Skip to main content

Sloka 12

ТЕКСТ 12

Verš

Текст

śrī-śuka uvāca
vaco niśamya nandasya
tathānyeṣāṁ vrajaukasām
indrāya manyuṁ janayan
pitaraṁ prāha keśavaḥ
рӣ-ука увча
вачо ниамйа нандасйа
татхнйеш враджаукасм
индрйа манйу джанайан
питара прха кеава

Synonyma

Пословный перевод

śrī śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vacaḥ — slova; niśamya — když slyšel; nandasya — Mahārāje Nandy; tathā — a také; anyeṣām — dalších; vraja-okasām — obyvatel Vraji; indrāya — v Pánu Indrovi; manyum — hnĕv; janayan — vzbuzující; pitaram — ke svému otci; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Keśava.

рӣ-ука увча — Шри Шукадева Госвами сказал; вача — слова; ниамйа — выслушав; нандасйа — Махараджи Нанды; татх — а также; анйешм — других; враджа-окасм — жителей Враджа; индрйа — Господу Индре; манйум — гнев; джанайан — вселяя; питарам — отцу; прха — сказал; кеава — Господь Кешава.

Překlad

Перевод

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Keśava (Kṛṣṇa) slyšel, co Jeho otec Nanda a další starší obyvatelé Vraji říkají, oslovil svého otce tak, aby v Pánu Indrovi vzbudil hnĕv.

Шукадева Госвами сказал: Выслушав речи отца и других старейшин Враджа, Господь Кешава [Кришна] обратился к ним со словами, которые должны были вызвать у Индры гнев.

Význam

Комментарий

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že zámĕrem Pána Kṛṣṇy nebylo urazit poloboha, ale strhnout obrovskou horu pýchy, která se vzedmula v Pánovĕ nepatrném služebníkovi, jenž mĕl Pána zastupovat jako Indra. Zvednutím kopce Govardhanu se Pán Kṛṣṇa chystal zavést každoroční blaženou slavnost zvanou Govardhana-pūjā a také si chtĕl vychutnat příjemnou zábavu, kdy stráví nĕkolik dní pod horou se všemi svými milujícími oddanými.

Шрила Шридхара Свами объясняет, что Господь Кришна не просто хотел оскорбить этого полубога: Он намеревался сокрушить высокую гору гордыни, выросшую в сердце Его крошечного слуги, чьей обязанностью было лишь исполнять возложенную на него роль Индры. Подняв холм Говардхана, Кришна положил начало ежегодному веселому празднику — Говардхана- пудже. Далее мы узнаем, как под этим холмом в течение нескольких дней Он наслаждался обществом Своих любящих преданных.