Skip to main content

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Spolknutí lesního požáru

Кришна проглатывает лесной пожар

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa zachránil krávy a pasáčky před velkým požárem v lese Muñjāraṇya.

В этой главе рассказывается о том, как Господь Кришна спас коров и пастушков от ужасного пожара в лесу Мунджаранья.

Jednoho dne se pasáčci pohroužili do svých her a nechali krávy toulat se v hustém lese. Najednou se vznítil lesní požár a krávy se před jeho plameny uchýlily do ostrého rákosí. Když pasáčci začali svá zvířata postrádat, vydali se je hledat po stopách jejich kopyt a pošlapané a rozkousané trávy a jiných rostlin. Nakonec krávy našli a vyvedli je z rákosí, jenže mezitím se lesní požár zesílil a ohrožoval chlapce i krávy. Pasáčci proto vyhledali útočištĕ u Śrī Kṛṣṇy, vládce všech mystických sil, který jim řekl, ať zavřou oči. Udĕlali to a On v mžiku prudký lesní požár spolkl a všechny je přivedl zpátky ke stromu Bhāṇḍīra zmínĕnému v minulé kapitole. Když pasáčci vidĕli tento úžasný projev mystické síly, mysleli si, že Kṛṣṇa je určitĕ nĕjaký polobůh, a jali se Ho chválit. Pak se všichni vrátili domů.

Как-то раз пастушки увлеклись игрой и не заметили, как коровы разбрелись по лесу. Внезапно в лесу вспыхнул пожар, и перепуганные коровы сбились вместе в зарослях тростника. Хватившись животных, мальчики принялись их искать. Подмечая следы копыт, примятую траву и объеденные кусты, пастушки все глубже заходили в лес. Наконец они отыскали всех коров и вывели их из тростниковых зарослей, однако к тому времени пожар уже разбушевался не на шутку и стал угрожать и мальчикам, и коровам. В поисках спасения пастушки стали взывать к Кришне, повелителю мистических сил. В ответ Кришна попросил их закрыть глаза и, когда пастушки повиновались, тут же проглотил бушующее пламя и перенес Своих друзей к дереву Бхандира, о котором рассказывалось в предыдущей главе. Увидев необычайное могущество Кришны, пастушки решили, что Он, должно быть, полубог, и тут же принялись прославлять Его. Целые и невредимые, они возвратились домой.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Zatímco byli pasáčci úplnĕ pohrouženi ve hře, krávy se jim daleko zatoulaly. Mĕly chuť na další trávu, a tak bez dohledu vešly do hustého lesa.
ТЕКСТ 1:
Шукадева Госвами сказал: Пока пастушки, позабыв обо всем на свете, играли, их коровы забрели далеко-далеко. Оставшись без присмотра, животные, в поисках сочной травы, вошли в густой лес.
Sloka 2:
Kozy, krávy a buvoli přecházeli z jedné části velkého lesa do druhé, až nakonec vešli do oblasti zarostlé ostrým rákosím. Z horka od nedalekého lesního požáru dostali žízeň a nešťastnĕ naříkali.
ТЕКСТ 2:
Переходя из одной части леса в другую, стадо, состоявшее из коз, буйволов и коров, наконец забрело в заросли тростника. В это время в лесу по соседству начался пожар, и животные, измученные жаждой от приближающегося пламени, стали жалобно мычать.
Sloka 3:
Když Kṛṣṇa, Rāma a Jejich přátelé pasáčci před sebou nevidĕli krávy, vyčítali si, že si jich nevšímali. Hledali je všude okolo, ale nemohli zjistit, kam odešly.
ТЕКСТ 3:
Хватившись коров, Кришна, Рама и Их друзья-пастушки почувствовали угрызения совести от того, что забыли про них. Мальчики стали искать их повсюду, но нигде не могли найти.
Sloka 4:
Potom začali chlapci krávy stopovat podle otisků jejich kopyt a podle stébel trávy, jež krávy polámaly kopyty a zuby. Všichni pasáčci cítili velkou úzkost, protože ztratili zdroj svého živobytí.
ТЕКСТ 4:
Тогда мальчики решили проследить путь, по которому прошли коровы: они искали на земле следы их копыт, а также помятую и выщипанную траву. Все они были очень обеспокоены потерей своих кормилиц.
Sloka 5:
V lese Muñjā nakonec pasáčci našli své cenné krávy, které se ztratily a naříkaly. Potom chlapci, žízniví a unavení, hnali krávy na cestu zpátky domů.
ТЕКСТ 5:
Войдя в лес Мунджа, пастушки наконец увидели своих драгоценных коров, которые, потерявшись, жалобно мычали. Затем пастушки, уставшие и мучимые жаждой, погнали коров обратно в деревню.
Sloka 6:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, volal zvířata hlasem, který znĕl jako dunící mrak. Když krávy slyšely zvuk svých jmen, radovaly se a také volaly na Pána.
ТЕКСТ 6:
Верховный Господь звал коров голосом, подобным грому из грозовой тучи. Слыша свои имена, коровы радовались и отвечали Господу громким мычанием.
Sloka 7:
Najednou se velký lesní požár objevil všude kolem nich a hrozil, že zničí všechny lesní tvory. Vítr jako vozataj hnal oheň dál a dál a hrozivé jiskry z nĕho vylétaly do všech stran. Vyplazoval své plamenné jazyky ke všem pohyblivým i nehybným bytostem.
ТЕКСТ 7:
Внезапно со всех сторон пастушков окружил ужасный пожар, грозивший уничтожить все живое. Его колесничий, неистовый ветер, гнал пламя все дальше и дальше. То и дело из пламени вырывались снопы искр. Чудовищное пламя вытягивало свои языки, готовое проглотить всех движущихся и неподвижных существ.
Sloka 8:
Krávy a pasáčci dostali strach při pohledu na požár, který na nĕ útočil ze všech stran. Tehdy se chlapci obrátili na Kṛṣṇu a Balarāmu, aby jim poskytli útočištĕ, tak jako se osoby sužované strachem ze smrti obracejí na Nejvyšší Osobnost Božství. Takto k Nim hoši promluvili:
ТЕКСТ 8:
Пастушки и коровы, объятые ужасом, неотрывно глядели на бушующее пламя, подступавшее к ним со всех сторон. В поисках спасения они бросились к Кришне и Балараме, совсем как те, кто в страхе перед приближающейся смертью взывают к Верховной Личности Бога. Мальчики обратились к Ним с такими словами.
Sloka 9:
(Pasáčci řekli:) Ó Kṛṣṇo! Kṛṣṇo, nanejvýš mocný! Ó Rāmo! Tvá udatnost nikdy neselhává! Prosím, zachraňte své oddané, kteří u Vás hledají útočištĕ, neboť jim hrozí, že je tento lesní požár spálí!
ТЕКСТ 9:
[Пастушки сказали:] О Кришна! Кришна! О великий герой! О Рама, чья доблесть не знает границ! Пожалуйста, спасите Своих преданных слуг от этого ужасного пожара. У нас нет иного прибежища, кроме Вас!
Sloka 10:
Kṛṣṇo! Tví přátelé si jistĕ nezaslouží zkázu. Ó znalče povahy všech vĕcí, přijali jsme Tĕ za svého Pána a jsme Tobĕ odevzdanými dušemi!
ТЕКСТ 10:
Кришна! Не допусти смерти Своих друзей! О знаток природы всего сущего, мы почитаем Тебя своим повелителем. Мы души, всецело преданные Тебе!
Sloka 11:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Nejvyšší Pán Kṛṣṇa slyšel tato žalostná slova svých přátel, řekl jim: „Jen zavřete oči a nebojte se.“
ТЕКСТ 11:
Шукадева Госвами сказал: Услышав мольбы Своих друзей, Верховный Господь Кришна сказал им: «Просто закройте свои глаза и ничего не бойтесь».
Sloka 12:
„Dobrá“, odpovĕdĕli chlapci a hned zavřeli oči. Nejvyšší Pán, vládce všech mystických sil, pak otevřel ústa a ten hrozivý oheň spolkl, čímž zachránil své přátele před nebezpečím.
ТЕКСТ 12:
Мальчики ответили: «Хорошо, будь по-Твоему» — и тотчас зажмурили глаза. Затем Верховный Господь, повелитель мистических сил, открыл рот и вобрал в Себя бушующее пламя, избавив Своих друзей от опасности.
Sloka 13:
Potom pasáčci otevřeli oči a žasli, když zjistili, že jsou i s kravami zachránĕni před hrozivým ohnĕm, ale že jsou také všichni přemístĕni zpátky ke stromu Bhāṇḍīra.
ТЕКСТ 13:
Пастушки открыли глаза и с удивлением обнаружили, что никакого пожара больше нет, а сами они вместе со своими коровами вновь находятся под сенью дерева Бхандира.
Sloka 14:
Když pasáčci vidĕli, že Pánova mystická síla, která je projevená Jeho vnitřní energií, je zachránila před lesním požárem, pomysleli si, že Kṛṣṇa je jistĕ nĕjaký polobůh.
ТЕКСТ 14:
Когда пастушки поняли, что спаслись только благодаря мистическому могуществу, проявленному внутренней энергией Господа, они решили, что Кришна, должно быть, полубог.
Sloka 15:
Bylo již pozdĕ odpoledne a Pán Kṛṣṇa, doprovázený Balarāmou, obrátil krávy zpátky domů. Ve společnosti svých přátel pasáčků, kteří opĕvovali Jeho slávu, se vracel do vesnice pastevců a cestou hrál zvláštním způsobem na flétnu.
ТЕКСТ 15:
Солнце клонилось к закату, и Господь Кришна вместе с Баларамой погнали коров обратно к дому. Играя особые мелодии на Своей флейте, Кришна возвращался в деревню пастухов в окружении Своих друзей, которые прославляли Его.
Sloka 16:
Mladé gopī zažívaly nejvĕtší štĕstí, když vidĕly, že se Govinda vrací domů, protože i jediný okamžik bez Jeho společnosti ji připadal jako sto vĕků.
ТЕКСТ 16:
Юные девушки-пастушки были безмерно счастливы вновь увидеть Говинду, ибо одно мгновение, проведенное в разлуке с Ним, казалось им сотней веков.