Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

Synonyma

Synonyms

tathā — kromě toho; paramahaṁsānām — pokročilých transcendentalistů; munīnām — velkých filozofů či mentálních spekulantů; amala-ātmanām — těch, jejichž mysli jsou schopné rozlišovat mezi duchem a hmotou; bhakti-yoga — věda oddané služby; vidhāna-artham — pro vykonávání; katham — jak; paśyema — lze vidět; hi — jistě; striyaḥ — ženy.

tathā — besides that; paramahaṁsānām — of the advanced transcendentalists; munīnām — of the great philosophers or mental speculators; amala-ātmanām — those whose minds are competent to discern between spirit and matter; bhakti-yoga — the science of devotional service; vidhāna-artham — for executing; katham — how; paśyema — can observe; hi — certainly; striyaḥ — women.

Překlad

Translation

Sám sestupuješ, abys rozšiřoval transcendentální vědu oddané služby a zaséval ji do srdcí pokročilých transcendentalistů a mentálních spekulantů, kteří se očistili schopností rozlišovat mezi duchem a hmotou. Jak Tě potom můžeme dokonale znát my ženy?

You Yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know You perfectly?

Význam

Purport

Ani ti největší filozofičtí spekulanti nemohou proniknout do oblasti Pána. V Upaniṣadách je řečeno, že Nejvyšší Pravda, Absolutní Osobnost Božství, je mimo dosah myšlenek i toho největšího filozofa. Nelze Ho poznat ani rozsáhlým studiem, ani tím největším mozkem. Pozná Ho jedině ten, kdo obdržel Jeho milost. Ostatní o Něm mohou neustále společně přemýšlet po mnoho let, ale přesto Ho nepoznají. Tuto skutečnost dosvědčuje královna Kuntī, která hraje roli nevinné ženy. Ženy celkově nemají schopnost spekulovat jako filozofové, ale jsou Pánem požehnány, neboť ihned uvěří ve svrchovanost a všemocnost Pána, a proto bez výhrad skládají své poklony. Pán je tak laskavý, že neprojevuje zvláštní přízeň pouze velkým filozofům. Pozná upřímnost záměru. Jedině z tohoto důvodu se při všech náboženských oslavách schází obvykle veliké množství žen. Zdá se, že v každé zemi a v každé církvi se o toto ženy zajímají více než muži. Toto prosté přijetí Pánovy autority je účinnější, než okázalá neupřímná náboženská horlivost.

Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upaniṣads that the Supreme Truth, the Absolute Personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has His mercy. Others may go on thinking about Him for years together, yet He is unknowable. This very fact is corroborated by the Queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that He does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord’s authority is more effective than showy insincere religious fervor.