Skip to main content

Sloka 10

ТЕКСТ 10

Verš

Текст

ataḥ kṣamasvācyuta me rajo-bhuvo
hy ajānatas tvat-pṛthag-īśa-māninaḥ
ajāvalepāndha-tamo-’ndha-cakṣuṣa
eṣo ’nukampyo mayi nāthavān iti
ата кшамасвчйута ме раджо-бхуво
хй аджнатас тват-птхаг-ӣа-мнина
аджвалепндха-тамо-’ндха-чакшуша
эшо ’нукампйо майи нтхавн ити

Synonyma

Пословный перевод

ataḥ — proto; kṣamasva — prosím promiň; acyuta — ó neklesající Pane; me — mnĕ; rajaḥ-bhuvaḥ — který jsem se narodil pod vlivem kvality vášnĕ; hi — jistĕ; ajānataḥ — nevĕdomému; tvat — od Tebe; pṛthak — oddĕlený; īśa — vládce; māninaḥ — který si o sobĕ myslí; aja — nezrozený stvořitel; avalepa — zahalující; andha-tamaḥ — touto temnotou nevĕdomosti; andha — zaslepené; cakṣuṣaḥ — mé oči; eṣaḥ — tato osoba; anukampyaḥ — potřebuje milost; mayi — Mĕ; nātha-vān — jež má za svého Pána; iti — takto uvažující.

ата — поэтому; кшамасва — прости же; ачйута — о непогрешимый (Господь); ме — меня; раджа-бхува — рожденного в гуне страсти; хи — конечно; аджната — невежественного; тват — от Тебя; птхак — независимо; ӣа — владыкой; мнина — считающего (себя); аджа — нерожденным творцом; авалепа — пеленой; андха-тама — тьмы невежества; андха — ослеплены; чакшуша — того, чьи глаза; эша — этот; анукампйа — тот, кто нуждается в милости; майи — для меня; нтха-вн — господин; ити — (думая) так.

Překlad

Перевод

Proto mi laskavĕ promiň mé přestupky, ó neklesající Pane. Narodil jsem se pod vlivem kvality vášnĕ, a proto jsem pošetilec, který se považuje za vládce nezávislého na Tobĕ. Mé oči jsou zaslepené temnotou nevĕdomosti, a tím pádem si o sobĕ myslím, že jsem nezrozený stvořitel vesmíru. Ale přihlédni prosím k tomu, že jsem Tvůj služebník, a tudíž si zasloužím Tvůj soucit.

Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в гуне страсти и потому по глупости возомнил себя властелином этого мира, независимым от Тебя. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный творец вселенной. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я Твой слуга и потому заслуживаю снисхождения.

Význam

Комментарий

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svém komentáři vysvĕtluje, že Brahmā předkládá Pánu tento argument: „Můj milý Pane, jednal jsem natolik špatnĕ, že si jistĕ zasloužím trest. Na druhou stranu bys mĕ mĕl považovat za nevinného hlupáka a mít se mnou soucit, když jsem tak nevĕdomý. Zasloužím si tedy trest i odpuštĕní, ale přesto Tĕ pokornĕ prosím, abys byl v tomto případĕ tolerantní a jednoduše mi prominul a prokázal mi svou milost.“

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что Брахма приводит Господу следующий довод: «Мой дорогой Господь, я совершил серьезный проступок и потому заслуживаю наказания. С другой стороны, я просто глупец и потому заслуживаю снисхождения. Хотя я в равной степени заслуживаю и наказания, и прощения, всё же я умоляю Тебя проявить терпимость и милостиво простить все мои оскорбления».

Slova nāthavān iti vyjadřují, že Pán Brahmā chtĕl Pánu Kṛṣṇovi pokornĕ připomenout, že je koneckonců Brahmovým otcem a pánem, a mĕl by tedy prominout nešťastné přestupky svého pokorného služebníka. Každá podmínĕná duše, ať se jedná o Pána Brahmu nebo o nepatrného mravence, se klamnĕ ztotožňuje s hmotným svĕtem, a tak zapomíná na svůj vĕčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Pán Brahmā, jenž zastává významné postavení stvořitele vesmíru, má rovnĕž sklony považovat se za pána tohoto svĕta, a proto nĕkdy zapomíná, že je nepatrný služebník Nejvyššího Pána. Nyní se Kṛṣṇovou milostí tato jeho mylná představa o své totožnosti napravuje a Pán Brahmā si vzpomíná, že ve svém přirozeném postavení je vĕčný služebník Boha.

Слова нтхавн ити указывают на то, что Брахма хотел напомнить Господу: «Ты мой отец и господин и потому должен простить Своему смиренному слуге все проступки, которые он имел несчастье совершить». Каждая обусловленная душа, будь то Господь Брахма или маленький муравей, ошибочно отождествляет себя с материей и в результате забывает о своих вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Господь Брахма, занимающий престижный пост творца, забыл, что он всего лишь ничтожный слуга Господа, а не повелитель этого мира. Теперь же по милости Господа Кришны все его ложные представления о себе развеялись и он вновь вспомнил о своем вечном положении слуги Бога.