Skip to main content

Úvod

Вступ

Śrīmad-Bhāgavatam se zaměřuje na Absolutní Pravdu. Pojetí Boha a pojetí Absolutní Pravdy nejsou na stejné úrovni. Pojetí Boha poukazuje na vládce, kdežto pojetí Absolutní Pravdy poukazuje na summum bonum neboli na konečný zdroj všech energií. To však nevytváří odlišné chápání Osobnosti Boha jakožto vládce, protože vládce nemůže být neosobní. Současné vlády, zvláště demokratické vlády, jsou samozřejmě do jisté míry neosobní, ale konečným představitelem výkonné moci je vždy nějaká osoba, a neosobní rys vlády je osobnímu rysu takto podřízen. Kdykoli tedy hovoříme o vládě, musíme nepochybně připustit existenci osobnosti. Jelikož existují různí vládci, kteří vládnou v různých oblastech, může existovat mnoho malých bohů. Podle Bhagavad-gīty se každý vládce, který disponuje nějakou neobyčejnou silou, nazývá vibhūtimat sattva neboli vládce zplnomocněný Pánem. Existuje mnoho vibhūtimat sattev — vládců či bohů s různými konkrétními silami — ale Absolutní Pravda je jen jediná. Śrīmad-Bhāgavatam označuje Absolutní Pravdu neboli summum bonum jako paraṁ satyam.

«Бог» та «Абсолютна Істина»    —    поняття різного об’єму. Ціллю «Шрімад-Бгаґаватам» є пояснити природу Абсолютної Істини. Поняття «Бог» вказує на володаря, тимчасом як поняття Абсолютної Істини    —    на відначальне джерело всіх енерґій, суммум бонум*. Щодо особистісности Бога як володаря розбіжних думок бути не може: зрозуміло, що володар має бути особою. Щоправда, сучасна влада, особливо уряд демократичний, є певною мірою знеособлена, але у кінцевім підсумку голова виконавчої влади є таки особа і безособистісний аспект уряду підпорядкований особистісному. Тож, безсумнівно, щоразу, коли йдеться за владу над іншими, мусимо визнавати, що тому, хто посідає її, властиві риси особистости. В управлінському апараті є багато посад, і на кожну є свій окремий начальник, а отже, слушно припустити, що і в матеріальному світі є багато менших богів. «Бгаґавад-ґіта» свідчить, що кожен володар, який посідає певний різновид надприродної могутности, є вібгутімат саттва, чи володар, уповноважений від Господа. Є багато вібгутімат саттв, володарів та богів, кожен з яких володіє притаманною його становищу силою, але Абсолютна Істина одна, другої немає. «Шрімад-Бгаґаватам» визначає Абсолютну Істину, суммум бонум, словами парам сат’ям.

Суммум бонум (лат.)    —    найвище добро (Примітка перекладача.)

Autor Śrīmad-Bhāgavatamu, Śrīla Vyāsadeva, nejprve vzdává své uctivé poklony Absolutní Pravdě. Jelikož tato paraṁ satyam je původním zdrojem všech energií, je také Nejvyšší Osobou. Bozi, vládci, jsou bezpochyby osoby, ale paraṁ satyam, od níž bozi získávají moc vládnout, je Nejvyšší Osoba. Sanskrtské slovo īśvara (vládce) má význam “Bůh”, ale Nejvyšší Osoba se nazývá parameśvara, nejvyšší īśvara. Nejvyšší Osoba, parameśvara, je svrchovaně vědomá osobnost, a jelikož nezískává sílu z žádného jiného zdroje, je také svrchovaně nezávislá. Ve védských spisech je jako nejvyšší bůh neboli jako vládce všech ostatních bohů jako jsou Indra, Candra a Varuṇa popisován Brahmā, ale Śrīmad-Bhāgavatam potvrzuje, že ani Brahmā není nezávislý co se týče jeho moci a vědomostí. Obdržel poznání v podobě Ved od Nejvyšší Osoby, která sídlí v srdci každé živé bytosti. Tato Nejvyšší Osobnost zná vše přímo i nepřímo. Nekonečně malé individuální osoby, které jsou částečkami Nejvyšší Osobnosti, mohou znát přímo i nepřímo vše o svých tělech, tedy o zevních rysech, ale Nejvyšší Osobnost má úplné vědomosti o všech Svých rysech vnějších i vnitřních.

Шріла В’ясадева, автор «Шрімад-Бгаґаватам», насамперед складає шанобливі поклони парам сат’ям(Абсолютній Істині), а що парам сат’ям    —    це відначальне джерело усіх енерґій, то парам сат’ям мусить бути Верховною Особою. Боги, тобто володарі, безсумнівно є особи, а парам сат’ям, що, власне, вповноважує їх на владу,    —    це Найвища Особа. Поняття «Бог» санскрит віддає словом ішвара (володар), а Найвищу Особу звуть парамешвара, верховний ішвара. Верховна Особа, парамешвара, є особистість, що володіє надсвідомістю, а через те, що Свою могутність Він не черпає ні з якого іншого поза Собою джерела, Він є абсолютно незалежний. У Ведах Брахму описано як найвищого бога, чільника всіх інших богів, як то Індра, Чандра чи Варуна, але «Шрімад-Бгаґаватам» відзначає, що навіть Брахма не є незалежний, коли йдеться за його силу та знання. Він отримав знання у вигляді Вед од Найвищої Особи, що перебуває в серці кожної істоти. Ця Найвища Особа, прямо чи непрямо, знає все. Окремішні безконечно малі особи, бувши невід’ємними частками Верховної Особи, можливо, знають все    —    прямо чи непрямо    —    про свої тіла, тобто про свої зовнішні якості, але Найвища Особа знає все про Свої зовнішні і так само внутрішні властивості.

Slova janmādy asya naznačují, že zdrojem všeho tvoření, udržování a ničení je jedna a tatáž svrchovaná vědomá osoba. I z vlastní zkušenosti vidíme, že nic se nevytváří z mrtvé hmoty, ale že živá bytost dokáže hmotu vytvářet. Například hmotné tělo se vyvíjí v pracující stroj prostřednictvím styku s živou bytostí. Člověk s chabými vědomostmi považuje chybně tělesný stroj za živou bytost, ale ve skutečnosti je živá bytost základem tělesného stroje. Tělesný stroj je k ničemu, jakmile jej opustí živá jiskra. Podobně je původním zdrojem veškeré hmotné energie Nejvyšší Osoba. Tato skutečnost se objevuje v celé védské literatuře a všechny význačné osobnosti duchovní vědy tuto pravdu přijaly. Živá síla se nazývá Brahman a jeden z největších ācāryů (učitelů), Śrīpāda Śaṅkarācārya, kázal, že Brahman je podstata a kosmický výtvor je kategorie. Původní zdroj všech energií je živá síla a logicky je přijímán jako Nejvyšší Osoba. Tato Nejvyšší Osoba si je tedy vědoma všeho minulého, přítomného i budoucího a také každého jednotlivého koutu Svého stvoření, ať hmotného či duchovního. Nedokonalá živá bytost ani neví, co se děje v jejím vlastním těle. Jí potravu, ale neví, jak se tato potrava mění v energii, jak udržuje její vlastní tělo při životě. Je-li však živá bytost dokonalá, je si vědoma všeho, co se děje, a jelikož Nejvyšší Osoba je naprosto dokonalá, je zcela přirozené, že zná vše do posledního detailu. V důsledku toho Śrīmad-Bhāgavatam nazývá dokonalou osobnost “Vāsudeva” neboli ten, kdo žije všude za plného vědomí a kdo má dokonale v moci Své úplné energie. Śrīmad-Bhāgavatam všechny tyto věci jasně vysvětluje a čtenář má plnou příležitost k tomu, aby vše kriticky studoval.

Слова джанма̄дй асйа вказують на те, що джерелом усього створюваного, підтримуваного та знищуваного є та сама верховна особа з найвищою свідомістю. Навіть нинішній досвід підказує нам, що з інертної матерії нічого не походить, тоді як жива істота може породжувати інертну матерію. Так, з’єднавшись з матеріальним тілом, жива істота перетворює його на діяльну машину. Вбогі на знання люди помилково беруть механізм-тіло за саму істоту, однак насправді то жива істота є основою того механізму. Щойно жива іскра покине тіло-машину, та стає ні до чого не придатна. А первісне джерело всієї матеріальної енерґії є Найвища Особа. На цьому сходяться усі ведичні писання, і це визнають усі вчителі, дослідники духовної науки. Жива сила називається Брахман; і один із найвидатніших ачарій (учителів), Шріпада Шанкарачар’я, вчив: Брахман є субстанція, а космічний світ    —    категорія. Першоджерелом всіх енерґій є жива сила, і тому логічно зробити висновок, що Він є Найвища Особа. Тому Він є свідомий усього минулого, теперішнього і майбутнього, і всього, що відбувається у кожному куточку Його матеріального та духовного проявлень. Недосконала жива істота не усвідомлює навіть тих процесів, що протікають у її власному тілі: вона їсть, але не знає, як ця їжа перетворюється на енерґію і як ця енерґія підтримує тіло. Істоту називають досконалою тоді, коли вона свідома усього, що відбувається, а що Найвища Особа є вседосконалий, то цілком природно, що Він знає усе до найменших подробиць. Тому досконалу особистість називають у «Шрімад-Бгаґаватам» Ва̄судевою, тим, хто живе у всьому, посідаючи повноту знання і влади над Своєю довершеною енерґією. Все це чітко пояснене у «Шрімад-Бгаґаватам», який дає читачеві найширші можливості для критичного вивчення цього предмету.

Śrīmad-Bhāgavatam v moderní době kázal Śrī Caitanya Mahāprabhu Svým vlastním příkladem. Svojí bezpříčinnou milostí nám usnadnil proniknout do obsahu Śrīmad-Bhāgavatamu, a proto se zde v krátkosti zmíníme o Jeho životě a učení, abychom čtenářům pomohli porozumět skutečné hodnotě tohoto díla.

За нашої доби «Шрімад-Бгаґаватам» проповідував Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу, на власному прикладі показавши, як жити згідно з його засадами. Проникнути в сутність «Шрімад-Бгаґаватам» найлегше, якщо скористатися з безпричинної ласки Шрі Чайтан’ї. Тому, щоб допомогти читачеві належно оцінити «Шрімад-Бгаґаватам», ми подаємо тут короткий нарис життя та заповідей Шрі Крішни Чайтан’ї.

Je nezbytné, aby se Śrīmad-Bhāgavatamu člověk učil od osoby Bhāgavatam. Osoba Bhāgavatam je ta, která učení Śrīmad-Bhāgavatamu ztělesňuje vlastním životem. Jelikož Śrī Caitanya Mahāprabhu je Absolutní Osobností Božství, je Bhagavānem i Bhāgavatamem zároveň. Jeho přístup ke Śrīmad-Bhāgavatamu je proto vhodný pro všechny lidi na celém světě. A Jeho přáním bylo, aby zvláště ti, kteří se narodí v Indii, kázali Śrīmad-Bhāgavatam po celém světě.

Вивчати «Шрімад-Бгаґаватам» треба тільки від особи-бгаґаватам. Особа-бгаґаватам    —    це той, чиє життя є практичним виявом повчань «Шрімад-Бгаґаватам». Шрі Чайтан’я Махапрабгу є Абсолютний Бог-Особа, а тому Він є і Бгаґаван, і «Бгаґаватам»    —    в особі й звуці. Через те Його метод вивчення «Шрімад-Бгаґаватам» годиться для всіх людей, хоч би в якій частині світу вони жили. Він хотів, щоб ті, кому випало народитися в Індії, проповідували «Шрімад-Бгаґаватам» у кожнім куточку світу.

Śrīmad-Bhāgavatam je věda o Absolutní Osobnosti Božství, o Kṛṣṇovi, o Němž nám předběžnou informaci poskytuje Bhagavad-gītā. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že každý — bez ohledu na své postavení — kdo dokonale zná vědu o Kṛṣṇovi (Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu), se může stát jejím autorizovaným kazatelem a učitelem.

«Шрімад-Бгаґаватам»    —    це наука про Крішну, Абсолютного Бога-Особу, попередні відомості про кого ми отримуємо з «Бгаґавад-ґіти». Шрі Чайтан’я Махапрабгу сказав, що кожен, хто добре знає науку про Крішну («Шрімад-Бгаґаватам» та «Бгаґавад-ґіту), гідний стати авторитетним проповідником або наставником цієї науки, незалежно від свого походження.

Lidská společnost potřebuje vědu o Kṛṣṇovi pro dobro celého trpícího lidstva světa a my jednoduše žádáme vůdce všech národů, aby přijali tuto vědu o Kṛṣṇovi nejen pro své vlastní dobro, ale i pro dobro společnosti a pro dobro všech lidí na celém světě.

Людське суспільство потребує науки про Крішну, яка існує про добро усього стражденного людства, і тому ми смиренно прохаємо провідників усіх націй оволодіти нею задля власного, суспільного та загальносвітового добра.

ŽIVOT A UČENÍ PÁNA CAITANYI, KAZATELE ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU

НАРИС ЖИТТЯ І ПОВЧАНЬ ГОСПОДА ЧАЙТАН’Ї, ПРОПОВІДНИКА «ШРІМАД-БГАҐАВАТАМ»

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, velký apoštol lásky k Bohu a otec společného zpívání svatého jména Pána*, se zjevil ve Śrīdhāmu Māyāpuru, čtvrti města Navadvīpu v Bengálsku, na večer Phālgunī Pūrṇimā roku 1407 Śakābdy (což odpovídá únoru 1486 křesťanského kalendáře).
* Zpíváním se v této knize obvykle rozumí také zpěvné přednášení, odříkávání a rychlé opakování (viz anglické chant, pozn. překl.).

Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу, великий апостол любови до Бога й основоположник оспівування громадою святого імені Господа, зійшов на Землю у Шрідгамі Майапурі (частина міста Навадвіпи в Бенґалії) року 1407 ери Шакабда у вечір на Пгалґуні Пурніму (за григоріанським календарем це місяць лютий 1486 року).

Jeho otec, Śrī Jagannātha Miśra, vzdělaný brāhmaṇa z oblasti Sylhetu, přišel do Navadvīpu jako student, protože tehdy byl Navadvīp považován za středisko vzdělanosti a kultury. Poté, co se oženil se Śrīmatī Śacīdevī, dcerou Śrīly Nīlāmbary Cakravartīho, velikého učence z Navadvīpu, usadil se na břehu Gangy.

Батько Його, Шрі Джаґаннатга Мішра, вчений брахмана з провінції Силгет, прибув до Навадвіпи вчитися, тому що за тих часів Навадвіпа посідала славу великого освітнього та культурного центру. Він одружився зі Шріматі Шачідеві, дочкою значного навадвіпського вченого, Шріли Ніламбари Чакраварті. Подружжя оселилося побіля Ґанґи.

Jagannātha Miśra měl se svojí ženou Śrīmatī Śacīdevī mnoho dcer, a většina z nich v útlém věku zemřela. Svoji rodičovskou lásku nakonec zaměřili na dva syny, kteří přežili, což byli Śrī Viśvarūpa a Viśvambhara. Desátý a nejmladší syn, Jenž se jmenoval Viśvambhara, se později proslavil jako Nimāi Paṇḍita a poté, co přijal životní stav odříkání, byl znám jako Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Джаґаннатга Мішра з дружиною Шріматі Шачідеві мали кілька дочок, що всі померли дуже рано. Любов батьків зосередилася на двох синах, що лишилися живі з усіх дітей    —     Вішварупі та Вішвамбгарі. Наймолодший син Вішвамбгара, десята дитина в родині, згодом став відомий як Німай Пандіта, а пізніше, склавши обітницю зреченого життя,    —    як Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval Své transcendentální činnosti po dobu čtyřiceti osmi let a poté odešel z tohoto světa v Purī roku 1455 Śakābdy.

Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу являв світові Свої трансцендентні діяння впродовж сорока восьми років, а 1455 року ери Шакабда покинув цей світ у місті Пурі.

Prvních dvacet čtyři let strávil v Navadvīpu jako student a hospodář. Jeho první ženou byla Śrīmatī Lakṣmīpriyā, která zemřela velice mladá, když byl Pán mimo domov. Když se vrátil z východního Bengálska, matka Jej požádala, aby se znovu oženil, a On souhlasil. Jeho druhou ženou byla Śrīmatī Viṣṇupriyā Devī, která odloučení od Pána nesla po celý život, protože ve věku dvaceti čtyř let přijal řád sannyāsa, a Śrīmatī Viṣṇupriyā tehdy byla sotva šestnáctiletá.

До двадцяти чотирьох років Він жив у Навадвіпі, навчаючись та господарюючи. Перша його дружина була Шріматі Лакшміпрія; вона померла молодою, коли Господь був у Східній Бенґалії, далеко від дому. Коли Господь повернувся, мати попрохала Його одружитися вдруге, і Він погодився. Другою Його дружиною стала Шріматі Вішнупрія Деві, що прожила ціле життя в розлуці з Господом: Господь прийняв санн’ясу в двадцять чотири роки, коли Шріматі Вішнупрії було заледве шістнадцять.

Poté, co přijal stav sannyāsa, zůstal na žádost Své matky Śrīmatī Śacīdevī v Jagannātha Purī. Tam pobýval dvacet čtyři let. Šest let z toho neustále cestoval po celé Indii (zvláště po jižní Indii) a kázal Śrīmad-Bhāgavatam.

Прийнявши санн’ясу, Господь на прохання Своєї матері, Шріматі Шачідеві, оселився в Джаґаннатга Пурі. У Пурі Господь прожив двадцять чотири роки. З них Він шість років без перерви подорожував Індією (особливо південною), проповідуючи «Шрімад-Бгаґаватам».

Pán Caitanya nejen kázal Śrīmad-Bhāgavatam, ale zároveň také rozšiřoval mezi lidmi učení Bhagavad-gīty tím nejpraktičtějším způsobem. V Bhagavad-gītě je Pán Śrī Kṛṣṇa vylíčen jako Absolutní Osobnost Božství a Sám v této knize transcendentální vědy ve Svých posledních pokynech říká, že člověk se má vzdát všech náboženských činností a přijmout Ho (Pána Śrī Kṛṣṇu) jako jediného Pána, Jenž je hoden uctívání. Poté potvrdil, že všichni Jeho oddaní budou ochráněni před všemi druhy hříšných činů a že nebude nic, čeho by se museli bát.

Господь Чайтан’я не лише проповідував «Шрімад-Бгаґаватам», але й поширював науку «Бгаґавад-ґіти» найприступнішим способом. У ній Господь Шрі Крішна описаний як Абсолютний Бог-Особа, і, підбиваючи підсумок усій науці цієї величної книги трансцендентної мудрости, Він наказує облишити всі різновиди релігійної діяльности і віддатися Йому як єдиному Господеві і поклонятися Йому. Господь запевняє, що всі Його віддані будуть убезпечені від будь-якого гріха і не матимуть причин непокоїтися.

Navzdory přímému příkazu Pána Śrī Kṛṣṇy a učení Bhagavad-gīty Jej bohužel méně inteligentní lidé považují omylem za pouhou velkou historickou osobnost a nemohou Jej tudíž přijmout jako původní Osobnost Božství. Takoví lidé s chabým poznáním jsou oklamáni mnoha neoddanými. Proto učení Bhagavad-gīty vykládají chybně dokonce i velcí učenci. Po odchodu Pána Śrī Kṛṣṇy z tohoto světa byly k Bhagavad-gītě napsány stovky komentářů. Jejich autory byli vzdělaní učenci, ale téměř všichni byli motivováni svými osobními zájmy.

На жаль, незважаючи на прямий наказ Господа Шрі Крішни та вчення «Бгаґавад-ґіти», менш розумні люди хибно беруть Його просто за визначну історичну особистість і тому нездатні визнати Його за відначального Бога-Особу. Таких бідних на знання людей вводять у оману численні невіддані. Через це навіть великі вчені розуміють вчення «Бгаґавад- ґіти» хибно. По відході Господа Шрі Крішни коментарі на «Бгаґавад-ґіту» писали сотні вчених мужів, і чи не всіма ними рухали корисливі інтереси.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je tentýž Pán Śrī Kṛṣṇa. Tentokrát se však zjevil jako velký oddaný Pána, aby kázal všem lidem, a zvlášť teologům a filozofům, o transcendentálním postavení Śrī Kṛṣṇy, prvotního Pána a příčiny všech příčin. Základem Jeho kázání je, že Pán Śrī Kṛṣṇa, který se zjevil ve Vrajabhūmi (Vṛndāvanu) jako syn vrajského krále (Nandy Mahārāje), je Nejvyšší Osobností Božství, a proto by Ho měl každý uctívat. Vṛndāvan-dhām se neliší od Pána, neboť jméno, sláva, podoba a místo, kde se Pán zjevil, jsou s Pánem totožné jako absolutní poznání. Vṛndāvan-dhām je proto hodný uctívání stejně jako Pán Samotný. Nejvyšší způsob transcendentálního uctívání Pána ukázaly dívky z Vrajabhūmi v podobě čisté lásky k Němu, a Śrī Caitanya Mahāprabhu považuje jejich chování za nejvznešenější druh uctívání. Přijímá Śrīmad-Bhāgavata Purāṇu jako bezeskvrnnou literaturu, která je určená pro pochopení Pána, a káže, že konečným cílem života všech živých bytostí je dosáhnout premy neboli lásky k Bohu.

Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу тотожній Господу Шрі Крішні,    —    це Сам Шрі Крішна. Однак цього разу Він з’явився як великий відданий Господа, щоб вчити людський загал, а також релігійних діячів та філософів про трансцендентне становище Шрі Крішни, відначального Господа, причини всіх причин. Суть послання Шрі Чайтан’ї така: Господь Шрі Крішна, що з’явився на світ у Враджабгумі (Вріндавані) як син царя Враджі, Нанди Махараджі, є Верховний Бог-Особа, і тому всі мають поклонятися Йому. Вріндавана-дгама невідмінна від Господа, тому що ім’я, славетні діяння, форма Господа та місце, в якому Господь являє Себе, є абсолютне знання і тому тотожні Самому Господу. Тому Вріндавана- дгаму слід шанувати як Його Самого. Найпіднесенішу форму трансцендентного поклоніння Господеві у вигляді чистої любови до Нього виявили дівчата Враджабгумі. Шрі Чайтан’я Махапрабгу рекомендує їхній спосіб поклоніння Господеві як найдовершеніший. Він визнає «Шрімад-Бгаґавата Пурану» за бездоганне писання, через яке дано пізнати Господа, і проголошує, що найвища мета життя кожної людини    —    досягти ступеня преми, любови до Бога.

Mnozí oddaní Pána Caitanyi, jako byli Śrīla Vṛndāvan dāsa Ṭhākura, Śrī Locana dāsa Ṭhākura, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, Śrī Kavikarṇapūra, Śrī Prabodhānanda Sarasvatī, Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī a v novější době, během posledních dvou set let, Śrī Viśvanātha Cakravartī, Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa, Śrī Śyāmānanda Gosvāmī, Śrī Narottama dāsa Ṭhākura, Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura a konečně Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura (náš duchovní učitel) a mnozí jiní velcí a známí učenci a oddaní Pána, napsali o životě a učení Pána mnohosvazkové knihy a spisy. Všechna tato literární díla jsou založena na śāstrách jako jsou Vedy, Purāṇy, Upaniṣady, Rāmāyaṇa, Mahābhārata a další historická a autentická písma, která schválili uznávaní ācāryové. Jsou jedinečná z hlediska stylu a nepřekonatelná z hlediska podání, a jsou plná transcendentálního poznání. Většina lidí na světě je však bohužel stále ještě nezná, ale když tyto spisy, psané většinou v sanskrtu nebo bengálštině, budou rozšířeny a předloženy myslícím lidem, potom sláva Indie a poselství lásky zaplaví celý tento chorobný svět, jenž marně hledá mír a blahobyt pomocí různých iluzorních metod, které ācāryové z žádné učednické posloupnosti neschvalují.

Багато відданих Господа Чайтан’ї, як-от Шріла Вріндавана даса Тгакура, Шрі Лочана даса Тгакура, Шріла Крішнадаса Кавіраджа Ґосвамі, Шрі Кавікарнапура, Шрі Прабодгананда Сарасваті, Шрі Рупа Ґосвамі, Шрі Санатана Ґосвамі, Шрі Раґгунатга Бгатта Ґосвамі, Шрі Джіва Ґосвамі, Шрі Ґопала Бгатта Ґосвамі, Шрі Раґгунатга даса Ґосвамі, а пізніше, на відтинку останніх двохсот років, Шрі Вішванатга Чакраварті, Шрі Баладева Від’ябгушана, Шрі Ш’ямананда Ґосвамі, Шрі Нароттама даса Тгакура, Шрі Бгактівінода Тгакура і нарешті Шрі Бгактісіддганта Сарасваті Тгакура (наш духовний вчитель), а також багато інших великих, славетних учених та відданих Господа написали численні праці, що складають цілу книгозбірню про життя та заповіді Господа. Уся ця література ґрунтується на шастрах    —    Ведах, Пуранах, Упанішадах, «Рамаяні», «Махабгараті» та інших достовірних історичних творах, що їх великі ачар’ї визнають за авторитетні. Ці твори є унікальні з погляду композиції, не мають собі рівних щодо манери викладу і наповнені трансцендентним знанням. На жаль, світові вони досі невідомі; але коли ці твори, написані переважно санскритом та бенґалі, осяваючи світ, стануть доступні мислячим людям, тоді слава Індії і послання її любови затоплять хворий світ, що марно шукає миру і процвітання, вдаючись до всіляких ілюзорних методів, котрих не визнають ачар’ї з низки учнівської послідовности.

Čtenáři tohoto stručného pojednání o životě a učení Pána Caitanyi získají mnohem více informací, přečtou-li si knihy Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura (Śrī Caitanya-bhāgavata) a Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho (Śrī Caitanya-caritāmṛta). Autor Caitanya-bhāgavaty kouzelně popsal útlé dětství Pána a v Caitanya-caritāmṛtě je jasně vyloženo Jeho učení. Nyní je vše dostupné rovněž anglicky mluvící veřejnosti v podobě knihy Teachings of Lord Caitanya (v češtině pod názvem Zlatý avatār).

Читачеві нашого невеличкого нарису життя та повчань Господа Чайтан’ї буде дуже корисно ознайомитися з книгами Шріли Вріндавани даси Тгакури («Шрі Чайтан’я-бгаґавата») та Шріли Крішнадаси Кавіраджі Ґосвамі («Шрі Чайтан’я- чарітамріта»). «Чайтан’я-бгаґавати» подає захопливий опис молодих років Господа, а в «Чайтан’я-чарітамріті» докладніше пояснене Його вчення. Читач вже має доступ до цих джерел через нашу книгу «Повчання Господа Чайтан’ї».

Události z Pánova útlého dětství zaznamenal jeden z Jeho předních oddaných a Jeho současník Śrīla Murāri Gupta, který byl toho času lékařem, a pozdější období života Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachytil Jeho osobní tajemník Śrī Dāmodara Gosvāmī neboli Śrīla Svarūpa Dāmodara, jenž byl v Purī Jeho téměř stálým společníkem. Tito dva oddaní zaznamenali všechny události související s Pánovými činy, a všechny pozdější knihy, o kterých jsme se zde zmiňovali, byly sepsány na základě poznámek (kaḍacā) Śrīly Dāmodara Gosvāmīho a Murāri Gupty.

Події дитинства та ранньої юности Господа записав один з найближчих відданих-сучасників Господа, Шріла Мурарі Ґупта, що мав практику лікаря в ті часи, а пізніший період Його життя висвітлив Його особистий секретар, Шрі Дамодара Ґосвамі (інакше Шріла Сварупа Дамодара), що був невідлучно при Господі у Пурі. Ці два віддані занотували майже всі події з життя Господа, і згодом на основі цих кадач (щоденників) Шріли Дамодари Ґосвамі та Мурарі Ґупти були написані згадані вище книги про Господа.

Jak již bylo řečeno, Pán se zjevil na večer Phālgunī Pūrṇimā roku 1407 Śakābdy, a toho večera došlo z Jeho vůle k zatmění měsíce. V době zatmění mají Hindové ve zvyku vykoupat se v Ganze nebo jiné posvátné řece a zpívat védské mantry, aby se očistili. Když se Pán Caitanya během zatmění narodil, celou Indií zněl svatý zvuk Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Těchto šestnáct jmen Pána se objevuje v mnoha Purāṇách a Upaniṣadách, kde jsou popsána jako Tāraka-brahma nāma tohoto věku. V śāstrách se píše, že zpívání těchto svatých jmen Pána, je-li bez přestupků, může vysvobodit pokleslou duši z hmotného otroctví. Existuje bezpočet jmen Pána, ať už v Indii nebo mimo ni, a všechna jsou stejně dobrá, jelikož všechna označují Nejvyšší Osobnost Božství. Ale vzhledem k tomu, že těchto šestnáct jmen je zvláště doporučováno pro tento věk, lidé by jich měli využít a následovat cestu velkých ācāryů, kteří dosáhli dodržováním předpisů śāster (zjevených písem) úspěchu.

Отож Господь явив Себе у вечір на Пгалґуні Пурніму 1407 року ери Шакабда. Того вечора Господньою волею було місячне затемнення. Звичайно під час затемнення індуси роблять омовіння у Ґанзі чи якійсь іншій священній річці, повторюючи задля очищення ведичні мантри. Тож коли народився Господь Чайтан’я, саме було затемнення Місяця, і скрізь по Індії було голосно чути священні звуки    —    Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна, Крішна, Харе Харе    /    Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ці шістнадцять імен Господа згадані у багатьох Пуранах та Упанішадах, що описують їх як тарака-брахма наму для цієї епохи. Шастри свідчать: якщо падша душа буде без образ повторювати ці святі імена Господа, вона зможе звільнитися з рабства матеріального світу. Бога називають незліченними іменами як в Індії, так і поза нею, і всі ці імена однаково значущі, тому що вказують на Верховного Бога-Особу. Але вищезгадані шістнадцять імен рекомендовані саме для нинішньої епохи, а отже, людям слід скористатися з них і діяти за прикладом великих ачарій, що, дотримуючись приписів шастр (явлених писань), прийшли успіху.

Že se Pán zjevil v době zatmění měsíce, bylo předzvěstí Jeho zvláštního poslání. Tímto posláním bylo kázat o důležitosti zpívání svatých jmen Pána v tomto věku Kali (věku svárů). V současnosti vznikají hádky kvůli úplným maličkostem, a proto śāstry doporučují pro tento věk společný základ seberealizace, totiž zpívání svatých jmen Pána. Lidé se mohou scházet a oslavovat Pána ve svých jazycích a melodickými písněmi, a pokud se to děje bez přestupků, je jisté, že zúčastnění postupně dosáhnou duchovní dokonalosti, aniž museli podstoupit přísnější metody. Na takových setkáních může každý — vzdělaný i hloupý, bohatý i chudý, hind i muslim, Angličan i Ind, caṇḍāla i brāhmaṇa — naslouchat transcendentálním zvukům a odstranit tak prach, který se stykem živé bytosti s hmotou usadil na zrcadle srdce. Na stvrzení Pánova poslání všichni lidé na celém světě přijmou svaté jméno Pána jako společný program všeobecného náboženství lidstva. Jinými slovy řečeno, příchod svatého jména se udál spolu s příchodem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Те, що Господь з’явився якраз на затемнення Місяця, вказує на особливість Його місії    —    звістувати важливість оспівування святих імен Господа за доби Калі, епохи розбрату. У наші часи конфлікти виникають через найменшу дрібницю, і тому шастри радять для всіх одне: повторювати святі імена Господа, що є основою самоусвідомлення. Люди можуть збиратися громадою і разом уславлювати Його своєю рідною мовою та співати мелодійні пісні на Його честь. Учасники таких зібрань, якщо вони не робитимуть образ, поступово піднесуться на рівень духовної досконалости, не вдаючись до суворіших методів. У таких зібраннях кожен, вчений він чи непросвічена людина, багатий чи бідний, індус чи мусульманин, англієць чи індієць, чандала чи брахмана, може слухати трансцендентні звуки, зчищаючи таким способом пил з дзеркала серця, який утворюється від спілкування з матерією. Справджуючи Господню місію, всі народи світу виизнають святе ім’я Господа за спільну основу всесвітньої релігії людства. Іншими словами, разом із Господом Шрі Чайтан’єю Махапрабгу на Землю зійшло святе ім’я.

Když byl Pán v náručí Své matky, okamžitě přestal plakat, jakmile ženy, které stály kolem, začaly zpívat svatá jména a tleskat rukama do rytmu. Sousedé to sledovali s pocity respektu a úcty. Někdy se mladé dívky bavily tím, že Pána rozplakaly a poté Jej uklidňovaly zpíváním svatého jména. Takto již od raného dětství začal Pán kázat o významu svatého jména. V mládí byl Śrī Caitanya znám jako Nimāi. Toto jméno Mu dala Jeho milovaná matka, protože se Pán narodil pod nimbovým stromem na dvoře Svých rodičů.

Ще немовлям на руках у матері Господь припиняв плакати, щойно жінки починали, плескаючи в долоні, повторювати коло Нього святі імена Крішни. У сусідів це викликало глибоке благоговіння. Дівчатка не раз розважалися тим, що спочатку змушували Господа плакати, а тоді заспокоювали Його звуками святого імені. Отак вже змалку Господь почав поширювати славу святого імені Крішни. У дитячі роки Господь Шрі Чайтан’я був відомий як Німай: так любовно називала мати свого сина, що народився під деревом німба на подвір’ї батьківського дому.

Když bylo Pánovi šest měsíců a na slavnosti anna-prāśana Mu nabídli první tuhé jídlo, Pán naznačil Své budoucí činy. V té době bylo zvykem položit před dítě mince a knihy, aby se tak ukázaly jeho budoucí sklony. Před Pána položili Śrīmad-Bhāgavatam na jedné straně a zlaté mince na druhé a Pán okamžitě sáhl po Bhāgavatamu.

Коли Господу було шість місяців, виконуючи обряд анна- прашана, Йому вперше запропонували тверду їжу, і Господь дав знак щодо Своєї майбутньої діяльности. Під час цієї церемонії дитині прийнято пропонувати монети та книги, щоб отримати уявлення про її майбутні схильності. Господеві з одного боку піднесли монети, а з іншого    —    «Шрімад-Бгаґаватам». Не виявивши жодної цікавости до монет, Господь узяв «Бгаґаватам».

Když byl ještě malým dítětem, které lezlo po dvorku, stalo se, že jednoho dne se před Ním objevil had a Pán si s ním začal hrát. Všichni kolem byli zděšení, ale po chvilce se had odplazil a matka své dítě odnesla. Jednou Jej ukradl zloděj, který chtěl vzít Jeho ozdoby, ale pro Pána to znamenalo pouze příjemný výlet na jeho ramenou. Zmatený zloděj hledal osamělé místo, kde by dítě oloupil; bloudil sem a tam a nakonec přišel zpátky před dům Jagannātha Miśry. A protože se bál, že by mohl být dopaden, položil dítě na zem a utekl. Je samozřejmé, že zneklidnění rodiče a příbuzní byli šťastni, že ztracené dítě našli.

Якось, коли Він був ще немовлям і грався на подвір’ї, до Нього підповзла змія    —    і Господь став бавитися з нею. Усі домашні заціпеніли від жаху і трепету, але змія за якийсь час забралася геть, і мати схопила Господа на руки. Іншого разу Його викрав злодій, що хотів познімати з Нього прикраси; але Господь із задоволенням прокатався на плечах злодія, поки той шукав відлюдного місця, щоб пограбувати дитину. Втім, запаморочений, ткнувшись сюди й туди, злодій накінець знову опинився просто перед домом Джаґаннатги Мішри. Злякавшись, що його спіймають, він одразу покинув маля. А стурбовані батьки та родина тішилися, що дитина знайшлася.

Jednou byl v domě Jagannātha Miśry na návštěvě bráhmanský poutník. Když začal obětovat jídlo Bohu, Pán se před ním objevil a kousek mu snědl. Jídlo tak nemohlo být obětované, jelikož se ho dítě dotklo, a proto ho brāhmaṇa musel uvařit znovu. Podruhé se však stalo totéž, a když se stejná událost opakovala potřetí, dítě nakonec uložili do postele. Kolem půlnoci, když všichni v domě tvrdě spali ve svých pokojích, potulný brāhmaṇa obětoval své jídlo Božstvu, ale i tehdy se před poutníkem objevil malý Pán a oběť mu překazil. Brāhmaṇa poté začal naříkat, ale protože všichni tvrdě spali, nikdo jej neslyšel. Tehdy se před štěstím obdařeným brāhmaṇou zjevil malý Pán jako Samotný Kṛṣṇa a vyjevil mu tak Svoji skutečnou totožnost. Brāhmaṇa dostal zákaz o tom hovořit a dítě se vrátilo do náručí Své matky.

Якось у домі Джаґаннатги Мішри зупинився брахмана-прочанин; коли цей брахмана пропонував Богові їжу, маленький Нітай підійшов і покуштував страву. Пропонувати її було вже не можна, бо дитина з’їла від неї, і брахмана мусив взятися готувати вдруге. Наступного разу все повторилося, а коли те саме сталося втретє, дитину врешті поклали спати. Коли брахмана-прочанин знову пропонував страву, що зготував спеціально для Божества, було за північ. Усі мешканці будинку міцно спали по своїх кімнатах; але, маленький Господь, як і перше, з’явився перед прочанином і зіпсував йому підношення. Брахмана заплакав, але всі в домі міцно спали, і ніхто його не почув. Цього разу маленький Господь з’явився перед брахманою і відкрив Йому, що Він    —    це Сам Крішна. Заборонивши щасливому брахмані розповідати про те, що трапилося, малюк повернувся до сплячої матінки.

Existuje mnoho podobných příběhů z Jeho dětství. Jako nezbedný chlapec si někdy tropil žerty z ortodoxních brāhmaṇů, kteří se koupali v Ganze. Když si brāhmaṇové stěžovali Jeho otci, že po nich stříká vodu místo aby byl ve škole, Pán se náhle před Svým otcem objevil, jako by právě přicházel ze školy — se všemi školními knihami i oblečením. Na ghātu* si také tropil žerty z dívek ze sousedství, které uctívaly Śivu, aby dostaly dobré manžely. To je běžný zvyk svobodných dívek z hinduistických rodin. Když se věnovaly tomuto uctívání, Pán se před nimi rozpustile objevil a řekl: “Mé milé sestry, dejte Mi prosím všechny obětiny, které jste přinesly Śivovi. Śiva je Můj oddaný a Pārvatī je Mojí služebnicí. Když budete uctívat Mě, pak budou Śiva a všichni ostatní polobozi spokojenější.” Některé odmítly rozpustilého Pána uposlechnout a On je za to proklel, že budou provdány za starce, kteří již budou mít sedm dětí se svými dřívějšími manželkami. Ze strachu a jindy z lásky Mu dívky také různé věci nabídly, a tehdy jim požehnal a ujistil je, že budou mít mladé a dobré manžely a budou matkami dvanácti dětí. Požehnání je sice rozveselilo, ale často si na tyto příhody stěžovaly svým matkám.

* Schodiště na břehu řeky nebo jezera, kde se lidé koupají.

Подібних випадків у Його дитинстві було чимало. Наче пустотливій дитині, Йому подобалось інколи дражнити брахман-ортодоксів, що зазвичай робили омовіння в Ґанзі. Раз ті брахмани прийшли до Його батька скаржитись, що хлопець замість сидіти у школі прийшов на річку бризкати на них водою, аж раптом з’явився Господь з підручниками і у шкільному одязі, ніби оце щойно зі школи. При ґгаті (купальні) Він часто жартував з сусідськими дівчатами, коли ті вшановували Шіву, надіючись дістати доброго чоловіка (в індійських родинах існує такий звичай для незаміжніх дівчат). Тож коли вони виконували цей обряд, Господь, пустуючи, з’являвся перед ними і казав: «Любі сестрички, ліпше все, що наготували для Господа Шіви, віддайте Мені. Господь Шіва    —    Мій відданий, а Парваті    —    Моя служниця. Господь Шіва та всі інші півбоги будуть задоволені набагато більше, якщо ви будете поклонятися Мені». Тим дівчатам, котрі не хотіли коритися збитошнику, Господь погрожував проклясти їх одружитися з старими дідами, що в них по сім дітей від попередніх дружин. Хто зі страху, а хто з любови, дівчата підносили Йому різні речі, а Господь тоді благословляв їх та запевняв, що тепер кожна матиме доброго молодого чоловіків та по десятку дітей. Дівчата тішилися тими благословеннями, проте, траплялося, і скаржились на Господа матерям.

Takto Pán prožil Své dětství. Již v šestnácti letech založil Svou vlastní catuṣpāṭhī (vesnickou školu, kterou řídí učený brāhmaṇa). V této škole učil pouze o Kṛṣṇovi, dokonce i při hodinách gramatiky. Śrīla Jīva Gosvāmī, aby potěšil Pána, později sepsal mluvnici sanskrtu, v níž jsou všechna gramatická pravidla vysvětlena pomocí příkladů, které užívají svatá jména Pána. Tato mluvnice se i dnes běžně používá. Je známá pod názvem Hari-nāmāmṛta-vyākaraṇa a je předepsaná jako školní mluvnice v bengálských školách.

Так минали дитячі роки Німая. Коли Йому було лише шістнадцять, Він відкрив Свою чатушпатгі (сільська школа, де заняття веде освічений брахмана). У школі, навіть навчаючи граматики, Він завжди говорив про Крішну. Шріла Джіва Ґосвамі, щоб задоволити Господа, пізніше написав санскритську граматику, в якій усі граматичні правила пояснено на прикладах зі святими іменами Господа. Цією граматикою, що називається «Харі-намамріта-в’якарана», користуються і донині: її вивчення становить частину шкільної програми у Бенґалії.

V té době přišel do Navadvīpu rozmlouvat o śāstrách velký kašmírský učenec jménem Keśava Kāśmīri. Kašmírský paṇḍita byl proslaveným učencem a na svých cestách navštívil všechna střediska vzdělanosti v Indii. Nakonec přišel do Navadvīpu, aby se i zde utkal s nejvzdělanějšími paṇḍity. Navadvīpští paṇḍité rozhodli, aby se jeho soupeřem stal Nimāi Paṇḍita (Pán Caitanya). Uvažovali tak, že kdyby Nimāi Paṇḍita utrpěl porážku, měli by sami ještě další možnost s učencem rozmlouvat, neboť Nimāi byl ještě chlapec. A kdyby byl poražen kašmírský paṇḍita, jejich sláva by tím jedině vzrostla, protože lidé by říkali, že pouhý chlapec z Navadvīpu zvítězil nad velkým učencem, který byl známý po celé Indii. Stalo se, že Nimāi Paṇḍita potkal Keśavu Kāśmīriho při procházce po břehu Gangy. Pán ho požádal, aby složil nějaký sanskrtský verš na oslavu Gangy a paṇḍita složil během okamžiku sto ślok. Když je recitoval, jeho hlas byl jako bouře a ukazoval sílu jeho nesmírné učenosti. Nimāi Paṇḍita si okamžitě všechny śloky bez jediné chyby zapamatoval. Zopakoval šedesátou čtvrtou śloku a upozornil na jisté rétorické a literární nepřesnosti. Konkrétně vyjádřil pochybnost nad způsobem použití slova bhavānī-bhartuḥ — upozornil, že to slovo bylo nadbytečné. Bhavānī znamená “žena Śivy”, a kdo jiný může být jejím bhartā neboli “manželem”? Poukázal ještě na několik dalších rozporů a kašmírský paṇḍita byl ohromen. Překvapilo ho, že pouhý student gramatiky dokáže nalézt literární chyby u zkušeného učence. Ačkoliv rozhovor skončil dřív, nežli se stačilo sejít obecenstvo a než došlo k veřejnému utkání učenců, zpráva o něm se jako blesk rozšířila po celém Navadvīpu. Nakonec však Keśavovi Kāśmīrimu přikázala ve snu bohyně učenosti Sarasvatī, aby se Pánovi odevzdal, a tak se kašmírský paṇḍita stal stoupencem Pána.

Того часу до Навадвіпи для диспутів за шастрами прийшов відомий кашмірський вчений Кешава Кашмірі. Кашмірський пандіта побував по всіх індійських осередках вчености і зажив слави неперевершеного знавця шастр. Зрештою він прибув до Навадвіпи, щоб позмагатися з тамтешніми вченими. Навадвіпські пандітивирішили виставити проти кашмірського вченого Німая Пандіту (Господа Чайтан’ю), розваживши, що в разі поразки Німая вони матимуть змогу стати на кін із вченим самі, бо ж Німай Пандіта    —     ще просто зелений юнак. А якщо кашмірський пандіта зазнає поразки, це тільки додасть їм слави, бо тоді люди казатимуть, що навіть простий хлопець з Навадвіпи розбив у вченім диспуті знаного всій Індії вченого.
Сталося так, що Німай Пандіта зустрів Кешаву Кашмірі, коли гуляв понад Ґанґою. Господь попрохав пандітускласти на санскриті вірш у славу Ґанґи, і той швидко, наче ураґан, прочитав сто одразу складених шлок,показавши свої непересічні знання. Німай Пандіта без жодної помилки запам’ятав усі ті шлоки. Він процитував шістдесят четверту і вказав певні огріхи у вживанні риторичних фігур та стилістичну невправність. Зокрема, Він узяв під сумнів те, як пандіта використав словосполучення бгава̄ні-бгартух̣, зауваживши, що це тавтологія. Бгава̄ні означає «дружина Шіви»    —    то хіба хтось, крім Шіви, може бути її бгарта̄, чоловік? Також він вказав на декілька інших слабких місць    —    і кашмірський пандіта був приголомшений. Його вразило, що якийсь звичайний студент, що вивчає граматику, зумів виявити помилки у віршах великого вченого-ерудита. Це сталося до публічної зустрічі, але новина блискавично облетіла Навадвіпу. Закінчилось тим, що до Кешави Кашмірі уві сні прийшла богиня вчености Сарасваті й звеліла підкоритися Господеві. Так кашмірський пандіта зробився Його послідовником.

Pán se pak s velkou slávou a veselím oženil a začal v Navadvīpu kázat o skupinovém zpívání svatého jména Pána. Někteří z brāhmaṇů Mu začali Jeho věhlas závidět a kladli Mu do cesty mnoho překážek. Jejich závist byla tak veliká, že nakonec přednesli muslimskému soudci v Navadvīpu stížnost. V Bengálsku tehdy vládli Pathanové, a správcem této provincie byl Nawab Hussain Šáh. Muslimský soudce v Navadvīpu stížnost brāhmaṇů se vší vážností vyslechl a varoval stoupence Nimāie Paṇḍita, aby nezpívali jméno Hariho nahlas. Pán Caitanya však Své stoupence požádal, aby Kaziho nařízení neuposlechli, a oni pokračovali ve svém saṅkīrtanu (zpívání) jako obvykle. Soudce poté poslal četníky, kteří saṅkīrtan přerušili a zničili jim několik mṛdaṅg (bubnů). Když se Nimāi Paṇḍita o této události dozvěděl, zorganizoval stranu pro občanskou neposlušnost. Byl vlastně prvním, který v Indii zorganizoval hnutí pro občanskou nespolupráci za správnou věc. Uspořádal průvod statisíce lidí s tisíci karatāly (ručními činelky) a mṛdaṅgami a tento průvod procházel navzdory Kaziho nařízení ulicemi Navadvīpu. Nakonec průvod stanul před domem Kaziho, který ze strachu před zástupem lidí prchl po schodech do vyššího patra. Velké zástupy shromážděné před Kaziho domem byly v bojovné náladě, ale Pán je požádal, aby se ztišily. Tehdy Kazi sešel dolů a pokusil se Pána usmířit tím, že Ho oslovil jako svého synovce. Řekl, že Nīlāmbara Cakravartī je jeho strýc a tudíž Śrīmatī Śacīdevī, matka Nimāie Paṇḍita, je jeho sestra. Zeptal se Pána, zda se syn jeho sestry může hněvat na Svého strýce, a Pán odpověděl, že když je Kazi Jeho strýcem z matčiny strany, měl by Jej přijmout ve svém domě jako svého synovce. Tímto způsobem se spor urovnal a oba učenci započali dlouhou rozmluvu o Koránu a hinduistických śāstrách. Pán vznesl otázku, týkající se zabíjení krav, a Kazi Mu náležitě odpověděl s odkazem na Korán. Na oplátku se také Kazi zeptal Pána na obětování krav, které se popisuje ve Vedách, a Pán odpověděl, že oběť, o níž se ve Vedách píše, není skutečným zabíjením krav. Při takové oběti se obětuje starý býk nebo kráva, aby silou védských manter získali mladé tělo. V Kali-yuze jsou však takové oběti zakázány, neboť neexistují kvalifikovaní brāhmaṇové, schopní takovou oběť vykonat. V Kali-yuze jsou veškeré oběti zakázány proto, jelikož by to byly pouhé plané pokusy pošetilých lidí. V Kali-yuze se pro všechny cíle doporučuje jedině saṅkīrtana-yajña. Těmito slovy Pán nakonec Kaziho přesvědčil, a Kazi se stal Pánovým stoupencem. Vyhlásil, že nikdo nesmí klást překážky saṅkīrtanovému hnutí, které Pán započal, a toto nařízení nechal zapsat svým potomkům jako své přání. Hrob Kaziho stále ještě v Navadvīpu existuje a přicházejí k němu hinduističtí poutníci, aby vzdali svou úctu. Potomci Kaziho tam žijí dodnes a nikdy se nestavěli proti saṅkīrtanovému hnutí, ani v době hinduisticko-muslimských nepokojů.

Невдовзі весело і пишно справили весілля Господа; приблизно того ж часу Він почав проповідувати у Навадвіпі оспівування громадою святого імені Господа. Деякі брахмани, що заздрили Його популярності, старалися зашкодити Йому. Вони заздрили Господу настільки, що пішли зі скаргою до мусульманського судді Навадвіпи. Тоді Бенґалією правили патгани*, а намісником провінції був Наваб Хусейн Шах. Суддя-мусульманин поставився до скарги брахман серйозно: для початку він попередив послідовників Німая Пандіти, щоб вони припинили голосно співати імена Харі. Але Господь Чайтан’я попрохав Своїх послідовників не коритися наказові, і вони провадили санкіртану (оспівування святого імені Господа) як звичайно. Тоді суддя послав солдатів, і ті зупинили санкіртану, розбивши кілька мріданґ (глиняних барабанів). Дізнавшись що трапилось, Німай Пандіта організував кампанію громадської непокори. Саме Він є в Індії зачинателем руху громадської непокори за праве діло. Він організував хід зі ста тисяч людей, що мали тисячі мріданґ та каратал (ручних тарільців), і ця процесія пройшла усіма дорогами Навадвіпи всупереч наказові казі, що заборонив санкіртану. Накінець хід досягнув дому казі, і той, боячись натовпу, схоронився на другому поверсі будинку. Велетенська юрма перед будинком казі була налаштована доволі войовниче, проте Господь попрохав людей зберігати спокій. Тоді казі зійшов наниз і спробував замирити Господа, звертаючись до Нього як до свого небожа. Він зауважив, що Ніламбара Чакраварті доводиться йому дядьком, а отже Шріматі Шачідеві, мати Німая Пандіти,    —    йому сестра у перших. Казі сказав Господу, що синові його сестри не личить гніватися на свого дядька, на що Він відповів, що раз вже казі дядько Йому, то хай вітає небожа у власному домі як годиться. Напруження спало, і казі й Господь, два обізнані вчені, взялися обговорювати Коран та індуїстські шастри. Бесіда тривала довго. Господь порушив питання щодо забою корів, казі належно відповів Йому, посилаючись на Коран, і сам спитав Господа за приписане у Ведах принесення в жертву корови. Господь відповів, що згадане у Ведах жертвопринесення насправді не можна розцінювати як убивство: у такому жертвопринесенні старого бика чи корову приносять у жертву заради того, щоб силою ведичних мантр дати тварині молоде сильне тіло. Проте за Калі- юґи жертвопринесення корів заборонене, бо кваліфікованих брахман, здатних їх відправляти, немає. Фактично у Калі- юґу заборонені будь-які яґ’ї (жертвопринесення), бо через невігластво людей вони втратили будь-який смисл. У Калі- юґу задля досягнення будь-яких практичних цілей рекомендована санкіртана-яґ’я. Зрештою Господь переконав казі, і той зробився Його послідовником. Відтак казі проголосив, що ніхто не має права перешкоджати рухові санкіртани, що заснував Господь; цю свою волю для нащадків він вписав у свій заповіт. У Навадвіпі донині збереглася могила казі, і прочани-індуси приходять віддати їй шану. Нащадки казі ще й досі живуть тут, і вони ніколи не виступали проти руху санкіртани, навіть за часів індо-мусульманських зіткнень.

* Патгани — індійська назва одного з афганських племен. (Примітка перекладача.)

Tato příhoda jasně ukazuje, že Pán nebyl žádným ustrašeným vaiṣṇavou. Vaiṣṇava je nebojácný oddaný Pána, a jde-li o dobrou věc, je schopný učinit cokoliv. Arjuna byl také oddaným vaiṣṇavou Pána Kṛṣṇy a aby Ho uspokojil, statečně bojoval. Podobně Vajrāṅgajī neboli Hanumān byl oddaným Pána Rāmy, a neoddaným na straně Rāvaṇy dal pěkné ponaučení. Zásadou vaiṣṇavismu je všemožně uspokojovat Pána. Vaiṣṇava je od přírody nenásilná, mírumilovná bytost a má všechny dobré vlastnosti Boha, ale jestliže neoddaný pomlouvá Pána nebo Jeho oddané, vaiṣṇava nikdy takovou drzost nestrpí.

Змальовані події ясно показують, що Господь не був, як то кажуть, боязкий вайшнава. Вайшнава    —    це безстрашний відданий Господа, і задля правого діла він готовий на будь- який крок, що відповідає цілі. Арджуна теж був вайшнавою, відданим Господа Крішни    —    і, щоб задоволити Господа, він доблесно бився. Так само Ваджранґаджі (Хануман) був відданий Господа Рами    —    і добре провчив прибічників невірного Равани. Вайшнавізм заснований на прагненні задовольняти Господа усіма можливими способами. Вайшнава з природи своєї чужий насильства, миролюбний і посідає всі добрі якості Бога; однак він ніколи не стерпить, якщо невідданий зухвало ганить Господа чи Його відданого.

Po této události začal Pán kázat a rozšiřovat Svou Bhāgavata-dharmu neboli saṅkīrtanové hnutí daleko energičtěji, a kdokoli se stavěl proti tomuto rozšiřování yuga-dharmy, povinnosti tohoto věku, byl náležitě potrestán různými druhy trestů. Dva urození brāhmaṇové Cāpala a Gopāla, kteří byli také Pánovými strýci z matčiny strany, byli za trest postiženi malomocenstvím a později, když litovali svého přestupku, je Pán znovu přijal. V době Své kazatelské činnosti posílal denně všechny Své stoupence, včetně Śrīly Nityānandy Prabhua a Ṭhākura Haridāse, dvou předních oddaných, ode dveří ke dveřím, aby kázali Śrīmad-Bhāgavatam. Celý Navadvīp byl naplněn Jeho saṅkīrtanovým hnutím a Jeho hlavní stan byl v domě Śrīvāse Ṭhākura a Śrī Advaity Prabhua, dvou předních ženatých žáků. Tito dva vzdělaní muži, stojící v čele bráhmanské obce, byli nejhorlivějšími stoupenci hnutí Pána Caitanyi. Śrī Advaita Prabhu byl vlastně hlavní příčinou Pánova příchodu. Když Advaita Prabhu viděl, že celá lidská společnost je zabraná do materialistických činností a postrádá oddanou službu, která jediná může zachránit lidstvo od trojího utrpení hmotné existence, ze svého bezpříčinného soucitu se zvrhlou lidskou společností se vroucně modlil za příchod inkarnace Pána a neustále Ho uctíval vodou z Gangy a lístky posvátné tulasī. Při denním kázání v saṅkīrtanovém hnutí měl každý přispět svým dílem, který mu Pán nařídil vykonat.

По тих подіях Господь ще ширше став проповідувати Свою бгаґавата-дгарму, рух санкіртани, а хто чинив перепони втвердженню юґа-дгарми (релігійного обов’язку людини у цю епоху), той так чи так діставав справедливої кари. Так, двоє брахман, Чапала й Ґопала, що також доводилися Господеві дядьками, захворіли на проказу; пізніше вони розкаялись    —    і Господь простив їх. У Своїй проповідницькій діяльності Він щодня посилав усіх Своїх послідовників на чолі зі Шрілою Ніт’янандою Прабгу та Тгакурою Харідасою, бойовим аванґардом Його «війська», йти від дверей у двері проповідувати «Шрімад-Бгаґаватам». Повінь Його руху санкіртани затопила усю Навадвіпу. Його штаб-квартира розташувалася в домі Шріваси Тгакури та Шрі Адвайти Прабгу, двох Його провідних учнів-домогосподарів. Ці двоє відомих своєю вченістю керівників брахманської громади були найпалкішими прихильниками руху Господа Чайтан’ї. Власне, саме Шрі Адвайта Прабгу був головною причиною явлення Господа у цей світ. Бачивши, що люди погрузли в матеріалістичній діяльності і ніхто не дбає про віддане служіння, котре єдине може вирятувати людину з троїстих нещасть матеріального буття, Він з безпричинної ласки до знеможеного під тягарем епохи людства ревно молився до Господа, щоб Він зійшов, і безнастанно поклонявся Йому, підносячи воду з Ґанґи та листочки священного деревця туласі. Що ж до проповідницької діяльности в русі санкіртани, кожен, згідно з наказом Господа, щодня мав вносити в неї свою частку.

Nityānanda Prabhu a Śrīla Haridāsa Ṭhākura šli jednou po hlavní ulici a uviděli cestou hlučné shromáždění. Od kolemjdoucích se dozvěděli, že tam činí výtržnosti dva opilí bratři, kteří se jmenovali Jagāi a Mādhāi. Tito dva bratři se narodili v úctyhodné bráhmanské rodině, ale stykem s nízkou společností se z nich stali mravně zkažení lidé a prostopášníci nejhoršího druhu. Nebyli jen opilci, ale také pojídači masa, svůdci žen, lupiči a hříšníci, jaké si jen člověk může představit. Śrīla Nityānanda Prabhu vyslechl všechny ty příběhy a rozhodl se, že tyto dvě pokleslé duše musí být první, které vysvobodí. Kdyby byli oni vysvobozeni a zanechali hříšného života, potom by dobré jméno Pána Caitanyi bylo ještě oslavovanější. S těmito myšlenkami se Nityānanda Prabhu a Haridāsa prodrali davem a požádali oba bratry, aby zpívali svaté jméno Pána Hariho. Opilé bratry tato žádost rozzuřila a zaútočili na Nityānandu Prabhua sprostými nadávkami, a hodný kus cesty oba oddané honili. Večer se zpráva o kazatelské činnosti dostala k Pánovi, kterého potěšilo, když se dozvěděl, že Nityānanda a Haridāsa se pokusili osvobodit takové ubožáky.

Одного дня, йдучи головною вулицею, Ніт’янанда Прабгу та Шріла Харідаса Тгакура побачили розбурхану юрму. Від перехожих вони довідалися, що то два брати, Джаґай та Мадгай, напившись, бешкетували на вулиці. Ще вони дізналися, що брати походять із шанованої брахманської родини, проте через спілкування з негідниками і самі перетворилися на розпутників найнижчого ґатунку. Мало що п’яниці, вони їли м’ясо, волочилися за жінками, чинили розбій та всі інші можливі гріхи. Почувши це, Шріла Ніт’янанда Прабгу вирішив, що ці двоє падших потребують спасіння першими. Якщо вони покинуть своє гріховне життя, це ще додасть слави Господу Чайтан’ї,    —    міркували Ніт’янанда Прабгу та Харідаса. Протовпившись до двох братів, вони попрохали їх повторювати святе ім’я Господа Харі. П’яні, Джаґай та Мадгай страшенно розлютилися    —    вони облили Ніт’янанду Прабгу брудною лайкою, а тоді ще півдороги переслідували проповідників. Увечері, слухаючи щоденний звіт про успіх проповіді, Господь тішився, дізнавшись про спробу Ніт’янанди з Харідасою звільнити двох немудрих гульвіс.

Příštího dne se Nityānanda Prabhu opět za bratry vydal, ale jakmile se k nim přiblížil, jeden z nich po Něm hodil kus hliněného džbánu. Zranil Ho na čele a z rány okamžitě začala téci krev. Nityānanda Prabhu byl však tak laskavý, že místo toho, aby se proti tak ohavnému činu ohradil, řekl: “Nevadí, že jsi po Mně hodil ten kámen. I tak vás oba žádám, abyste zpívali svaté jméno Pána Hariho.”

Наступного дня Ніт’янанда Прабгу пішов побачити двох братів; і ледве Він наблизився до них, один з братів пожбурив у Нього уламком глиняного горщика. Уламок вцілив Ніт’янанді Прабгу в лоб, і з рани зацебеніла кров. Проте Ніт’янанда був такий ласкавий, що, замість обуритися з негідного вчинку, сказав: «Хай ви кинули в Мене каменем, Я однак прохатиму вас: оспівуйте святе ім’я Господа Харі!»

Jednoho z bratrů, Jagāie, toto velkomyslné chování Nityānandy Prabhua velmi ohromilo a ihned padl k Jeho nohám a žádal Jej, aby jeho hříšnému bratrovi odpustil. Když se Mādhāi opět pokusil Nityānandu uhodit, Jagāi ho zadržel a naléhal, aby padl k Jeho nohám. Mezitím se zpráva o Nityānandově zranění donesla až k Pánovi, který se tam okamžitě rozběhl. Rozhněvaný Pán Caitanya přivolal Svou Sudarśana cakru (Pánova nejvyšší zbraň, která má tvar disku), a chtěl oba hříšníky zabít, ale Nityānanda Prabhu Mu připomněl Jeho poslání. Posláním Pána bylo vysvobodit pokleslé duše Kali-yugy a bratři Jagāi a Mādhāi byli typickým příkladem beznadějně pokleslých duší. Devadesát procent lidí tohoto věku se podobá těmto bratrům, navzdory vznešenému rodu a světské váženosti. Podle zjevených písem budou mít všichni obyvatelé světa v tomto věku ty nejnižší vlastnosti śūdrů nebo dokonce ještě nižší. Je třeba připomenout, že Śrī Caitanya Mahāprabhu nikdy neuznával rodový kastovní systém. Spíše se přísně držel výroků śāster a díval se na svarūpu, skutečnou totožnost člověka.

Поведінка Ніт’янанди Прабгу вразила Джаґая, одного з братів, і він повалився Господеві до ніг, прохаючи вибачити його грішного брата. Коли Мадгай замірився ще раз вдарити Ніт’янанду Прабгу, Джаґай зупинив брата і став благати його впасти до ніг Господа Ніт’янанди. Тимчасом Господь Чайтан’я, дізнавшись, що Ніт’янанду поранено, у великому гніві кинувся на місце події. Господь одразу прикликав Свою Сударшана-чакру (це головна зброя Господа, формою подібна до колеса), щоб вбити грішників, але Ніт’янанда Прабгу нагадав Йому про Його місію звільняти безнадійно занепалі душі Калі-юґи, і брати Джаґай та Мадгай були типовим прикладом таких падших душ. За нинішньої доби дев’яносто відсотків людей, навіть ті, хто народився у шанованих родинах і кого поважають у суспільстві, нітрохи не ліпші від цих двох братів. Явлені писання звіщають, що у всьому світі люди за цієї епохи матимуть якості, як у найгірших шудр, чи й нижче. Варто зауважити, що Шрі Чайтан’я Махапрабгу ніколи не визнавав ортодоксальної кастової системи з її успадковуваними привілеями    —    радше Він неухильно тримався вчення шастр про сварупу людини, тобто її справжнє єство.

Zatímco Pán přivolával Svou Sudarśana cakru a Śrīla Nityānanda Prabhu Ho žádal, aby oběma bratrům odpustil, oba bratři padli k lotosovým nohám Pána a prosili Ho o odpuštění za své hrubé jednání. Nityānanda Prabhu rovněž naléhal, aby tyto kající se duše přijal, a Pán souhlasil. Ovšem pod podmínkou, že od nynějška oba zanechají všech hříšných činností a zvyků. Oba bratři souhlasili a slíbili, že se vším skončí. Laskavý Pán je přijal a jejich minulé přečiny už pak nikdy nebral v úvahu.

Коли Господь прикликав Сударшана-чакру, а Шріла Ніт’янанда Прабгу благав Його пробачити братів, вони обидва кинулися Господеві до ніг, молячи вибачити їхню негідну поведінку. Ніт’янанда Прабгу разом з ними прохав Господа простити ці душі, що щиро розкаялися, і Господь уліг проханням за умови, що брати назавжди покинуть розпусне гріховне життя. Брати погодилися; вони склали обітницю покинути свої гріховні звички, і тоді Господь ласкаво простив їх. Відтак Він жодного разу не нагадав їм про їхні минулі лиходійства.

To je zvláštní laskavost Pána Caitanyi. V současné době nikdo nemůže říci, že se nedopouští hříchu. Skutečně nikdo. Ale Pán Caitanya přijímá všechny hříšníky pod podmínkou, že slíbí, že se již nebudou dopouštět hříšných činností a že po duchovním zasvěcení od pravého duchovního mistra se svými návyky přestanou.

У цьому проявилася надзвичайна ласка Господа Чайтан’ї. За нинішньої доби немає нікого, хто міг би сказати, що вільний від гріха. Такої людини просто немає. Але Господь Чайтан’я прощає будь-кого з грішників за однієї умови: отримуючи посвячення від істинного духовного вчителя, вони повинні скласти обітницю більше не потурати своїм гріховним звичкам.

Tato příhoda je velice poučná. V současné době jsou prakticky všichni lidé jako Jagāi a Mādhāi. Jestliže chtějí být vysvobozeni od následků svých hříšných činů, musí se uchýlit pod ochranu Pána Caitanyi Mahāprabhua a poté, co obdrží duchovní zasvěcení, se musí zdržet činností, které jsou zakázány v śāstrách. Pán tyto pravidla a zákazy popsal ve Svém učení Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu.

У тому, що трапилось із братами, є чимало повчального. Нині, за Калі-юґи, фактично всі мають якості Джаґая та Мадгая. Якщо люди хочуть звільнитись від наслідків своїх гріховних дій, вони повинні прийняти притулок Господа Чайтан’ї Махапрабгу і після духовного посвячення повністю утримуватися від заборонених у шастрахдій. Цих заборон Господь торкається у Своїх повчаннях Шрілі Рупі Ґосвамі.

V době, kdy žil Pán životem hospodáře, nevykonal mnoho zázraků, jaké se obvykle od takových osobností očekávají. Jednou však takový zázrak vykonal v domě Śrīnivāse Ṭhākura, když byl saṅkīrtan v plném proudu. Zeptal se oddaných, co chtějí jíst, a když se dozvěděl, že chtějí mango, požádal o mangové semeno, přestože nebyla doba sklizně. Jakmile Mu semeno přinesli, zasadil je na Śrīnivāsově dvoře a semínko začalo okamžitě klíčit. Za několik okamžiků se z rostliny stal velký mangový strom, obtěžkaný větším množstvím zralých plodů, než kolik mohli oddaní sníst. Strom zůstal na Śrīnivāsově dvoře a od té doby si z něj oddaní vždy brali tolik mangových plodů, kolik chtěli.

Під час життя домогосподарем Господь не показував багато чудес, яких зазвичай сподіваються від таких особистостей. Проте одного разу Він зробив справжнє чудо; це було в домі Шрініваси Тгакури, коли санкіртанабула в самому розпалі. Він запитав відданих, чого їм хотілося б скуштувати і, дізнавшись, що вони хочуть манґо, попрохав дати Йому манґову кісточку, хоча сезон на цей плід ще не прийшов. Коли Йому принесли кісточку, Він тут-таки посадив її на подвір’ї Шрініваси, і перед очима усіх присутніх сім’я проросло. За якусь хвилю з паростка стало велике манґове дерево, а стиглих плодів на ньому було більше, ніж віддані могли з’їсти. Дерево так і лишилося на Шрінівасовому подвір’ї, і віддані рвали з нього стільки плодів, скільки хотіли.

Pán vysoce oceňoval lásku dívek z Vrajabhūmi (Vṛndāvanu) ke Kṛṣṇovi. Jednou, z úcty k jejich ryzí službě Pánovi, zpíval Śrī Caitanya Mahāprabhu namísto jmen Pána svatá jména gopī (pasaček krav). Tehdy Ho přišlo navštívit několik Jeho studentů a učedníků, a když viděli, že Pán zpívá jména gopī, velice je to ohromilo. Čistě z pošetilosti se Pána ptali, proč zpívá jména gopī, a radili Mu, aby raději zpíval jméno Kṛṣṇy. Pán byl v extázi a tito pošetilí studenti Ho vyrušili. Potrestal je a vyhnal je ven. Studenti byli téměř stejně staří jako Pán a mysleli si, že je jedním z nich. Společně se domluvili, že když se je Pán znovu odváží takovým způsobem potrestat, zaútočí na Něj. Celá ta událost vyvolala u některých lidí malicherné řeči.

Господь вважав кохання до Крішни дівчат Враджабгумі (Вріндавани) за найвище; віддаючи належне їхньому бездомісному служінню, Шрі Чайтан’я Махапрабгу якось замість імен Господа почав виспівувати святі імена ґопі (пастушок). У цей час до Нього прийшли кілька Його учнів, для яких Він був також і духовним вчителем. Їх дуже здивувало те, що Господь повторює імена ґопі. Чисто як невігласи, вони запитали в Нього, навіщо Він виспівує імена ґопі, і порадили повторювати ім’я Крішни. Господь відчував найвищий екстаз, а безголові учні, втрутившись, перервали його. Господь висварив їх і сказав забиратися геть. Ті хлопці були майже одного віку з Господом і тому хибно вважали, що рівня Йому. Обговоривши те, що сталося, вони постановили як слід провчити Господа, якщо Він ще раз наважиться так їх картати. По тій події між людьми були недобрі розмови про Шрі Чайтан’ю.

Když se o tom Pán dozvěděl, začal uvažovat o různých druzích lidí ve společnosti. Studenti, profesoři, ploduchtiví pracovníci, yogīni, neoddaní a různé druhy ateistů — všichni se stavěli proti oddané službě Pánu. Přemýšlel: “Mým posláním je osvobodit všechny pokleslé duše tohoto věku, ale pokud proti Mě budou dělat přestupky a budou si myslet, že jsem obyčejný člověk, nijak jim to neprospěje. Jestliže mají začít život duchovní realizace, musí Mi nějakým způsobem prokazovat úctu.” Takto se Pán rozhodl vstoupit do životního stavu odříkání (sannyāsu), neboť k sannyāsīnovi měli lidé většinou úctu.

Довідавшись про це, Господь став розважати, з яких людей складене суспільство    —    Він відзначив, що проти відданого служіння Богові-Особі налаштовані насамперед студенти, викладачі, люди, які працюють задля насолоди плодами своєї праці, йоґи, невіддані та різного роду безбожники. «Моя місія в тому, щоб звільняти падші душі цієї доби,    —    думав Він,    —     однак якщо вони будуть чинити образи проти Мене, вважаючи за звичайну людину, ніякого добра з того їм не буде. Щоб вони таки стали на шлях духовного усвідомлення, їм треба так чи так виявляти шану Мені». Тому Господь вирішив обрати зречений спосіб життя (санн’ясу), бо люди зазвичай мали велику шану до санн’ясі.

Před pěti sty lety nebyla společnost tak degradovaná jako je dnes. Tehdy se lidé sannyāsīnovi uctivě klaněli a sannyāsī přísně dodržoval pravidla a omezení životního stavu odříkání. Śrī Caitanya Mahāprabhu nebyl příliš nakloněn životnímu stavu odříkání v tomto věku Kali, ale to bylo pouze proto, že velmi málo sannyāsīnů v tomto věku je schopno dodržovat pravidla a usměrnění, která jsou pro život sannyāsīna předepsaná. Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl do tohoto stavu vstoupit a stát se ideálním sannyāsīnem, aby Mu obyčejní lidé prokazovali úctu. Je povinností každého prokazovat sannyāsīnovi úctu, neboť sannyāsī je považován za pána všech vareṇ a āśramů.

П’ятсот років тому суспільство ще не деґрадувало так, як нині. Тоді було прийнято віддавати санн’ясі шану, а вони неухильно дотримували правил та приписів життя у зреченості. Шрі Чайтан’я Махапрабгу зазвичай був проти, щоб люди складали обітницю зречености у вік Калі, але тільки тому, що в цю добу всіх правил та приписів зреченого життя на силі дотримувати лише одиниці. Шрі Чайтан’я Махапрабгу вирішив прийняти санн’ясу і стати взірцевим санн’ясі, щоб люди виявляли Йому шану. Віддавати санн’ясі шану є обов’язком кожної людини, бо вважається, що санн’ясі є вчителем для всіх варн та ашрамів.

V době, kdy Pán uvažoval o přijetí sannyāsu, shodou okolností navštívil Navadvīp Keśava Bhāratī, māyāvādský sannyāsī pocházející z Katwy (Bengálska), a byl pozván na oběd do Pánova domu. Když Keśava Bhāratī vstoupil do Jeho domu, Pán ho požádal, aby Mu udělil titul sannyāsa. Byla to vlastně formalita. Přestože Pán byl ve všech ohledech nezávislý, aby se neodchýlil od příkazů śāster, přijal řád sannyāsa od Keśavy Bhāratīho, i když Keśava Bhāratī nenáležel do vaiṣṇavské sampradāyi (školy).

Саме коли Господь обдумував прийняття санн’яси, до Навадвіпи прийшов Кешава Бгараті, санн’ясі школи майаваді, що жив у Катві (Бенґалія). Господь запросив його пообідати, і коли Кешава Бгараті відвідав Його, Господь попрохав висвятити Його на санн’ясі. Це була річ суто формальна, бо за традицією санн’ясу приймають від іншого санн’ясі. Господь є незалежний з будь-якого погляду, однак, щоб дотримати встановленого у шастрах порядку, Він прийняв санн’ясу від Кешави Бгараті, дарма що той не належав до вайшнава-сампрадаї (школи вайшнавізму).

Po poradě s Keśavou Bhāratīm Pán odešel z Navadvīpu do Katwy, aby řád sannyāsa přijal formálně. Doprovázeli Jej Śrīla Nityānanda Prabhu, Candraśekhara Ācārya a Mukunda Datta, kteří pomáhali s vykonáním obřadu. Událost Pánova přijetí řádu sannyāsa velice podrobně popsal Śrīla Vṛndāvan dāsa Ṭhākura v Caitanya-bhāgavatě.

Порадившись із Кешавою Бгараті, Господь пішов з Навадвіпи до Катви, щоб виконати формальності, пов’язані з переходом у стан санн’яси. Його супроводжували Шріла Ніт’янанда Прабгу, Чандрашекгара Ачар’я та Мукунда Датта. Усі троє допомагали виконувати церемонію посвяти. Те, як Господь приймав санн’ясу, детально змальовано в «Чайтан’я- бгаґаваті» від Шріли Вріндавани даси Тгакури.

Pán přijal řád sannyāsa v měsíci Māgha na konci dvacátého čtvrtého roku Svého života a stal se plně kvalifikovaným kazatelem Bhāgavata-dharmy. Ačkoliv stejnou kazatelskou činnost vykonával i v době, kdy byl gṛhasthou, jakmile se vyskytly překážky pro kázání, obětoval ve prospěch pokleslých duší i pohodlí Svého domácího života. Když byl ještě ženatý, Jeho hlavními pomocníky byli Śrīla Advaita Prabhu a Śrīla Śrīvāsa Ṭhākura, ale poté, co přijal řád sannyāsa, se Jeho hlavními pomocníky stali Śrīla Nityānanda Prabhu, Jenž byl pověřen hlavně kázáním v Bengálsku, a šest Gosvāmīch (Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī, Jīva Gosvāmī, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī a Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī), které vedli Śrīla Rūpa a Sanātana a kteří byli pověřeni tím, aby šli do Vṛndāvanu odhalit posvátná místa. Dnešní město Vṛndāvan a význam Vrajabhūmi byl vyjeven vůlí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Отож, на кінці Свого двадцять четвертого року в місяці маґга Господь обійняв стан санн’яси. Прийнявши санн’ясу, Він без останку присвятив Себе проповіді бгаґавата-дгарми. Господь проповідував і коли був домогосподарем, але, зіткнувшись з певними перешкодами для проповіді, Він пожертвував зручностями родинного життя заради порятунку падших душ. Коли Господь був домогосподарем, Його головними помічниками були Шріла Адвайта Прабгу та Шріла Шріваса Тгакура, а після того, як Він прийняв санн’ясу, ними стали Шріла Ніт’янанда Прабгу, що Його Він послав проповідувати в Бенґалії, та шість Ґосвамі (Рупа Ґосвамі, Санатана Ґосвамі, Джіва Ґосвамі, Ґопала Бгатта Ґосвамі, Раґгунатга даса Ґосвамі та Раґгунатга Бгатта Ґосвамі) з Шрілою Рупою та Санатаною на чолі, що їх Він відрядив до Вріндавани робити розкопки в місцях, які нині є місцями паломництва. Так волею Господа Шрі Чайтан’ї Махапрабгу люди довідались про Вріндавану та важливість Враджабгумі.

Poté, co Pán přijal řád sannyāsa, okamžitě se chtěl vydat do Vṛndāvanu. Celé tři dny putoval Rāḍha-deśem (místy, jimiž neprotéká Ganga). Při pomyšlení na příchod do Vṛndāvanu byl v naprosté extázi. Avšak Śrīla Nityānanda Prabhu změnil směr Jeho cesty a zavedl Jej do domu Advaity Prabhua v Śāntipuru. Pán zůstal v domě Śrī Advaity Prabhua několik dní a jelikož Advaita dobře věděl, že Pán opouští Svůj domov nadobro, poslal Své muže do Navadvīpu pro matku Śacī, aby se mohla naposledy setkat se svým synem. Někteří bezohlední lidé prohlašují, že Pán Caitanya se po přijetí sannyāsu setkal i se Svou ženou a že jí nabídl k uctívání Svůj dřevěný sandál, ale autentické prameny se o žádném takovém setkání nezmiňují. Jeho matka se s Ním setkala v domě Advaity Prabhua, a když spatřila syna v rouchu sannyāsīna, začala naříkat. Požádala svého syna o kompromis, aby se usadil v Purī, aby o Něm mohla snadno získávat zprávy. Pán milované matce slíbil, že toto její poslední přání splní a pak se vydal do Purī a zanechal všechny obyvatele Navadvīpu v oceánu nářků nad odloučením.

Прийнявши санн’ясу, Господь одразу рушив до Вріндавани. Три дні Він йшов Радга-дешею (де не протікає Ґанґа). Від думки, що Він іде у Вріндавану, Його виповнював захват. Однак Шріла Ніт’янанда скерував Господа в іншому напрямкові: Він привів Його у Шантіпур до Адвайти Прабгу. Господь лишився в його домі на кілька днів, а Адвайта, знавши, що Господь вже ніколи не повернеться до родинного вогнища, послав людей до Навадвіпи по матір Шачі, щоб та востаннє побачила свого сина. Деякі неавторитетні люди кажуть, що Господь Чайтан’я, вже прийнявши санн’ясу, бачився зі Своєю дружиною і дав їй на поклоніння Свою сандалію, однак ніде у достовірних джерелах згадок за таку зустріч немає. Його мати стрілась із Ним у домі Адвайти Прабгу. Побачивши сина в одязі санн’ясі, вона сильно затужила. Як поступку собі вона просила сина оселитися в Пурі, звідки їй легше було б отримувати вісті про Нього. Господь погодився виконати це останнє бажання Своєї коханої матері. По тому Він рушив до Пурі, а ціла Навадвіпа від розлуки з Ним занурилась в океан журби.

Na cestě do Purī Pán navštívil mnoho významných míst. Navštívil chrám Gopīnāthajīho, který ukradl kondenzované mléko pro Svého oddaného Śrīlu Mādhavendru Purīho. Od těch dob je Božstvo Gopīnāthajī známé rovněž jako Kṣīra-corā-gopīnātha. Pán vychutnával tento příběh s velkým potěšením. Sklon ke kradení se projevuje dokonce i v absolutním vědomí, ale protože tento sklon projevuje Absolutní, ztrácí tak svoji zvrácenou podobu, a proto ho uctíval i Pán Caitanya s tím, že Pán a Jeho sklony ke kradení se od sebe neliší. Tento zajímavý příběh o Gopīnāthovi podrobně vylíčil Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v Caitanya-caritāmṛtě.

Дорогою до Пурі Господь відвідав багато важливих місць прощі. Він був у храмі Ґопінатгаджі, котрий колись вкрав для Свого відданого Шріли Мадгавендри Пурі згущене молоко (від того часу Божество Ґопінатгаджі називають Кшіра-чора- ґопінатга). Господь слухав цю оповідь з величезною втіхою. Схильність красти існує навіть в абсолютній свідомості, але коли цю схильність виявляє Абсолют, у ній немає потворности    —    навпаки, перед нею схиляється в шані навіть Господь Чайтан’я, знаючи, що з абсолютного погляду Господь та Його схильність красти суть одне. Цю захопливу історію Ґопінатгаджі оповідає у «Чайтан’я-чарітамріті» Крішнадаса Кавіраджа Ґосвамі.

Po návštěvě chrámu Kṣīra-corā-gopīnātha v Remuṇě, která se nachází v Balasore v Orisse, Pán pokračoval ve Své cestě do Purī. Navštívil přitom ještě chrám Sākṣi-gopāla, Jenž se objevil jako svědek při sporu dvou rodin bráhmanských oddaných. Pán vyslechl příběh o Sākṣi-gopālovi s velkým potěšením, protože chtěl přesvědčit ateisty, že Božstva uctívaná v chrámech uznávaných velkými ācāryi nejsou modly, jak tvrdí lidé s chabým poznáním. Božstvo v chrámu je arcā-inkarnace Osobnosti Božství, a proto je Božstvo ve všech ohledech totožné s Pánem. Odpovídá úměrně lásce, jakou k Němu oddaný pociťuje. V příběhu o Sākṣi-gopālovi, v němž se jednalo o spor rodin dvou oddaných Pána, Pán v podobě Své arcā inkarnace šel z Vṛndāvanu až do Vidyānagary, vesnice v Orisse, aby urovnal nepokoj a rovněž aby ukázal zvláštní náklonnost ke Svým služebníkům. Odtud bylo Božstvo přeneseno do Kattaku, a tak i dnes navštěvují chrám Sākṣi-gopāla cestou do Jagannātha Purī tisíce poutníků. Pán zde zůstal přes noc a následujícího dne se vydal do Purī. Nityānanda Prabhu cestou zlomil Svou sannyāsīnskou tyč — Pán se na Něj proto zdánlivě rozhněval a vydal se do Purī sám, zanechávaje Své společníky za Sebou.

Відвідавши храм Кшіра-чора-ґопінатги у Ремуні (Баласора, штат Орісса), Господь далі тримав путь до Пурі. Дорогою Він завітав до храму Сакші-ґопали, що став за свідка у справі родинної суперечки двох відданих-брахман. Господь дуже любив слухати оповідь про Сакші-ґопалу, бо хотів довести атеїстам, що Божества Господа, яким поклоняються у храмах і які визнають ачар’ї,    —    це не ідоли, як твердять люди невеликих знань. Божество в храмі є втілення-арча Бога- Особи і тому у всьому тотожне Йому. На любов відданого Божество Господа відповідає настільки, наскільки великою є ця любов. В історії з Сакші-ґопалою, бажаючи владнати родинну суперечку між двома відданими і появити надзвичайну ласку до Своїх слуг, Господь у формі арчі, Свого втілення, пройшов цілий шлях від Вріндавани до Від’янаґари, селища в Оріссі. Звідтіля Божество пізніше перенесли до Куттаки. Храм Сакші-ґопали понині відвідують тисячі прочан, які йдуть до Джаґаннатга Пурі. Переночувавши у Куттаці, Господь вирушив до Пурі. Дорогою Ніт’янанда Прабгу зламав Його палицю санн’ясі, і Господь, позірно розгнівавшись на Нього, лишив Своїх супутників позаду й пішов до Пурі Сам.

Jakmile vstoupil v Purī do Jagannāthova chrámu, okamžitě upadl do transcendentální extáze a klesl na podlahu chrámu v bezvědomí. Správci chrámu tento transcendentální skutek Pána nechápali, ale velký učený paṇḍita Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, jenž byl události přítomen, pochopil, že Pánova ztráta vědomí při vstupu do Jagannāthova chrámu není běžnou záležitostí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, jenž byl nejvyšším paṇḍitou na dvoře Mahārāje Pratāparudry, krále Orissy, byl mladistvým leskem Pána Śrī Caitanyi přitahován a uvědomoval si, že takovýto druh transcendentálního tranzu je zřídkakdy k vidění, a to pouze u největších oddaných, kteří jsou již na transcendentální úrovni a naprosto zapomínají na hmotnou existenci. Pouze osvobozené duše mohou projevit takový transcendentální skutek, a Bhaṭṭācārya, který byl velice vzdělaný, to chápal ve světle transcendentálních písem, která dokonale ovládal. Proto požádal správce chrámu, aby neznámého sannyāsīna nerušili. Požádal je, aby Pána zanesli do jeho domu, aby mohl dále sledovat Jeho stav v bezvědomí. Pán byl okamžitě přenesen do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, který měl v té době velkou autoritu jako sabhā-paṇḍita, státní děkan fakulty sanskrtské literatury. Učený paṇḍita chtěl pečlivě prozkoumat transcendentální skutek Pána Caitanyi, neboť nesvědomití oddaní často napodobují tyto tělesné projevy, aby se svými předstíranými transcendentálními úspěchy přilákali nevinné lidi a využili jich pro svůj prospěch. Vzdělaný učenec jako byl Bhaṭṭācārya takové podvodníky uměl odhalit a jakmile je vypátral, ihned je zavrhl.

У Пурі, щойно вступивши у храм Джаґаннатги, Господь поринув у трансцендентний екстаз. Непритомний, Він впав на підлогу. Храмові служителі не могли зрозуміти трансцендентної поведінки Господа, однак присутній при тому Сарвабгаума Бгаттачар’я, великий вчений-пандіта, усвідомлював, що коли людина, входячи до храму Джаґаннатги, непритомніє, це річ незвичайна. Сарвабгауму Бгаттачар’ю, що був головним пандітою при дворі орісського царя Махараджі Пратапарудри, привабив вигляд юного Господа; він знав, що бачити духовний транс дається не часто, бо таке трапляється тільки з найпіднесенішими відданими, котрі перебувають на трансцендентнім рівні повного забуття матеріального світу. На таке духовне досягнення здатна лише звільнена душа, і Бгаттачар’я, добре знавшись на трансцендентних писаннях, зумів зрозуміти все правильно. Тому він попрохав служителів не турбувати незнайомого санн’ясі, а перенести Його до нього додому, щоб мати можливість далі стежити за його непритомністю. Наказ Сарвабгауми Бгаттачар’ї був виконаний без заперечень, бо він, сабга-пандіта, декан державного факультету санскритської літератури, був людина впливова. Вчений пандіта хотів ретельно дослідити, чи насправді стан Господа Чайтан’ї трансцендентний, адже часто не дуже порядні віддані показують «духовні» трансформації тіла, прагнучи так привернути до себе наївних людей і поживитися з них. Але освічений вчений, як Бгаттачар’я, вміє виявляти і відкидати таких удавальників.

V případě Pána Caitanyi Mahāprabhua zkoumal Bhaṭṭācārya všechny příznaky ve světle śāster. Ověřoval je jako vědec, ne jako bláznivý sentimentalista. Sledoval pohyb žaludku, tlukot srdce a dech v nosních dírkách. Změřil také Pánův tep a zjistil, že všechny Jeho tělesné činnosti se dočasně zcela zastavily. Když umístil před chřípí malý kousek bavlněné látky, podle nepatrného pohybu jemných bavlněných vlákének zjistil, že Pán dýchá. Tak dospěl k závěru, že Jeho tranz v bezvědomí byl pravý, a začal s Pánem zacházet předepsaným způsobem. S Pánem Caitanyou Mahāprabhuem však bylo možné zacházet pouze naprosto unikátním způsobem. Reagoval jedině na svatá jména Pána zpívaná Jeho oddanými. O tomto zvláštním způsobu Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nevěděl, protože Pána ještě neznal. Když Jej Bhaṭṭācārya poprvé spatřil v chrámu, jednoduše Ho považoval za jednoho z nesčetných poutníků.

У випадку з Господом Чайтан’єю Махапрабгу Бгаттачар’я перевірив, чи відповідають ознаки екстазу описам шастр. Він не повівся як безголовий сентименталіст, а дослідив їх як вчений. Він простежив за рухами шлунку, за тим, як билося серце, як повітря проходило крізь ніздрі, помацав пульс    —    і переконався, що вся життєва діяльність тіла Господа припинилась. Піднісши до Його ніздрів кілька волокнинок вати, він виявив за їхнім ледь помітним порухом слабеньке дихання. Пересвідчившись, що непритомність Господа була істинним трансом, він заходився коло Нього, як належить у таких випадках. Але для Чайтан’ї Махапрабгу звичайні способи не підходили: Він реаґував тільки на звук святих імен Господа, коли їх промовляли Його віддані. Сарвабгаумі Бгаттачар’ї той спосіб був невідомий, бо він досі не знав, з ким має справу. Вперше Сарвабгаума стрів Його в храмі і тому вважав, що Господь є одним з численних прочан.

Pánovi společníci, kteří do chrámu přišli o něco později než On, mezitím uslyšeli o Pánově transcendentálním skutku a o tom, že byl přenesen k Bhaṭṭācāryovi. Poutníci v chrámu si o té příhodě ještě stále povídali. Jeden z nich se náhodou setkal s Gopīnāthem Ācāryou, který znal Gadādhara Paṇḍita. Od něj se dověděli, že Pán leží v bezvědomí v sídle Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, který byl shodou okolností švagrem Gopīnātha Ācāryi. Gadādhara Paṇḍita představil všechny společníky Gopīnāthovi Ācāryovi, a ten je odvedl do Bhaṭṭācāryova domu, kde Pán ležel v bezvědomí duchovního tranzu. Všichni přítomní poté začali jako obvykle nahlas zpívat svaté jméno Pána Hariho, a Pán tak znovu nabyl vědomí. Bhaṭṭācārya pak přivítal všechny včetně Nityānandy Prabhua a vyzval je, aby se stali jeho ctěnými hosty. Oddaní se i s Pánem odešli vykoupat v moři a Bhaṭṭācārya všem zajistil ubytování a stravu v domě Kāśī Miśry. Pomáhal mu rovněž jeho švagr, Gopīnātha Ācārya. Oba přátelsky rozmlouvali o Pánově božskosti, a Gopīnātha Ācārya, který znal Pána již dříve, se pokoušel dokázat, že Pán je Osobností Božství, zatímco Bhaṭṭācārya se pokoušel dokázat, že je jedním z velkých oddaných. Oba uváděli důvody z hlediska autentických śāster a ne na základě sentimentálního hlasu lidu. Boží inkarnace určují śāstry, nikoli veřejné hlasování bláhových fanatiků. Protože Pán Caitanya byl skutečnou Boží inkarnací, dnešní fanatici vyhlašují mnoho takzvaných Božích inkarnací bez odkazu na autorizovaná písma. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Gopīnātha Ācārya však s takovým bláhovým sentimentalismem neměli nic společného; naopak, oba se pokoušeli potvrdit nebo zamítnout Jeho božskost na základě autentických śāster.

Тимчасом супутники Господа, що прибули до храму трохи пізніше, почули, що Господь впав у духовний транс і що Бгаттачар’я забрав Його до себе додому. Прочани у храмі все ще гомоніли про те, що сталося. Одному з них трапився Ґопінатга Ачар’я, знайомий Ґададгари Пандіти, і від нього супутники Господа Чайтан’ї дізналися, що Він лежить непритомний у домі Сарвабгауми Бгаттачар’ї, який доводився Ґопінатзі Ачар’ї шваґром. Ґададгара Пандіта представив Ґопінатзі Ачар’ї весь гурт, і той завів їх до дому Бгаттачар’ї, де у духовному трансі лежав непритомний Господь. Всі прочани взялися голосно повторювати святе ім’я Господа Харі, як то зазвичай робили в подібних випадках, і тоді Господь повернувся до пам’яті. Після цього Бгаттачар’я запросив усіх разом з Ніт’янандою Прабгу залишитись у нього почесними гостями. Усі разом з Господом пішли до моря робити омовіння, а Бгаттачар’я тимчасом домовився, щоб вони могли жити й харчуватися в домі Каші Мішри, і підготував усе потрібне. Ґопінатга Ачар’я, його шваґро, допомагав йому. Два свояки стали по-дружньому сперечатися щодо божественности Шрі Чайтан’ї. Ґопінатга Ачар’я, який знав Господа ще раніше, обстоював, що Він є Сам Бог власною особою, а Бгаттачар’я тримався думки, що Він    —    один з Його великих відданих. Обоє посилалися не на заснований на чуттєвості вокс популі*, а на свідоцтва достовірних джерел, шастр. Чи є певна особа втіленням Бога, визначають за автентичними шастрами, а не за голосуванням нетямущих фанатиків. На підставі того, що Господь Чайтан’я поістині був втілення Бога, у наш час недалекі фанатики проголошують багатьох людей Його втіленнями, не спираючись при тому на вірогідні писання. Але Сарвабгаума Бгаттачар’я та Ґопінатга Ачар’я були вищі від такого нерозумного сентименталізму: один намагався обстояти, а другий    —    заперечити божественність Шрі Чайтан’ї, спираючись на докази авторитетних писань, шастр.

Вокс попули (лат.) — голос народу. (Примітка перекладача.)

Později se zjistilo, že Bhaṭṭācārya také pocházel z oblasti Navadvīpu, a vyšlo od něho najevo, že Nīlāmbara Cakravartī, děd Pána Caitanyi z matčiny strany, byl shodou okolností spolužákem otce Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Díky tomu probudil mladý sannyāsī, Pán Caitanya, v Bhaṭṭācāryovi otcovskou náklonnost. Bhaṭṭācārya byl učitelem mnoha sannyāsīnů v řádu Śaṅkarācārya-sampradāyi a sám také náležel k tomuto kultu. Vzhledem k daným okolnostem si Bhaṭṭācārya přál, aby mladý sannyāsī Pán Caitanya od něj také vyslechl učení Vedānty.

Пізніше виявилося, що Бгаттачар’я родом теж з округи Навадвіпи, і, як з’ясувалося з його слів, Ніламбара Чакраварті, дід Господа Чайтан’ї з боку матері, вчився з батьком Сарвабгауми Бгаттачар’ї в одному класі. Від того серце Бгаттачар’ї затеплилося почуттям батьківської любови до юного санн’ясі. Бгаттачар’я був наставником багатьох санн’ясі в Шанкарачар’я-сампрадаї, і сам він теж був послідовником цієї школи. Тому він захотів, щоб Господь Чайтан’я, молодий санн’ясі, також вислухав від нього науку «Веданти».

Následovníci Śaṅkarācāryova kultu se obvykle nazývají vedāntisté. To ale neznamená, že Vedāntu studují pouze stoupenci Śaṅkarovy sampradāyi. Vedāntu studují všechny pravé sampradāyi, ale všechny mají svůj vlastní výklad. Je však známé, že tito příslušníci Śaṅkara-sampradāyi obvykle nemají poznání vaiṣṇavských vedāntistů. Titul Bhaktivedanta proto autorovi udělili jako první vaiṣṇavové.

Послідовників вчення Шанкари прийнято називати ведантистами. Це, проте, не означає, що «Веданту» вивчають тільки в Шанкара-сампрадаї    —    «Веданту» вивчають усі істинні сампрадаї, тільки що кожна має до неї власний підхід. Однак послідовники Шанкара-сампрадаї зазвичай відзначаються незнанням підходу ведантистів-вайшнав. Тому не диво, що саме вайшнави першими дали авторові титул Бгактіведанта.

Pán svolil, že vyslechne Bhaṭṭācāryovy přednášky z Vedānty, a usadili se společně v chrámu Pána Jagannātha. Bhaṭṭācārya hovořil celých sedm dní a Pán mu pozorně naslouchal aniž ho přerušoval. Jeho mlčení vyvolalo v Bhaṭṭācāryově srdci určité pochybnosti, a proto se Pána zeptal, proč neměl k jeho výkladům Vedānty žádnou otázku ani komentář.

Господь погодився вислухати лекцію Бгаттачар’ї з «Веданти». Вони обидва розташувалися у храмі Господа Джаґаннатги. Бгаттачар’я говорив сім днів без перерви, а Господь уважно його слухав, не перебиваючи. Господня мовчанка посіяла в Бгаттачар’ї сумніви, і зрештою він запитав, чого Господь не задає запитань і нічого не каже щодо його пояснення «Веданти».

Pán se před Bhaṭṭācāryou stavěl do pozice hloupého studenta a předstíral, že jeho výkladům Vedānty naslouchá, protože Bhaṭṭācārya to považoval za povinnost sannyāsīna. S jeho přednáškami však nesouhlasil. Tím naznačil, že takzvaní Vedāntisté v Śaṅkara-sampradāyi nebo jakékoli jiné sampradāyi, která nenásleduje pokyny Śrīly Vyāsadeva, studují Vedāntu pouze mechanicky. Nejsou si plně vědomi tohoto velkého vědění. Výklad Vedānta-sūtry podává samotný autor ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Ten, kdo nezná Bhāgavatam, bude stěží schopen pochopit, co Vedānta říká.

Господь грав перед Бгаттачар’єю роль нетямущого учня і сказав, що слухає «Веданту» тільки тому, що Бгаттачар’я вважає це обов’язковим для кожного санн’ясі. Проте Господь не був згідний з тим, як Бгаттачар’я тлумачив «Веданту». Так Господь показав, що так звані ведантисти з Шанкара-сампрадаї чи будь-якої іншої сампрадаї не дотримуються настанов Шріли В’ясадеви і тому вивчають «Веданту» по-начотницьки. Повністю величного знання, що вміщене в писанні, вони не осягають. Автор «Веданта- сутри» сам пояснює її в «Шрімад-Бгаґаватам», і той, хто не знає «Шрімад-Бгаґаватам» , навряд чи зможе збагнути смисл сказаного у «Веданті».

Bhaṭṭācārya byl velmi vzdělaný muž a pochopil Pánovy sarkastické narážky na populární vedāntisty. Zeptal se Ho proto, proč nevznesl otázku k žádnému bodu, kterému nerozuměl. Bhaṭṭācārya pochopil důvod Jeho hrobového mlčení. Jasně to ukazovalo, že Pán měl na mysli něco jiného. Proto Jej Bhaṭṭācārya požádal, aby mu Svou mysl vyjevil.

Бувши людиною великих знань, Бгаттачар’я зрозумів сарказм зауважень Господа про нього    —    знаменитого ведантиста. Але чому, запитав він, Господь жодного разу не задав питань щодо незрозумілих Йому місць? Бгаттачар’я вже збагнув, чому Господь не сказав і слова за всі ці дні: не лишалося сумніву, що, слухаючи, Господь мав на думці щось інше. Тому Бгаттачар’я попрохав Його сказати все, що Він думає.

Pán potom promluvil následujícím způsobem: “Můj milý pane, rozumím významu sūter jako janmādy asya yataḥ, śāstra-yonitvāt a athāto brahma-jijñāsā z Vedānta-sūtry, ale když je vysvětluješ svým vlastním způsobem, jejich chápání pro mě začíná být obtížné. Smysl sūter je již vysvětlen v nich samých, ale tvé výklady jej pouze zastírají. Záměrně se nedržíš přímého významu sūter, ale nepřímo vytváříš své vlastní interpretace.”

Господь відповів:
«Вельмишановний пане! Смисл сутр «Веданти», як оце джанма̄дй асйа йатах̣, ш́а̄стра-йонітва̄т чи атга̄то брахма-джіджн̃а̄са̄, Мені ясний. Але коли пояснюєш ці сутри ти, тлумачачи їх по-своєму, Я мало що можу добрати. Смисл сутр з’ясований у них самих, твої ж пояснення спрямовують на щось інше і тільки затемнюють його. Ти навмисне береш не пряме значення сутр, а приплутуєш до них власні тлумачення».

Pán takto napadl všechny vedāntisty, kteří interpretují Vedānta-sūtru se svojí omezenou myšlenkovou schopností podle toho, jak se jim to hodí, a všechny nepřímé interpretace autentických spisů jako je Vedānta-sūtra tímto způsobem odsoudil.

Цими словами Господь цілив у всіх ведантистів, які витлумачують «Веданта-сутру», як те їм дозволяють їхні обмежені розумові здібності, аби догодити популярним смакам й досягнути власних цілей. Отож, у відповіді Сарвабгаумі Бгаттачар’ї Господь засудив такі перекручення автентичних писань, якими є «Веданта-сутри».

Pán pokračoval: “Śrīla Vyāsadeva ve Vedānta-sūtře shrnul přímé významy manter z Upaniṣad. Ty naneštěstí jejich přímý význam nebereš v úvahu. Nepřímo je interpretuješ odlišným způsobem.

Господь казав далі:
«У «Веданта-сутрі» Шріла В’ясадева узагальнив пряме значення мантр Упанішад. На жаль, ти не приймаєш його    —     обходиш і перетлумачуєш на своє.

Autorita Ved je naprosto neotřesitelná a nelze o ní pochybovat. A vše co je ve Vedách řečeno se musí přijmout tak, jak je, jinak napadáme autoritu Ved.

Авторитет Вед неспростовний, він поза всякими сумнівами. Тому кожне їхнє твердження слід приймати повністю, бо в противному разі це означатиме, що людина заперечує і авторитет самих Вед.

Lastura a kravské lejno jsou kost a trus dvou živých bytostí. Protože je však Vedy doporučují jako čisté, lidé je na základě autority Ved jako takové přijímají.”

Мушля і коров’ячий гній    —    це кістка і випорожнення живих істот. Але Веди кажуть, що вони є чисті, і тому, покладаючись на авторитет Вед, люди визнають їх за такі».

Znamená to, že člověk nemůže povyšovat svůj nedokonalý rozum nad autoritu Ved. Příkazů Ved musí být uposlechnuto tak, jak jsou zapsány, bez jakýchkoli světských úvah. Takzvaní následovníci védských příkazů vytvářejí své vlastní interpretace těchto příkazů, a tak formují rozličné směry a sekty védského náboženství. Pán Buddha přímo popřel autoritu Ved a zavedl vlastní náboženství. Pouze z tohoto důvodu striktní stoupenci Ved buddhismus nepřijali. Avšak ti, kteří jsou takzvanými stoupenci Ved, jsou ještě horší než buddhisté. Buddhisté mají odvahu popírat Vedy přímo, ale takzvaní stoupenci Ved tuto odvahu nemají, i když zároveň přestupují všechny védské příkazy. Pán Caitanya takovéto jednání odsoudil.

Смисл сказаного в тому, що ні в якому разі не можна ставити свою недосконалу здатність розважати вище за авторитет Вед    —    треба робити все достеменно так, як вони того вимагають. Усілякі матеріалістичні розумування ні до чого. Проте так звані поборники ведичних заповідей пояснюють слова Вед на свій лад, з чого й виникають різні угруповання та секти ведичної релігії. Господь Будда прямо відкинув авторитет Вед і створив власну релігію. Саме через це вірні послідовники Вед не визнають буддизму. Але так звані послідовники Вед завдають шкоди навіть більшої, ніж буддисти. Буддистам стає духу прямо заперечувати авторитет Вед, тимчасом як ті, хто називає себе послідовниками Вед, не можуть наважитися відкинути Веди, хоча насправді самі, хоч і невідкрито, йдуть проти усіх їхніх вказівок. Господь Чайтан’я засудив це.

Příklad lastury a kravského lejna, který Pán uvedl, je v této souvislosti velice vhodný. Jestliže je kravské lejno čisté, pak by někoho mohlo napadnout, že stolice vzdělaného brāhmaṇy je ještě čistší, ale jeho argument nebude přijat. Kravské lejno je čisté, ale stolice vysoce postaveného brāhmaṇy čistá není. Pán pokračoval:

Приклади з мушлею та коров’ячим гноєм, які навів Господь, є слушні. Хтось може сказати, що раз чистим є коров’ячий гній, то випорожнення вченого брахмани ще чистіші, однак такі твердження не можна визнати за справедливі. Коров’ячий гній використовують як чистий, а випорожнення високопоставленого брахманивикидають геть. Господь вів далі:

“Védské příkazy jsou samy o sobě autoritativní, a jestliže nějaká světská bytost tyto příkazy upravuje, pak popírá jejich autoritu. Je pošetilé považovat se za inteligentnějšího, než byl Śrīla Vyāsadeva. Vše již vyjádřil ve svých sūtrách a není proto potřeba pomoci méně významných osob. Jeho dílo, Vedānta-sūtra, září jako polední slunce, a když se jí někdo pokouší dávat své vlastní interpretace, pak se pokouší zakrýt slunce mrakem své představivosti.

«Слово Вед авторитетне саме в собі, і коли земна істота береться витлумачувати Веди, вона робить замах на їхній авторитет. Безглуздо вважати себе за розумнішого від Шріли В’ясадеви. Він уже висловив свій досвід у сутрах, а тому дарма сподіватися більшого від осіб менш значних. Твір В’ясадеви, «Веданта-сутра», сяє, наче сонце в небі, а той, хто намагається витлумачувати подібну до сонця самосяйну «Веданта-сутру» по-своєму, вкриває це сонце хмарою утворів власного розуму.

Vedy a Purāṇy mají tentýž účel a smysl. Identifikují Absolutní Pravdu, která je větší než cokoliv jiného. Absolutní Pravda je nakonec realizována jako Absolutní Osobnost Božství s absolutní vládnoucí mocí. Jako taková musí Absolutní Osobnost Božství vlastnit veškeré bohatství, sílu, slávu, krásu, poznání a odříkání. Přesto někdy bývá transcendentální Osobnost Božství kupodivu popisována jako neosobní.

І Веди, і Пурани мають однакову мету: вони з’ясовують концепцію Абсолютної Істини, що вища над усе. Найвище осягнення Абсолютної Істини    —    це усвідомити Її як Абсолютного Бога-Особу, що посідає абсолютну владу, а отже і всю повноту багатства, сили, слави, краси, знання та зречености. Проте, хоч як це дивно, трансцендентного Бога-Особу описують як безособистісного.

Neosobní popis Absolutní Pravdy je ve Vedách podán proto, aby odstranil světské pojetí absolutního celku. Osobní rysy Pána jsou naprosto odlišné od všech hmotných rysů. Živé bytosti jsou individuální osoby a každá z nich je nedílnou součástí svrchovaného celku. Jestliže části jsou individuálními osobami, potom zdroj jejich emanace nemůže být neosobní. Je to Svrchovaná Osoba mezi všemi relativními osobami.

Описуючи Абсолютну Істину як безособистісну  , Веди спростовують тим матеріалістичне уявлення про абсолютне ціле. У цьому смисл такого опису. Риси особи Господа повністю відмінні від будь-чого земного. Кожна жива істота є окремою особою, невід’ємною часткою верховного цілого. А раз невід’ємні від цілого частки є окремі особи, то джерело, з якого вони виникли, не може бути безособистісним. Абсолютна Істина    —    це найвища особа серед інших осіб, Своїх часток.

Vedy nás informují, že z Něho (z Brahmanu) vše vychází a na Něm vše spočívá. A po zničení vše do Něho vstoupí. Je proto konečnou příčinou všech příčin ve smyslu účelu, důvodu i umožnění. Toto nemohou být vlastnosti neosobního objektu.

Веди кажуть, що з Нього [Брахмана] все постає і на Ньому все спочиває. Після знищення все поринає теж у Нього одного. Отже, Він є найвище твірне, рушійне та поглинальне начало всіх начал. Усі ці начала неможливо приписати чомусь безособистісному.

Vedy nás informují, že On Sám se stává mnoha, a když si to přeje, pohlédne na hmotnou přírodu. Před Jeho pohlédnutím na hmotnou přírodu žádný hmotný vesmírný výtvor neexistoval. Jeho pohled tudíž není hmotný. Když Pán pohlédl na hmotnou přírodu, hmotná mysl a smysly ještě neexistovaly. Tento védský důkaz potvrzuje, že Pán má bez jakékoli pochybnosti transcendentální oči a transcendentální mysl. Nejsou hmotné. Je-li Pán popsán jako neosobní, je to pouhým popřením toho, že by byl hmotný, ale není to popřením Jeho transcendentální osobnosti.

Веди повідомляють: Він, бувши один, став багатьма; коли Йому заходить бажання, Він кидає погляд на матеріальну природу. До цього матеріального космічного творіння не існує. Отож, погляд Його не є матеріальний. До того, як Господь поглянув на матеріальну природу, не було ні матеріального розуму, ні чуттів. Це свідоцтво Вед незаперечно доводить, що і розум, і очі Господа трансцендентні. Вони не матеріальні. Тому, коли кажуть за Його безособистісність, цим заперечують матеріальність Його особи, а не спростовують того, що Він трансцендентна особа.

Brahman v konečném pohledu poukazuje na Osobnost Božství. Realizace neosobního Brahmanu je pouhou negací hmotného výtvoru. Paramātmā je lokalizovaný aspekt Brahmanu ve všech druzích hmotných těl. Konečnou realizací Nejvyššího Brahmanu je podle veškerých důkazů zjevených písem realizace Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. On je původním zdrojem viṣṇu-tattev.

«Брахман» у кінцевому підсумку означає Бога-Особу. Безособистісне усвідомлення Брахмана    —    це система поглядів, яка не виходить за рамки об’єктів і явищ матеріального світу і просто заперечує їх. Параматма    —    це локалізований аспект Брахмана, що перебуває у кожнім матеріальнім тілі. А найвищим рівнем осягнення Верховного Брахмана, як свідчать усі явлені писання, є усвідомлення Бога-Особи. Він найвище джерело всіх вішну-таттв.

Purāṇy jsou také doplňky Ved. Védské mantry jsou pro obyčejného člověka těžko pochopitelné. Ženy, śūdrové a nekvalifikovaní dvojzrozenci z vyšších kast nejsou schopni proniknout do významu védských spisů. A proto byly napsány Mahābhārata a Purāṇy, aby pravdy Ved zpřístupnily. Brahmā řekl ve svých modlitbách k chlapci Śrī Kṛṣṇovi, že štěstí obyvatel Vrajabhūmi, vedených Śrī Nandou Mahārājem a Yaśodāmayī, je nekonečné, neboť Absolutní Pravda je nyní jejich blízkým příbuzným.

Пурани також є доповненням до Вед. Збагнути мантри з Вед пересічній людині важко. Жінки, шудри і так звані «двічінароджені» з вищих каст смислу Вед осягнути не здатні. «Махабгарату» та Пурани записано, саме щоб подати ведичні істини у доступнішій формі. Господь Брахма у молитві до Крішни-дитини сказав, що жителям Враджабгумі, а найперше Шрі Нанді Махараджі та Яшодамайі, пощастило безмежно, бо з ними поріднився вічна Абсолютна Істина.

Védská mantra udává, že Absolutní Pravda nemá nohy ani ruce, a přesto se pohybuje rychleji než kdokoliv jiný a přijímá vše, co se Jí s oddaností nabízí. Následná prohlášení pak jednoznačně dokládají osobní povahu Pána, i když Jeho ruce a nohy se liší od pozemských rukou a nohou nebo jiných částí těla.

У Ведах є мантра, яка виголошує, що Абсолютна Істина не має ані рук, ані ніг, проте рухається швидше за будь- кого і приймає все, що з відданістю підносять Йому. Друга частина цього твердження чітко вказує, що Господь є особа, а перша застерігає, що Його руки та ноги відмінні від матеріальних рук та ніг та інших органів чуття.

Brahman tedy není nikdy neosobní, ale když se takovéto mantry nepřímo interpretují, vzniká nesprávný názor, že Absolutní Pravda je neosobní. Absolutní Pravda, Osobnost Božství, plně oplývá všemi vznešenými vlastnostmi a má tedy transcendentální podobu plného bytí, poznání a blaženosti. Jak potom chce někdo dokazovat, že Absolutní Pravda je neosobní?

Отож, Брахман аж ніяк не є безособистісний. Але якщо подібні мантри витлумачувати, не помічаючи їхнього прямого змісту, це приводить до думки про безособистісність Абсолютної Істини. Абсолютна Істина, Бог-Особа, сповнений усіх багатств і довершений у всіх якостях, а отже, посідає і трансцендентну форму, природа якої    —    повнота буття, знання й блаженства. То як можна обстоювати, що Абсолютна Істина безособистісна?

Brahman má všechny vznešené vlastnosti a rozumí se, že vlastní všechny rozmanité energie. Podle autority Viṣṇu Purāṇy (6.7.60), se každá z Viṣṇuových energií řadí do jedné ze tří kategorií. Jeho duchovní energie a energie zahrnující živé bytosti se označují jako vyšší, zatímco hmotná energie je nižší a vyrůstá z nevědomosti.

Брахман сповнений надзвичайних якостей, а це передбачає, що Він посідає численні енерґії. Всі ці енерґії, за авторитетним свідченням «Вішну Пурани» [6.7.60], поділяються на три різновиди. «Вішну Пурана» свідчить, що Господь Вішну посідає три основні трансцендентні енерґії. Його духовну енерґію та енерґію живих істот залічують до вищої енерґії, а матеріальну енерґію вважають за нижчу енерґію, що постає з невігластва.

Energie živých bytostí se odborně nazývá energie kṣetrajña. Tato kṣetrajña-śakti, ačkoliv je kvalitativně totožná s Pánem, bývá v důsledku nevědomosti podmaněna hmotnou energií, a proto trpí všemi druhy hmotných utrpení. Jinými slovy, živé bytosti jsou umístěny v okrajové energii mezi vyšší (duchovní) a nižší (hmotnou) energií, a úměrně stykům živé bytosti buď s hmotnou, nebo s duchovní energií je tato bytost na příslušné vyšší nebo nižší úrovni existence.

Енерґію живих істот позначають терміном кшетраґ’я. Ця кшетраґ’я-шакті, хоча якісно вона рівна Господеві, через невігластво потрапляє під вплив матеріальної енерґії і зазнає всіх можливих матеріальних страждань. Інакше кажучи, живі істоти належать до межової енерґії, тобто їхнє становище    —    між вищою (духовною) та нижчою (матеріальною) енерґіями, і згідно з тим, як жива істота співвідносить себе з цими енерґіями, вона перебуває відповідно на вищім чи нижчім щаблі існування.

Pán stojí nad nižší i okrajovou energií, které byly výše popsány, a Jeho duchovní energie se projevuje ve třech odlišných fázích: jako věčné bytí, věčná blaženost a věčné poznání. Pokud se týká věčného bytí, to je řízené silou, která se nazývá sandhinī; podobně blaženost a vědění jsou řízeny silou hlādinī a saṁvit. Pán jako nejvyšší zdroj všech energií je svrchovaným vládcem duchovní, okrajové i hmotné energie. Všechny různé druhy energií jsou spojeny s Pánem ve věčné oddané službě.

Господь, як мовилося вище, перебуває над нижчою і межовою енерґіями, а Його духовна енерґія проявлена у трьох різних аспектах: вічного буття, вічного блаженства і вічного знання. Вічне буття    —    то царина енерґії сандгіні, а блаженство і знання    —    енерґій хладіні й самвіт відповідно. Як верховне джерело енерґії, Господь є верховний повелитель і духовної, і межової, і матеріальної енерґій. І всі ці енерґії пов’язані з Господом через вічне віддане служіння.

Nejvyšší Osobnost Božství si užívá ve Své věčné transcendentální podobě. Není to ohromující, když si člověk troufá říkat, že Pán je bez energií? Pán je vládce všech energií a živé bytosti jsou nedílné části jedné z nich. Mezi Pánem a živými bytostmi je propastný rozdíl. Jak tedy může někdo tvrdit, že živé bytosti jsou s Pánem totožné? Bhagavad-gītā rovněž udává, že živé bytosti náleží k vyšší energii Pána. Avšak v pojetí vzájemného vztahu energie a energetického zdroje se od sebe energie a její zdroj zároveň neliší. Podobně jako energie a energetický zdroj se od sebe neliší ani Pán a živé bytosti.

Отак Верховний Бог  -  Особа насолоджується у Своїй трансцендентній вічній формі. Хіба не диво, що комусь стає зухвалости твердити, ніби Верховний Господь не має енерґій? Господь    —    це повелитель над усіма енерґіями, а живі істоти    —    це невід’ємні складові одної з тих енерґій. Отже, між Господом та живими істотами величезна різниця. То як можна казати, що Господь і живі істоти    —    це одне й те саме? У «Бгаґавад-ґіті» теж сказано, що живі істоти є частками вищої енерґії Господа. За законом нерозривного зв’язку між енерґією та її джерелом, живі істоти є також і невідмінні від Господа. Отож, Господь і живі істоти невідмінні між собою, як невідмінні джерело енерґії та сама енерґія.

Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego jsou nižší energie Pána, ale živé bytosti se od nich ode všech jakožto vyšší energie liší. To je učení Bhagavad-gīty (7.4).

Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та его є нижчими енерґіями Господа, але живі істоти, належачи до вищої енерґії, відмінні від них. Так сказано у «Бгаґавад-ґіті» [7.4].

Transcendentální podoba Pána existuje věčně a je plná transcendentální blaženosti. Jak tedy může být taková podoba produktem hmotné kvality dobra? Tudíž každý, kdo nevěří v transcendentální podobu Pána, je bezpochyby nevěřící démon a jako takový je nedotknutelný, je persona non grata; osoba, s níž není vhodné se stýkat a která je odsouzena k potrestání králem podsvětí.

Трансцендентна форма Господа вічна і сповнена трансцендентного блаженства. Як тоді така форма може бути утвором матеріальної ґуни добра? Значить кожен, хто не вірить, що Господь має тіло,    —    демон, до нього не можна навіть торкатися, на нього не можна дивитися, бо він    —    персона нон ґрата і заслуговує на кару від владики пекла.

Buddhisté se označují jako ateisté, protože nemají úctu k Vedám, ale ti, kteří se vzpírají védským závěrům a zároveň předstírají, že Vedy následují, jsou mnohem nebezpečnější než buddhisté.

Буддистів називають атеїстами, бо вони не шанують Вед, однак ті, хто, як розповідалось, позірно виставляючи себе за послідовників Вед, заперечують їхні твердження, насправді куди небезпечніші за буддистів.

Śrī Vyāsadeva velice milostivě shrnul védské poznání ve své Vedānta-sūtře, ale jestliže člověk naslouchá komentářům māyāvādské školy (reprezentované Śaṅkarovou sampradāyou), bude jistě svedený s cesty duchovní realizace.

Шрі В’ясадева милостиво виклав ведичне знання у «Веданта-сутрі», але якщо людина буде слухати пояснення наставників школи майавади (Шанкара-сампрадаї), вона напевно зіб’ється з правильного шляху до духовного усвідомлення.

Vedānta-sūtra se nejprve zabývá teorií emanací. Všechna kosmická projevení jsou emanacemi Pána, Absolutní Osobnosti Božství, které jsou umožněny Jeho rozličnými nepochopitelnými energiemi. U teorie emanace lze užít příkladu zázračného kamene. Zázračný kámen může dotekem proměnit neomezené množství železa ve zlato a sám se přesto nemění. Podobně Nejvyšší Pán může Svými nepochopitelnými energiemi stvořit všechny hmotné světy a přesto Sám zůstává úplný a nezměněný. Je pūrṇa (úplný), a ačkoliv z Něj emanuje neomezené množství pūreṇ, Sám stále zůstává pūrṇou.

«Веданта - сутру» розпочинає опис теорії еманацій . Усі проявлені всесвіти постають (еманують) з Абсолютного Бога-Особи за посередництвом Його різноманітних незбагненних енерґій. Теорію еманацій можна пояснити на прикладі філософського каменя. Філософським каменем можна перетворити необмежену кількість заліза на золото, але сам він залишиться таким, як був. Подібно до цього Верховний Господь Своїми незбагненними енерґіями породжує усі проявлені світи і водночас залишається повний та незмінний. Він є пурна(довершений), і хоча з Нього виходить безмежна кількість пурн, Він Сам вічно залишається так само пурна.

Teorie iluze, jak ji představuje māyāvādská škola, je obhajována na základě tvrzení, že teorie emanace by vedla k přeměně Absolutní Pravdy. Kdyby tomu tak bylo, Vyāsadeva by se musel mýlit. Aby se tomuto závěru māyāvādští filozofové vyhnuli, přišli se svojí teorií iluze. Svět neboli kosmický výtvor není neskutečný, jak tvrdí māyāvādská škola. Pouze nemá trvalou existenci. Nestálá věc nemůže být označována jako falešná. Avšak představa, že hmotné tělo je vlastní já, je zcela jistě chybná.

Висуваючи теорію ілюзорности, представники школи майавади підпирають її тим, що нібито за теорією еманацій Абсолютна Істина була б змінною. Якби це було так, це означало б, що В’ясадева помиляється. Спритно уникаючи цього висновку, вони створили теорію ілюзорности світу. Проте світ, космічне творіння, не є оманний, як це стараються довести майаваді. Інша справа, що він не існує вічно. Неправильно було б проголошувати щось нестале оманним взагалі. Оманним є лише уявлення, що матеріальне тіло    —    це наше «я».

Praṇava (oṁ) neboli oṁkāra z Ved je původní hymnus. Tento transcendentální zvuk je totožný s podobou Pána. Praṇava oṁkāra je základem všech védských hymnů. Tat tvam asi je ve védské literatuře pouze druhotným slovem a toto slovo za původní hymnus nelze pokládat. Śrīpāda Śaṅkarācārya kladl větší důraz na druhotné slovo tat tvam asi, než na prvotní a základní oṁkāru.”

Пранава [ом], омкара Вед,    —    це первинний гімн. Цей трансцендентний звук тотожний формі Господа. В основі усіх ведичних гімнів лежить пранава омкара. А тат твам асі    —    всього лиш другорядний вислів ведичної літератури, і тому первинним гімном бути не може. Однак Шріпада Шанкарачар’я надавав тат твам асі, вторинному вислову, більшої ваги, як омкарі, первинному началу».

Pán takto hovořil o Vedānta-sūtře a odsoudil celou nauku māyāvādské školy.* Bhaṭṭācārya se pokoušel hájit sebe a svou māyāvādskou školu žonglováním s logikou a gramatikou, ale Pán nad ním zvítězil silou Svých mocných argumentů. Potvrdil, že všichni máme věčný vztah s Osobností Božství a že oddaná služba jakožto opětování vzájemných vztahů je naším věčným zaměstnáním. Výsledkem takovýchto výměn je dosažení premy, lásky k Bohu. Když člověk dosáhne lásky k Bohu, láska k ostatním bytostem automaticky následuje, neboť Pán je souhrnem všech živých bytostí.

* Všechny tyto filozofické jemnosti jsme podrobněji vysvětlili v knize Zlatý avatār, a také Śrīmad-Bhāgavatam je jednu po druhé postupně vyjasňuje.

Так Господь пояснював «Веданта-сутру», відкидаючи всю пропаґанду школи майавади.* Бгаттачар’я спробував, граючи на правилах логіки та граматики, боронити себе та філософію майавади, проте Господь Своїми незаперечними доказами розбив його. Він утвердив істину, що ми всі маємо вічні стосунки з Богом-Особою, а наша вічна діяльність у цьому обміні стосунків    —    це віддане служіння Йому. Цей обмін зрештою приводить до преми, любови до Бога. До того, хто вже має любов до Бога, сама собою приходить любов до всіх інших істот, бо Господь є сукупністю всіх живих істот.

* Докладніше ці тонкощі філософії пояснено у нашій книзі «Повчання Господа Чайтан’ї». «Шрімад-Бгаґаватам» всі їх цілковито вияснює. (Примітка перекладача.)

Pán prohlásil, že kromě tří bodů — totiž věčného vztahu k Bohu, výměně styků s Ním a dosažení lásky k Němu — je vše, čemu Vedy učí, nepotřebné a smyšlené.

Господь сказав, що поза цими трьома предметами: вічним зв’язком із Богом, обміном стосунками з Ним та досягненням любови до Нього     —    решта повчань Вед зайві і надумані.

Pán dále řekl, že māyāvādská filozofie, jak ji učí Śrīpāda Śaṅkarācārya, je imaginárním výkladem Ved, ale že Śaṅkarācārya tímto způsobem musel učit, neboť to měl nařízené od Nejvyšší Osobnosti Božství. V Padma Purāṇě se říká, že Pán, Osobnost Božství, rozkázal vznešenému Śivovi, aby svedl lidstvo z cesty k Němu (k Osobnosti Božství). Pán tak měl být skrytý, aby to lidi povzbuzovalo k plození stále většího množství obyvatelstva. Śiva řekl Devī: “V Kali-yuze budu v oděvu brāhmaṇy kázat māyāvādskou filozofii, která není ničím jiným, než zahaleným buddhismem.”

Господь додав до цього, що філософія майавади, що її навчав Шріпада Шанкарачар’я, заснована на вигаданих тлумаченнях Вед, однак Шанкарачар’я повинен був навчати цього, бо такий був наказ Бога-Особи. «Падма Пурана» оповідає, що Бог-Особа звелів Його Господній Милості Шіві відвернути від Нього (Бога-Особи) людський рід. Сховати Господа від людського зору було потрібно, щоб заохотити людей чимдалі побільшувати населення. Його Господня Милість Шіва сказав до Деві: «У Калі-юґу в одежі брахмани я навчатиму філософії майавади, що є просто прихованим буддизмом».

Poté, co vyslechl řeč Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Bhaṭṭācārya ustrnul v údivu a s úctou na Něj bez jediného slova hleděl. Pán jej pak povzbudil ujištěním, že není důvodu k údivu. “Říkám, že oddaná služba Osobnosti Božství je nejvyšším cílem lidského života.” Potom citoval śloku z Bhāgavatamu a ujistil jej tím, že i osvobozené duše, které dosáhly vysokého stupně duchovní realizace, se uchylují k oddané službě Pánu Harimu, protože Osobnost Božství má takové transcendentální vlastnosti, že přitahuje i srdce osvobozených duší.

Мова Господа Шрі Чайтан’ї Махапрабгу приголомшила Бгаттачар’ю: він не проказав ані слова і тільки дивився на Господа з великою шаною і благоговінням. Тоді Господь підбадьорив Бгаттачар’ю, запевнивши, що дивуватись немає чого. «Я стверджую, що віддане служіння Богові-Особі    —    це найвища мета людського життя». Він зацитував шлоку з «Бгаґаватам», пояснюючи, що навіть звільнені душі, які поринули в дух і духовне усвідомлення, також беруться до відданого служіння Господу Харі, бо трансцендентні якості, які посідає Бог-Особа, притягують до Нього серця навіть звільнених істот.

Poté si Bhaṭṭācārya přál slyšet výklad śloky “ātmārāma” z Bhāgavatamu (1.7.10). Pán nejprve požádal Bhaṭṭācāryu, aby śloku vyložil jako první, s tím, že pak ji vyloží On. Bhaṭṭācārya potom podal učený výklad śloky se zvláštním zřetelem k logice. Vysvětlil ji devíti různými způsoby založenými hlavně na logice, neboť byl nejslavnějším učitelem logiky své doby.

Бгаттачар’я захотів почути від Господа пояснення шлоки атмарама з «Бгаґаватам» (1.7.10). Господь попрохав, щоб спочатку цю шлоку пояснив сам Бгаттачар’я, сказавши, що Своє пояснення дасть після нього. Бгаттачар’я витлумачив шлоку як справжній вчений, користуючись правилами логіки. Він пояснив шлоку у дев’ять способів, засновуючись головно на логіці,    —    адже він був найзначніший логік тих часів.

Pán jej vyslechl, poděkoval mu za učený výklad śloky, a na Bhaṭṭācāryovu žádost vysvětlil verš šedesáti čtyřmi různými způsoby, aniž se dotkl devíti výkladů, které předložil Bhaṭṭācārya.

Вислухавши Бгаттачар’ю, Господь подякував його за наукове висвітлення шлоки, а тоді на Бгаттачар’їне прохання Сам пояснив шлоку у шістдесят чотири способи, дев’яти пояснень Бгаттачар’ї не торкаючись.

Když vyslechl Pánův výklad śloky ātmārāma, Bhaṭṭācārya dospěl k přesvědčení, že takovýto učený výklad nemohla podat žádná pozemská bytost.* Śrī Gopīnātha Ācārya se jej již předtím pokoušel přesvědčit o Pánově božskosti, ale Bhaṭṭācārya tehdy ještě nemohl Pána takto přijmout. Nyní však byl Bhaṭṭācārya ohromený Pánovým rozborem Vedānta-sūtry a výklady śloky ātmārāma, a tak si začal uvědomovat, že se dopustil velkého přestupku proti lotosovým nohám Pána, když v Něm nepoznal Samotného Kṛṣṇu. Poté se Mu odevzdal, litoval svého minulého jednání a Pán byl tak laskavý, že Bhaṭṭācāryu přijal. Ze Své bezpříčinné milosti se před ním zjevil nejprve jako čtyřruký Nārāyaṇa a poté jako dvouruký Pán Kṛṣṇa s flétnou v ruce.

* Úplný výklad, který Pán přednesl, by stačil na další malou knihu; čtenáři ho mohou nalézt celý v knize Zlatý avatār.

Почувши від Господа пояснення шлоки атмарама, Бгаттачар’я прийшов до висновку, що такого наукового викладу не під силу зробити жодній земній істоті.* Раніше Шрі Ґопінатга Ачар’я намагався переконати Бгаттачар’ю у божественності Господа, але тоді він не міг цього визнати. Однак Господній виклад «Веданта-сутри» й роз’яснення шлоки атмарама справили на Бгаттачар’ю величезне враження. Він вирішив, що вчинив велику образу проти лотосових стіп Господа, не визнавши в Чайтан’ї Самого Крішни. Тоді він віддався на ласку Господа, розкаюючись у недостойному ставленні до Нього, і Господь ласкаво вибачив Бгаттачар’ю. З безпричинної милости Господь явив йому Свою форму Нараяни з чотирма руками, а тоді дворукого Крішни з флейтою в руках.

* Повне пояснення, що його дав Господь, саме склало б цілу книжечку; ми подали його окремим розділом у нашій книзі «Повчання Господа Чайтан’ї». (Примітка перекладача.)

Bhaṭṭācārya okamžitě padl k Jeho lotosovým nohám a složil mnoho ślok velebících Pána. Jeho milostí téměř okamžitě sestavil téměř sto ślok chválících Pána. Poté ho Pán objal a vlivem transcendentální extáze ztratil Bhaṭṭācārya vědomí tělesné existence. Na jeho těle se objevilo všech osm příznaků tranzu — slzy, chvění, tlukot srdce, pot, návaly emocí, tanec, zpěv a pláč. Śrī Gopīnātha Ācārya se velice radoval a divil se této pozoruhodné proměně svého švagra, která se uskutečnila milostí Pána.

Бгаттачар’я впав до лотосових стіп Господа. Господньою ласкою він склав багато віршів на Його уславлення, що були гідні події. Бгаттачар’я склав мало не сто шлок у славу Господа. Вислухавши їх, Господь Чайтан’я обійняв його і Бгаттачар’я, поринувши в трансцендентний екстаз, втратив фізичне сприйняття зовнішнього світу. З його очей котилися сльози, тіло пройняв дрож, серце калатало, виступив піт, хвилями накочувались емоції, він танцював, співав, кричав    —    в тілі Бгаттачар’ї виявилися усі вісім ознак трансу. Шрі Ґопінатга Ачар’я, побачивши чудесне навернення свояка, що сталося з Господньої ласки, не чувся з радощів.

Ze sta překrásných ślok, které Bhaṭṭācārya složil ke chvále Pána, jsou následující dvě nejdůležitější a v krátkosti vysvětlují podstatu Pánova poslání:

З-поміж ста знаменитих шлок, якими Бгаттачар’я віддав хвалу Господеві, найважливіші є дві наступні шлоки, в яких стисло розкрито Його місію.

1. Odevzdávám se Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který se nyní zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Je oceánem veškeré milosti, a nyní sestoupil, aby nás učil odpoutanosti, poznání a oddané službě Jemu Samému.

1. Я прагну віддати себе Богові-Особі, що з’явився нині як Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу. Він    —    океан усієї милости. Він зійшов нині, щоб дати людям знання, навчити їх неприв’язаности до матеріального, а також відданого служіння Йому.

2. Protože čistá oddaná služba Pánu byla postupem času ztracena, Pán se zjevil, aby znovu nastolil její zásady. Vzdávám proto úctu Jeho lotosovým nohám.

2. З плином часу чисте віддане служіння Господеві пішло в непам’ять, і тому Він прийшов відродити його засади. Я припадаю до Його лотосових стіп.

Pán vyložil slovo mukti jako ekvivalent slova Viṣṇu, Osobnost Božství. Dosáhnout mukti neboli osvobození z pout hmotné existence znamená dosáhnout služby Pánu.

Слово мукті, пояснив Господь, є синонім слова «Вішну», чи «Бог-Особа». Досягти мукті, тобто звільнитися з рабства матеріального буття, означає почати служити Господу.

Pán se potom vydal do jižní Indie a ze všech, které cestou potkal, se stali oddaní Pána Śrī Kṛṣṇy. Oni potom obrátili k oddané službě, Bhāgavata-dharmě, rovněž mnoho dalších lidí. A takto Pán došel až ke břehům Godāvarī, kde se setkal se Śrīlou Rāmanandou Rāyem, správcem Madrasu pod vládou Mahārāje Pratāparudry, krále Orissy. Pánovy rozhovory s Rāmanandou Rāyem jsou velmi důležité pro vyšší realizaci transcendentálního poznání a samy o sobě by svou délkou stačily na malou brožurku. My zde podáme alespoň výtah z jejich rozhovoru.

Після того Господь вирушив до Південної Індії і там якийсь час проповідував. Усіх, кого Господь зустрічав, Він робив відданими Господа Шрі Крішни. Ці віддані далі навертали на шлях відданого служіння, Господньої бгаґавата- дгарми, багатьох людей. Нарешті Господь прийшов на берег Ґодаварі, і там зустрів Шрілу Рамананду Раю, кого Махараджа Пратапарудра, цар Орісси, настановив на посаду правителя Мадрасу. Його бесіди з Раманандою Раєю дуже важливі для усвідомлення найвищого трансцендентного знання. Самі бесіди складають невелику книжку, а тут ми подаємо тільки стислий переказ їхньої розмови.

Śrī Rāmananda Rāya byl seberealizovanou duší, ačkoliv navenek náležel ke kastě, která stojí na společenském žebříčku níže než kasta brāhmaṇů. Nenacházel se v životním stádiu odříkání a mimoto byl vysokým vládním úředníkem. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho přesto přijal jako osvobozenou duši na základě vysokého stupně jeho realizace transcendentálního poznání. Podobně přijal Pán Śrīlu Haridāse Ṭhākura, staršího oddaného Pána, který pocházel z mohamedánské rodiny. Je ještě mnoho jiných oddaných, kteří přišli z různých tříd společnosti, sekt a kast. Jediným Pánovým měřítkem byla úroveň oddané služby té které osoby. Nezajímal se o zevní oděv člověka; zajímal se pouze o duši uvnitř a o její činnosti. Tudíž celá kazatelské mise Pána může být pochopena pouze z duchovního hlediska a jako takový nemá kult Śrī Caitanyi Mahāprabhua neboli kult Bhāgavata-dharmy nic společného se světskými záležitostmi, sociologií, politikou, hospodářským rozvojem nebo jakoukoliv životní sférou tohoto druhu. Śrīmad-Bhāgavatam je čistá transcendentální potřeba duše.

Шрі Рамананда Рая був звільнена душа і усвідомив свою сутність, дарма що позірно, в суспільстві, обіймав становище нижче проти брахмани. Він не був у зреченому стані життя, і до того ж обіймав високу посаду в державному уряді. Але попри все це Шрі Чайтан’я Махапрабгу, знавши глибину його усвідомлення трансцендентного знання, ставився до Рамананди Раї як до звільненої душі. Так само Він визнав за звільненого і Шрілу Харідасу Тгакуру, одного з перших Його відданих, який походив з мусульманської родини. Є чимало інших великих відданих Господа, які вийшли з найрізноманітніших громад, сект і каст. Єдиним критерієм, за яким Господь оцінював кожну конкретну особу, було її віддане служіння. Його цікавила не зовнішня оболонка людини, а душа всередині неї та її діяльність. З цього зрозуміло, що вся місіонерська діяльність Господа є діяльністю на духовному рівні, а тому вчення Шрі Чайтан’ї Махапрабгу, вчення бгаґавата-дгарми, не має нічого спільного зі світською діяльністю    —    соціологією, політикою, економічним розвоєм чи з будь-якою іншою матеріальною сферою життя. «Шрімад- Бгаґаватам» є чистим трансцендентним прагненням душі.

Když se Pán setkal na březích Godāvarī se Śrī Rāmanandou Rāyem, zmínil se o varṇāśrama-dharmě, kterou Hindové dodržují. Śrīla Rāmananda Rāya řekl, že dodržováním zásad varṇāśrama-dharmy, systému čtyř kast a čtyř životních stádií lidského života, může každý realizovat Transcendenci. Podle Pána je systém varṇāśrama-dharma pouze povrchní a má velmi málo společného s nejvyšší realizací duchovních hodnot. Nejvyšší životní dokonalostí je dosáhnout neulpívání na hmotných poutech a tomu úměrně realizovat transcendentální láskyplnou službu Pánu. Osobnost Božství uzná každou živou bytost, která na této cestě dělá pokroky. Oddaná služba je tedy vrcholem rozvoje veškerého poznání. Když se Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zjevil, aby osvobodil všechny pokleslé duše, doporučil všem živým bytostem osvobození následujícím způsobem: Všechny živé bytosti emanují z Boha, Nejvyšší Absolutní Osobnosti Božství, a proto Ho musejí uctívat svými předepsanými činnostmi, neboť vše co vidíme je rovněž expanzí Jeho energie. To je cesta ke skutečné dokonalosti, kterou schvalují všichni praví ācāryové, minulí i současní. Varṇāśramský systém je víceméně založen na morálních a etických zásadách. Je v něm velice málo realizace Transcendence a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ho odmítl jako povrchní a požádal Rāmanandu Rāye, aby šel hlouběji.

Під час зустрічі з Раманандою Раєю, що відбулася на березі Ґодаварі, Господь порушив питання варнашрама-дгарми, що покладена в основу життя індусів. Шріла Рамананда Рая сказав, що життя за засадами варнашрама-дгарми (системи чотирьох суспільних станів і чотирьох духовних укладів життя) кожному дає змогу пізнати Трансцендентне. Однак на думку Господа система варнашрама-дгарми є зовнішнім влаштуванням і до вершини осягнення духовних вартостей має малий стосунок. Досконалим життя є тоді, коли людина чимдалі більше позбувається матеріальних прив’язаностей і відповідно побільшує свою зайнятість у трансцендентнім любовнім служінні Господу. Бог-Особа визнає кожну живу істоту, котра йде цим шляхом. Отже, віддане служіння є вершиною розвою знання. З’явившись задля того, щоб звільнити падші душі, Шрі Крішна, Верховний Бог-Особа, вказав всім живим істотам саме на цей шлях до звільнення. Всіма своїми діями й працею живі істоти повинні поклонятись Всевишньому, з якого вони постають, бо все, що ми бачимо, є поширенням Його енерґії. Саме такий є шлях до досконалости, який схвалюють усі істинні ачар’ї минулого і сучасного. Система варнашрами заснована більшою чи меншою мірою на засадах моралі та етики, а справді усвідомити Трансцендентне вона допомагає мало. Тому Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу відкинув цю систему як поверхову і попрохав Рамананду Раю дослідити це питання глибше.

Śrī Rāmananda Rāya poté navrhl zřeknutí se plodonosných činností a odevzdání výsledků svého jednání Pánu. Bhagavad-gītā (9.27) v této souvislosti radí: “Ať činíš cokoliv, ať pojídáš cokoliv, ať daruješ cokoliv a ať provádíš jakákoliv pokání, vždy to čiň jen jako oběť Mně.” Takováto odevzdanost naznačuje, že Osobnost Božství stojí nad neosobním varṇāśramským systémem, ale ještě stále neobjasňuje vztah živé bytosti a Pána. Pán proto zamítl i tento návrh a požádal Rāmanandu Rāye, aby pokračoval.

Тоді Шрі Рамананда Рая висунув на розгляд Господа шлях зречення від кармічної діяльности. «Бгаґавад-ґіта» (9.27) у зв’язку з цим радить: «Хоч би що ти робив, хоч би що їв, хоч би що віддавав, хоч би яку аскезу виконував, роби це як підношення Мені». Така посвята своєї праці передбачає, що людина усвідомлює, що концепція Бога-Особи на порядок вища проти безособистісної концепції системи варнашрами, проте на цьому рівні ще бракує чітко виявлених стосунків істоти з Господом. Тому Господь відхилив і цю думку і попрохав Рамананду йти далі.

Rāya potom navrhl zřeknutí se varṇāśrama-dharmy a přijetí oddané služby. Ani s tímto návrhem Pán nesouhlasil s tím, že nikdo by se neměl náhle zřeknout svého postavení, jelikož to nemusí mít kladný výsledek.

Тоді Рая запропонував зречення від варнашрама-дгарми й прийняття відданого служіння. Господь не схвалив і цього: людина не повинна раптом облишати свою діяльність, бо бажаних результатів це може й не дати.

Rāya dále navrhl, že nejvyšším úspěchem živé bytosti je dosažení duchovní realizace zcela prosté hmotného pojetí života. Pán tento návrh zamítl také, protože pod záminkou duchovní realizace způsobili mnozí nesvědomití lidé zmatek ve společnosti. Náhle dosáhnout realizace takovýmto způsobem není možné. Rāya poté navrhl upřímně se stýkat se seberealizovanými dušemi a pokorně naslouchat transcendentálnímu poselství o zábavách Osobnosti Božství. Tento návrh Pán přivítal. Rāmananda Rāya tak kráčel ve stopách Brahmājīho, který řekl, že Osobnost Božství se často nazývá ajita neboli ten, Jehož nemůže nikdo přemoci ani se Mu přiblížit. Ale tento ajita se také stává jitou (poraženým) pomocí metody, která je velmi prostá a snadná. Tato jednoduchá metoda říká, že člověk se musí vzdát domýšlivého postoje, kdy sám sebe prohlašuje za Boha. Musí být velice skromný a pokorný, snažit se žít mírumilovně a dychtivě naslouchat transcendentální seberealizované duši, která hovoří o poselství Bhāgavata-dharmy neboli náboženství, zaměřeného na oslavování Nejvyššího Pána a Jeho oddaných. Živé bytosti mají instinktivně potřebu oslavovat velikého člověka, ale nenaučily se oslavovat Pána. Dokonalosti života je možné dosáhnout jednoduše oslavováním Pána ve společnosti seberealizovaných oddaných Pána. Seberealizovaný oddaný je ten, kdo se zcela odevzdá Pánovi a koho nepřitahuje hmotný blahobyt. Hmotný blahobyt a smyslové požitky a jejich rozvíjení jsou všechno činnosti, které pocházejí z nevědomosti v lidské společnosti. Mír a přátelství nelze uskutečnit ve společnosti, která je odvrácená od Boha a Jeho oddaných. Je tudíž nanejvýš důležité, aby člověk vyhledal společnost čistých oddaných a pokorně jim naslouchal, ať je v jakémkoliv postavení. Vyšší či nižší životní postavení člověku nijak nepřekáží na cestě seberealizace. Jediná věc, kterou musí dělat, je pravidelně naslouchat seberealizované duši. Učitel může také dávat přednášky z védské literatury a kráčet tak ve stopách předchozích ācāryů, kteří realizovali Absolutní Pravdu. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučil tuto jednoduchou metodu seberealizace, všeobecně známou jako Bhāgavata-dharma. Śrīmad-Bhāgavatam v tomto směru poskytuje dokonalé vedení.

* Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy (ISKCON — The International Society for Kṛṣṇa Consciousness) byla založena za tímto účelem.

Далі Рая висунув припущення, що найвищим здобутком для живої істоти є досягти духовного усвідомлення, вільного від матеріалістичного світосприйняття. Господь відкинув і його, тому що нечесні люди, прикриваючись таким духовним усвідомленням внесли в суспільство вже доволі сум’яття. Одразу духовне усвідомлення не приходить. Рая сказав тоді, що слід із відкритим серцем спілкуватися з тими, хто усвідомив свою істинну сутність, і смиренно слухати трансцендентну звістку про розваги Бога-Особи. Це твердження Господь схвалив. Рамананда Рая висунув його, ступаючи у слід Брахмаджі. Брахмаджі казав, що Бог-Особа відомий як аджіта    —    той, кого ніхто не може підкорити і до кого ніхто не може наблизитись. Проте цей аджіта стає джіта (підкореним), якщо вдатися до одного простого та легкого способу. Треба лише відкинути зухвалість проголошувати себе Богом. Треба стати смиренним та покірливим і провадити вмиротворене життя, слухаючи оповіді свідомих своєї суті душ, що, перебуваючи на трансцендентному рівні, несуть світові послання бгаґавата-дгарми, релігії уславлення Верховного Господа та Його відданих. Потяг уславлювати великих особистостей існує в кожній істоті, одне що її не навчено уславлювати Бога. Досконалости життя можна досягнути, якщо просто уславлювати Господа в товаристві свідомих своєї суті Його відданих.* Свідомим своєї сутности відданим називають того, хто без решти віддався Господеві і не прив’язаний до матеріальних вигод. Уся діяльність, яку люди виконують задля того, щоб досягти матеріального процвітання, чуттєвої насолоди та щоб нарощувати їх, є проявом невігластва. Серед людей, які забули про Бога і не спілкуються з Його відданими, не може бути миру та дружби. Тому кожна людина, хоч би яке становище вона посідала, повинна усіма силами шукати товариства чистих відданих і терпляче й смиренно слухати їх. Вище чи нижче суспільне становище нікому не перешкоджає йти шляхом самоусвідомлення. Єдине, що треба,    —    це слухати свідому себе душу, зробивши це своєю повсякденною діяльністю. Навіть звичайний викладач може давати лекції з ведичних писань, якщо він ступає у слід попередніх ачарій, що осягнули Абсолютну Істину. Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу радить цей нескладний метод самоусвідомлення, відомий всім як бгаґавата- дгарма. Досконалий провідник на цьому шляху    —    вказівки «Шрімад-Бгаґаватам».

* Саме з цією метою створене Міжнародне товариство свідомости Крішни. (Примітка перекладача.)

Rozhovor Pána a Śrī Rāmanandy Rāye pokračuje dále a týká se ještě vznešenějších duchovních námětů, ale my v prezentaci rozmluvy mezi těmito dvěma velkými osobnostmi záměrně nepokračujeme, protože člověk se nejdříve musí dostat na duchovní úroveň, aby mohl vyslechnout další hovory s Rāmanandou Rāyem. Rozhovor Śrīly Rāmanandy Rāye s Pánem jsme uveřejnili v jiné naší knize (Zlatý avatār).

Обговоривши це, Господь та Шрі Рамананда Рая, дві великі особистості, мали ще піднесеніші духовні бесіди, але ми свідомо не кажемо про них тут, бо щоб слухати подальші розмови Господа з Раманандою Раєю, треба спочатку піднятися на духовний рівень. Дальші бесіди між Шрілою Раманандою Раєю та Господом ми виклали в іншій книзі («Повчання Господа Чайтан’ї»).

V závěru tohoto setkání Pán poradil Śrī Rāmanandovi Rāyovi, aby odešel z vládní služby a přišel do Purī, aby potom mohli žít společně a vychutnávat vzájemný transcendentální vztah. Po nějakém čase Śrī Rāmananda Rāya vládní službu opustil a přijal od krále penzi. Vrátil se do své rezidence v Purī, kde se stal jedním z nejdůvěrnějších oddaných Pána. V Purī žil ještě jiný vznešený muž, jménem Śikhi Māhiti, který byl rovněž důvěrným oddaným jako Rāmananda Rāya. Pán se třemi nebo čtyřmi Svými společníky v Purī pravidelně hovořil o duchovních hodnotách, a tak strávil osmnáct let v duchovním vytržení. Tyto rozhovory zaznamenal Jeho osobní sekretář Śrī Dāmodara Gosvāmī, jeden ze čtyř nejdůvěrnějších oddaných.

Накінці зустрічі Господь порадив Шрі Рамананді Раї піти у відставку й поселитися в Пурі, щоб вони могли жити разом, насолоджуючись трансцендентними стосунками. За якийсь час Шрі Рамананда Рая залишив службу в уряді і, діставши від царя пенсію, повернувся до Пурі. Він був одним з найдовіреніших відданих Господа: у Пурі мешкав тільки один добродій, на ім’я Шікгі Махіті, який теж належав до числа таких довірених супутників Господа, як Рамананда Рая. Так у Пурі в довірених бесідах про найсокровенніші предмети духовного життя з трьома-чотирма вірниками Господь прожив у духовному екстазі вісімнадцять років життя. Ці розмови записав Його особистий секретар Шрі Дамодара Ґосвамі, один з чотирьох найближчих відданих Господа.

Pán intenzivně cestoval po celé jižní Indii. Udělil rovněž zasvěcení velkému světci z Mahārāṣṭry, jenž byl známý jako svatý Tukārāma. Svatý Tukārāma po Pánově zasvěcení zaplavil saṅkīrtanovým hnutím celou provincii Mahārāṣṭra a tento transcendentální příval je v jihozápadní části velkého indického poloostrova dodnes patrný.

Господь багато подорожував південною Індією. Великий святий з Махараштри, Тукарама, теж отримав посвяту від Нього. Отримавши посвяту від Чайтан’ї Махапрабгу, Святий Тукарама затопив усю Махараштру повінню руху санкіртани, і ця трансцендентна повінь не спала у південно-західній частині Індійського півострову і донині.

Pán objevil v jižní Indii dva velmi důležité staré spisy, které se jmenují Brahma-saṁhitā * a Kṛṣṇa-karṇāmṛta. Tyto dvě cenné knihy jsou autoritami doporučovány ke studiu každému, kdo kráčí cestou oddané služby. Pán se poté ze Své jihoindické cesty vrátil do Purī.

* Shrnutí Śrīmad-Bhāgavatamu.

У Південній Індії Господь виявив два надзвичайно важливі давні писання    —    «Брахма-самхіту»* та «Крішна-карнамріту». Це дві неоціненні авторитетні книги, які потрібно вивчати відданому. Завершивши подорож по Південній Індії, Господь повернувся до Пурі.

* Стислий виклад «Шрімад-Бгаґаватам». (Примітка перекладача.)

Po Jeho návratu do Purī se všem oddaným jakoby znovu vrátil život a Pán zde pokračoval ve Svých zábavách transcendentální realizace. Nejdůležitější událostí toho období bylo Pánovo přijetí krále Pratāparudry. Král Pratāparudra byl velikým oddaným Pána a považoval se za jednoho z Jeho služebníků, jemuž byl svěřen úklid chrámu. Śrī Caitanya Mahāprabhu tento králův pokorný postoj velmi oceňoval. Král požádal Bhaṭṭācāryu i Rāye, aby mu sjednali schůzku s Pánem. Když však oba věrní oddaní žádost přednesli, Pán ji zamítl; a to i přesto, že Ho o to požádali Jeho osobní společníci, Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya. Pán zdůrazňoval, že pro sannyāsīna je nebezpečné stýkat se ženami a se světskými lidmi, kteří se neustále zaobírají penězi. Pán byl ideální sannyāsī. Žádná žena se k Němu nesměla ani přiblížit; dokonce ani tehdy, když Mu chtěla vzdát úctu. Místa k sezení pro ženy byla daleko od Něho. Jako ideální učitel a ācārya se velmi přísně držel předepsaných činností sannyāsīna. Nebyl jen inkarnací Boha, ale ukázal také ideální charakter lidské bytosti. Jeho chování k ostatním bylo rovněž bezúhonné. Ve Svém jednání jako ācārya byl tvrdší než blesk a jemnější než růže. Jeden z Jeho společníků, Haridāsa mladší, se dopustil velké chyby, když chtivě pohlédl na mladou ženu. Pán jako Nadduše okamžitě odhalil chtíč v jeho mysli a Haridāsa mladší byl okamžitě vypovězen z Pánovy společnosti a již nikdy nebyl přijat zpátky, i když ostatní Pána žádali, aby Haridāsovu chybu omluvil. Z odloučení od Pána později Haridāsa mladší spáchal sebevraždu a zprávy o ní se dostaly až ke Śrī Caitanyovi. Dokonce ani tehdy Pán na přestupek nezapomněl a řekl, že Haridāse stihl spravedlivý trest.

Коли Господь прибув туди, до відданих, що тужили за Ним, повернулося життя, і Господь, занурений у сповнені трансцендентних осяянь нескінченні ігри, вже не залишав їх. Найвідмітніший епізод цього часу пов’язаний з зустріччю, яку Господь погодився дарувати цареві Пратапарудрі. Цар Пратапарудра був великий відданий Господа і мав себе за одного з Його слуг, якому довірили підмітати храм. Смиренність царя була дуже до серця Шрі Чайтан’ї Махапрабгу. Цар прохав Бгаттачар’ю і Раю влаштувати йому зустріч з Господом. Однак коли ці двоє Його непохитних відданих умовляли Господа погодитися на зустріч, Він навідсіч відмовився, не зважаючи навіть на те, що це було прохання Його особистих супутників. Господь пояснював, що для санн’ясі небезпечно близько сходитися з жінками та з мирянами, які думають про гроші. Господь був взірцевий санн’ясі. Він не дозволяв наближатися до Нього жодній жінці, навіть щоб віддати поклон. Місця для жінок влаштовували на значній відстані від Господа. Бувши ідеальним вчителем та ачар’єю, Він ні на крок не відступав від заведеного для санн’ясі порядку. Господь був не тільки втілення Бога, а й ідеалом людини. Його Стосунки з іншими були бездоганні. Діючи як ачар’я, Він був суворіший за блискавку і ніжніший за троянду. Один з Його супутників, Харідаса-молодший, якось припустився великої помилки: він хтиво подивився на молоду жінку. Як Наддуша, Господь побачив хіть у думках Харідаси і негайно відлучив його від Свого товариства назавжди, хоча Його й прохали дарувати прощення. Втративши товариство Господа, Харідаса-молодший за якийсь час наклав на себе руки. Про самогубство повідомили Господа, але навіть тоді Господь не забув Харідасів прогріх, сказавши, що він дістав гідної кари.

Pokud se jednalo o zásady životního stavu odříkání a ukázněnosti, Pán neznal kompromis. I když věděl, že král je velký oddaný, odmítl se s ním setkat pouze proto, že král byl člověkem, který se neustále zaobírá penězi. Svým příkladem chtěl Pán zdůraznit vhodné chování transcendentalisty. Transcendentalista nemá se ženami a s penězi co do činění. Musí se vždy takových důvěrných vztahů vyvarovat. Oddaní však zařídili, že král nakonec Pánovu přízeň obdržel. To znamená, že oblíbený oddaný Pána může obdařit začátečníka přízní mnohem velkoryseji nežli Pán. Čistý oddaný se proto nikdy nedopustí přestupku proti nohám jiného čistého oddaného. Přestupek proti lotosovým nohám Pána milostivý Pán někdy promíjí, ale přestupek proti nohám oddaného je pro toho, kdo skutečně touží učinit pokrok v oddané službě, velmi nebezpečný.

У всьому, що стосувалось дисципліни та засад зреченого стану життя, Господь не робив жодних поступок. Тому, навіть знавши, що цар Пратапарудра великий відданий, Господь відмовився побачитись з ним, тільки тому що царювання    —    то завжди гроші. Господь хотів подати приклад належної поведінки трансценденталіста: він не може мати нічого спільного з жінками та грошима і повинен завжди триматися від них якнайдалі. Проте віддані Господа влаштували так, що цар таки отримав Його ласку. Це означає, що дорогий для Господа відданий щедріший на ласку до неофіта, ніж навіть Сам Господь. Тому чистий відданий ніколи не чинить образ стіп іншого чистого відданого. Іноді Господь милостиво прощає образу проти Своїх лотосових стіп, однак образа проти стіп відданого    —    це велика небезпека для людини, яка справді прагне поступу у відданому служінні.

Za Jeho pobytu v Purī za Ním přicházely tisíce oddaných, kteří se s Ním chtěli setkat během Ratha-yātry, festivalu vozů Pána Jagannātha. Důležitou činností během festivalu vozů bylo umývání chrámu Guṇḍicā, na které Pán přímo dohlížel. Pánovo skupinové saṅkīrtanové hnutí v Purī bylo jedinečnou podívanou pro masy lidí. To je způsob, jak obrátit mysl lidí k duchovní realizaci. Pán tento systém masového saṅkīrtanu zavedl, a vedoucí představitelé všech zemí mohou tohoto duchovního hnutí využít a udržet tak mezi lidmi vzájemné přátelství, mír a čistotu. To nyní naléhavě potřebuje lidská společnost na celém světě.

Коли Господь жив у Пурі, тисячі Його відданих, як наставав час Ратга-ятри, свята колісниць Господа Джаґаннатги, приходили побачити Його. Значною подією під час свята було миття храму Ґундіча, яким керував Сам Господь. Спільна санкіртана Господа в Пурі справляла на людей незгладиме враження. Саме це оспівування святого імені громадою дає змогу скерувати розум мас на духовне усвідомлення. Масову санкіртану започаткував Сам Господь, і проводарі всіх країн можуть скористатися з цього духовного руху, щоб підтримувати в суспільстві чистоту й зберігати мир та дружбу. Це    —    насущна потреба всього нинішнього людства.

Pán se po nějakém čase opět vydal na cestu, tentokrát do severní Indie, a rozhodl se navštívit Vṛndāvan a místa v jeho okolí. Procházel džunglemi Jharikhaṇḍy (Madhya Bhāraty) a všechna divoká zvířata se rovněž přidala k Jeho saṅkīrtanovému hnutí. Divocí tygři, sloni, medvědi a srnci — všichni společně doprovázeli Pána a Pán doprovázel je v saṅkīrtanu. Tím dokázal, že bude-li se šířit saṅkīrtanové hnutí (skupinové zpívání a oslavování Pánova jména), mohou žít v míru a přátelství i divoká zvířata; nemluvě o lidech, u kterých se předpokládá, že jsou civilizovaní. Žádný člověk na světě neodmítne připojit se k saṅkīrtanovému hnutí. Pánovo saṅkīrtanové hnutí také není omezené na žádnou kastu, vyznání, barvu pleti nebo životní druh. Zde je přímý důkaz toho, jak velké je poslání Pána: dovolil, aby se do Jeho hnutí zapojila i divoká zvířata.

За якийсь час Господь знову вирушив у подорож на північ Індії; дорогою Він вирішив відвідати Вріндавану та її округу. Коли Він ішов джунґлями Джгарікганди (Мадг’я Бгарата), всі дикі звірі, які стрічалися на Його шляху, приєднувалися до санкіртани Господа. Дикі тигри, слони, ведмеді й олені йшли за Ним і разом з Господом співали імена Крішни. Тим Він довів, що санкіртана (спільне оспівування та уславлення Господнього імені) робить мирними та дружними навіть диких звірів, то що вже казати за людей, що їхній обов’язок    —    бути цивілізованими. У цілому світі жодна людини не відмовиться приєднатися до руху санкіртани. Господній рух санкіртани не має обмежень щодо касти, віросповідання, кольору шкіри чи біологічного виду. Те, що Господь Чайтан’я залучив навіть диких звірів до Свого божественного руху, є прямим свідченням величі Його місії.

Na Své cestě zpátky z Vṛndāvanu přišel nejprve do Prayāgu, kde se setkal s Rūpou Gosvāmīm a jeho mladším bratrem Anupamem. Potom došel do Benaresu, kde po dva měsíce poučoval Śrī Sanātanu Gosvāmīho o transcendentální vědě. Učení předané Sanātanovi Gosvāmīmu tvoří samo o sobě dlouhý výklad a proto ho zde nebude možné uvést celé. Zmíníme se tedy alespoň o jeho hlavních myšlenkách.

Повертаючись із Вріндавани до Пурі, Господь спочатку прийшов до Праяґу і там зустрів Рупу Ґосвамі з його молодшим братом Анупамою. По тому Він пішов до Бенаресу. Впродовж двох місяців Він навчав трансцендентного знання Шрі Санатану Ґосвамі. Повчання Санатані Ґосвамі самі складають об’ємну оповідь, і тому повністю їх викласти тут немає можливости. Ми подамо тільки основні їхні моменти.

Sanātana Gosvāmī (dříve Sākara Mallika) zastával ministerskou službu bengálské vlády Nawaba Hussaina Šáha. Rozhodl se připojit k Pánovi, a proto ze služby odešel. Když Pán na Své cestě z Vṛndāvanu přišel do Vārāṇasī, stal se hostem Śrī Tapana Miśry a Candraśekhara, kterým pomáhal brāhmaṇa z Mahārāṣṭry. V té době vedl Vārāṇasī velký sannyāsī māyāvādské školy, Śrīpāda Prakāśānanda Sarasvatī. Když byl Pán ve Vārāṇasī, lidé začali být vlivem Jeho masového saṅkīrtanového hnutí všeobecně více přitahováni k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi. Tisíce poutníků Jej následovalo kamkoliv přišel, zejména když navštěvoval Viśvanāthův chrám. Některé přitahovalo Jeho tělesné vzezření a jiné Jeho melodické písně oslavující Pána.

Санатана Ґосвамі (відомий раніше як Сакара Малліка) був міністром бенґальського уряду за правління Наваба Хусейна Шаха. Він вирішив покинути службу і пристати до Господа. Дійшовши дорогою з Вріндавани до Варанасі, Господь зупинився в домі Шрі Тапани Мішри та Чандрашекгари, де їм прислуговував також один махараштрійський брахмана. У Варанасі головною постаттю тоді був великий санн’ясі школи майавади на ім’я Шріпада Пракашананда Сарасваті. Коли Господь Чайтан’я Махапрабгу був у Варанасі, людей чимдалі більше вабило до Його руху масової санкіртани. Хоч би куди Він ішов, а надто коли відвідував храм Вішванатги, за Ним йшли тисячі прочан. Одних вабила Його зовнішність, інших    —    милозвучні пісні, якими Він уславлював Господа.

Māyāvādští sannyāsīni označovali sami sebe za Nārāyaṇa. Vārāṇasī je ještě dnes plné māyāvādských sannyāsīnů. Někteří lidé, kteří spatřili Pána uprostřed Jeho saṅkīrtanové skupiny, Ho považovali za skutečného Nārāyaṇa a tato zpráva se dostala až do tábora velkého sannyāsīna Prakāśānandy.

У Варанасі донині є дуже багато санн’ясі-майаваді. Санн’ясі-майаваді називають себе Нараяною. Дехто, побачивши Господа під час санкіртани, вирішив, що Він істинний Нараяна, і зрештою ця чутка дійшла до прибічників великого Пракашананди.

V Indii neustále existuje duchovní rivalita mezi māyāvādskou a bhāgavatskou školou. A tak, když se Prakāśānanda doslechl o Pánovi, věděl, že Pán je vaiṣṇavský sannyāsī, a proto před těmi, kteří mu zprávu donesli, Pána snižoval. Zavrhoval Pánovo jednání a šíření saṅkīrtanového hnutí, které podle jeho názoru nebylo ničím jiným, než náboženským sentimentem. Prakāśānanda byl mistrným studentem Vedānty a svým stoupencům radil, aby věnovali pozornost Vedāntě a saṅkīrtanu se nezúčastňovali.

Свого роду духовне суперництво між школою майавади та школою бгаґавати триває в Індії звіддавна. Тож коли Пракашананду повідомили про діяльність Господа, він, знавши, що Господь є санн’ясі школи вайшнав,зневажливо відгукнувся про Нього перед вісником. Пракашананда засудив дії Господа, а саме Його проповідь руху санкіртани, бо на його гадку цей рух був просто виявом релігійних сентиментів. Пракашананда був глибоким знавцем «Веданти» і радив своїм учням зосередитись на її вивченні, а до санкіртани не приєднуватися.

Jednomu oddanému brāhmaṇovi se Prakāśānandova kritika nelíbila a s lítostí se vydal za Pánem. Sdělil Pánovi, že když pronesl jméno Pána před sannyāsīnem Prakāśānandou, tento sannyāsī Pána velmi kritizoval, i když brāhmaṇa slyšel, že Prakāśānanda jméno Caitanya pronesl několikrát. Brāhmaṇu udivilo to, že sannyāsī Prakāśānanda nebyl ani jednou schopen vyslovit zvukovou vibraci Kṛṣṇa, i když jméno Caitanya pronesl několikrát.

Одному доброчесному брахмані, що став відданим Шрі Чайтан’ї, слухати осудливі слова Пракашананди було прикро. Він пішов до Господа, щоб висловити жаль з приводу цього інциденту. Брахмана розповів Господу, як, щойно він вимовив Його ім’я перед Пракашанандою, санн’ясі гостро засудив Господа, хоча брахмана чув, як перед тим Пракашананда не раз промовляв ім’я Чайтан’ї. Брахману дивувало, чому санн’ясі Пракашананда не міг навіть один раз вимовити «Крішна» і проказував тільки ім’я «Чайтан’я».

Pán oddanému brāhmaṇovi s úsměvem vysvětlil, proč māyāvādī není schopen pronést Kṛṣṇovo svaté jméno: “Māyāvādští filozofové se dopouštějí přestupků proti lotosovým nohám Kṛṣṇy, i když stále pronášejí slova jako brahma, ātmā nebo caitanya atd. A protože se dopouštějí přestupků proti lotosovým nohám Kṛṣṇy, nemohou vyslovit Kṛṣṇovo svaté jméno. Jméno Kṛṣṇa a Osobnost Božství Kṛṣṇa se od sebe neliší. V absolutní sféře není rozdíl mezi jménem, podobou nebo osobou Absolutní Pravdy, protože v absolutní sféře je vše transcendentální blažeností. Tělo Osobnosti Božství Kṛṣṇy je totožné s Jeho duší. To je rozdíl mezi Pánem a živou bytostí, která se vždy od svého vnějšího těla liší. Kṛṣṇovo postavení je transcendentální, a proto je pro neznalce velmi obtížné skutečně poznat Osobnost Božství Kṛṣṇu, Jeho svaté jméno, slávu atd. Jeho jméno, sláva, podoba a zábavy jsou jedna a táž transcendentální totožnost a nelze je poznat hmotnými smysly.

Усміхаючись, Господь пояснив відданому брахмані, чому майаваді не здатні промовити святе ім’я Крішни:
«Майаваді чинять образи проти лотосових стіп Крішни, дарма що безнастанно повторюють слова брахма, атма, чайтан’я тощо. А що вони ображають лотосові стопи Крішни, вимовити святе ім’я, «Крішна», вони неспроможні. Ім’я «Крішна» тотожне Йому Самому, Верховному Богові-Особі. В абсолютному царстві різниці між іменем, формою та особою Абсолютної Істини немає: в ньому все складене з трансцендентного блаженства. Між тілом Бога-Особи Крішни та Його сутністю різниці немає. Цим Господь відмінний від живої істоти, яка завжди відрізняється від свого тіла-оболонки. Становище Крішни трансцендентне, і тому матеріалісту дуже важко по-справжньому зрозуміти Особу Бога, Крішну, Його святе ім’я, Його славетні діяння тощо. Ім’я, слава, форма та розваги Крішни становлять одну й ту саму трансцендентну сутність, і сприйняти її матеріальними чуттями неможливо.

Transcendentální vztahy v Pánových zábavách jsou zdrojem ještě větší blaženosti, než kterou lze zažít realizací Brahmanu nebo splynutím s Nejvyšším. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by ten, kdo je již na úrovni transcendentální blaženosti Brahmanu, přitahován transcendentální blažeností Pánových zábav.”

Трансцендентні взаємини з Господом в Його розвагах    —     це джерело блаженства куди більшого, ніж блаженство осягнення Брахмана чи злиття з Усевишнім. Коли б це було не так, ті, хто вже занурився у Брахман, не приваблювалися б до блаженства Господніх розваг».

Poté uspořádali Pánovi oddaní velké setkání, na něž byli pozváni všichni sannyāsīni, včetně Pána a Prakāśānandy Sarasvatīho. Při tomto setkání oba učenci (Pán a Prakāśānanda) dlouho rozmlouvali o duchovních hodnotách saṅkīrtanového hnutí a stručný obsah jejich rozhovoru zde uvádíme.

За якийсь час віддані влаштували зустріч, на яку запросили усіх санн’ясі, і Господа та Пракашананду Сарасваті також. Тоді між двома вченими (Господом та Пракашанандою) відбулася тривала бесіда про духовні цінності руху санкіртани. Стислий переказ бесіди наведено нижче.

Velký māyāvādský sannyāsī Prakāśānanda se Pána ptal na důvod, proč dává saṅkīrtanovému hnutí přednost před studiem Vedānta-sūtry. Prakāśānanda řekl, že číst Vedānta-sūtru je povinností sannyāsīna. Co vedlo Pána k tomu, že se oddal saṅkīrtanu?

Славетний санн’ясі-майаваді Пракашананда запитав Господа, чому Він вважає, що рух санкіртани вищий за вивчення «Веданта-сутри». Читати «Веданта-сутру»    —    обов’язок кожного санн’ясі,    —    сказав Пракашананда.    —    То що спонукує Господа віддаватися санкіртані?

Na tento dotaz Pán pokorně odpověděl: “Uchýlil jsem se k saṅkīrtanovému hnutí namísto studia Vedānty, protože jsem velký hlupák.” Pán takto Sám Sebe představil jako jednoho z nesčetných hlupáků tohoto věku, kteří absolutně nejsou schopni studovat vedāntskou filozofii. To, že Vedāntu studují hlupáci, způsobilo ve společnosti velký zmatek. Pán potom pokračoval: “A jelikož jsem velký hlupák, Můj duchovní mistr Mi zakázal zahrávat si s vedāntskou filozofií. Řekl, že bude lépe, když budu zpívat svaté jméno Pána, protože to Mne osvobodí z hmotného otroctví.

На це Господь смиренно відповів: «Я великий дурень і вивчати «Веданту» не годний, а тому пристав до руху санкіртани». Цими словами Господь виставив Себе за одного з незліченних невігласів нашого часу, що просто нездатні вивчати філософію «Веданти». Те, що невігласи вивчають її, дуже неґативно позначилося на суспільстві. Господь вів далі:
«А що Я великий дурень, Мій духовний вчитель заборонив Мені бавитися філософією «Веданти». Він сказав, що ліпше Мені повторювати святе ім’я Господа, бо це звільнить від пут матеріального світу.

V tomto věku Kali není jiné náboženství, než oslavování Pána opakováním Jeho svatého jména, a to je příkaz všech zjevených písem. Můj duchovní mistr Mne naučil jednu śloku (z Bṛhan-nāradīya Purāṇy):

Для нинішньої доби, доби Калі, є одна-єдина релігія    —     прославляти Господа, повторюючи Його святе ім’я, це припис усіх явлених писань. Мій духовний вчитель навчив Мене одної шлоки [з «Бріхан-нарадія Пурани»]:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маіва кевалам
калау на̄стй ева на̄стй ева на̄стй ева ґатір анйатга̄

A tak na příkaz Svého duchovního mistra zpívám svaté jméno Hariho a nyní po tomto svatém jménu úplně šílím. Kdykoliv pronáším svaté jméno, úplně se zapomínám a někdy se směji, pláči a tančím jako šílenec. Myslel jsem, že jsem z tohoto zpívání skutečně zešílel, a zeptal jsem se na to Svého duchovního mistra. Sdělil Mi, že to je pravý účinek zpívání svatého jména, které vytváří transcendentální pocity, přicházející jen velice vzácně. Je to příznak lásky k Bohu, která je konečným cílem života. Láska k Bohu je transcendentální vůči osvobození (mukti), a tudíž je nazývána pátým stádiem duchovní realizace, stojícím ještě výše než osvobození. Zpíváním svatého jména Kṛṣṇy se dosahuje stádia lásky k Bohu, a Já jsem měl to štěstí, že se Mi dostalo tohoto požehnání.”

Відтак Я повторюю святе ім’я Харі, як наказав Мені духовний вчитель, і не тямлю Себе від нього: щойно вимовлю святе ім’я, Я забуваю Себе і то сміюся, то плачу, то танцюю, як божевільний. Я подумав, що й справді збожеволів од цього співу, і запитав про це у Свого духовного вчителя. Він сказав Мені, що саме так і має діяти повторення святого імені: воно викликає трансцендентні емоції, відчути які випадає рідко кому. То є ознака любови до Бога, найвищої мети життя. Любов до Бога трансцендентна щодо звільнення [мукті], і тому її називають п’ятим рівнем духовного усвідомлення, що вищий за звільнення. Той, хто повторює святе ім’я Крішни, підноситься на рівень любови до Бога, і отримати це благословення було для Мене великим щастям».

Poté, co vyslechl Pánovu řeč, se māyāvādský sannyāsī Pána zeptal, co je špatného na tom, studovat Vedāntu se zpíváním svatého jména zároveň. Prakāśānanda Sarasvatī dobře věděl, že Pán byl dříve známý jako Nimāi Paṇḍita, velmi vzdělaný učenec z Navadvīpu, a to, že se vydával za velkého hlupáka, mělo jistě nějaký účel. Pán se usmál a řekl: “Můj milý pane, jestliže dovolíš, zodpovím tvůj dotaz.”

Вислухавши Господа, санн’ясі-майаваді запитав в Нього, чим шкодить виспівувати святе ім’я й рівночасно вивчати «Веданту». Пракашананда Сарасваті чудово знав, що колись Господь славився як Німай Пандіта, великий вчений-ерудит з Навадвіпи, і тому був певний, що, видаючи Себе за великого дурня, Господь має щось на думці. На запитання санн’ясі Господь усміхнувся і відповів: «Шановний пане, Я відповім тобі, але, гадаю, це справить тобі прикрість».

Všechny přítomné sannyāsīny Pán Svým čestným jednáním potěšil a všichni se shodli na tom, že ať odpoví cokoliv, nemůže je to urazit. Pán potom promluvil takto:

Усім санн’ясі припала до серця чесність і щирість Господа, і вони одностайно завірили Господа, що не образяться, хоч би що Він казав. Тоді Він промовив:

Vedānta-sūtra sestává z transcendentálních slov vyřčených transcendentální Osobností Božství. Jako taková nemůže obsahovat žádné lidské nedostatky, jako jsou omyly, iluze, podvody a nedokonalosti. Ve Vedānta-sūtře je vyjádřeno poselství Upaniṣad, a co je tam řečeno přímo, je zajisté slavné. Ale veškeré interpretace, jaké podal Śaṅkarācārya, nemají k sūtře přímý vztah, a takový komentář všechno ničí.

«Веданта-сутру» складають трансцендентні звуки, чи слова, які проказав трансцендентний Бог-Особа, а тому «Веданта» не може мати вад, які притаманні людині, тобто помилок, ілюзії, обману чи слабкости. Вони передають послання Упанішад, і її прямий зміст безперечно достойний найвищої шани. Натомість усі Шанкарачар’їні тлумачення «Веданти» не ґрунтуються на самих сутрах, а тому його пояснення все тільки псує.

Slovo Brahman znamená největší ze všech — plný transcendentálního bohatství a nadřazený všem. Brahman je ve Své konečné podstatě Osobností Božství, a je zastřený neosobními interpretacemi a pojímaný jako neosobní. Vše, co existuje v duchovním světě, je plné transcendentální blaženosti, včetně podoby, těla, místa a příslušenství Pána. Vše je věčně vědomé a blažené. Není chybou Ācāryi Śaṅkary, že takovýmto způsobem Vedāntu interpretoval, ale jestliže ji někdo takto přijímá, je bezpochyby odsouzen k záhubě. Každý, kdo přijímá transcendentální tělo Osobnosti Božství za něco hmotného, se bezpochyby dopouští toho největšího rouhání.”

Слово «Брахман» вказує на найбільшого з-поміж усіх, того, хто сповнений трансцендентних багатств і чиє становище верховне. У кінцевому підсумку Брахман    —    це Бог-Особа, але непрямі тлумачення приховують це і проголошують, що Бог є безособистісний. У духовному світі трансцендентного блаженства сповнене все: форма, тіло, місце й усе, що оточує Господа. Всі там вічно повні знання та блаженства. Не слід ставити за вину Ачар’ї Шанкарі, що він витлумачив «Веданту» таким чином, але той, хто приймає його тлумачення, поза сумнівом, приречений. Той, хто вважає трансцендентне тіло Бога-Особи за щось матеріальне, безумовно чинить найтяжчу образу».

Pán takto hovořil s Prakāśānandou téměř stejně jako k Bhaṭṭācāryovi v Purī a silou Svých argumentů vyvrátil platnost māyāvādských interpretací Vedānta-sūtry. Všichni přítomní sannyāsīni prohlásili Pána za zosobněné Vedy a za Osobnost Božství. Všichni sannyāsīni byli obráceni na kult bhakti, bez výjimky přijali svaté jméno Pána Śrī Kṛṣṇy a společně povečeřeli s Pánem ve svém středu. Po tomto obrácení sannyāsīnů Pánova popularita ve Vārāṇasī ještě vzrostla a tisíce lidí se shromáždily, aby mohly Pána osobně spatřit. Pán tak upevnil prvořadou důležitost Śrīmad-Bhāgavata-dharmy a zvítězil nad všemi ostatními systémy duchovní realizace. Po této události všechny obyvatele Vārāṇasī zaplavilo transcendentální saṅkīrtanové hnutí.

Господь говорив санн’ясі майже те саме, що раніше Бгаттачар’ї у Пурі, і Його могутні доводи спростували всі роз’яснення «Веданта-сутри» від майаваді. Всі присутні санн’ясі проголосили, що Господь є самим уособленням Вед і Бог-Особа. Тоді всі вони прийняли вчення бгакті, святе ім’я Господа Шрі Крішни і після того разом з Господом потрапезували. Після навернення санн’ясі слава Господа у Варанасі зросла ще більше; побачити Його приходили тисячі людей. Так Господь утвердив вищість шрімад-бгаґавата-дгарми над усіма іншими системами духовного усвідомлення. Після цього Варанасі затопив трансцендентний рух санкіртани.

Když Pán pobýval ve Vārāṇasī, přišel tam rovněž Sanātana Gosvāmī, který opustil svůj úřad. Dříve byl jedním z ministrů bengálské vlády Nawaba Hussaina Šáha. Měl s odchodem ze státní služby určité potíže, protože Nawab jej nechtěl nechat odejít, ale nakonec se do Vārāṇasī dostal a Pán ho učil pravidlům oddané služby. Učil jej o přirozeném postavení živé bytosti, o příčině jejího otroctví ve hmotných podmínkách, o jejím věčném vztahu k Osobnosti Božství, o transcendentálním postavení Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, o Jeho expanzích do různých úplných částí inkarnací, o Jeho vládě nad různými částmi vesmíru, o povaze Jeho transcendentálního sídla, o činnostech v oddané službě, o různých stupních jejich rozvoje, o pravidlech a příkazech, které je třeba dodržovat pro dosažení postupných stádií duchovní dokonalosti, o příznacích jednotlivých inkarnací v různých věcích a jak je poznat s odkazem na zjevená písma.

Коли Господь мешкав у Варанасі, туди, покинувши службу, прийшов і Санатана Ґосвамі. До того він був одним із міністрів в уряді Бенґалії, якою тоді правив Наваб Хусейн Шах. Піти з державної служби виявилося нелегко    —    Наваб не хотів відпускати Санатани. Проте зрештою Санатана таки дістався Варанасі, і Господь виклав йому науку принципів відданого служіння. Він передав йому знання про природне становище живої істоти, причину її ув’язнення в матеріальному світі, про її вічний зв’язок з Богом-Особою, трансцендентне становище Верховного Бога-Особи, про те, як Він поширює Себе у різні повні частки-втілення, про Його владу над різними частинами всесвіту, природу Його трансцендентної обителі, про діяльність у відданім служінні і щаблі поступу в ньому, про правила та приписи, потрібні для поступового досягнення духовної досконалости, про ознаки втілень, що приходять у різні епохи, і про те, як на підставі явлених писань їх визначати.

Pánovo učení Sanātanovi Gosvāmīmu tvoří jednu velkou kapitolu Śrī Caitanya-caritāmṛty a vyložit celé učení podrobně by vyžadovalo samostatný svazek. Detailně toto učení popisujeme v naší knize Zlatý avatār.

Повчання Санатані Ґосвамі, які Йому дав Господь, становлять об’ємний розділ у «Шрі Чайтан’я-чарітамріті», і вичерпне пояснення потребувало б цілої книги. Детальний їхній виклад поданий у нашій книзі «Повчання Господа Чайтан’ї».

Pán navštívil všechna významná místa v Mathuře a poté přišel do Vṛndāvanu. Pán Caitanya se zjevil v rodině brāhmaṇy z vysoké kasty a nadto byl jako sannyāsī učitelem všech vareṇ a āśramů. Přesto přijímal jídlo od všech tříd vaiṣṇavů. Brāhmaṇové z kasty Sanoḍiyā mají v Mathuře nižší společenské postavení, ale Pán přijímal jídlo i v rodině takovéhoto brāhmaṇy, protože Jeho hostitel byl shodou okolností učedníkem duchovní rodiny Mādhavendry Purīho.

Прийшовши до Матгури, Господь відвідав там усі важливі святі місця, а тоді рушив до Вріндавани. Господь Чайтан’я з’явився на світ у сім’ї родовитого брахмани, і взагалі як санн’ясі Він був наставником для всіх варн та ашрамів. Але Він завжди приймав їжу від вайшнав з будь-якої касти. У Матгурі вважають, що санодія-брахманиналежать до нижчих прошарків суспільства, проте Господь приймав їжу і в домі одного такого брахмани, бо господар дому був учнем з родини* Мадгавендри Пурі.

* За звичаєм учнів ґуру залічують до його ґотри (родини). (Прим. пер.)

Ve Vṛndāvanu se Pán vykoupal ve dvaceti čtyřech důležitých místech a ghāṭech. Vydal se do všech dvanácti důležitých vanů (lesů). Všechny krávy a ptáci Jej v lesích vítali, jako by byl jejich velmi starý přítel. Pán také začal objímat všechny stromy, které v těch lesích rostly a přitom pocítil příznaky transcendentální extáze. Upadal do bezvědomí, ale k vědomí Ho opět přivedlo zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Transcendentální příznaky, které byly patrné na Pánově těle, když cestoval vṛndāvanskými lesy, byly zcela jedinečné a nepopsatelné, a my jsme se zde o nich jen stručně zmínili.

У Вріндавані Господь зробив омовіння у двадцяти чотирьох важливих місцях омовіння та ґгатах. Він пройшов усіма дванадцятьма найвизначнішими ванами (лісами). Усі корови та птаство в тих лісах вітали Його наче давнього друга. Господь також почав обіймати всі дерева у тих лісах і від того поринув у трансцендентний екстаз. Часами Він непритомнів, але на звук святого імені Крішни повертався до свідомости. У тілі Господа за тої мандрівки лісами Вріндавани проявлялися такі трансцендентні ознаки, яких ні збагнути, ні описати неможливо, і ми згадуємо їх тільки побіжно.

Z různých významných míst, která Pán ve Vṛndāvanu navštívil, to byl například Kāmyavan, Ādīśvara, Pāvana-sarovara, Khadiravan, Śeṣaśāyī, Khela-tīrtha, Bhāṇḍīravan, Bhadravan, Śrīvan, Lauhavan, Mahāvan, Gokula, Kāliya-hrada, Dvādaśāditya, Keśī-tīrtha atd. Když spatřil místa, kde se odehrával tanec rāsa, okamžitě upadl do tranzu. V době, kdy pobýval ve Vṛndāvanu, bydlel u Akrūra-ghāṭu.

Ось назви кількох важливих місць, які відвідав Господь у Вріндавані: Кам’явана, Адішвара, Павана-саровара, Кгадіравана, Шешашаї, Кгела-тіртга, Бгандіравана, Бгадравана, Шрівана, Лаухавана, Махавана, Ґокула, Калія-храда, Двадашадіт’я, Кеші-тіртга та ін. Коли Господь побачив місце, де відбувався танець раса, Він упав непритомним, поринувши в транс. Перебуваючи у Вріндавані, Господь мешкав біля Акрура-ґгати.

Jeho osobní služebník Kṛṣṇadāsa Vipra Ho přiměl k tomu, aby se vrátil z Vṛndāvanu do Prayāgu a vykoupal se během Māgha Mely. Pán souhlasil a tak se oba vydali do Prayāgu. Na cestě se setkali s několika Pathany, mezi nimiž byl učený Moulana. Pán uvedl s Moulanem a jeho společníky několik rozhovorů, při nichž Moulana přesvědčil, že v Koránu jsou také popisy Bhāgavata-dharmy a Kṛṣṇy. Všichni Pathanové tak byli obráceni na kult oddané služby.

Зрештою особистий слуга Господа, Крішнадаса Віпра, переконав Його покинути Вріндавану й повернутися до Праяґу, щоб під час Маґга Мели зробити там омовіння. Господь погодився, і вони вирушили до Праяґу. Дорогою їм трапились кілька патганів, серед яких був вчений мулла. Під час бесіди з муллою та його супутниками Господь переконав їх, що Коран теж описує бгаґавата-дгарму та Крішну. Усі патгани прийняли шлях відданого служіння Господу.

Když se vrátil do Prayāgu, poblíž chrámu Bindu-mādhavy se s Ním setkali Śrīla Rūpa Gosvāmī a jeho mladší bratr. Tentokrát lidé z Prayāgu Pána přivítali mnohem uctivěji. Vallabha Bhaṭṭa, který pobýval na opačném břehu Prayāgu ve vesnici Āḍāile, Jej chtěl pozvat do svého domu, ale cestou k němu Pán skočil do řeky Yamuny. Jen s velkými obtížemi byl v bezvědomí vyloven. Nakonec přece jen navštívil dům Vallabhy Bhaṭṭy. Tento Vallabha Bhaṭṭa byl jedním z hlavních obdivovatelů Pána, ale později založil svou vlastní skupinu, Vallabha-sampradāyu.

Коли Він повернувся до Праяґу, біля храму Бінду-мадгава Його зустріли Шріла Рупа Ґосвамі з молодшим братом. Цього разу жителі Праяґу зустріли Господа набагато шанобливіше. Він мав зупинитися у Валлабги Бгатти, що жив по той бік річки, в селищі Адайла. Але під час переправи Господь кинувся в Ямуну. З великими труднощами Його непритомного витягли з води. Зрештою Він таки дістався до дому Валлабги Бгатти. Валлабга Бгатта був один з чільних прихильників Господа, проте згодом заснував власну течію, Валлабга-сампрадаю.

Na březích Daśāśvamedha-ghāṭu v Prayāgu Pán po deset dnů nepřetržitě učil Rūpu Gosvāmīho vědu oddané služby Pánu. Učil Gosvāmīho o rozdělení živých tvorů na 8 400 000 živočišných druhů. Poté jej poučil o různých druzích lidí. Jen někteří lidé dodržují védské zásady a z mnoha takových je jen několik ploduchtivých pracovníků. Z mnoha ploduchtivých pracovníků je jen několik empirických filozofů a mezi nimi najít osvobozenou duši je velice vzácné. Řekl, že je jen velmi málo těch, kteří jsou skutečně čistými oddanými Pána Śrī Kṛṣṇy.

У Праязі поблизу Дашашвамедга-ґгати, Господь десять днів поспіль вчив Рупу Ґосвамі науки відданого служіння. Він оповів Ґосвамі за відміни живих створінь у 8 400 000 видах життя, а тоді окремо за різні форми людського життя. З-поміж них Він вирізнив тих, хто наслідує ведичні засади, серед них    —    тих, що діють задля насолоди плодами своєї праці, з них    —    філософів-емпіриків, а з тих    —    звільнені душі. Він показав, що істинних чистих відданих Господа Шрі Крішни дуже небагато.

Śrīla Rūpa Gosvāmī byl mladším bratrem Sanātany Gosvāmīho, a když odešel ze služby, převážel s sebou dvě lodě plné zlatých mincí. To znamená, že s sebou měl několik set tisíc rupií, které shromáždil v době, kdy ještě pracoval ve vládní službě. A předtím, než odešel z domova a vydal se za Pánem Caitanyou Mahāprabhuem, rozdělil bohatství následujícím způsobem: padesát procent na službu Pánu a Jeho oddaným, dvacet pět procent pro příbuzné a dvacet pět procent si ponechal pro případ naléhavé potřeby. Tímto způsobem dal příklad všem hospodářům.

Шріла Рупа Ґосвамі був молодший брат Санатани Ґосвамі. Пішовши у відставку, він привіз додому два повні золотих монет човни, кількасот тисяч рупій, що їх заробив своєю службою. Перед тим, як приєднатися до Господа Чайтан’ї Махапрабгу, він розділив багатство на кілька частин: п’ятдесят відсотків віддав на служіння Господу та Його відданим, двадцять п’ять роздав родичам, а решту двадцять п’ять відклав на непередбачений випадок. Цим він подав приклад для всіх домогосподарів.

Pán ho učil o oddané službě, kterou přirovnal k rostlině, a poradil mu, aby tuto rostlinku bhakti velice bedlivě střežil před “šíleným slonem” — přestupkem proti čistým oddaným. Kromě toho se rostlinka musí ochraňovat před touhami po smyslových požitcích, monistickém osvobození a dokonalostí haṭha-jógového systému. To vše jsou překážky na cestě oddané služby. Podobně násilí proti živým bytostem a touha po pozemských statcích, postavení a slávě — to vše brání rozvoji bhakti neboli Bhāgavata-dharmy.

Навчаючи Рупу Ґосвамі, Господь порівнював віддане служіння до ліани, Він особливо наголошував, що треба добре пильнувати ліану бгакті, щоб її не розтоптав скажений слон образи проти чистих відданих. Ще, сказав Він, плекаючи ту ліану, слід оберігатися від бажань чуттєвої насолоди, моністичного звільнення та досконалости хатга-йоґи. Всі такі бажання є згубними на шляху відданого служіння. І так само згубні для розвою бгакті, чи бгаґавата-дгарми, насильство проти живих істот і бажання матеріального зиску, визнання та слави.

Čistá oddaná služba musí být oproštěna od všech tužeb po smyslovém požitku, od ploduchtivých snah a rozvíjení monistického poznání. Oddaný se musí oprostit od všech druhů označení, a je-li takto transcendentálně očištěn, může pak sloužit Pánu svými čistými smysly.

Чисте віддане служіння повинно бути вільне від бажання чуттєвого задоволення, корисливих задумів та плекання моністичного знання. Людина має стати вільна від будь-яких позначень, і коли вона так піднесеться на рівень трансцендентної чистоти, очищеними чуттями вона зможе служити Господеві.

Dokud existuje touha po smyslovém požitku, po sjednocení s Nejvyšším nebo po mystických silách, nelze hovořit o dosažení stádia čisté oddané služby.

Доки в людині лишається бажання насолоджувати свої чуття, стати єдиною з Усевишнім чи володіти містичними силами, про досягнення рівня чистого відданого служіння не може бути й мови.

Oddaná služba se vykonává ve dvou kategoriích, totiž základní praxí a spontánním cítěním. Jakmile se oddaný dokáže pozdvihnout na úroveň spontánního cítění, může učinit další pokroky prostřednictvím duchovního pouta, cítění, lásky a mnohých vyšších stádií oddané služby, pro která nemáme anglické (ani české) slovní ekvivalenty. Vědu oddané služby jsme se pokusili vysvětlit v naší knize Nektar oddanosti, založené na autoritě Bhakti-rasāmṛta-sindhu od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Віддане служіння може протікати на двох рівнях: попередньої практики й спонтанних почуттів. Той, хто вже піднявся на рівень спонтанного почуття, може розвиватись далі до духовної прив’язаности, емоцій, любови та ще багатьох вищих щаблів життя у відданости, для яких в англійській мові бракує відповідних слів. Ми спробували пояснити науку відданого служіння в нашій книзі «Нектар відданости», заснованій на авторитеті книги «Бгакті-расамріта-сіндгу» Шріли Рупи Ґосвамі.

Transcendentální oddaná služba má pět úrovní vzájemných vztahů:

У трансцендентному відданому служінні є п’ять рівнів обміну почуттями:

1. Stádium seberealizace hned po osvobození z hmotného otroctví se nazývá śānta neboli neutrální úroveň.

1. Рівень самоусвідомлення одразу за звільненням від матеріального рабства; це шанта, рівень нейтральности.

2. Poté se oddaný s rozvojem znalostí o Pánově vnitřním bohatství zapojí do služby a nachází se na úrovni dāsya.

2. Далі, якщо відданий осягає трансцендентне знання про внутрішні багатства Господа, він починає служити Йому на рівні дас’ї.

3. Dalším rozvojem služby se vyvíjí uctivý přátelský vztah k Pánu a na vyšší úrovni se projevují city přátelství rovného s rovným. Oba tyto stupně se dohromady nazývají sakhya neboli oddanou službou v přátelství.

3. З подальшим розвоєм взаємин на рівні дас’ї приходить шанобливе братерське ставлення до Господа, а ще далі проявляється почуття дружби на рівних. Обидва ці рівні називаються сакг’я, віддане служіння у дружніх стосунках.

4. Nad tímto stádiem je úroveň rodičovské lásky k Pánu — vātsalya.

4. Вище за цей рівень    —    рівень батьківської любови до Господа, і він називається ватсал’я.

5. Nad ním je stádium milostné lásky, které se označuje jako nejvyšší stupeň lásky k Bohu, třebaže mezi všemi pěti úrovněmi neexistuje kvalitativní rozdíl. Poslední stupeň lásky k Bohu se nazývá stupeň mādhurya.

5. І за цим іде кохання, який вважають за найвищий рівень любови до Бога, хоча ніякої якісної різниці між названими рівнями немає. Останній рівень, стосунки кохання до Бога, має назву мадгур’я.

Takto Pán Caitanya poučil Rūpu Gosvāmīho o oddané službě a poslal jej do Vṛndāvanu, aby objevil ztracená místa, kde měl Pán Své transcendentální zábavy. Poté se vrátil do Vārāṇasī, osvobodil sannyāsīny a vyučoval staršího bratra Rūpy Gosvāmīho. O tom jsme již hovořili dříve.

Виклавши так Рупі Ґосвамі науку відданого служіння, Шрі Чайтан’я відрядив його до Вріндавани зробити розкопки, щоб розшукати забуті місця трансцендентних розваг Господа. По тому Він повернувся до Варанасі і там дарував звільнення санн’ясі-майаваді, а також навчав старшого брата Рупи Ґосвамі. Про це вже йшлося вище

Pán po Sobě zanechal pouze osm ślok a tyto pokyny jsou známé jako Śikṣāṣṭaka. Všechny ostatní spisy Jeho božského kultu sepsali Pánovi přední následovníci, šest Gosvāmīch z Vṛndāvanu, a jejich stoupenci. Caitanyovo náboženství a filozofie je bohatší než jakékoliv jiné a je uznávané jako živoucí náboženství dneška, které je schopné rozšířit se jako viśva-dharma neboli univerzální náboženství. Těší nás, že se této věci ujali někteří nadšení světci, jako Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja a jeho učedníci. Budeme toužebně očekávat příchod šťastných dnů Bhāgavata-dharmy neboli prema-dharmy, na jejímž počátku byl Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Письмові повчання Господа складають лише вісім шлок, що відомі як «Шікшаштака». Решту численних писань з Його божественного вчення створили шестеро Ґосвамі Вріндавани, головні послідовники Господа, та послідовники шести Ґосвамі. Філософська система Чайтан’ї багатша за будь-яку іншу, і авторитети визнають її за живу релігію сьогодення, що потенційно може розгорнутися у вішва-дгарму, всесвітню релігію. Ми щасливі тим, що до цієї справи з запалом долучилися дехто з мудреців, як-от Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі Махараджа та його учні. Ми з нетерпінням чекаємо на щасливі дні, коли у світі запанує бгаґавата-дгарма, према- дгарма,початок якій дав Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу.

Následuje osm ślok, které Pán složil:

Нижче ми подаємо ті вісім шлок, що їх склав Господь:

1

1

Sláva saṅkīrtanu Śrī Kṛṣṇy, který očišťuje srdce od prachu hromaděného po mnoho let a ničí žár podmíněného života opakujících se rození a smrtí. Toto saṅkīrtanové hnutí je největším požehnáním celému lidstvu, protože šíří paprsky dobrotivého měsíce. Je to život veškerého transcendentálního poznání. Zvětšuje oceán transcendentální blaženosti a umožňuje nám plně vychutnat nektar, po kterém vždy velmi toužíme.

Слава санкіртані Шрі Крішни! Вона очищує серце від усього пилу, що громадився довгими роками, і гасить пожежу зумовленого життя, повторюваних народжень та смертей. Рух санкіртани    —    найвище благословення всьому людству, бо він, наче Місяць, розливає скрізь благословенне проміння. Він    —    саме життя всього трансцендентного знання. Цей рух збільшує океан трансцендентного блаженства і дає нам змогу сповна звідати смак нектару, якого ми завше прагнемо.

2

2

Ó Pane můj, Tvé jméno samotné poskytuje veškeré požehnání živým bytostem, a proto máš stovky a milióny jmen jako Kṛṣṇa a Govinda. Do těchto transcendentálních jmen jsi vložil všechny Své transcendentální energie. Jejich zpívání není omezeno přísnými ani strohými pravidly. Ó Pane můj, z laskavosti jsi nám umožnil, abychom se k Tobě snadno přiblížili prostřednictvím Tvých svatých jmen, ale já jsem takový nešťastník, že mě vůbec nepřitahují.

Мій Господи! Саме Твоє святе ім’я на силі дарувати живим істотам усі благословення, і тому Ти маєш сотні й мільйони імен, як Крішна й Ґовінда. У Свої трансцендентні імена Ти вклав усі Свої трансцендентні енерґії. Немає навіть ніяких суворих правил, щоб повторювати ці імена. Мій Господи! Своєю ласкою Ти даєш нам змогу легко наблизитись до Тебе через Твої святі імена, але я такий нещасний, що мене до них не вабить.

3

3

Člověk by měl zpívat svaté jméno s pokornou myslí, považuje se za nižšího než je tráva na ulici a snášenlivějšího než strom; měl by být prost jakékoliv pýchy a připraven vzdát úctu všem. V takovém rozpoložení mysli může zpívat jméno Pána neustále.

Треба оспівувати святе Господнє ім’я зі смиренним розумом, маючи себе за нижчого від соломини на дорозі. Слід бути терплячішим за дерево, не мати й найменшого почуття оманного престижу і бути готовим якнайшанобливіше схилятися перед іншими. В такім умонастрої можна оспівувати святе ім’я Господа безперервно.

4

4

Ó všemocný Pane, netoužím po bohatství, překrásných ženách, ani nechci mít žádné stoupence. Toužím jedině po bezpříčinné oddané službě Tobě zrození za zrozením.

Всемогутній Господи! Я не хочу багатства, мені не потрібні вродливі жінки, не треба ніяких послідовників. Я прагну одного    —    можливости безпричинно служити Тобі народження у народження.

5

5

Ó synu Mahārāje Nandy (Kṛṣṇo), jsem Tvůj věčný služebník, ale přesto jsem z nějakého důvodu spadl do oceánu rození a smrti. Prosím, vyzdvihni mne z tohoto oceánu smrti a umísti mě jako jeden z atomů k Tvým lotosovým nohám.

О сину Махараджі Нанди [Крішна], я Твій вічний слуга, але якось опинився в океані народження й смерти. Прошу, візьми мене з цього океану смерти, і нехай я буду одним з атомів біля Твоїх лотосових стіп.

6

6

Ó Pane můj, kdy budou mé oči ozdobeny neustále tekoucími slzami lásky, když zpívám Tvé svaté jméno? Kdy se můj hlas zalkne a kdy se mi začnou ježit vlasy při přednesu Tvého jména?

Мій Господи! Коли я буду виспівувати Твоє ім’я так, щоб мої очі прикрасили сльози любови, плинучи без упину? Коли від повторення Твого імені голос мені перерветься і надибиться волосся на моєму тілі?

7

7

Ó Govindo! Kratičké odloučení od Tebe pociťuji jako dvanáct let a více. Slzy tečou z mých očí jako deštivé přívaly a v Tvé nepřítomnosti se cítím na celém světě osamocen.

О Ґовінда! Розлука з Тобою робить для мене мить за сто, навіть за тисячу років. Сльози дощовими потоками струмують мені з очей, і, як Тебе нема, весь світ для мене пустка.

8

8

Neznám nikoho kromě Kṛṣṇy jako svého Pána, a On jím zůstane, i když mě hrubě obejme nebo mi zlomí srdce Svou nepřítomností. Má úplnou svobodu jednat jakkoliv a kdykoliv, neboť zůstane mým úctyhodným Pánem za všech okolností.

Я нікого не знаю як свого Господа    —    тільки Крішну, і Він зостанеться моїм Господом вічно, чи пригорне мене рвучко, чи розіб’є мені серце, не з’являючись перед мої очі. Він вільний робити що тільки схоче, бо Він без жодних умов і позавжди мій Господь, кому я поклоняюсь.