Skip to main content

Sloka 40

Text 40

Verš

Texto

lalita-gati-vilāsa-valguhāsa-
praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ
kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ
prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ
lalita-gati-vilāsa-valguhāsa-
praṇaya-nirīkṣaṇa-kalpitorumānāḥ
kṛtam anukṛtavatya unmadāndhāḥ
prakṛtim agan kila yasya gopa-vadhvaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

lalita — přitažlivý; gati — pohyby; vilāsa — fascinující činy; valguhāsa — sladký úsměv; praṇaya — milující; nirīkṣaṇa — hledící na; kalpita — smýšlení; urumānāḥ — oslavovaný; kṛta-manu-kṛta-vatyaḥ — při napodobování pohybů; unmada-andhāḥ — zešílet v extázi; prakṛtim — charakteristiky; agan — prošly; kila — jistě; yasya — Jehož; gopa-vadhvaḥ — pastýřky.

lalita — atractivo; gati — movimientos; vilāsa — actos fascinantes; valgu-hāsa — dulce sonreír; praṇaya — amoroso; nirīkṣaṇa — mirando a; kalpita — mentalidad; urumānāḥ — muy glorioso; kṛtam anukṛta-vatyaḥ — en el acto de copiar los movimientos; unmada-andhāḥ — enloquecidas de éxtasis; prakṛtim — características; agan — se sometieron; kila — ciertamente; yasya — cuyas; gopa-vadhvaḥ — las doncellas pastoras.

Překlad

Traducción

Nechť mou mysl poutá jedině Pán Śrī Kṛṣṇa, jehož pohyby a milostné úsměvy přitahovaly dívky z Vrajadhāmu (gopī), které pak napodobovaly Pánova charakteristická gesta (když je opustil během tance rāsa).

Que mi mente quede fija en el Señor Śrī Kṛṣṇa, cuyos movimientos y amorosas sonrisas atrajeron a las doncellas de Vrajadhāma [las gopīs]. Las doncellas imitaron los movimientos característicos del Señor [después de que Él desapareció de la danza rāsa].

Význam

Significado

V intenzívní extázi láskyplné služby dosáhly dívky z Vrajabhūmi kvalitativní jednoty s Pánem. Tančily s Ním na stejné úrovni, objímaly Ho se snoubeneckou láskou, žertovně se na Něho usmívaly a hleděly na Něho láskyplným pohledem. Oddaní jako Bhīṣmadeva nepochybně vysoce chválí Pánův vztah s Arjunou, ale vztah gopī s Pánem je ještě vznešenější, neboť jejich láskyplná služba je ještě čistší. Arjunovi se milostí Pána dostalo té přízně, že mu Pán přátelsky sloužil jako vozataj, ale neobdařil Arjunu stejnou silou. Gopī se Pánu ovšem prakticky vyrovnaly, neboť s Ním dosáhly stejného postavení. Bhīṣmova touha vzpomínat na gopī je modlitbou, aby v posledním stádiu svého života měl i jejich milost. Pán je spokojenější, když jsou oslavováni Jeho čistí oddaní, a proto Bhīṣmadeva provolával slávu nejen Arjunovi, k němuž byl bezprostředně přitahován, ale také vzpomínal na gopī, jimž se za jejich láskyplnou službu Pánu dostalo jedinečných možností. Rovnost gopī s Pánem nesmíme nikdy zaměňovat s osvobozením sāyujya, kterého dosahují impersonalisté. Jejich rovnost je rovností dokonalé extáze, kdy všechna pojetí odlišnosti mizí, neboť zájmy milence a milované se ztotožní.

Mediante el intenso éxtasis del servicio amoroso, las doncellas de Vrajabhūmi lograron la unidad cualitativa con el Señor, bailando con Él como iguales, abrazándolo con amor nupcial, sonriéndole en broma y mirándolo con una actitud amorosa. La relación del Señor con Arjuna es indudablemente digna del elogio de devotos tales como Bhīṣmadeva, pero la relación de las gopīs con el Señor es aún más digna de elogio, debido al servicio amoroso aún más purificado que ellas realizan. Por la gracia del Señor, Arjuna fue lo suficientemente afortunado como para tener el servicio fraternal del Señor como auriga, pero el Señor no le otorgó a Arjuna una fuerza igual a la Suya. Las gopīs, sin embargo, prácticamente vinieron a ser uno con el Señor, mediante el logro de una posición igual a la del Señor. La aspiración de Bhīṣma de recordar a las gopīs constituye una oración para obtener también la misericordia de ellas en la última etapa de su vida. El Señor se satisface más cuando Sus devotos puros son glorificados, y, por lo tanto, Bhīṣmadeva no solo ha glorificado los actos de Arjuna, el objeto inmediato de su atracción, sino que también ha recordado a las gopīs, que estaban dotadas de oportunidades sin paralelo en virtud de prestarle al Señor un amoroso servicio. La igualdad de las gopīs con el Señor nunca debe tomarse equivocadamente por la liberación sāyujya del impersonalista. La igualdad es una de éxtasis perfecto, en que la concepción diferencial está erradicada por completo, pues los intereses del amante y del amado se vuelven idénticos.