Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Text

tan mādhavo veṇum udīrayan vṛto
gopair gṛṇadbhiḥ sva-yaśo balānvitaḥ
paśūn puraskṛtya paśavyam āviśad
vihartu-kāmaḥ kusumākaraṁ vanam
tan mādhavo veṇum udīrayan vṛto
gopair gṛṇadbhiḥ sva-yaśo balānvitaḥ
paśūn puraskṛtya paśavyam āviśad
vihartu-kāmaḥ kusumākaraṁ vanam

Synonyma

Synonyms

tat — takto; mādhavaḥ — Pán Śrī Mādhava; veṇum — svou flétnu; udīrayan — rozeznívající; vṛtaḥ — obklopený; gopaiḥ — pasáčky; gṛṇadbhiḥ — opĕvujícími; sva-yaśaḥ — Jeho slávu; bala-anvitaḥ — doprovázený Pánem Balarāmou; paśūn — zvířata; puraskṛtya — ženoucí před sebou; paśavyam — plného potravy pro krávy; āviśat — vstoupil; vihartu-kāmaḥ — s touhou užívat si zábav; kusuma-ākaram — bohatého na kvĕty; vanam — do lesa.

tat — thus; mādhavaḥ — Lord Śrī Mādhava; veṇum — His flute; udīrayan — sounding; vṛtaḥ — surrounded; gopaiḥ — by the cowherd boys; gṛṇadbhiḥ — who were chanting; sva-yaśaḥ — His glories; bala-anvitaḥ — accompanied by Lord Balarāma; paśūn — the animals; puraskṛtya — keeping in front; paśavyam — full of nourishment for the cows; āviśat — He entered; vihartu-kāmaḥ — desiring to enjoy pastimes; kusuma-ākaram — rich with flowers; vanam — the forest.

Překlad

Translation

Pán Mādhava, jenž se chtĕl tĕšit ze zábav, hrál na flétnu, pasáčci kolem Nĕj opĕvovali Jeho slávu a v doprovodu Pána Baladevy hnal krávy před sebou. Tak vešel do vṛndāvanského lesa, který hojnĕ oplýval kvĕty a potravou pro zvířata.

Thus desiring to enjoy pastimes, Lord Mādhava, sounding His flute, surrounded by cowherd boys who were chanting His glories, and accompanied by Lord Baladeva, kept the cows before Him and entered the Vṛndāvana forest, which was full of flowers and rich with nourishment for the animals.

Význam

Purport

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtlil různé významy slova mādhava takto: mādhava bĕžnĕ označuje Kṛṣṇu jako „Pána, jenž je manželem bohynĕ štĕstí Lakṣmī“. Toto jméno rovnĕž naznačuje, že Pán Kṛṣṇa sestoupil v dynastii Madhua. Jelikož je Mādhava také název jara, rozumí se, že jakmile Pán Kṛṣṇa vešel do vṛndāvanského lesa, automaticky se tam projevovaly všechny krásy jara – mnoho kvĕtů, jemné vánky a nebeská atmosféra. Dalším důvodem, proč se Pánu Kṛṣṇovi říká Mādhava, je to, že si ve svých zábavách vychutnává madhu, chuť milostné lásky.

Śrīla Sanātana Gosvāmī has explained the various meanings of the word mādhava as follows: Mādhava normally indicates Kṛṣṇa to be “the Lord, who is the consort of the goddess of fortune, Lakṣmī.” This name also implies that Lord Kṛṣṇa descended in the dynasty of Madhu. Since the spring season is also known as Mādhava, it is understood that as soon as Lord Kṛṣṇa entered the Vṛndāvana forest, it automatically exhibited all the opulences of spring, becoming filled with flowers, breezes and a celestial atmosphere. Another reason Lord Kṛṣṇa is known as Mādhava is that He enjoys His pastimes in madhu, the taste of conjugal love.

Když Pán Kṛṣṇa vcházel do lesa Śrī Vṛndāvanu, vždy hlasitĕ hrál na flétnu, což působilo všem obyvatelům Jeho mĕsta, Vraja-dhāmu, nepředstavitelnou blaženost. Tyto prosté zábavy – jak hravĕ chodil do lesa, hrál na flétnu a tak dále – probíhaly v duchovní zemi Vṛndāvanu každý den.

Lord Kṛṣṇa would loudly sound His flute as He entered the forest of Śrī Vṛndāvana, thus giving inconceivable bliss to all the residents of His hometown, Vraja-dhāma. These simple pastimes of playfully entering the forest, playing on the flute and so forth were performed daily in the spiritual land of Vṛndāvana.