Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

anujānīhi nau bhūmaṁs
tavānucara-kiṅkarau
darśanaṁ nau bhagavata
ṛṣer āsīd anugrahāt
anujānīhi nau bhūmaṁs
tavānucara-kiṅkarau
darśanaṁ nau bhagavata
ṛṣer āsīd anugrahāt

Synonyma

Synonyms

anujānīhi — můžeme-li; nau — my; bhūman — ó největší vesmírná podobo; tava anucara-kiṅkarau — jelikož jsme služebníky Tvého nejdůvěrnějšího oddaného, Nārady Muniho; darśanam — vidět osobně; nau — nás; bhagavataḥ — Tebe, Nejvyšší Osobnosti Božství; ṛṣeḥ — velkého světce Nārady; āsīt — bylo (v podobě prokletí); anugrahāt — díky milosti.

anujānīhi — may we have permission; nau — we; bhūman — O greatest universal form; tava anucara-kiṅkarau — because of being servants of Your most confidential devotee Nārada Muni; darśanam — to see personally; nau — of us; bhagavataḥ — of You, the Supreme Personality of Godhead; ṛṣeḥ — of the great saint Nārada; āsīt — there was (in the form of a curse); anugrahāt — from the mercy.

Překlad

Translation

“Ó nejvyšší podobo, jsme vždy služebníky Tvých služebníků, zvláště Nārady Muniho. Dovol nám nyní odejít do svého domova. Jedině Nāradovou milostí jsme Tě mohli spatřit tváří v tvář.”

O supreme form, we are always servants of Your servants, especially of Nārada Muni. Now give us permission to leave for our home. It is by the grace and mercy of Nārada Muni that we have been able to see You face to face.

Význam

Purport

Nikdo nemůže poznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, dokud není vysvobozen či požehnán oddaným. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. Podle tohoto verše z Bhagavad-gīty (7.3) je mnoho siddhů či yogīnů, kteří Kṛṣṇu nemohou poznat a jejich poznání o Něm je mylné. Pokud však člověk přijme útočiště u oddaného, který přichází v Nāradově parampaře (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ), pak je schopen pochopit, kdo je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto věku jsou propagovány mnohé pseudoinkarnace jen proto, že předvádějí nějaké triky, ale nikdo kromě osob, které slouží Nāradovi a jiným Kṛṣṇovým služebníkům, nedokáže poznat, kdo je Bůh a kdo není. To potvrzuje Narottama dāsa Ṭhākura. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra payeche kebā-nikdo není osvobozen z hmotného života, dokud nezíská přízeň vaiṣṇavy. Nikdy se nedozví, jaká je skutečnost, ať už pomocí spekulace nebo jakýchkoliv jiných tělesných či mentálních cviků.

Unless delivered or blessed by a devotee, one cannot realize that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. According to this verse of Bhagavad-gītā (7.3), there are so many siddhas or yogīs who cannot understand Kṛṣṇa; instead, they misunderstand Him. But if one takes shelter of a devotee descending from the paramparā system of Nārada (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ), one can then understand who is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. In this age, many pseudo incarnations are advertised simply for having exhibited some magical performances, but except for persons who are servants of Nārada and other servants of Kṛṣṇa, no one can understand who is God and who is not. This is confirmed by Narottama dāsa Ṭhākura. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā: no one is delivered from the material conception of life unless favored by a Vaiṣṇava. Others can never understand, neither by speculation nor by any other bodily or mental gymnastics.