Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

gopīnāṁ paramānanda
āsīd govinda-darśane
kṣaṇaṁ yuga-śatam iva
yāsāṁ yena vinābhavat
gopīnāṁ paramānanda
āsīd govinda-darśane
kṣaṇaṁ yuga-śatam iva
yāsāṁ yena vinābhavat

Synonyma

Synonyms

gopīnām — pro mladé dívky pečující o krávy; parama-ānandaḥ — nejvĕtší štĕstí; āsīt — nastalo; govinda-darśane — když vidĕly Govindu; kṣaṇam — jeden okamžik; yuga-śatam — sto vĕků; iva — jako; yāsām — pro nĕž; yena — nĕhož (Kṛṣṇy); vinā — bez; abhavat — stal se.

gopīnām — for the young cowherd girls; parama-ānandaḥ — the greatest happiness; āsīt — arose; govinda-darśane — in seeing Govinda; kṣaṇam — a moment; yuga-śatam — a hundred millenniums; iva — just as; yāsām — for whom; yena — whom (Kṛṣṇa); vinā — without; abhavat — became.

Překlad

Translation

Mladé gopī zažívaly nejvĕtší štĕstí, když vidĕly, že se Govinda vrací domů, protože i jediný okamžik bez Jeho společnosti ji připadal jako sto vĕků.

The young gopīs took the greatest pleasure in seeing Govinda come home, since for them even a moment without His association seemed like a hundred ages.

Význam

Purport

Poté, co Kṛṣṇa zachránil pasáčky před planoucím lesním požárem, zachránil také dcery pastevců před planoucím požárem odloučení od Nĕho. Gopī v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī cítí tu nejhlubší lásku ke Kṛṣṇovi a každý okamžik, kdy jsou od Nĕho odloučené, jim připadá jako milióny let. Gopī jsou nejvĕtší oddané Boha a jejich konkrétní zábavy s Kṛṣṇou budou v této knize popsány pozdĕji.

After saving the cowherd boys from the blazing forest fire, Kṛṣṇa saved the cowherd girls from the blazing fire of separation from Him. The gopīs, headed by Śrīmatī Rādhārāṇī, have the greatest love for Kṛṣṇa, and even a single moment’s separation from Him seems like millions of years to them. The gopīs are the greatest devotees of God, and their specific pastimes with Kṛṣṇa will be described later in this work.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k devatenácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Spolknutí lesního požáru“.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Tenth Canto, Nineteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Swallowing the Forest Fire.”