĕ; sat-bhāva — kvalitou dobra; yuktānām — kteří jsou obdaření; surāṇām — polobohů; īśa — jako vládnoucí páni; vismayaḥ — klamné vnímání sebe sama; mattaḥ — Mnou; asatām — nečisté; māna — pýchy; bhaṅgaḥ — zničení; praśamāya — jako úleva pro nĕ; upakalpate — je mínĕné.

Překlad

Polobozi jsou obdaření kvalitou dobra, takže by je nemĕla ovlivňovat pýcha nĕkoho, kdo se považuje za Pána. Když ničím pýchu tĕch, kterým se dobra nedostává, Mým cílem je přinést jim úlevu.

Význam

U polobohů se očekává, že budou sad-bhāva-yukta, obdaření duchovní povahou, neboť jsou povĕřenými služebníky Nejvyššího Pána. V Bhagavad-gītĕ (4.24) je řečeno:

brahmārpaṇaṁ brahma havir
brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaṁ
brahma-karma-samādhinā

„To, co se náležitĕ obĕtuje Pánu, se zduchovní.“ Polobozi se vĕnují oddané službĕ Pánu tím způsobem, že řídí různá oddĕlení správy vesmíru. Povaha polobohů neboli Pánových služebníků je tedy čistá (sad-bhāva). Když se jim nedaří žít jak náleží ke vznešenému postavení, které od Pána dostali, a nechovají se, jak by mĕli, pak nejednají jako polobozi, ale jako podmínĕné duše.

Māna, pýcha, je pro podmínĕnou duši přítĕží, která působí úzkost. Ten, kdo je pyšný, není skutečnĕ klidný a spokojený, protože nechápe a zveličuje své postavení. Když se Pánův služebník stane asat, bezbožným, Pán ho zachrání tím, že zničí pýchu, která ho vedla k jeho urážlivému či hřísnému jednání. Pán sám říká: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ – „Když nĕkomu odeberu jeho takzvané bohatství, je to Mé požehnání.“

Pokročilé stádium oddané služby Pánu, jak ho popisuje Rūpa Gosvāmī, je samozřejmĕ yukta-vairāgya, používání bohatství tohoto svĕta k šíření Pánovy mise. Vĕci tohoto svĕta se zjevnĕ dají používat úžasným způsobem k šíření Boží slávy a vytváření zbožné společnosti a pokročilejší oddaný se nenechá zlákat hmotnými prostředky, ale bude je vĕrnĕ a poctivĕ využívat jen pro Pánovo potĕšení. V tomto případĕ Pán Indra zapomnĕl, že je pokorným služebníkem Boha, a Pán Kṛṣṇa proto zařídil, aby tento zmatený polobůh přišel k rozumu.

Verš

tasmān mac-charaṇaṁ goṣṭhaṁ
man-nāthaṁ mat-parigraham
gopāye svātma-yogena
so ’yaṁ me vrata āhitaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; mat-śaraṇam — kteří u Mĕ přijali útočištĕ; goṣṭham — společenství pastevců; mat-nātham — kteří Mĕ mají za svého Pána; mat-parigraham — Mou vlastní rodinu; gopāye — ochráním; sva-ātma-yogena — svou osobní mystickou silou; saḥ ayam — tento; me — Mnou; vrataḥ — slib; āhitaḥ — byl dán.

Překlad

Musím tedy ochránit společenství pastevců svou transcendentální silou, protože jsem jejich útočištĕ a jejich Pán a oni jsou Má rodina. Konekonců jsem slíbil, že budu chránit své oddané.

Význam

Výraz mac-charaṇam vyjadřuje nejen to, že Pán Kṛṣṇa byl pro vraja-jany, lidi z Vṛndāvanu, jediným útočištĕm, ale také že si mezi nimi zřídil svůj domov. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura cituje ze slovníku Anekārtha-varga: śaraṇaṁ gṛha-rakṣitroḥ – „Slovo śaraṇam může označovat buď domov, nebo ochránce.“ Kṛṣṇa byl pro obyvatele Vṛndāvanu jejich milovaným dítĕtem, přítelem, milencem i samotným životem a jejich emoce opĕtoval. Tak žil Śrī Kṛṣṇa mezi tĕmito požehnanými lidmi, chodil do jejich domů a po jejich polích a přirozenĕ chtĕl tak blízké oddané ochránit před nebezpečím všeho druhu.

Verš

ity uktvaikena hastena
kṛtvā govardhanācalam
dadhāra līlayā viṣṇuś
chatrākam iva bālakaḥ

Synonyma

iti — takto; uktvā — poté, co promluvil; ekena — jednou; hastena — rukou; kṛtvā — beroucí; govardhana-acalam — kopec Govardhan; dadhāra — držel ho; līlayā — hravĕ; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; chatrākam — houbu; iva — jako; bālakaḥ — dítĕ.

Překlad

Když to Pán Kṛṣṇa, jenž je samotný Viṣṇu, dořekl, zvedl kopec Govardhan jednou rukou a držel ho zvednutý stejnĕ hravĕ, jako když dítĕ drží houbu.

Význam

Hari-vaṁśa potvrzuje, že Śrī Kṛṣṇa zvedl kopec Govardhan levou rukou: sa dhṛtaḥ saṅgato meghair giriḥ savyena pāṇinā. „Zvedl tu horu, která se dotýkala mraků, levou rukou.“ Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura v dobĕ, kdy se Pán Kṛṣṇa chystal zvednout kopec Govardhan, částečná expanze Jeho energie Yogamāyi zvaná Saṁhārikī dočasnĕ odstranila všechen déšť z nebe, aby se Mu bĕhem toho, kdy z verandy svého domu utíkal rychle k hoře, nenamočil turban ani jiné části odĕvu.

Verš

athāha bhagavān gopān
he ’mba tāta vrajaukasaḥ
yathopajoṣaṁ viśata
giri-gartaṁ sa-go-dhanāḥ

Synonyma

atha — poté; āha — oslovil; bhagavān — Nejvyšší Pán; gopān — pastevce; he — ó; amba — matko; tāta — ó otče; vraja-okasaḥ — ó obyvatelé Vraji; yathā-upajoṣam — jak je vám libo; viśata — prosím vejdĕte; giri — pod tímto kopcem; gartam — do prázdného prostoru; sa-godhanāḥ — se svými kravami.

Překlad

Poté Pán oslovil společenství pastevců: Ó matko, ó otče, ó obyvatelé Vraji, chcete-li, můžete nyní se svými kravami vejít pod tuto horu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podává zajímavý náhled na tuto situaci: Normálnĕ by se velké společenství pastevců, k nĕmuž patřilo mnoho tisíc krav, telat, býků a tak dále, pod střednĕ velkou horu, jako byl Śrī Govardhan, nemohlo vejít. Kopec byl ale v extázi, jelikož se ho dotýkala ruka Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak získal nepochopitelnou moc; dokonce i stovky smrtících blesků, které rozzlobený Indra metal na jeho hřbet, vnímal jako obĕtiny v podobĕ mĕkkých vonných kvĕtů. Chvílemi Śrī Govardhan údery blesků vůbec necítil. Ācārya také cituje Śrī Kṛṣṇu z Hari-vaṁśi: trai-lokyam apy utsahate rakṣituṁ kiṁ punar vrajam – „Śrī Govardhan může poskytnout útočištĕ všem třem svĕtům, o prosté oblasti Vraji nemluvĕ.“

Když Indra zaútočil a Kṛṣṇa zvedl kopec, jeleni, divoká prasata a další zvířata i ptáci žijící na stráních kopce se vyšplhali k jeho vrcholkům a dokonce ani oni necítili sebemenší strádání.

Verš

na trāsa iha vaḥ kāryo
mad-dhastādri-nipātanāt
vāta-varṣa-bhayenālaṁ
tat-trāṇaṁ vihitaṁ hi vaḥ

Synonyma

na — ne; trāsaḥ — strach; iha — v tomto ohledu; vaḥ — vámi; kāryaḥ — mĕl by být pociťován; mat-hasta — z Mé ruky; adri — hory; nipātanāt — z vypadnutí; vāta — z vĕtru; varṣa — a deštĕ; bhayena — strachu; alam — dost bylo; tat-trāṇam — osvobození od toho; vihitam — je zařízené; hi — jistĕ; vaḥ — pro vás.

Překlad

Nebojte se, že Mi ta hora vypadne z ruky. A nemĕjte strach z vĕtru a deštĕ, protože vaše osvobození od tĕchto útrap je již zařízené.

Verš

tathā nirviviśur gartaṁ
kṛṣṇāśvāsita-mānasaḥ
yathāvakāśaṁ sa-dhanāḥ
sa-vrajāḥ sopajīvinaḥ

Synonyma

tathā — tak; nirviviśuḥ — vešli; gartam — do prostoru; kṛṣṇa — Pánem Kṛṣṇou; āśvāsita — uklidnĕné; mānasaḥ — jejich mysli; yathā-avakāśam — pohodlnĕ; sa-dhanāḥ — se svými kravami; sa-vrajāḥ — a se svými vozy; sa-upajīvinaḥ — s tĕmi, kdo na nich záviseli (jako byli jejich služebníci a brāhmaṇští knĕží).

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa takto uklidnil jejich mysli, vešli všichni pod horu, kde nalezli dostatek prostoru pro sebe i všechny své krávy, vozy, služebníky, knĕze a všechny ostatní členy svého společenství.

Význam

Všechna domácí zvířata z Vṛndāvanu byla přivedena do úkrytu pod kopec Govardhan.

Verš

kṣut-tṛḍ-vyathāṁ sukhāpekṣāṁ
hitvā tair vraja-vāsibhiḥ
vīkṣyamāṇo dadhārādriṁ
saptāhaṁ nācalat padāt

Synonyma

kṣut — hladu; tṛṭ — a žíznĕ; vyathām — nesnáze; sukha — na vlastní štĕstí; apekṣām — všechny ohledy; hitvā — odkládající; taiḥ — jimi; vraja-vāsibhiḥ — obyvateli Vraji; vīkṣyamāṇaḥ — pozorovaný; dadhāra — držel; adrim — horu; sapta-aham — po sedm dní; na acalat — nepohnul se; padāt — z toho místa.

Překlad

Pán Kṛṣṇa zapomnĕl na hlad a žízeň a odložil všechny ohledy na vlastní potĕšení. Sedm dní tam stál a držel horu, zatímco lidé z Vraji na Nĕho hledĕli.

Význam

Podle Viṣṇu Purāṇy:

vrajaika-vāsibhir harṣa-
vismitākṣair niṛīkṣitaḥ
gopa-gopī-janair hṛṣṭaiḥ
prīti-visphāritekṣaṇaiḥ
saṁstūyamāna-caritaḥ
kṛṣṇaḥ śailam adhārayat

„Pán Kṛṣṇa držel horu zvednutou, zatímco obyvatelé Vraji, kteří mĕli nyní všichni příležitost být s Ním a hledĕli na Nĕj radostnými a užaslými pohledy, opĕvovali Jeho slávu. Všichni pastevci a jejich ženy byli nadšení a z lásky mĕli oči dokořán otevřené.“

Jelikož obyvatelé Vṛndāvanu neustále pili nektar krásy a sladkosti Śrī Kṛṣṇy, necítili hlad, žízeň ani únavu a Pán Kṛṣṇa také zapomnĕl na jídlo, pití a spánek, když hledĕl na jejich nádherné podoby. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podotýká, že sedm dní nepřetržitého deštĕ z mraků Sāṁvartaka nedokázalo oblast Mathury zaplavit, protože Nejvyšší Pán jednoduše svou energií vodu ihned po dopadu na zem vysoušel. Kṛṣṇovo zvednutí kopce Govardhanu je tedy plné úchvatných podrobností a po tisíce let zůstává jednou z Jeho nejslavnĕjších zábav.

Verš

kṛṣṇa-yogānubhāvaṁ taṁ
niśamyendro ’ti-vismitaḥ
nistambho bhraṣṭa-saṅkalpaḥ
svān meghān sannyavārayat

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; yoga — mystické síly; anubhāvam — působení; tam — to; niśamya — když vidĕl; indraḥ — Pán Indra; ati-vismitaḥ — velmi užaslý; nistambhaḥ — jehož pýcha byla pokořena; bhraṣṭa — zničené; saṅkalpaḥ — jehož odhodlání; svān — své; meghān — mraky; sannyavārayat — zastavil.

Překlad

Indra velmi žasl, když sledoval tento projev Kṛṣṇovy mystické síly. Jelikož byl zbaven své pýchy a jeho zámĕry byly zmařeny, nařídil svým mrakům, aby přestaly.

Verš

khaṁ vyabhram uditādityaṁ
vāta-varṣaṁ ca dāruṇam
niśamyoparataṁ gopān
govardhana-dharo ’bravīt

Synonyma

kham — nebe; vi-abhram — bez mraků; udita — vyšlým; ādityam — se sluncem; vāta-varṣam — vítr a déšť; ca — a; dāruṇam — prudký; niśamya — když vidĕl; uparatam — že ustaly; gopān — k pastevcům; govardhana-dharaḥ — ten, který zvedl kopec Govardhan; abravīt — promluvil.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa, který zvedl kopec Govardhan, vidĕl, že prudký vítr a déšť ustaly, nebe bylo bez mraků a vyšlo slunce, promluvil ke společenství pastevců.

Verš

niryāta tyajata trāsaṁ
gopāḥ sa-strī-dhanārbhakāḥ
upārataṁ vāta-varṣaṁ
vyuda-prāyāś ca nimnagāḥ

Synonyma

niryāta — prosím vyjdĕte; tyajata — odložte; trāsam — svůj strach; gopāḥ — ó pastevci; sa — společnĕ se; strī — svými ženami; dhana — majetkem; arbhakāḥ — a dĕtmi; upāratam — utichlý; vāta-varṣam — vítr a déšť; vi-uda — bez vody; prāyāḥ — prakticky; ca — a; nimnagāḥ — řeky.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Moji milí pastevci, vyjdĕte prosím i se svými ženami, dĕtmi a majetkem ven. Odhoďte všechen strach. Vítr a déšť ustaly a velká voda v řekách opadla.

Verš

tatas te niryayur gopāḥ
svaṁ svam ādāya go-dhanam
śakaṭoḍhopakaraṇaṁ
strī-bāla-sthavirāḥ śanaiḥ

Synonyma

tataḥ — potom; te — oni; niryayuḥ — vyšli; gopāḥ — pastevci; svam svam — každý své; ādāya — beroucí; go-dhanam — krávy; śakaṭa — na své vozy; ūḍha — naložili; upakaraṇam — své vĕci; strī — ženy; bāla — dĕti; sthavirāḥ — a starci; śanaiḥ — pomalu.

Překlad

Pastevci pak sehnali svá stáda krav, naložili vĕci do vozů a vyšli ven. Ženy, dĕti a starci šli pomalu za nimi.

Verš

bhagavān api taṁ śailaṁ
sva-sthāne pūrva-vat prabhuḥ
paśyatāṁ sarva-bhūtānāṁ
sthāpayām āsa līlayā

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; api — a; tam — ten; śailam — kopec; sva-sthāne — na své místo; pūrva-vat — jako předtím; prabhuḥ — všemohoucí Pán; paśyatām — když přihlížely; sarva-bhūtānām — všechny živé bytosti; sthāpayām āsa — položil; līlayā — lehce.

Překlad

Před zraky všech živých bytostí Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, položil kopec na původní místo, tak jak stál předtím.

Verš

taṁ prema-vegān nirbhṛtā vrajaukaso
yathā samīyuḥ parirambhaṇādibhiḥ
gopyaś ca sa-sneham apūjayan mudā
dadhy-akṣatādbhir yuyujuḥ sad-āśiṣaḥ

Synonyma

tam — k Nĕmu; prema — své čisté lásky; vegāt — silou; nirbhṛtāḥ — naplnĕní; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vraji; yathā — každý podle svého postavení; samīyuḥ — předstoupili; parirambhaṇa-ādibhiḥ — s objetím a podobnĕ; gopyaḥ — ženy pastevců; ca — a; sa-sneham — s hlubokou náklonností; apūjayan — projevovaly úctu; mudā — radostnĕ; dadhi — s jogurtem; akṣata — nepolámanými zrny; adbhiḥ — a vodou; yuyujuḥ — předaly; sat — prvotřídní; āśiṣaḥ — požehnání.

Překlad

Všechny obyvatele Vṛndāvanu zaplavila extatická láska a jeden po druhém předstoupili a zdravili Śrī Kṛṣṇu, každý podle svého vztahu s Ním – nĕkteří Ho objímali, nĕkteří se Mu klanĕli a tak dále. Ženy pastevců Mu na projev úcty předaly vodu smíchanou s jogurtem a nepolámaná zrna ječmene a zahrnuly Ho příznivými požehnáními.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že každý obyvatel Vṛndāvanu vnímal Kṛṣṇu po svém – jako níže postaveného, mladšího člena společenství; jako sobĕ rovného; nebo jako výše postaveného – a podle toho s Ním jednali. Ti, kteří byli vůči Kṛṣṇovi ve společensky vyšším postavení, Mu dávali příznivá požehnání, láskyplnĕ Mu čichali k hlavĕ, líbali Ho, mnuli Mu paže a prsty a s rodičovskou náklonností se Ho ptali, zda není unavený nebo zda Ho nĕco nebolí. Ti, kteří Mu byli rovni, se s Ním smáli nebo žertovali a ti, kteří byli mladší než On, Mu padali k nohám, masírovali je a podobnĕ.

Slovo ca v tomto verši vyjadřuje, že k pasačkám se připojily manželky brāhmaṇů a společnĕ nabízely příznivé vĕci, jako je jogurt a nepolámaná zrna. Pán Kṛṣṇa obdržel požehnání jako například: „Nechť porazíš zlomyslné, chráníš slušné, tĕšíš své rodiče a dostává se Ti veškerého bohatství.“

Verš

yaśodā rohiṇī nando
rāmaś ca balināṁ varaḥ
kṛṣṇam āliṅgya yuyujur
āśiṣaḥ sneha-kātarāḥ

Synonyma

yaśodā — matka Yaśodā; rohiṇī — Rohiṇī; nandaḥ — Nanda Mahārāja; rāmaḥ — Balarāma; ca — také; balinām — ze siláků; varaḥ — nejvýznamnĕjší; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; āliṅgya — poté, co objali; yuyujuḥ — všichni dávali; āśiṣaḥ — požehnání; sneha — láskou k Nĕmu; kātarāḥ — bez sebe.

Překlad

Matka Yaśodā, matka Rohiṇī, Nanda Mahārāja a Balarāma, nejmocnĕjší ze siláků, Kṛṣṇu objali a dojatí láskou Mu dali svá požehnání.

Verš

divi deva-gaṇāḥ siddhāḥ
sādhyā gandharva-cāraṇāḥ
tuṣṭuvur mumucus tuṣṭāḥ
puṣpa-varṣāṇi pārthiva

Synonyma

divi — na nebesích; deva-gaṇāḥ — polobozi; siddhāḥ — Siddhové; sādhyāḥ — Sādhyové; gandharva-cāraṇāḥ — Gandharvové a Cāraṇové; tuṣṭuvuḥ — opĕvovali slávu Pána; mumucuḥ — shazovali; tuṣṭāḥ — spokojení; puṣpa-varṣāṇi — spršky kvĕtů; pārthiva — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Ó králi, všichni polobozi na nebesích, včetnĕ Siddhů, Sādhyů, Gandharvů a Cāraṇů, opĕvovali slávu Pána Kṛṣṇy a navýsost spokojení shazovali spršky kvĕtů.

Význam

Polobozi na nebesích byli stejnĕ nadšení jako obyvatelé Vṛndāvanu, a tak probíhala velká vesmírná slavnost.

Verš

śaṅkha-dundubhayo nedur
divi deva-pracoditāḥ
jagur gandharva-patayas
tumburu-pramukhā nṛpa

Synonyma

śaṅkha — lastury; dundubhayaḥ — a kotle; neduḥ — znĕly; divi — na nebeských planetách; deva-pracoditāḥ — zásluhou polobohů; jaguḥ — zpívali; gandharva-patayaḥ — hlavní z Gandharvů; tumburu-pramukhāḥ — jež vedl Tumburu; nṛpa — můj milý králi.

Překlad

Můj milý Parīkṣite, polobozi na nebesích rozeznĕli své lastury a kotle a nejlepší z Gandharvů, jež vedl Tumburu, začali zpívat.

Verš

tato ’nuraktaiḥ paśupaiḥ pariśrito
rājan sva-goṣṭhaṁ sa-balo ’vrajad dhariḥ
tathā-vidhāny asya kṛtāni gopikā
gāyantya īyur muditā hṛdi-spṛśaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; anuraktaiḥ — milujícími; paśu-paiḥ — pasáčky krav; pariśritaḥ — obklopený; rājan — ó králi; sva-goṣṭham — na místo, kde pásl své krávy; sa-balaḥ — s Pánem Balarāmou; avrajat — odešel; hariḥ — Kṛṣṇa; tathā-vidhāni — jako tento (zvednutí Govardhanu); asya — Jeho; kṛtāni — činy; gopikāḥ — pasačky; gāyantyaḥ — opĕvující; īyuḥ — šly; muditāḥ — šťastnĕ; hṛdi-spṛśaḥ — toho, který se dotkl jejich srdcí.

Překlad

V doprovodu svých milujících přátel pasáčků a Pána Balarāmy pak Kṛṣṇa odešel na místo, kde předtím pásl své krávy. Pasačky se vrátily do svých domovů a cestou radostnĕ zpívaly o zvednutí kopce Govardhanu a dalších slavných činech Pána Kṛṣṇy, který se tak hluboce dotkl jejich srdcí.

Význam

Než se gopī vrátily do svých domovů, probĕhla mezi nimi a jejich milým, Śrī Kṛṣṇou, důvĕrná výmĕna kradmých pohledů. Bĕžnĕ nemohly mluvit o Kṛṣṇovi na veřejnosti, protože to byly cudné dívky ze zbožné vesnice, ale nyní využily Pánova podivuhodného vystoupení a bez zábran zpívaly o Jeho překrásných vlastnostech. Pro mladého muže je přirozené, že chce před krásnou mladou dívkou udĕlat nĕco podivuhodného. Gopī byly ty nejkrásnĕjší dívky s čistým srdcem a Śrī Kṛṣṇa v jejich přítomnosti provádĕl ty nejpodivuhodnĕjší činy. Tím vstupoval do jejich jemných srdcí a osvĕžoval jejich vĕčnou oddanost vůči Nĕmu.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvacáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Kṛṣṇa zvedá kopec Govardhan“.