Skip to main content

Sloka 10

ТЕКСТ 10

Verš

Текст

tac-cheṣeṇopajīvanti
tri-varga-phala-hetave
puṁsāṁ puruṣa-kārāṇāṁ
parjanyaḥ phala-bhāvanaḥ
тач-чхешеопаджӣванти
три-варга-пхала-хетаве
пус пуруша-кр
парджанйа пхала-бхвана

Synonyma

Пословный перевод

tat — této obĕti; śeṣeṇa — díky zbytkům; upajīvanti — udržují své životy; tri-varga — skládající se ze tří cílů lidského života (náboženství, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů); phala-hetave — kvůli plodům; puṁsām — pro osoby; puruṣa-kārāṇām — zamĕstnané lidským snažením; parjanyaḥ — Pán Indra; phala-bhāvanaḥ — prostředek dosažení kýžených cílů.

тат — этого (жертвоприношения); ешеа — остатками; упаджӣванти — поддерживают жизнь; три-варга — трех целей человеческой жизни (религиозности, материального процветания и чувственных удовольствий); пхала-хетаве — ради достижения; пусм — для людей; пуруша-крм — занятых обычной человеческой деятельностью; парджанйа — Господь Индра; пхала- бхвана — средство достижения поставленных целей.

Překlad

Перевод

Lidé udržují své životy přijímáním zbytků z obĕtí konaných pro Indru, a tak dosahují tří cílů – náboženství, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů. Pán Indra je tedy prostředníkem, který pracovitým lidem zajišťuje plodné úspĕchy.

Принимая остатки подношений, предложенных Индре во время жертвоприношения, люди поддерживают свою жизнь и обретают религиозность, процветание и чувственные удовольствия. Таким образом, Индра — это сила, помогающая трудолюбивым людям добиться успеха.

Význam

Комментарий

Nĕkdo může namítat, že se lidé zaopatřují sami prací v zemĕdĕlství, průmyslu a tak dále. Jak již bylo však zmínĕno, veškeré snažení lidí a jiných bytostí závisí na potravĕ a pití, které nelze vytvořit bez dostatečného deštĕ. Dále Nanda slovem tri-varga poukazuje na to, že blahobyt dosažený konáním obĕti pro Indru není určen jen pro smyslový požitek, ale má rovnĕž posílit náboženství a ekonomický rozvoj. Pokud lidé nemají dostatek jídla, je pro nĕ tĕžké plnit své povinnosti, a pokud nekonají povinnosti, tĕžko mohou být zbožní.

Кто-то может возразить, что люди поддерживают себя, трудясь в сельском хозяйстве, промышленности и так далее. Однако, как упоминалось ранее, вся жизнедеятельность человека и других живых существ зависит от еды и питья, а без обильных дождей не будет ни того, ни другого. Словом три-варга Нанда указывает на то, что, принося жертвы Индре, люди обретают не только чувственные удовольствия, но также религиозность и благополучие. Если человек голоден, ему сложно выполнять свой долг, а не выполняя долга, очень непросто быть религиозным человеком.