Skip to main content

Sloka 26

Text 26

Verš

Text

ajñāna-saṁjñau bhava-bandha-mokṣau
dvau nāma nānyau sta ṛta-jña-bhāvāt
ajasra-city ātmani kevale pare
vicāryamāṇe taraṇāv ivāhanī
ajñāna-saṁjñau bhava-bandha-mokṣau
dvau nāma nānyau sta ṛta-jña-bhāvāt
ajasra-city ātmani kevale pare
vicāryamāṇe taraṇāv ivāhanī

Synonyma

Synonyms

ajñāna — projevující se z nevĕdomosti; saṁjñau — která označení; bhava-bandha — připoutanost ke hmotné existenci; mokṣau — a osvobození; dvau — obojí; nāma — jistĕ; na — ne; anyau — oddĕlené; staḥ — jsou; ṛta — pravého; jña-bhāvāt — z poznání; ajasra-citi — jejíž vĕdomí není blokované; ātmani — duchovní duše; kevale — která se liší od hmoty; pare — která je čistá; vicāryamāṇe — když je náležitĕ rozpoznaná; taraṇau — ve slunci; iva — jako; ahanī — den a noc.

ajñāna — manifesting from ignorance; saṁjñau — which designations; bhava-bandha — bondage to material existence; mokṣau — and liberation; dvau — the two; nāma — indeed; na — not; anyau — separate; staḥ — are; ṛta — true; jña-bhāvāt — from knowledge; ajasra-citi — whose awareness is unimpeded; ātmani — the spirit soul; kevale — who is separate from matter; pare — who is pure; vicāryamāṇe — when he is properly distinguished; taraṇau — within the sun; iva — just as; ahanī — day and night.

Překlad

Translation

Jak představa připoutanosti ke hmotĕ, tak představa osvobození jsou projevy nevĕdomosti. Nacházejí se mimo oblast pravého poznání a jakmile osoba správnĕ pochopí, že čistá duchovní duše se liší od hmoty a je vždy plnĕ vĕdomá, přestávají existovat. Tehdy již připoutanost i osvobození ztrácejí jakýkoliv význam, tak jako den a noc nemají význam z pohledu slunce.

The conception of material bondage and the conception of liberation are both manifestations of ignorance. Being outside the scope of true knowledge, they cease to exist when one correctly understands that the pure spirit soul is distinct from matter and always fully conscious. At that time bondage and liberation no longer have any significance, just as day and night have no significance from the perspective of the sun.

Význam

Purport

Připoutanost ke hmotĕ je iluzí, protože živá bytost ve skutečnosti nemá s hmotným svĕtem žádný skutečný vztah. Kvůli falešnému egu se podmínĕná duše ztotožňuje s hmotou. Takzvané osvobození tedy znamená jen vzdát se iluze, ne vyproštĕní se ze skutečných pout. I když si přesto myslíme, že utrpení zakoušené v hmotné iluzi je opravdové a že osvobození je tedy smysluplnou úlevou od utrpení, jen samotná nepřítomnost hmotné existence je stále ještĕ nevýznamná ve srovnání se skutečným duchovním životem, který je pozitivní vĕčnou realitou, oproti negativní iluzi hmotného života. Z konečného hlediska je vĕdomí Kṛṣṇy neboli čistá láska k Bohu jedinou významnou, smysluplnou a trvalou situací pro každou živou bytost.

Material bondage is illusion because the living entity actually has no real relationship with the material world. Because of false ego, the conditioned soul identifies himself with matter. Therefore so-called liberation is simply the giving up of an illusion rather than release from actual bondage. Yet even if we think that the suffering of material illusion is real and that liberation is thus a meaningful release from suffering, the mere absence of material existence is still insignificant compared to the achievement of factual spiritual life, which is the positive eternal reality opposed to the negative illusion of material life. Ultimately, Kṛṣṇa consciousness, or pure love of Godhead, is the only significant, meaningful and permanent status for every living entity.

Jelikož v noci je tma proto, že nesvítí slunce, nikdo by neočekával, že zažije noc na samotném slunci. Nezažíval by tam ani jednotlivé dny, které oddĕlují noci. Také čistá živá bytost v sobĕ nemá žádnou hmotnou temnotu, a proto ani nepociťuje zážitek osvobození z této temnoty. Jakmile podmínĕná duše dospĕje na tuto úroveň čistého vĕdomí, je způsobilá být ve společnosti svrchovanĕ čistého Pána, Osobnosti Božství, v Jeho osobním sídle.

Since the darkness of night is caused by the absence of the sun, one would not experience night within the sun itself, nor would one experience individual days separated by nights. Similarly, within the pure living entity there is no material darkness and thus no experience of liberation from such darkness. When the conditioned soul comes to this platform of pure consciousness, he becomes fit to associate with the supreme pure, the Personality of Godhead Himself, in the Lord’s own abode.