Skip to main content

Sloka 21

Text 21

Verš

Texto

kṛṣṇāya vāsudevāya
devakī-nandanāya ca
nanda-gopa-kumārāya
govindāya namo namaḥ
kṛṣṇāya vāsudevāya
devakī-nandanāya ca
nanda-gopa-kumārāya
govindāya namo namaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

kṛṣṇāya — Nejvyšší Pán; vāsudevāya — synovi Vasudeva; devakī-nandanāya — synovi Devakī; ca — a; nanda-gopa — Nanda a pastevci krav; kumārāya — jejich synovi; govindāya — Osobnosti Božství, Pánu, který oživuje krávy a smysly; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — poklony.

kṛṣṇāya — el Señor Supremo; vāsudevāya — al hijo de Vasudeva; devakī-nandanāya — al hijo de Devakī; ca — y; nanda-gopa — Nanda y los pastores de vacas; kumārāya — al hijo de ellos; govindāya — a la Personalidad de Dios, que les da vida a las vacas y a los sentidos; namaḥ — respetuosas reverencias; namaḥ — reverencias.

Překlad

Traducción

Skládám proto své uctivé poklony Pánu, který se stal synem Vasudeva, radostí Devakī, chlapcem Nandy a ostatních pastevců z Vṛndāvanu a oživovatelem krav a smyslů.

Por consiguiente, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor, quien se ha convertido en el hijo de Vasudeva, el placer de Devakī, el niño de Nanda y de los demás pastores de vacas de Vṛndāvana, y el que anima a las vacas y a los sentidos.

Význam

Significado

Pán, k Němuž se nelze přiblížit žádným hmotným způsobem, sestupuje ze Své nekonečné a bezpříčinné milosti na Zemi, aby projevil zvláštní přízeň Svým čistým oddaným a aby potlačil vzestup démonských osob. Královna Kuntī uctívá právě inkarnaci neboli sestoupení Pána Kṛṣṇy nade všechny ostatní inkarnace, neboť v této konkrétní inkarnaci je Pán mnohem přístupnější. V inkarnaci Rāmy byl od samého dětství stále jen synem krále, ale v inkarnaci Kṛṣṇy, i když se narodil jako syn krále, opustil ihned po Svém zjevení Svého skutečného otce a matku (krále Vasudeva a královnu Devakī) a přemístil se na klín matky Yaśodāmāyī, aby hrál úlohu obyčejného chlapce-pasáčka v požehnané Vrajabhūmi, která je velice posvěcená Jeho dětskými zábavami. Pán Kṛṣṇa je proto milostivější nežli Pán Rāma. K bratrovi Kuntī Vasudevovi a celé jeho rodině byl také nepochybně velice laskavý. Kdyby se nestal synem Vasudeva a Devakī, nemohla by Ho královna Kuntī prohlašovat za svého synovce a oslovovat Kṛṣṇu s rodičovským citem. Nanda a Yaśodā jsou však ještě blaženější, neboť mohli vychutnávat Pánovy dětské zábavy, které jsou přitažlivé víc než všechny ostatní. Jeho dětským zábavám předvedeným ve Vrajabhūmi, které jsou prototypem Jeho věčných činností na původní Kṛṣṇaloce, planetě popisované v Brahma-saṁhitě jako cintāmaṇi-dhām, se nic nevyrovná. Pán Śrī Kṛṣṇa sestoupil do Vrajabhūmi s celým Svým transcendentálním doprovodem a příslušenstvím. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto potvrdil, že nikdo nemá takové štěstí jako obyvatelé Vrajabhūmi, zvláště pasačky krav, které zasvětily vše co měly uspokojení Pána. Díky Jeho zábavám s Nandou a Yaśodou, s pastevci a především s malými pasáčky krav a s kravami Mu přísluší jméno Govinda. Pán Kṛṣṇa jako Govinda je nakloněn hlavně brāhmaṇům a kravám, čímž naznačuje, že blahobyt lidstva závisí hlavně na těchto dvou věcech — na bráhmanské kultuře a na ochraně krav. Jakmile se těchto dvou věcí nedostává, Pán Kṛṣṇa není nikdy spokojen.

El Señor, siendo pues inaccesible por medio de cualesquiera bienes materiales, desciende a la Tierra tal como Él es, en virtud de la misericordia ilimitada y sin causa, a fin de otorgarles Su misericordia especial a Sus devotos puros y disminuir las oleadas de las personas demoníacas. La reina Kuntī adora de modo específico la encarnación o descenso del Señor Kṛṣṇa, por encima de todas las demás encarnaciones, porque en esa encarnación en particular Él es más accesible. En la encarnación de Rāma, Él permaneció desde Su infancia como el hijo de un rey, pero en la encarnación de Kṛṣṇa, aunque era el hijo de un rey, dejó de inmediato el refugio de Su padre y madre verdaderos (el rey Vasudeva y la reina Devakī) justo después de Su aparición, y fue al regazo de Yaśodāmāyī a hacer el papel de un pastorcillo de vacas ordinario en la bendita tierra de Vrajabhūmi, la cual está muy santificada debido a los pasatiempos infantiles de Él. De modo que el Señor Kṛṣṇa es más misericordioso que el Señor Rāma. Él fue indudablemente muy bondadoso con Vasudeva —el hermano de Kuntī— y con la familia. De Él no haberse vuelto hijo de Vasudeva y Devakī, la reina Kuntī no habría podido decir que Él era sobrino de ella y de esa manera dirigirse a Kṛṣṇa con afecto parental. Pero Nanda y Yaśodā son más afortunados, porque pudieron disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, que son más atractivos que todos los demás pasatiempos. Sus pasatiempos infantiles, tal como se exhibieron en Vrajabhūmi, no tienen paralelo, y son el prototipo de Sus actividades eternas en el Kṛṣṇaloka original, que en la Brahma-saṁhitā se describe como el cintāmaṇi-dhāma. El Señor Śrī Kṛṣṇa descendió a Vrajabhūmi con todo Su séquito y enseres trascendentales. Śrī Caitanya Mahāprabhu confirmó, por lo tanto, que nadie es tan afortunado como los residentes de Vrajabhūmi, y específicamente las pastorcillas de vacas, quienes lo dedicaron todo a la satisfacción del Señor. Sus pasatiempos con Nanda y Yaśodā y Sus pasatiempos con los pastores de vacas, y especialmente con los pastorcillos de vacas y con las propias vacas, han hecho que a Él se le conozca como Govinda. El Señor Kṛṣṇa en Su carácter de Govinda se inclina más hacia los brāhmaṇas y las vacas que hacia alguna otra cosa, indicando con ello que la prosperidad humana depende más de estos dos aspectos, es decir, la cultura brahmínica y la protección de las vacas, que de cualquier otro. El Señor Kṛṣṇa nunca está satisfecho donde hay falta de esto.