Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Text

śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda go-dvija-surārti-harāvatāra
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda go-dvija-surārti-harāvatāra
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te

Synonyma

Synonyms

śrī-kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; kṛṣṇa-sakha — ó příteli Arjuny; vṛṣṇi — potomků Vṛṣṇiho; ṛṣabha — ó vůdče; avani — země; dhruk — vzpurné; rājanya-vaṁśa — dynastie králů; dahana — ó ničiteli; anapavarga — bez úbytku; vīrya — sil; govinda — ó Pane Golokadhāmu; go — krav; dvijabrāhmanové; sura — polobozi; arti-hara — zmírnit úzkost; avatāra — ó Pane, který sestupuješ; yoga-īśvara — ó pane všech mystických sil; akhila — vesmírný; guro — ó učiteli; bhagavan — ó Ty, Jenž vlastníš všechna bohatství; namaḥ te — uctivě se Ti klaním.

śrī-kṛṣṇa — O Śrī Kṛṣṇa; kṛṣṇa-sakha — O friend of Arjuna; vṛṣṇi — of descendants of Vṛṣṇi; ṛṣabha — O chief; avani — the earth; dhruk — rebellious; rājanya-vaṁśa — dynasties of the kings; dahana — O annihilator; anapavarga — without deterioration of; vīrya — prowess; govinda — O proprietor of Golokadhāma; go — of the cows; dvija — the brāhmaṇas; sura — the demigods; arti-hara — to relieve distress; avatāra — O Lord who descends; yoga-īśvara — O master of all mystic powers; akhila — universal; guro — O preceptor; bhagavan — O possessor of all opulences; namaḥ te — respectful obeisances unto You.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, příteli Arjuny, ó vůdče potomků Vṛṣṇiho, ničíš politické strany, které ruší klid na této Zemi. Tvá síla nikdy neslábne. Patří Ti transcendentální říše a sestupuješ, abys zmírnil úzkost krav, brāhmaṇů a oddaných. Vlastníš všechny mystické síly a jsi učitel celého vesmíru. Jsi všemocný Bůh a já se Ti uctivě klaním.

O Kṛṣṇa, O friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vṛṣṇi, You are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and You descend to relieve the distresses of the cows, the brāhmaṇas and the devotees. You possess all mystic powers, and You are the preceptor of the entire universe. You are the almighty God, and I offer You my respectful obeisances.

Význam

Purport

Zde dává Śrīmatī Kuntīdevī souhrnný popis Svrchovaného Pána Śrī Kṛṣṇy. Všemocný Pán má Své věčné transcendentální sídlo, kde pečuje o krávy surabhi. Slouží Mu stovky a tisíce bohyní štěstí. Do hmotného světa sestupuje proto, aby přivedl zpátky Své oddané a aby zničil všechny rušivé elementy ve skupinách politických stran a králů, kteří mají zajišťovat klid a pořádek. Pán tvoří, udržuje a ničí prostřednictvím Svých neomezených energií a přesto se Jeho energie nezmenšuje a Jeho sil neubývá. Krávy, brāhmaṇové a oddaní Pána jsou předmětem Jeho zvláštní pozornosti, neboť to jsou velice důležité faktory pro všeobecné blaho živých bytostí.

A summary of the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa is made herein by Śrīmatī Kuntīdevī. The almighty Lord has His eternal transcendental abode where He is engaged in keeping surabhi cows. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. He descends to the material world to reclaim His devotees and to annihilate the disturbing elements in groups of political parties and kings who are supposed to be in charge of administration work. He creates, maintains and annihilates by His unlimited energies, and still He is always full with prowess and does not deteriorate in potency. The cows, the brāhmaṇas and the devotees of the Lord are all objects of His special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings.