Skip to main content

Sloka 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

gopīnāṁ paramānanda
āsīd govinda-darśane
kṣaṇaṁ yuga-śatam iva
yāsāṁ yena vinābhavat
гопӣн парамнанда
сӣд говинда-даране
кшаа йуга-атам ива
йс йена винбхават

Synonyma

Пословный перевод

gopīnām — pro mladé dívky pečující o krávy; parama-ānandaḥ — nejvĕtší štĕstí; āsīt — nastalo; govinda-darśane — když vidĕly Govindu; kṣaṇam — jeden okamžik; yuga-śatam — sto vĕků; iva — jako; yāsām — pro nĕž; yena — nĕhož (Kṛṣṇy); vinā — bez; abhavat — stal se.

гопӣнм — юных пастушек; парама-нанда — величайшее счастье; сӣт — настало; говинда-даране — в созерцании Говинды; кшаам — мгновение; йуга-атам — сотни веков; ива — как; йсм — для которых; йена — которым (Кришной); вин — без; абхават — стало.

Překlad

Перевод

Mladé gopī zažívaly nejvĕtší štĕstí, když vidĕly, že se Govinda vrací domů, protože i jediný okamžik bez Jeho společnosti ji připadal jako sto vĕků.

Юные девушки-пастушки были безмерно счастливы вновь увидеть Говинду, ибо одно мгновение, проведенное в разлуке с Ним, казалось им сотней веков.

Význam

Комментарий

Poté, co Kṛṣṇa zachránil pasáčky před planoucím lesním požárem, zachránil také dcery pastevců před planoucím požárem odloučení od Nĕho. Gopī v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī cítí tu nejhlubší lásku ke Kṛṣṇovi a každý okamžik, kdy jsou od Nĕho odloučené, jim připadá jako milióny let. Gopī jsou nejvĕtší oddané Boha a jejich konkrétní zábavy s Kṛṣṇou budou v této knize popsány pozdĕji.

Избавив пастушков от ужасного лесного пожара, Кришна затем избавил пастушек от сжигающего их пламени разлуки. Гопи, во главе со Шримати Радхарани, любят Кришну сильнее всех, поэтому даже одно мгновение в разлуке с Ним кажется им миллионами лет. Гопи — это самые возвышенные преданные Господа, и их особые лилы с Кришной будут подробно описаны дальше.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k devatenácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Spolknutí lesního požáru“.

Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады к девятнадцатой главе Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Кришна проглатывает лесной пожар».