Skip to main content

Sloka 38

Text 38

Verš

Text

vāṇī guṇānukathane śravaṇau kathāyāṁ
hastau ca karmasu manas tava pādayor naḥ
smṛtyāṁ śiras tava nivāsa-jagat-praṇāme
dṛṣṭiḥ satāṁ darśane ’stu bhavat-tanūnām
vāṇī guṇānukathane śravaṇau kathāyāṁ
hastau ca karmasu manas tava pādayor naḥ
smṛtyāṁ śiras tava nivāsa-jagat-praṇāme
dṛṣṭiḥ satāṁ darśane ’stu bhavat-tanūnām

Synonyma

Synonyms

vāṇī — slova, řeč; guṇa-anukathane — neustále zaměstnaná rozmlouváním o Tvých zábavách; śravaṇau — ucho či sluch; kathāyām — hovory o Tobě a Tvých zábavách; hastau — ruce a nohy a ostatní smysly; ca — také; karmasu — jejich zaměstnání v naplňování Tvé mise; manaḥ — mysl; tava — Tvoje; pādayoḥ — na Tvé lotosové nohy; naḥ — naše; smṛtyām — neustálým vzpomínáním při meditaci; śiraḥ — hlava; tava — Tvoje; nivāsa-jagat-praṇāme — jelikož jsi všeprostupující, jsi vším a naše hlavy by se měly klanět a nehledat požitek; dṛṣṭiḥ — zrak; satām — vaiṣṇavů; darśane — ve shlížení; astu — nechť jsou všechny takto zaměstnány; bhavat-tanūnām — kteří se od Tebe neliší.

vāṇī — words, the power of speech; guṇa-anukathane — always engaged in talking about Your pastimes; śravaṇau — the ear, or aural reception; kathāyām — in talks about You and Your pastimes; hastau — hands and legs and other senses; ca — also; karmasu — engaging them in executing Your mission; manaḥ — the mind; tava — Your; pādayoḥ — of Your lotus feet; naḥ — our; smṛtyām — in remembrance always engaged in meditation; śiraḥ — the head; tava — Your; nivāsa-jagat-praṇāme — because You are all-pervading, You are everything, and our heads should bow down, not looking for enjoyment; dṛṣṭiḥ — the power of sight; satām — of the Vaiṣṇavas; darśane — in seeing; astu — let all of them be engaged in this way; bhavat-tanūnām — who are nondifferent from You.

Překlad

Translation

“Od nynějška nechť všechna naše slova popisují Tvé zábavy, nechť naše uši naslouchají o Tvé slávě, nechť naše ruce, nohy a ostatní smysly vykonávají činnosti, které Ti přinášejí radost, a nechť naše mysli neustále přemítají o Tvých lotosových nohách. Nechť se naše hlavy klaní všemu v tomto světě, neboť všechny věci jsou také Tvé různé podoby, a nechť naše oči hledí na vaiṣṇavy, kteří se od Tebe neliší.”

Henceforward, may all our words describe Your pastimes, may our ears engage in aural reception of Your glories, may our hands, legs and other senses engage in actions pleasing to You, and may our minds always think of Your lotus feet. May our heads offer our obeisances to everything within this world, because all things are also Your different forms, and may our eyes see the forms of Vaiṣṇavas, who are nondifferent from You.

Význam

Purport

Zde je popsán způsob, jak poznat Nejvyšší Osobnost Božství-bhakti.

Here the process of understanding the Supreme Personality of Godhead is given. This process is bhakti.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

(Bhāg. 7.5.23)

(Bhāg. 7.5.23)

Vše má být použito ve službě Pánu. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Nārada-pañcarātra). Vše-mysl, tělo a všechny smyslové orgány-má sloužit Kṛṣṇovi. Tomu je třeba se učit od zkušených oddaných, jako je Nārada, Svayambhū a Śambhu. To je ten pravý proces. Nemůžeme si vymýšlet vlastní způsoby poznání Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť není pravda, že vše, co si člověk vymyslí, ho přivede k poznání Boha. Toto tvrzení-yata mata, tata patha-je pošetilé. Kṛṣṇa říká: bhaktyāham ekayā grāhyaḥ-“Mohu být poznán jedině prostřednictvím činností v rámci bhakti.” (Bhāg. 11.14.21) To se nazývá ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanam-být neustále zaměstnán službou Pánu s příznivým postojem.

Everything should be engaged in the service of the Lord. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Nārada-pañcarātra). Everything — the mind, the body and all the sense organs — should be engaged in Kṛṣṇa’s service. This is to be learned from expert devotees like Nārada, Svayambhū and Śambhu. This is the process. We cannot manufacture our own way of understanding the Supreme Personality of Godhead, for it is not that everything one manufactures or concocts will lead to understanding God. Such a proposition — yata mata, tata patha — is foolish. Kṛṣṇa says, bhaktyāham ekayā grāhyaḥ: “Only by executing the activities of bhakti can one understand Me.” (Bhāg. 11.14.21) This is called ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam, remaining engaged favorably in the service of the Lord.