Skip to main content

Sloka 21

ТЕКСТ 21

Verš

Текст

kṛṣṇāya vāsudevāya
devakī-nandanāya ca
nanda-gopa-kumārāya
govindāya namo namaḥ
кшйа всудевйа
девакӣ-нанданйа ча
нанда-гопа-кумрйа
говиндйа намо нама

Synonyma

Пословный перевод

kṛṣṇāya — Nejvyšší Pán; vāsudevāya — synovi Vasudeva; devakī-nandanāya — synovi Devakī; ca — a; nanda-gopa — Nanda a pastevci krav; kumārāya — jejich synovi; govindāya — Osobnosti Božství, Pánu, který oživuje krávy a smysly; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — poklony.

кшйа — Верховному Господу; всудевйа — сыну Васудевы; девакӣ-нанданйа — сыну Деваки; ча — и; нанда-гопа — Нанды и пастухов; кумрйа — их сыну; говиндйа — Личности Бога, приносящему радость коровам и чувствам; нама — почтительные поклоны; нама — почтение.

Překlad

Перевод

Skládám proto své uctivé poklony Pánu, který se stal synem Vasudeva, radostí Devakī, chlapcem Nandy a ostatních pastevců z Vṛndāvanu a oživovatelem krav a smyslů.

Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудевы, радостью Деваки, сыном Нанды и других пастухов Вриндавана и приносит радость коровам и чувствам.

Význam

Комментарий

Pán, k Němuž se nelze přiblížit žádným hmotným způsobem, sestupuje ze Své nekonečné a bezpříčinné milosti na Zemi, aby projevil zvláštní přízeň Svým čistým oddaným a aby potlačil vzestup démonských osob. Královna Kuntī uctívá právě inkarnaci neboli sestoupení Pána Kṛṣṇy nade všechny ostatní inkarnace, neboť v této konkrétní inkarnaci je Pán mnohem přístupnější. V inkarnaci Rāmy byl od samého dětství stále jen synem krále, ale v inkarnaci Kṛṣṇy, i když se narodil jako syn krále, opustil ihned po Svém zjevení Svého skutečného otce a matku (krále Vasudeva a královnu Devakī) a přemístil se na klín matky Yaśodāmāyī, aby hrál úlohu obyčejného chlapce-pasáčka v požehnané Vrajabhūmi, která je velice posvěcená Jeho dětskými zábavami. Pán Kṛṣṇa je proto milostivější nežli Pán Rāma. K bratrovi Kuntī Vasudevovi a celé jeho rodině byl také nepochybně velice laskavý. Kdyby se nestal synem Vasudeva a Devakī, nemohla by Ho královna Kuntī prohlašovat za svého synovce a oslovovat Kṛṣṇu s rodičovským citem. Nanda a Yaśodā jsou však ještě blaženější, neboť mohli vychutnávat Pánovy dětské zábavy, které jsou přitažlivé víc než všechny ostatní. Jeho dětským zábavám předvedeným ve Vrajabhūmi, které jsou prototypem Jeho věčných činností na původní Kṛṣṇaloce, planetě popisované v Brahma-saṁhitě jako cintāmaṇi-dhām, se nic nevyrovná. Pán Śrī Kṛṣṇa sestoupil do Vrajabhūmi s celým Svým transcendentálním doprovodem a příslušenstvím. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto potvrdil, že nikdo nemá takové štěstí jako obyvatelé Vrajabhūmi, zvláště pasačky krav, které zasvětily vše co měly uspokojení Pána. Díky Jeho zábavám s Nandou a Yaśodou, s pastevci a především s malými pasáčky krav a s kravami Mu přísluší jméno Govinda. Pán Kṛṣṇa jako Govinda je nakloněn hlavně brāhmaṇům a kravám, čímž naznačuje, že blahobyt lidstva závisí hlavně na těchto dvou věcech — na bráhmanské kultuře a na ochraně krav. Jakmile se těchto dvou věcí nedostává, Pán Kṛṣṇa není nikdy spokojen.

Господь, к которому, как уже говорилось, нельзя приблизиться с помощью каких бы то ни было материальных средств, по Своей не знающей границ беспричинной милости нисходит на Землю как Он есть, чтобы оказать особую милость Своим беспримесным преданным и ограничить власть демонических людей. Царица Кунти предпочитает это воплощение, или аватару, Господа Кришны всем другим, потому что, когда Он принимает этот облик, к Нему легче приблизиться. В воплощении Рамы Он был царским сыном с самого рождения, но в воплощении Кришны, Он, хотя и был сыном царя, оставил дом Своих настоящих родителей (царя Васудевы и царицы Деваки) сразу же после Своего появления на свет и перенесся в объятия Яшодамайи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабхуми, которая освящена Его детскими играми. Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рамы. Конечно же, Он был очень добр и к брату Кунти Васудеве и его семье. Если бы Он не стал сыном Васудевы и Деваки, царица Кунти не могла бы называть Его своим племянником и обращаться к Нему с родительской любовью. Но Нанде и Яшоде повезло больше, потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа — самыми привлекательными из всех Его игр. Ничто не может сравниться с Его детскими играми во Враджабхуми, так как они целиком повторяют Его вечные забавы на изначальной планете Кришналоке, которая в «Брахма-самхите» описана как чинтмаи-дхма. Господь Шри Кришна Сам низошел во Враджабхуми со всем Своим трансцендентным окружением и атрибутами. В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей Враджабхуми, в особенности девушек-пастушек, отдавших все, что они имели, ради удовлетворения Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастухами, и особенно с мальчиками-пастушками и коровами, дали повод называть Его Говиндой. Господь Кришна как Говинда особенно расположен к брахманам и коровам, показывая, что процветание человечества в значительной степени зависит от этих двух вещей: брахманической культуры и охраны коров. Там, где они отсутствуют, Господь Кришна не может быть удовлетворен.