Skip to main content

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Spolknutí lesního požáru

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa zachránil krávy a pasáčky před velkým požárem v lese Muñjāraṇya.

Jednoho dne se pasáčci pohroužili do svých her a nechali krávy toulat se v hustém lese. Najednou se vznítil lesní požár a krávy se před jeho plameny uchýlily do ostrého rákosí. Když pasáčci začali svá zvířata postrádat, vydali se je hledat po stopách jejich kopyt a pošlapané a rozkousané trávy a jiných rostlin. Nakonec krávy našli a vyvedli je z rákosí, jenže mezitím se lesní požár zesílil a ohrožoval chlapce i krávy. Pasáčci proto vyhledali útočištĕ u Śrī Kṛṣṇy, vládce všech mystických sil, který jim řekl, ať zavřou oči. Udĕlali to a On v mžiku prudký lesní požár spolkl a všechny je přivedl zpátky ke stromu Bhāṇḍīra zmínĕnému v minulé kapitole. Když pasáčci vidĕli tento úžasný projev mystické síly, mysleli si, že Kṛṣṇa je určitĕ nĕjaký polobůh, a jali se Ho chválit. Pak se všichni vrátili domů.

Verš

śrī-śuka uvāca
krīḍāsakteṣu gopeṣu
tad-gāvo dūra-cāriṇīḥ
svairaṁ carantyo viviśus
tṛṇa-lobhena gahvaram

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; krīḍā — ve hře; āsakteṣu — když byli úplnĕ pohrouženi; gopeṣu — pasáčci; tat-gāvaḥ — jejich krávy; dūra-cāriṇīḥ — toulající se daleko; svairam — samy; carantyaḥ — pasoucí se; viviśuḥ — vešly; tṛṇa — po trávĕ; lobhena — kvůli dychtĕní; gahvaram — do hustého lesa.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zatímco byli pasáčci úplnĕ pohrouženi ve hře, krávy se jim daleko zatoulaly. Mĕly chuť na další trávu, a tak bez dohledu vešly do hustého lesa.

Verš

ajā gāvo mahiṣyaś ca
nirviśantyo vanād vanam
īṣīkāṭavīṁ nirviviśuḥ
krandantyo dāva-tarṣitāḥ

Synonyma

ajāḥ — kozy; gāvaḥ — krávy; mahiṣyaḥ — buvoli; ca — a; nirviśantyaḥ — vstupující; vanāt — z jednoho lesa; vanam — do dalšího lesa; īṣīkā-aṭavīm — do porostu rákosí; nirviviśuḥ — vešli; krandantyaḥ — naříkající; dāva — kvůli lesnímu požáru; tarṣitāḥ — žízniví.

Překlad

Kozy, krávy a buvoli přecházeli z jedné části velkého lesa do druhé, až nakonec vešli do oblasti zarostlé ostrým rákosím. Z horka od nedalekého lesního požáru dostali žízeň a nešťastnĕ naříkali.

Verš

te ’paśyantaḥ paśūn gopāḥ
kṛṣṇa-rāmādayas tadā
jātānutāpā na vidur
vicinvanto gavāṁ gatim

Synonyma

te — oni; apaśyantaḥ — když nevidĕli; paśūn — zvířata; gopāḥ — pasáčci; kṛṣṇa-rāma-ādayaḥ — vedení Kṛṣṇou a Rāmou; tadā — tehdy; jāta-anutāpāḥ — s výčitkami svĕdomí; na viduḥ — nevĕdĕli; vicinvantaḥ — hledající; gavām — krav; gatim — cestu.

Překlad

Když Kṛṣṇa, Rāma a Jejich přátelé pasáčci před sebou nevidĕli krávy, vyčítali si, že si jich nevšímali. Hledali je všude okolo, ale nemohli zjistit, kam odešly.

Verš

tṛṇais tat-khura-dac-chinnair
goṣ-padair aṅkitair gavām
mārgam anvagaman sarve
naṣṭājīvyā vicetasaḥ

Synonyma

tṛṇaiḥ — podle stébel trávy; tat — tĕchto krav; khura — kopyty; dat — a zuby; chinnaiḥ — jež byla polámaná; goḥ-padaiḥ — otisky kopyt; aṅkitaiḥ — (podle míst na zemi,) jež byla označena; gavām — krav; mārgam — cestu; anvagaman — sledovali; sarve — všichni; naṣṭa-ājīvyāḥ — že přišli o živobytí; vicetasaḥ — plni úzkosti.

Překlad

Potom začali chlapci krávy stopovat podle otisků jejich kopyt a podle stébel trávy, jež krávy polámaly kopyty a zuby. Všichni pasáčci cítili velkou úzkost, protože ztratili zdroj svého živobytí.

Verš

muñjāṭavyāṁ bhraṣṭa-mārgaṁ
krandamānaṁ sva-godhanam
samprāpya tṛṣitāḥ śrāntās
tatas te sannyavartayan

Synonyma

muñjā-aṭavyām — v lese Muñjā; bhraṣṭa-mārgam — které ztratily cestu; krandamānam — naříkající; sva — své; go-dhanam — krávy (a další zvířata); samprāpya — když našli; tṛṣitāḥ — žízniví; śrāntāḥ — a unavení; tataḥ — pak; te — oni, pasáčci; sannyavartayan — je všechny obrátili zpĕt.

Překlad

V lese Muñjā nakonec pasáčci našli své cenné krávy, které se ztratily a naříkaly. Potom chlapci, žízniví a unavení, hnali krávy na cestu zpátky domů.

Verš

tā āhūtā bhagavatā
megha-gambhīrayā girā
sva-nāmnāṁ ninadaṁ śrutvā
pratineduḥ praharṣitāḥ

Synonyma

tāḥ — ony; āhūtāḥ — volané; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; megha-gambhīrayā — hlubokým jako mrak; girā — Jeho hlasem; sva-nāmnām — svých jmen; ninadam — zvuk; śrutvā — když slyšely; pratineduḥ — odpovídaly; praharṣitāḥ — velmi povzbuzené.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, volal zvířata hlasem, který znĕl jako dunící mrak. Když krávy slyšely zvuk svých jmen, radovaly se a také volaly na Pána.

Verš

tataḥ samantād dava-dhūmaketur
yadṛcchayābhūt kṣaya-kṛd vanaukasām
samīritaḥ sārathinolbaṇolmukair
vilelihānaḥ sthira-jaṅgamān mahān

Synonyma

tataḥ — potom; samantāt — kolem dokola; dava-dhūmaketuḥ — hrozivý lesní požár; yadṛcchayā — najednou; abhūt — objevil se; kṣaya-kṛt — hrozící zničením; vana-okasām — všem, kdo byli v lese; samīritaḥ — hnaný; sārathinā — svým vozatajem, vĕtrem; ulbaṇa — hrozivými; ulmukaiḥ — s jiskrami jako meteory; vilelihānaḥ — olizující; sthira-jaṅgamān — všechny pohyblivé a nehybné bytosti; mahān — převeliký.

Překlad

Najednou se velký lesní požár objevil všude kolem nich a hrozil, že zničí všechny lesní tvory. Vítr jako vozataj hnal oheň dál a dál a hrozivé jiskry z nĕho vylétaly do všech stran. Vyplazoval své plamenné jazyky ke všem pohyblivým i nehybným bytostem.

Význam

Právĕ když se Kṛṣṇa, Balarāma a pasáčci chystali vzít své krávy zpátky domů, dříve zmínĕný lesní požár se nekontrolovanĕ rozhořel všude kolem nich.

Verš

tam āpatantaṁ parito davāgniṁ
gopāś ca gāvaḥ prasamīkṣya bhītāḥ
ūcuś ca kṛṣṇaṁ sa-balaṁ prapannā
yathā hariṁ mṛtyu-bhayārditā janāḥ

Synonyma

tam — ten; āpatantam — doléhající na nĕ; paritaḥ — na všech stranách; dava-agnim — lesní požár; gopāḥ — pasáčci; ca — a; gāvaḥ — krávy; prasamīkṣya — napjatĕ pozorující; bhītāḥ — v obavách; ūcuḥ — oslovili; ca — a; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; sa-balam — a Pána Balarāmu; prapannāḥ — přijímající útočištĕ; yathā — jako; harim — u Nejvyšší Osobnosti Božství; mṛtyu — ze smrti; bhaya — strachem; arditāḥ — sužovaní; janāḥ — lidé.

Překlad

Krávy a pasáčci dostali strach při pohledu na požár, který na nĕ útočil ze všech stran. Tehdy se chlapci obrátili na Kṛṣṇu a Balarāmu, aby jim poskytli útočištĕ, tak jako se osoby sužované strachem ze smrti obracejí na Nejvyšší Osobnost Božství. Takto k Nim hoši promluvili:

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-vīra
he rāmāmogha vikrama
dāvāgninā dahyamānān
prapannāṁs trātum arhathaḥ

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-vīra — ó nanejvýš mocný; he rāma — ó Rāmo; amogha-vikrama — Ty, jehož udatnosti nic neodolá; dāva-agninā — lesním požárem; dahyamānān — spalované; prapannān — odevzdané; trātum arhathaḥ — prosím zachraňte.

Překlad

(Pasáčci řekli:) Ó Kṛṣṇo! Kṛṣṇo, nanejvýš mocný! Ó Rāmo! Tvá udatnost nikdy neselhává! Prosím, zachraňte své oddané, kteří u Vás hledají útočištĕ, neboť jim hrozí, že je tento lesní požár spálí!

Verš

nūnaṁ tvad-bāndhavāḥ kṛṣṇa
na cārhanty avasāditum
vayaṁ hi sarva-dharma-jña
tvan-nāthās tvat-parāyaṇāḥ

Synonyma

nūnam — jistĕ; tvat — Tvoji; bāndhavāḥ — přátelé; kṛṣṇa — náš drahý Śrī Kṛṣṇo; na — nikdy; ca — a; arhanti — zaslouží si; avasāditum — být zničeni; vayam — my; hi — navíc; sarva-dharma-jña — ó dokonalý znalče povahy všech bytostí; tvat-nāthāḥ — mající Tĕ za svého Pána; tvat-parāyaṇaḥ — oddaní Tobĕ.

Překlad

Kṛṣṇo! Tví přátelé si jistĕ nezaslouží zkázu. Ó znalče povahy všech vĕcí, přijali jsme Tĕ za svého Pána a jsme Tobĕ odevzdanými dušemi!

Verš

śrī-śuka uvāca
vaco niśamya kṛpaṇaṁ
bandhūnāṁ bhagavān hariḥ
nimīlayata mā bhaiṣṭa
locanānīty abhāṣata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; vacaḥ — slova; niśamya — když slyšel; kṛpaṇam — žalostná; bandhūnām — svých přátel; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hariḥ — Hari; nimīlayata — jen zavřete; bhaiṣṭa — nebojte se; locanāni — oči; iti — takto; abhāṣata — promluvil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Nejvyšší Pán Kṛṣṇa slyšel tato žalostná slova svých přátel, řekl jim: „Jen zavřete oči a nebojte se.“

Význam

Tento verš jasnĕ ukazuje jednoduchý a vznešený vztah mezi Kṛṣṇou a Jeho čistými oddanými. Absolutní Pravda, nejvyšší všemocný Pán, je ve skutečnosti mladý, blažený pasáček krav jménem Kṛṣṇa. Bůh je mladík s hravou mentalitou. Když vidĕl, že Jeho milovaní přátelé jsou vylekaní lesním požárem, jednoduše jim řekl, ať zavřou oči a nebojí se. Potom Pán Kṛṣṇa jednal, jak popisuje další verš.

Verš

tatheti mīlitākṣeṣu
bhagavān agnim ulbaṇam
pītvā mukhena tān kṛcchrād
yogādhīśo vyamocayat

Synonyma

tathā — dobrá; iti — řekli; mīlita — zavřeli; akṣeṣu — oči; bhagavān — Nejvyšší Pán; agnim — oheň; ulbaṇam — hrozivý; pītvā — když vypil; mukhena — svými ústy; tān — je; kṛcchrāt — před nebezpečím; yoga-adhīśaḥ — nejvyšší vládce všech mystických sil; vyamocayat — zachránil.

Překlad

„Dobrá“, odpovĕdĕli chlapci a hned zavřeli oči. Nejvyšší Pán, vládce všech mystických sil, pak otevřel ústa a ten hrozivý oheň spolkl, čímž zachránil své přátele před nebezpečím.

Význam

Pasáčci trpĕli velkou únavou, hladem a žízní, a chystal se pohltit hrozivý lesní požár. To vše zde vyjadřuje slovo kṛcchrāt.

Verš

tataś ca te ’kṣīṇy unmīlya
punar bhāṇḍīram āpitāḥ
niśamya vismitā āsann
ātmānaṁ gāś ca mocitāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; te — oni; akṣīṇi — oči; unmīlya — když otevřeli; punaḥ — znovu; bhāṇḍīram — ke stromu Bhāṇḍīra; āpitāḥ — přivedení; niśamya — když vidĕli; vismitāḥ — užaslí; āsan — stali se; ātmānam — oni sami; gāḥ — krávy; ca — a; mocitāḥ — zachránĕní.

Překlad

Potom pasáčci otevřeli oči a žasli, když zjistili, že jsou i s kravami zachránĕni před hrozivým ohnĕm, ale že jsou také všichni přemístĕni zpátky ke stromu Bhāṇḍīra.

Verš

kṛṣṇasya yoga-vīryaṁ tad
yoga-māyānubhāvitam
dāvāgner ātmanaḥ kṣemaṁ
vīkṣya te menire ’maram

Synonyma

kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; yoga-vīryam — mystickou sílu; tat — tu; yoga-māyā — Jeho vnitřní energií klamu; anubhāvitam — uvedenou do činnosti; dāva-agneḥ — před lesním požárem; ātmanaḥ — jich samotných; kṣemam — záchranu; vīkṣya — když vidĕli; te — oni; menire — považovali; amaram — za poloboha.

Překlad

Když pasáčci vidĕli, že Pánova mystická síla, která je projevená Jeho vnitřní energií, je zachránila před lesním požárem, pomysleli si, že Kṛṣṇa je jistĕ nĕjaký polobůh.

Význam

Pasáčci z Vṛndāvanu jednoduše milovali Kṛṣṇu jako svého jediného přítele, jemuž patřila všechna jejich oddanost. Kṛṣṇa chtĕl ještĕ prohloubit jejich extázi, a proto jim ukázal svou mystickou sílu a zachránil je před hrozivým lesním požárem.

Pasáčci by se nikdy nedokázali vzdát svého extatického láskyplného přátelství s Kṛṣṇou. Proto poté, co spatřili projev Jeho neobyčejné moci, neuvažovali, že by mohl být Bohem, ale mysleli si, že je možná nĕjaký polobůh. Jelikož byl však Pán Kṛṣṇa jejich milovaný přítel, byli s Ním na stejné úrovni, a tak si mysleli, že oni sami jsou určitĕ také polobozi. Tak se Kṛṣṇovi přátelé pasáčci pohroužili do extáze.

Verš

gāḥ sannivartya sāyāhne
saha-rāmo janārdanaḥ
veṇuṁ viraṇayan goṣṭham
agād gopair abhiṣṭutaḥ

Synonyma

gāḥ — krávy; sannivartya — poté, co obrátil zpátky; sāya-ahne — v pozdním odpoledni; saha-rāmaḥ — společnĕ s Pánem Balarāmou; janārdanaḥ — Śrī Kṛṣṇa; veṇum — na svou flétnu; viraṇayan — hrající určitým způsobem; goṣṭham — do vesnice pastevců; agāt — šel; gopaiḥ — pasáčky; abhiṣṭutaḥ — opĕvovaný.

Překlad

Bylo již pozdĕ odpoledne a Pán Kṛṣṇa, doprovázený Balarāmou, obrátil krávy zpátky domů. Ve společnosti svých přátel pasáčků, kteří opĕvovali Jeho slávu, se vracel do vesnice pastevců a cestou hrál zvláštním způsobem na flétnu.

Verš

gopīnāṁ paramānanda
āsīd govinda-darśane
kṣaṇaṁ yuga-śatam iva
yāsāṁ yena vinābhavat

Synonyma

gopīnām — pro mladé dívky pečující o krávy; parama-ānandaḥ — nejvĕtší štĕstí; āsīt — nastalo; govinda-darśane — když vidĕly Govindu; kṣaṇam — jeden okamžik; yuga-śatam — sto vĕků; iva — jako; yāsām — pro nĕž; yena — nĕhož (Kṛṣṇy); vinā — bez; abhavat — stal se.

Překlad

Mladé gopī zažívaly nejvĕtší štĕstí, když vidĕly, že se Govinda vrací domů, protože i jediný okamžik bez Jeho společnosti ji připadal jako sto vĕků.

Význam

Poté, co Kṛṣṇa zachránil pasáčky před planoucím lesním požárem, zachránil také dcery pastevců před planoucím požárem odloučení od Nĕho. Gopī v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī cítí tu nejhlubší lásku ke Kṛṣṇovi a každý okamžik, kdy jsou od Nĕho odloučené, jim připadá jako milióny let. Gopī jsou nejvĕtší oddané Boha a jejich konkrétní zábavy s Kṛṣṇou budou v této knize popsány pozdĕji.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k devatenácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Spolknutí lesního požáru“.