Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
vaco niśamya nandasya
tathānyeṣāṁ vrajaukasām
indrāya manyuṁ janayan
pitaraṁ prāha keśavaḥ
śrī-śuka uvāca
vaco niśamya nandasya
tathānyeṣāṁ vrajaukasām
indrāya manyuṁ janayan
pitaraṁ prāha keśavaḥ

Synonyma

Synonyms

śrī śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vacaḥ — slova; niśamya — když slyšel; nandasya — Mahārāje Nandy; tathā — a také; anyeṣām — dalších; vraja-okasām — obyvatel Vraji; indrāya — v Pánu Indrovi; manyum — hnĕv; janayan — vzbuzující; pitaram — ke svému otci; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Keśava.

śrī śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; vacaḥ — the words; niśamya — hearing; nandasya — of Mahārāja Nanda; tathā — and also; anyeṣām — of the others; vraja-okasām — the residents of Vraja; indrāya — in Lord Indra; manyum — anger; janayan — generating; pitaram — to His father; prāha — spoke; keśavaḥ — Lord Keśava.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Keśava (Kṛṣṇa) slyšel, co Jeho otec Nanda a další starší obyvatelé Vraji říkají, oslovil svého otce tak, aby v Pánu Indrovi vzbudil hnĕv.

Śukadeva Gosvāmī said: When Lord Keśava [Kṛṣṇa] heard the statements of His father, Nanda, and other senior residents of Vraja, He addressed His father as follows, to arouse anger in Lord Indra.

Význam

Purport

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že zámĕrem Pána Kṛṣṇy nebylo urazit poloboha, ale strhnout obrovskou horu pýchy, která se vzedmula v Pánovĕ nepatrném služebníkovi, jenž mĕl Pána zastupovat jako Indra. Zvednutím kopce Govardhanu se Pán Kṛṣṇa chystal zavést každoroční blaženou slavnost zvanou Govardhana-pūjā a také si chtĕl vychutnat příjemnou zábavu, kdy stráví nĕkolik dní pod horou se všemi svými milujícími oddanými.

Śrīla Śrīdhara Svāmī explains that Lord Kṛṣṇa’s intention was not simply to insult a demigod, but rather to knock down the great mountain of false pride that had arisen within the Lord’s tiny servant, who was supposed to represent the Lord as Indra. By lifting Govardhana Hill Lord Kṛṣṇa would thus initiate a blissful annual festival called Govardhana-pūjā, and He would further enjoy the pleasant pastime of dwelling for several days beneath the hill with all His loving devotees.