Skip to main content

Sloka 40

ТЕКСТ 40

Verš

Текст

lalita-gati-vilāsa-valguhāsa-
praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ
kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ
prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ
лалита-гати-вилса-валгухса-
праайа-нирӣкшаа-калпиторумн
кта-ману-кта-ватйа унмадндх
практим аган кила йасйа гопа-вадхва

Synonyma

Пословный перевод

lalita — přitažlivý; gati — pohyby; vilāsa — fascinující činy; valguhāsa — sladký úsměv; praṇaya — milující; nirīkṣaṇa — hledící na; kalpita — smýšlení; urumānāḥ — oslavovaný; kṛta-manu-kṛta-vatyaḥ — při napodobování pohybů; unmada-andhāḥ — zešílet v extázi; prakṛtim — charakteristiky; agan — prošly; kila — jistě; yasya — Jehož; gopa-vadhvaḥ — pastýřky.

лалита — привлекательные; гати — движения; вилса — чудесные поступки; валгухса — нежные улыбки; праайа — с любовью; нирӣкшаа — глядя на; калпита — настроение; урумн — заслуживающее прославления; кта-ману-кта-ватйа — подражая движениям; унмада-андх — обезумев в экстазе; практим — характеристики; аган — перенесли; кила — несомненно; йасйа — чьи; гопа-вадхва — пастушки.

Překlad

Перевод

Nechť mou mysl poutá jedině Pán Śrī Kṛṣṇa, jehož pohyby a milostné úsměvy přitahovaly dívky z Vrajadhāmu (gopī), které pak napodobovaly Pánova charakteristická gesta (když je opustil během tance rāsa).

Пусть же мой ум сосредоточится на Господе Шри Кришне. Его движения и взгляды, полные любви, привлекли девушек Враджадхамы [гопи]. Девушки подражали характерным движениям Господа [после того, как Он исчез во время танца раса].

Význam

Комментарий

V intenzívní extázi láskyplné služby dosáhly dívky z Vrajabhūmi kvalitativní jednoty s Pánem. Tančily s Ním na stejné úrovni, objímaly Ho se snoubeneckou láskou, žertovně se na Něho usmívaly a hleděly na Něho láskyplným pohledem. Oddaní jako Bhīṣmadeva nepochybně vysoce chválí Pánův vztah s Arjunou, ale vztah gopī s Pánem je ještě vznešenější, neboť jejich láskyplná služba je ještě čistší. Arjunovi se milostí Pána dostalo té přízně, že mu Pán přátelsky sloužil jako vozataj, ale neobdařil Arjunu stejnou silou. Gopī se Pánu ovšem prakticky vyrovnaly, neboť s Ním dosáhly stejného postavení. Bhīṣmova touha vzpomínat na gopī je modlitbou, aby v posledním stádiu svého života měl i jejich milost. Pán je spokojenější, když jsou oslavováni Jeho čistí oddaní, a proto Bhīṣmadeva provolával slávu nejen Arjunovi, k němuž byl bezprostředně přitahován, ale také vzpomínal na gopī, jimž se za jejich láskyplnou službu Pánu dostalo jedinečných možností. Rovnost gopī s Pánem nesmíme nikdy zaměňovat s osvobozením sāyujya, kterého dosahují impersonalisté. Jejich rovnost je rovností dokonalé extáze, kdy všechna pojetí odlišnosti mizí, neboť zájmy milence a milované se ztotožní.

Благодаря глубокому экстазу любовного служения девушки Враджабхуми достигли качественного единства с Господом. Относясь к Нему как к равному, они танцевали с Ним, обнимали Его с супружеской любовью, в шутку смеялись над Ним и с любовью смотрели на Него. Несомненно, такие преданные, как Бхишмадева, считают, что отношения Кришны и Арджуны достойны прославления, но отношения гопи с Господом заслуживают его даже больше, поскольку их любовное служение еще чище. По милости Господа Арджуне посчастливилось пользоваться дружескими услугами Господа, ставшего его колесничим, но Он не наделил Арджуну равной силой. Гопи же, поднявшись на один уровень с Господом, фактически стали едины с Ним. Бхишма вспомнил гопи и в своем обращении к ним молил их быть милостивыми к нему на последнем этапе его жизни. Господь получает больше удовольствия, когда прославляют Его чистых преданных, поэтому Бхишмадева не только прославлял действия Арджуны, которые непосредственно привлекали его, но и вспомнил гопи, которые благодаря своему любовному служению Господу получили уникальные возможности. Равенство с Господом, которого достигли гопи, не следует путать с саюджья-мукти, освобождением, которого достигают имперсоналисты. Это равенство — совершенный экстаз, в котором полностью исчезает концепция отделенности, поскольку интересы любящих полностью совпадают.