Skip to main content

Sloka 43

ТЕКСТ 43

Verš

Текст

śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda go-dvija-surārti-harāvatāra
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te
рӣ-кша кша-сакха вшй-шабхвани-дхруг-
рджанйа-ваа-даханнапаварга-вӣрйа
говинда го-двиджа-суррти-харватра
йогеваркхила-гуро бхагаван намас те

Synonyma

Пословный перевод

śrī-kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; kṛṣṇa-sakha — ó příteli Arjuny; vṛṣṇi — potomků Vṛṣṇiho; ṛṣabha — ó vůdče; avani — země; dhruk — vzpurné; rājanya-vaṁśa — dynastie králů; dahana — ó ničiteli; anapavarga — bez úbytku; vīrya — sil; govinda — ó Pane Golokadhāmu; go — krav; dvijabrāhmanové; sura — polobozi; arti-hara — zmírnit úzkost; avatāra — ó Pane, který sestupuješ; yoga-īśvara — ó pane všech mystických sil; akhila — vesmírný; guro — ó učiteli; bhagavan — ó Ty, Jenž vlastníš všechna bohatství; namaḥ te — uctivě se Ti klaním.

рӣ-кша — о Шри Кришна; кша-сакха — о друг Арджуны; вши — потомков Вришни; шабха — о глава; авани — земли; дхрук — мятежных; рджанйа-ваа — царских династий; дахана — о уничтожающий; анапаварга — неубывающей; вӣрйа — доблести; говинда — о владыка Голокадхамы; го — коров; двиджабрахманов; сура — полубогов; арти-хара — облегчить страдания; аватра — о Господь, нисходящий; йога-ӣвара — о владыка всех мистических сил; акхила — вселенский; гуро — наставник; бхагаван — о владыка всех богатств; нама те — почтительные поклоны Тебе.

Překlad

Перевод

Ó Kṛṣṇo, příteli Arjuny, ó vůdče potomků Vṛṣṇiho, ničíš politické strany, které ruší klid na této Zemi. Tvá síla nikdy neslábne. Patří Ti transcendentální říše a sestupuješ, abys zmírnil úzkost krav, brāhmaṇů a oddaných. Vlastníš všechny mystické síly a jsi učitel celého vesmíru. Jsi všemocný Bůh a já se Ti uctivě klaním.

О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков Вришни, Ты уничтожил политические группировки, приносившие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителью и нисходишь, чтобы облегчить страдания коров, брахманов и преданных. Ты — владыка всех мистических сил и Ты — учитель всей вселенной. Ты — всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь пред Тобой.

Význam

Комментарий

Zde dává Śrīmatī Kuntīdevī souhrnný popis Svrchovaného Pána Śrī Kṛṣṇy. Všemocný Pán má Své věčné transcendentální sídlo, kde pečuje o krávy surabhi. Slouží Mu stovky a tisíce bohyní štěstí. Do hmotného světa sestupuje proto, aby přivedl zpátky Své oddané a aby zničil všechny rušivé elementy ve skupinách politických stran a králů, kteří mají zajišťovat klid a pořádek. Pán tvoří, udržuje a ničí prostřednictvím Svých neomezených energií a přesto se Jeho energie nezmenšuje a Jeho sil neubývá. Krávy, brāhmaṇové a oddaní Pána jsou předmětem Jeho zvláštní pozornosti, neboť to jsou velice důležité faktory pro všeobecné blaho živých bytostí.

Здесь Шримати Кунтидеви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Господа есть своя вечная трансцендентная обитель, где Он пасет коров сурабхи. Ему служат сотни и тысячи богинь процветания. Он нисходит в материальный мир, чтобы призвать к Себе Своих преданных и уничтожить тех, кто сеет смуту в политических партиях, и царей, которые злоупотребляют своей властью. Своими безграничными энергиями Он творит, поддерживает и уничтожает, но Его доблесть неиссякаема, а Его энергия неистощима. Коровы, брахманы и преданные Господа — объекты Его особого внимания, потому что от них в значительной мере зависит благополучие всех живых существ.