Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Text

tac-cheṣeṇopajīvanti
tri-varga-phala-hetave
puṁsāṁ puruṣa-kārāṇāṁ
parjanyaḥ phala-bhāvanaḥ
tac-cheṣeṇopajīvanti
tri-varga-phala-hetave
puṁsāṁ puruṣa-kārāṇāṁ
parjanyaḥ phala-bhāvanaḥ

Synonyma

Synonyms

tat — této obĕti; śeṣeṇa — díky zbytkům; upajīvanti — udržují své životy; tri-varga — skládající se ze tří cílů lidského života (náboženství, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů); phala-hetave — kvůli plodům; puṁsām — pro osoby; puruṣa-kārāṇām — zamĕstnané lidským snažením; parjanyaḥ — Pán Indra; phala-bhāvanaḥ — prostředek dosažení kýžených cílů.

tat — of that sacrifice; śeṣeṇa — by the remnants; upajīvanti — they sustain their lives; tri-varga — consisting of the three aims of human life (religiosity, economic development and sense gratification); phala-hetave — for the sake of fruit; puṁsām — for persons; puruṣa-kārāṇām — engaged in human endeavor; parjanyaḥ — Lord Indra; phala-bhāvanaḥ — the means of effecting the intended goals.

Překlad

Translation

Lidé udržují své životy přijímáním zbytků z obĕtí konaných pro Indru, a tak dosahují tří cílů – náboženství, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů. Pán Indra je tedy prostředníkem, který pracovitým lidem zajišťuje plodné úspĕchy.

By accepting the remnants of sacrifices performed to Indra, people sustain their lives and accomplish the threefold aims of religiosity, economic development and sense gratification. Thus Lord Indra is the agent responsible for the fruitive success of industrious people.

Význam

Purport

Nĕkdo může namítat, že se lidé zaopatřují sami prací v zemĕdĕlství, průmyslu a tak dále. Jak již bylo však zmínĕno, veškeré snažení lidí a jiných bytostí závisí na potravĕ a pití, které nelze vytvořit bez dostatečného deštĕ. Dále Nanda slovem tri-varga poukazuje na to, že blahobyt dosažený konáním obĕti pro Indru není určen jen pro smyslový požitek, ale má rovnĕž posílit náboženství a ekonomický rozvoj. Pokud lidé nemají dostatek jídla, je pro nĕ tĕžké plnit své povinnosti, a pokud nekonají povinnosti, tĕžko mohou být zbožní.

One might object that people sustain themselves by farming, industry and so on. But as previously mentioned, all human and nonhuman endeavor depends on food and drink, which cannot be produced without ample rain. By the word tri-varga Nanda further points out that the prosperity achieved through sacrifice for Indra is meant not merely for sense gratification but also for religiosity and economic development. Unless people are well fed, it is difficult for them to execute their duties, and without performance of duty, it is very difficult to be religious.