Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

ГЛАВА ВОСЬМА

Modlitby královny Kuntī a zachránění Parīkṣita

Молитви цариці Кунті і порятунок Парікшіта

Sloka 1:
Sūta Gosvāmī řekl: Poté se Pāṇḍuovci rozhodli přinést vodu zemřelým příbuzným, kteří si ji přáli, a spolu s Draupadī se vydali ke Ganze. Ženy šly vpředu.
ВІРШ 1:
Сута Ґосвамі сказав: По тому, з наміром зробити узливання води померлим родичам, що потребували цього, Пандави з Драупаді рушили на берег Ґанґи. Жінки йшли попереду.
Sloka 2:
Když jim s nářkem obětovali dostatek vody z Gangy, vykoupali se v této řece, jejíž voda je posvátná, jelikož přináší prach z lotosových nohou Pána.
ВІРШ 2:
Вони оплакали померлих і піднесли їм доволі води з Ґанґи, а тоді самі зробили омовіння у її водах, освячених пилом з лотосових стіп Господа.
Sloka 3:
Seděl tam král Kuruů Mahārāja Yudhiṣṭhira se svými mladšími bratry, Dhṛtarāṣṭra, Gāndhārī, Kuntī a Draupadī, a všichni byli plní smutku. Pán Kṛṣṇa tam byl též.
ВІРШ 3:
У великім смутку на березі річки сиділи цар Кауравів Махараджа Юдгіштгіра з молодшими братами, Дгрітараштра, Ґандгарі, Кунті та Драупаді. Був там і Господь Крішна.
Sloka 4:
Pán Śrī Kṛṣṇa a mudrci začali uklidňovat všechny truchlící a otřesené připomínáním neúprosných zákonů Všemocného a jejich reakcí na živé bytosti.
ВІРШ 4:
Вказуючи на те, що закони Всевишнього суворі, а живі істоти цілковито у їхній владі, Господь Шрі Крішна й мудреці почали втішати тих, що все не могли прийти до пам’яті після страшного потрясіння.
Sloka 5:
Vychytralý Duryodhana se se svou společností lstivě zmocnil království Yudhiṣṭhira, který neměl nepřátel. Milostí Pána bylo vše napraveno a nečestní králové, kteří se spojili s Duryodhanou, byli zabiti. Zahynuli i jiní, když se chovali hrubě k vlasům královny Draupadī.
ВІРШ 5:
Спритний Дурйодгана разом зі своїми прибічниками хитрощами захопили царство Юдгіштгіри, що ніколи не мав ворогів. З милости Господа втрачене повернулось, а безчесних царів, котрі пристали на бік Дурйодгани, Господь убив. Наклали життям і всі інші, що накликали свою смерть, зневаживши волосся цариці Драупаді.
Sloka 6:
Pán Śrī Kṛṣṇa přiměl Mahārāje Yudhiṣṭhira, aby třikrát důkladně vykonal oběť koně (aśvamedha-yajñu), a tak způsobil, že se jeho sláva rozšířila všemi směry, jako sláva Indry, který vykonal sto takových obětí.
ВІРШ 6:
Господь Шрі Крішна спонукав Махараджу Юдгіштгіру влаштувати три ашвамедга-яґ’ї [жертвопринесення коня], і той досконало здійснив жертвопринесення. Завдяки цьому слава всечесного Махараджі Юдгіштгіри розійшлася всім світом, як слава Індри, який виконав колись сто таких жертвопринесень.
Sloka 7:
Poté se Pán Śrī Kṛṣṇa připravil k odjezdu. Uctíván brāhmaṇy vedenými Śrīlou Vyāsadevem pozdravy opětoval a pozval k Sobě syny Pāndua.
ВІРШ 7:
Після того Господь Шрі Крішна почав лаштуватися від’їжджати. Брахмани на чолі із Шрілою В’ясадевою склали Йому шану. Він відповів їм тим самим, а тоді запросив до Себе синів Панду.
Sloka 8:
Jakmile se usadil na voze, aby vyrazil do Dvāraky, uviděl Uttaru, která k Němu se strachem pospíchala.
ВІРШ 8:
Сівши на колісницю, щоб рушати до Двараки, Він побачив охоплену страхом Уттару, що поспішала до Нього.
Sloka 9:
Uttarā řekla: Ó Pane pánů, Pane vesmíru! Jsi největší ze všech mystiků. Prosím, ochraň mě, protože nikdo jiný v tomto světě duality mě nemůže spasit ze spárů smrti.
ВІРШ 9:
Уттара сказала: О Господи всіх богів! О Господи всесвіту! Ти є найвищий містик. Благаю, захисти мене, бо ніхто крім Тебе не зможе врятувати мене з пазурів смерти в цьому світі двоїстости.
Sloka 10:
Ó můj Pane, jsi všemocný. Ohromnou rychlostí se ke mně přibližuje žhnoucí železný šíp. Můj Pane, mě samotnou ať spálí, jestli si to přeješ, ale ať prosím nespálí a nepotratí mé embryo. Prokaž mi prosím tuto laskavost, můj Pane.
ВІРШ 10:
О мій Господи, Ти всемогутній. До мене стрімко наближається вогняна залізна стріла. Любий Господи, нехай вона спалить мене, якщо Твоя воля, але не дай їй спалити й загубити мого плоду. Яви мені цю ласку, Господи.
Sloka 11:
Sūta Gosvāmī řekl: Pán Śrī Kṛṣṇa, který je vždy velmi nakloněný Svým oddaným, trpělivě vyslechl její slova a ihned pochopil, že Aśvatthāmā, syn Droṇācāryi, vypustil brahmāstru, aby tak zabil posledního potomka v pāṇḍuovské rodině.
ВІРШ 11:
Сута Ґосвамі сказав: Вислухавши спокійно її слова, Господь Шрі Крішна, що завжди дуже прихильний до Своїх відданих, одразу зрозумів    —    Ашваттгама, син Дроначар’ї, щоб звести зі світу останнього нащадка роду Пандав, випустив брахмастру.
Sloka 12:
Ó přední mezi mudrci (Śaunako), jakmile Pāṇḍuovci viděli blížící se záři brahmāstry, všichni pozvedli své zbraně.
ВІРШ 12:
О найбільший з великих мислителів [муні] [Шаунака]. Побачивши, що до них наближається вогняна брахмастра, п’ятеро Пандав схопилися кожен за свою зброю.
Sloka 13:
Všemocný Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, viděl nebezpečí, které hrozí Jeho čistým oddaným, zcela odevzdaným duším a okamžitě pozdvihl Svůj disk Sudarśana, aby je chránil.
ВІРШ 13:
Постерігши, що Його бездомісним відданим, які цілковито впокорилися Йому, загрожує велика небезпека, Всемогутній Бог-Особа Шрі Крішна підняв Свій диск Сударшану оборонити їх.
Sloka 14:
Pán svrchované mystiky, Śrī Kṛṣṇa, sídlí v srdci každého jako Paramātmā. Proto aby ochránil jediného potomka kuruovské dynastie, zakryl embryo Uttary Svojí osobní energií.
ВІРШ 14:
Шрі Крішна, владика містичних сил, перебуває в кожному серці у прояві Параматми. Щоб захистити нащадка династії Куру, Він вкрив Уттарин плід Своєю особистою енерґією.
Sloka 15:
Ó Śaunako, ačkoliv nejzazší zbraň brahmāstra, kterou vystřelil Aśvatthāmā, byla nezastavitelná a nebylo možné se jí ubránit, byla zneškodněná a zneutralizovaná, jakmile se střetla se silou Viṣṇua (Pána Kṛṣṇy).
ВІРШ 15:
О Шаунако, брахмастрі, надзвичайній зброї, яку пустив у дію Ашваттгама, ніщо не могло протидіяти чи протистояти, проте коли ця зброя наразилася на силу Вішну [Господа Крішни], вона була зупинена й знешкоджена.
Sloka 16:
Ó brāhmaṇové, nemyslete si, že toto bylo mezi jinými činnostmi tajemného a neomylného Pána, Osobnosti Božství, něčím obzvlášť podivuhodným. Ačkoliv Sám je nezrozený, Svojí transcendentální energií udržuje a ničí všechny hmotné předměty.
ВІРШ 16:
О брахмани, не думайте, що це було щось особливо дивне поміж іншими діями дивовижного й нехибимого Бога- Особи    —    Своєю трансцендентною енерґією Він, хоча нерожденний, підтримує й знищує все в матеріальному світі.
Sloka 17:
Takto byla Kuntī, ctnostná oddaná Pána, zachráněna před radiací brahmāstry, a s ní i jejích pět synů a Draupadī. Oslovili Pána Kṛṣṇu, který se chystal na cestu k domovu.
ВІРШ 17:
По тому Господь Крішна зібрався рушати у зворотню путь. Кунті, праведна віддана Господа, та п’ятеро її синів разом із Драупаді, врятовані від випромінення брахмастри, звернулися до Нього з такими словами.
Sloka 18:
Śrīmatī Kuntī řekla: Ó Kṛṣṇo, vzdávám Ti své poklony, protože jsi původní osobnost a neovlivňují Tě kvality hmotného světa. Existuješ uvnitř i vně všeho, ale přesto jsi pro všechny neviditelný.
ВІРШ 18:
Шріматі Кунті сказала: Крішно, я складаю поклін Тобі, бо Ти відначальна особистість і вільний від якостей матеріального світу. Ти існуєш у всьому і поза всім, але однак Ти невидимий ні для кого.
Sloka 19:
Jsi za hranicí omezeného smyslového vnímání a jako takový jsi věčně bezúhonný činitel, zakrytý závojem iluzorní energie. Jsi neviditelný pro bláhové pozorovatele, stejně jako umělec v šatu herce není k poznání.
ВІРШ 19:
Недосяжний для обмежених чуттів, Ти є вічна бездоганна сила, схована за заслоною оманної енерґії. Ти невидимий для малорозумного споглядача так само, як лишається невпізнаним перевдягнутий для ролі актор.
Sloka 20:
Sám sestupuješ, abys rozšiřoval transcendentální vědu oddané služby a zaséval ji do srdcí pokročilých transcendentalistů a mentálních spekulantů, kteří se očistili schopností rozlišovat mezi duchem a hmotou. Jak Tě potom můžeme dokonale znát my ženy?
ВІРШ 20:
Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?
Sloka 21:
Skládám proto své uctivé poklony Pánu, který se stal synem Vasudeva, radostí Devakī, chlapcem Nandy a ostatních pastevců z Vṛndāvanu a oživovatelem krav a smyslů.
ВІРШ 21:
Я у великій шані схиляюся перед Господом, що став сином Васудеви та втіхою Девакі, дитиною Нанди й усіх пастухів Вріндавани, перед Ним, що дарує радість коровам і чуттям.
Sloka 22:
Skládám hluboké poklony Tobě, ó Pane, Jehož břicho je poznačeno prohlubní podobnou lotosovému květu, Jenž jsi neustále ozdobený girlandami z lotosových květů, Jehož pohled chladí jako lotos a Jenž máš na chodidlech reliéfy lotosů.
ВІРШ 22:
Я шанобливо схиляюсь перед Тобою, Господи, що на Твоєму животі ямка, подібна до лотосу, перед Тобою, кого завжди прикрашає ґірлянда з лотосів, Тобою, чий погляд дарує таку прохолоду, як лотоси, і чиї стопи відмічені знаками лотосів.
Sloka 23:
Ó Hṛṣīkeśo, vládče smyslů a Pane pánů, osvobodil jsi Svoji matku Devakī, kterou dlouho věznil a sužoval závistivý král Kaṁsa, a také mne a mé děti před řadou neustálých nebezpečí.
ВІРШ 23:
О Хрішікешо, владико чуттів і Господи всіх богів! Ти звільнив Свою матір Девакі з темниці, де довгі роки її мучив злий цар Камса, а мене з дітьми Ти врятував од багатьох загроз, що безнастанно нас переслідували.
Sloka 24:
Můj drahý Kṛṣṇo, ochránil jsi nás před jedovatým dortem, před velkým požárem, před kanibaly, před hříšným shromážděním, před strádáním během našeho vyhnanství v lese a před bitvou, kde válčili velcí generálové. A teď jsi nás zachránil před zbraní Aśvatthāmy.
ВІРШ 24:
Любий Крішно, Твоя Господня Милість оберіг нас від отруєного пирога, від пожежі, від людожерів, від зборища лихих людей, від страждань вигнання у ліс, і оборонив у битві, в якій воювали великі воєначальники. А нині Ти захистив нас від Ашваттгаминої зброї.
Sloka 25:
Přeji si, aby ke všem těm pohromám docházelo znovu a znovu, abychom Tě mohli znovu a znovu vidět, neboť vidět Tebe znamená už nikdy nespatřit opakované zrození a smrt.
ВІРШ 25:
Я прагну одного: хай ці лиха обпадають нас знову й знову, аби лише бачити Тебе ще і ще, адже бачити Тебе означає ніколи більше не бачити повторюваних народжень та смертей.
Sloka 26:
Můj Pane, je snadné se k Tobě přiblížit, ale pouze pro ty, kteří jsou hmotně vyčerpáni. Člověk, který jde po cestě (hmotného) pokroku a snaží se vylepšit své postavení a dosáhnout ctihodného zrození, velkého bohatství, vysokého vzdělání a tělesné krásy, k Tobě nedokáže přistoupit s upřímnými pocity.
ВІРШ 26:
Мій Господи, наблизитись до Твоєї Господньої Милости легко, але тільки тим, хто не має нічого матеріального. Той, хто дбає за [матеріальний] поступ, намагаючись посісти ліпше становище завдяки знатному походженню, великим статкам, високій освіті чи тілесній вроді, не може звернутися до Тебе із щирим почуттям.
Sloka 27:
Skládám své poklony Tobě, Jenž jsi majetkem hmotně zchudlých. Nedotýkají se Tě akce a reakce kvalit hmotné přírody. Jsi spokojený Sám v Sobě, a proto jsi nanejvýš vlídný a jsi pánem monistů.
ВІРШ 27:
О Ти, хто є багатство бідних на матеріальні блага! Я схиляюсь перед Тобою. Ти не маєш нічого спільного з діями в ґунах матеріальної природи і їхніми наслідками. Ти задоволений Сам у Собі, а тому Ти найумиротвореніший і повелитель всіх моністів.
Sloka 28:
Můj Pane, vím, že jsi věčný čas, nejvyšší, všeprostupující vládce, který nemá počátek ani konec. Svoji milost udílíš všem stejnou měrou; vzájemné spory živých bytostí vznikají jen z jejich společenských styků.
ВІРШ 28:
Господи, для мене Твоя Господня Милість    —    це вічний час, верховний скрізь сущий владика, що не має початку й кінця. Розподіляючи Свою милість, Ти однаково ставишся до всіх. Незгода між живими істотами постає з їхніх стосунків між собою.
Sloka 29:
Ó Pane, nikdo nemůže pochopit Tvé transcendentální zábavy, které vypadají jako lidské a jsou tak matoucí. Nikdo není předmětem Tvé zvláštní přízně ani Tvé závisti; lidé si jen představují, že jsi zaujatý.
ВІРШ 29:
Господи, нікому не збагнути Твоїх трансцендентних розваг, що схожі на дії людини і тому спантеличують. Ти ні до кого не прихильний і ні до кого не ворожий    —    людям тільки здається, що Ти небезсторонній.
Sloka 30:
Ó duše vesmíru, jak rozumět tomu, že pracuješ, přestože jsi nečinný, a že se rodíš, přestože jsi Sám životní silou a jsi nezrozený. Osobně sestupuješ do prostředí zvířat, lidí, mudrců a vodních živočichů. To je skutečně záhadné a matoucí.
ВІРШ 30:
Звичайно, о душе всесвіту, те, що Ти дієш, хоча бездіяльний, народжуєшся, хоча Ти    —    життєва сила й нерожденний, спантеличує. Ти власною особою сходиш між тварин, людей, мудреців і водяних істот. Воїстину, це дивовижно.
Sloka 31:
Můj drahý Kṛṣṇo, když jsi byl neposlušný, Yaśodā vzala provaz, aby Tě svázala a Tvé neklidné oči se zalily slzami, smývajícími maskaru z Tvých očí. A bál jsi se, přestože Tebe se bojí i zosobněný strach. Tento výjev je pro mne záhadou.
ВІРШ 31:
Любий Крішно, коли Яшода, щоб зв’язати Тебе, як Ти наробив шкоди, взяла до рук мотузку, з Твоїх переляканих очей побігли сльози і змили чорну фарбу з Твоїх вій. Ти був переляканий, хоча Тебе боїться сам уособлений страх... Я не здатна збагнути цього.
Sloka 32:
Někteří říkají, že Nezrozený se narodil, aby oslavoval zbožné krále, a jiní říkají, že proto, aby potěšil krále Yadua, jednoho z Tvých nejdražších oddaných. Zjevuješ se v jeho rodině stejně jako se santálové dřevo zjevuje v Malajských horách.
ВІРШ 32:
Дехто каже, що Нерожденний народився, щоб прославити праведних царів, а інші кажуть, Ти народився, щоб вдовольнити царя Яду, одного з найдорожчих Твоїх відданих. Ти з’являєшся в його родині так само, як сандал з’являється в Малайських горах.
Sloka 33:
Jiní říkají, že když se o Tebe modlili Vasudeva a Devakī, narodil jsi se jako jejich syn. Jsi bezpochyby nezrozený, a přesto se rodíš pro jejich dobro a proto, abys zabil ty, kteří závidí polobohům.
ВІРШ 33:
Інші кажуть, що Ти народився сином Васудеви й Девакі, щоб задовольнити їхню молитву. Ти, що безсумнівно є нерожденний, народився задля їхнього добра і для того, щоб вбити тих, хто вороже ставиться до півбогів.
Sloka 34:
Jiní říkají, že svět byl ve velkých nesnázích, jelikož byl přetížený jako loď na moři, a že ses zjevil jako odpověď na modlitby Svého syna Brahmy, abys zmenšil břímě světa.
ВІРШ 34:
Ще інші кажуть, що світ, переобтяжений, як човен в морі, виповнився смутком, і Брахма, Твій син, молився до Тебе, прохаючи поменшити світовий тягар. І Ти з’явився.
Sloka 35:
A ještě jiní říkají, že jsi se zjevil, abys znovu oživil oddanou službu nasloucháním, vzpomínáním, uctíváním atd., aby podmíněné duše, které trpí hmotnými bolestmi, mohly těchto činností využít a dosáhnout osvobození.
ВІРШ 35:
А ще інші кажуть, що Ти з’явився дати нове життя відданому служінню, яке складається зі слухання, пам’ятування, поклоніння тощо, аби зумовлені душі, які страждають від матеріальних нещасть, могли скористатися з нього й здобути собі звільнення.
Sloka 36:
Ó Kṛṣṇo, ti, kteří neustále naslouchají, opěvují a opakují si Tvé transcendentální činnosti nebo kteří nalézají potěšení v tom, jak to dělají druzí, jistě vidí Tvé lotosové nohy, které jediné dokáží zastavit opakované rození a smrt.
ВІРШ 36:
О Крішно, ті, хто постійно слухають та оповідають за Твої трансцендентні діяння і весь час оспівують їх або тішаться тим, як це роблять інші, напевно споглядають Твої лотосові стопи, що єдині можуть покласти край повторенню народження й смерти.
Sloka 37:
Ó můj Pane, všechny Své povinnosti Jsi již vykonal. Dnes nás opouštíš, přestože zcela závisíme na Tvé milosti a nemáme nikoho jiného, kdo by nás chránil, nyní, když všichni králové jsou našimi nepřáteli?
ВІРШ 37:
Мій Господи! Ти Сам виконав усі обов’язки. Невже Ти сьогодні покинеш нас незважаючи на те, що ми цілковито залежимо від Твоєї ласки і не маємо нікого, крім Тебе, хто б оборонив нас тепер, коли всі царі ворогують з нами?
Sloka 38:
Sláva a jméno hmotného těla zaniká s odchodem živé duše a podobně naše sláva a činnosti společně s Pāṇḍuovci a Yaduovci ihned zmizí, přestaneš-li nás vydržovat Svým pohledem.
ВІРШ 38:
Як із відходом живого духу йде в небуття ім’я та слава будь-якого тіла, так само без Твого погляду на нас враз прийде край усій нашій славі та діянням, а також усім Пандавам та Яду.
Sloka 39:
Ó Gadādharo (Kṛṣṇo), naše království teď vypadá krásné, protože ho zdobí otisky Tvých nohou. Ale po Tvém odchodu už takové nebude.
ВІРШ 39:
О Ґададгаро [Крішна], нині наше царство позначене відбитками Твоїх стіп і тому прекрасне, але коли Ти покинеш нас, вся ця краса зникне.
Sloka 40:
Všechna města a vesnice vzkvétají po všech stránkách, neboť je hojnost bylin a obilí, stromy jsou obalené ovocem, řeky plné vody, hory plné nerostů a oceány plné bohatství. To všechno jen proto, že se na ně díváš.
ВІРШ 40:
Наші міста й села в усьому процвітають, бо зілля й збіжжя є доволі, дерева рясніють плодами, річки плинуть, в горах багаті розсипи мінералів, а в океанах    —    незліченні скарби, і все це завдяки Твоєму поглядові на них.
Sloka 41:
Ó Pane vesmíru, ó duše vesmíru, ó osobnosti vesmírné podoby, prosím, přetni má pouta náklonnosti k mým příbuzným, Pāṇḍuovcům a Vṛṣṇiovcům.
ВІРШ 41:
О Господи всесвіту, душе всесвіту, особо форми всесвіту, прохаю Тебе, розрубай вузол моєї прив’язаности до кревних, Пандав та Врішні.
Sloka 42:
Ó Pane Madhua, tak jako Ganga věčně plyne do moře a nezná překážek, tak i já chci být vždy přitahována pouze k Tobě a nikomu jinému.
ВІРШ 42:
О Господи Мадгу, як Ґанґа вічно плине до моря, і ніщо не в змозі зупинити її, так нехай моя увага завжди лине до Тебе, не відволікаючись ні на кого іншого.
Sloka 43:
Ó Kṛṣṇo, příteli Arjuny, ó vůdče potomků Vṛṣṇiho, ničíš politické strany, které ruší klid na této Zemi. Tvá síla nikdy neslábne. Patří Ti transcendentální říše a sestupuješ, abys zmírnil úzkost krav, brāhmaṇů a oddaných. Vlastníš všechny mystické síly a jsi učitel celého vesmíru. Jsi všemocný Bůh a já se Ti uctivě klaním.
ВІРШ 43:
О Крішно, о Арджунин друже, о найвищий з-поміж нащадків Врішні, о Ти, що знищуєш політичні угруповання, які порушують спокій Землі! Твоя доблесть ніколи не зменшується! Ти владця трансцендентної обителі, і сходиш, щоб позбавити від нещасть корів, брахман та відданих. Ти володар усіх містичних сил і вчитель усього всесвіту. Ти    —    всемогутній Бог, і я складаю Тобі шанобливі поклони.
Sloka 44:
Sūta Gosvāmī řekl: Když Pán vyslechl modlitby Kuntīdevī, které Ho oslavovaly vybranými slovy, jemně se usmál. Jeho úsměv byl okouzlující stejně jako Jeho mystická síla.
ВІРШ 44:
Сута Ґосвамі сказав: Господь, вислухавши молитви Кунтідеві, в яких вишуканими словами вона прославляла Його, м’яко усміхнувся. Цей усміх зачаровував, як Його містична сила.
Sloka 45:
Pán přijal modlitby Śrīmatī Kuntīdevī a vstoupil do hastināpurského paláce, aby o Svém odjezdu informoval také ostatní ženy. Když se však chystal vyrazit, král Yudhiṣṭhira Ho zadržel s láskyplnou žádostí.
ВІРШ 45:
Господь, прийнявши так молитви Шріматі Кунтідеві, увійшов до Хастінапурського палацу і повідомив про Свій від’їзд інших жінок. Проте коли Він вже налаштувався рушати, Його зупинив цар Юдгіштгіра, з любов’ю до Нього звернувшись.
Sloka 46:
Král Yudhiṣṭhira byl velice zarmoucen a nepřesvědčily ho ani argumenty velkých mudrců vedených Vyāsou a Samotným Pánem Kṛṣṇou, Jehož skutky jsou nadlidské, ani všechny důkazy z dějin.
ВІРШ 46:
Ніщо не могло розрадити в горі царя Юдгіштгіру: ні повчання великих мудреців на чолі із В’ясою, ні Сам Господь Крішна, вершитель надлюдських діянь, ні приклади з історії.
Sloka 47:
Král Yudhiṣṭhira, syn Dharmy, zdrcený smrtí svých přátel, byl zarmoucený jako obyčejný materialistický člověk. Ó mudrci, takto oklamaný iluzí náklonnosti promluvil.
ВІРШ 47:
Цар Юдгіштгіра, син Дгарми, через смерть друзів не пам’ятав себе від горя, наче звичайна матеріалістична людина. О мудреці, під чаром омани він підніс таку мову.
Sloka 48:
Král Yudhiṣṭhira řekl: Ach, můj nešťastný osud! Jsem ten nejhříšnější člověk! Pohleď na mé srdce, kolik je v něm nevědomosti! Toto tělo, které je nakonec určené pro druhé, zabilo mnoho a mnoho šiků bojovníků.
ВІРШ 48:
Цар Юдгіштгіра мовив: Лиха моя доля! Я найбільший з усіх грішників, а серце моє, погляньте, сповнене невігластва. Це тіло, що мало б діяти для добра інших, вигубило численні військові з’єднання.
Sloka 49:
Zabil jsem mnoho chlapců, brāhmaṇů, příznivců, přátel, rodičů, učitelů a bratrů. I kdybych žil milióny let, nic mě nezachrání před peklem, které mě za všechny tyto hříchy čeká.
ВІРШ 49:
Я вбив багато юнаків, брахман, доброзичливців, друзів, батьків, наставників і братів. Навіть якби мені довелося прожити мільйони років, я не зміг би відпокутувати своїх дій, що вгонять мене до пекла.
Sloka 50:
Není hříchem, když král zabíjí pro spravedlivou věc v zájmu blaha svých občanů. Ale toto pravidlo se v mém případě nedá použít.
ВІРШ 50:
Для царя не гріх вбивати, якщо це робиться во ім’я справедливості і щоб забезпечити спокійне життя підданим. Але ця настанова не про мене.
Sloka 51:
Zabil jsem mnoho přátel žen, a tím jsem způsobil takové nepřátelství, jaké nelze odčinit žádnou hmotně prospěšnou prací.
ВІРШ 51:
Я вбив численних захисників жінок, і тепер ненависть людей до мене така велика, що її не вгамують ніякі доброчесні дії.
Sloka 52:
Stejně jako blátem zkalenou vodu nelze přecedit blátem a vínem znečištěnou nádobu nelze vyčistit vínem, tak ani zabití lidí nelze odčinit obětováním zvířat.
ВІРШ 52:
Неможливо очистити каламутну воду, фільтруючи її через глину, або вином відмити глек з-під вина. І так само неможливо відпокутувати смерть людей, приносячи в жертву тварин.