Skip to main content

Sloka 18

Text 18

Verš

Text

dhanur viyati māhendraṁ
nirguṇaṁ ca guṇiny abhāt
vyakte guṇa-vyatikare
’guṇavān puruṣo yathā
dhanur viyati māhendraṁ
nirguṇaṁ ca guṇiny abhāt
vyakte guṇa-vyatikare
’guṇavān puruṣo yathā

Synonyma

Synonyms

dhanuḥ — luk (duha); viyati — na nebi; māhā-indram — Pána Indry; nirguṇam — bez vlastností (či bez tĕtivy); ca — ačkoliv; guṇini — na nebi, jež má určité vlastnosti, jako například zvuk; abhāt — objevil se; vyakte — v projevené hmotné přírodĕ; guṇa-vyatikare — tvořené interakcemi hmotných kvalit; aguṇa-vān — jehož s hmotnými kvalitami nic nepojí; puruṣaḥ — Nejvyšší Pán; yathā — jako.

dhanuḥ — the bow (rainbow); viyati — within the sky; māhā-indram — of Lord Indra; nirguṇam — without qualities (or without a bowstring); ca — although; guṇini — within the sky, which has definite qualities like sound; abhāt — appeared; vyakte — within the manifest material nature; guṇa-vyatikare — which consists of the interactions of material qualities; aguṇa-vān — He who has no contact with material qualities; puruṣaḥ — the Supreme Personality; yathā — just as.

Překlad

Translation

Když se na nebi, které má vlastnost hřmĕní, objevil Indrův luk (duha), nebyl jako obyčejné luky, protože nemĕl tĕtivu. Když se v tomto svĕtĕ, který je výtvorem vzájemného působení hmotných kvalit, zjevuje Nejvyšší Pán, je také jiný než obyčejní lidé, protože zůstává hmotnými kvalitami nedotčený a nezávislý na jakýchkoliv hmotných okolnostech.

When the curved bow of Indra [the rainbow] appeared in the sky, which had the quality of thundering sound, it was unlike ordinary bows because it did not rest upon a string. Similarly, when the Supreme Lord appears in this world, which is the interaction of the material qualities, He is unlike ordinary persons because He remains free from all material qualities and independent of all material conditions.

Význam

Purport

Śrīla Prabhupāda to komentuje takto: „Nĕkdy se kromĕ hřmĕní v mracích objeví na obloze duha, která vypadá jako luk bez tĕtivy. Luk je ohnutý díky tomu, že je na obou jeho koncích uvázána tĕtiva; duha ale žádnou tĕtivu nemá, a přesto tak nádhernĕ spočívá na obloze. Podobnĕ, když Nejvyšší Osobnost Božství sestoupí do hmotného svĕta, vypadá jako obyčejná lidská bytost, ale nezávisí na žádné hmotné podmínce. V Bhagavad-gītĕ Pán říká, že se zjevuje působením své vnitřní energie, která nemůže být podmanĕna energií vnĕjší. Co je zajetím pro obyčejného tvora, je svobodou pro Osobnost Božství.“

Śrīla Prabhupāda comments as follows: “Sometimes, in addition to the roaring thunder of the clouds, there is an appearance of a rainbow, which stands as a bow without a string. Actually, a bow is in the curved position because it is tied at its two ends by the bowstring; but in the rainbow there is no such string, and yet it rests in the sky so beautifully. Similarly, when the Supreme Personality of Godhead descends to this material world, He appears just like an ordinary human being, but He is not resting on any material condition. In the Bhagavad-gītā, the Lord says that He appears by His internal potency, which is free from the bondage of the external potency. What is bondage for the ordinary creature is freedom for the Personality of Godhead.”