Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Texto

sāntvayām āsa munibhir
hata-bandhūñ śucārpitān
bhūteṣu kālasya gatiṁ
darśayan na pratikriyām
sāntvayām āsa munibhir
hata-bandhūñ śucārpitān
bhūteṣu kālasya gatiṁ
darśayan na pratikriyām

Synonyma

Synonyms

sāntvayām āsa — uklidňoval; munibhiḥ — s mudrci, kteří tam byli přítomní; hata-bandhūn — ti, kteří ztratili své přátele a příbuzné; śucārpitān — všichni zasažení a dojatí; bhūteṣu — živým bytostem; kālasya — svrchovaného zákona Všemocného; gatim — reakce; darśayan — ukázané; na — žádné; pratikriyām — léčebné prostředky.

sāntvayām āsa — apaciguó; munibhiḥ — junto con los munis allí presentes; hata-bandhūn — aquellos que perdieron a sus amigos y parientes; śucārpitān — todos conmocionados y afectados; bhūteṣu — a los seres vivientes; kālasya — de la suprema ley del Todopoderoso; gatim — reacciones; darśayan — demostró; na — no; pratikriyām — medidas correctivas.

Překlad

Translation

Pán Śrī Kṛṣṇa a mudrci začali uklidňovat všechny truchlící a otřesené připomínáním neúprosných zákonů Všemocného a jejich reakcí na živé bytosti.

Citando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, el Señor Śrī Kṛṣṇa y los munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados.

Význam

Purport

Žádná živá bytost nemůže změnit neúprosné zákony přírody, které řídí Nejvyšší Osobnost Božství. Živé bytosti jsou věčně v područí všemocného Pána. Pán dává všechny zákony a nařízení, a tyto zákony se obecně nazývají dharma neboli náboženství. Nikdo nemůže stvořit nějaká náboženská pravidla. Pravé náboženství znamená podřídit se příkazům Pána. Pánovy příkazy jsou jasně vyřčené v Bhagavad-gītě. Každý má následovat pouze Jeho a Jeho příkazy, a pak bude šťastný, hmotně i duchovně. Dokud jsme v hmotném světě, je naší povinností plnit příkazy Pána, a jsme-li milostí Pána ze spárů hmotného světa osvobozeni, pak můžeme také vykonávat transcendentální láskyplnou službu pro Pána. Ve hmotném stádiu nám chybí duchovní vize, a nevidíme proto ani sebe, ani Pána. Jakmile jsme však osvobozeni od hmotného cítění a dostaneme se do své původní duchovní podoby, vidíme sebe i Pána tváří v tvář. Mukti znamená opustit hmotné pojetí života a znovu se dostat do svého původního postavení. Lidský život je zvláště určen k tomu, abychom se kvalifikovali pro duchovní svobodu. Naneštěstí pod vlivem iluzorní hmotné energie přijímáme tento záblesk života, který trvá jen několik let, za svoji stálou existenci, a jsme omámeni iluzí, že vlastníme tzv. vlast, domov, půdu, děti, ženu, společnost, majetek atd., což jsou všechno falešné výtvory māyi (iluze). A podle příkazů māyi mezi sebou bojujeme, abychom toto své nepravé vlastnictví bránili. Rozvíjením duchovního poznání můžeme realizovat, že se všemi těmito hmotnými věcmi nemáme nic společného. Pak budeme okamžitě od hmotné připoutanosti osvobozeni. Tyto obavy hmotného bytí se ihned rozptýlí ve společnosti oddaných Pána, kteří mohou do hloubi zmateného srdce přinést transcendentální zvuk, a tak nás prakticky osvobodit ode všeho nářku a iluze. To je podstata utěšujících prostředků a pomoci těm, kteří jsou zasaženi reakcemi neúprosných hmotných zákonů, projevených v podobě zrození, smrti, stáří a nemoci, což jsou neřešitelné problémy hmotného bytí. Členové kuruovské rodiny takto postiženi válkou naříkali nad smrtí a Pán je uklidňoval na základě poznání.

The stringent laws of nature, under the order of the Supreme Personality of Godhead, cannot be altered by any living entity. The living entities are eternally under the subjugation of the almighty Lord. The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. No one can create any religious formula. Bona fide religion is to abide by the orders of the Lord. The Lord’s orders are clearly declared in the Bhagavad-gītā. Everyone should follow Him only or His orders, and that will make all happy, both materially and spiritually. As long as we are in the material world, our duty is to follow the orders of the Lord, and if by the grace of the Lord we are liberated from the clutches of the material world, then in our liberated stage also we can render transcendental loving service unto the Lord. In our material stage we can see neither ourselves nor the Lord for want of spiritual vision. But when we are liberated from material affection and are situated in our original spiritual form we can see both ourselves and the Lord face to face. Mukti means to be reinstated in one’s original spiritual status after giving up the material conception of life. Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. Unfortunately, under the influence of illusory material energy, we accept this spot-life of only a few years as our permanent existence and thus become illusioned by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representations created by māyā (illusion). And under the dictation of māyā, we fight with one another to protect these false possessions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Then at once we become free from material attachment. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by association with the Lord’s devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. That is a summary of the pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws, exhibited in the forms of birth, death, old age and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of the Kurus, were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge.