Skip to main content

Sloka 13

ТЕКСТ 13

Verš

Текст

vyasanaṁ vīkṣya tat teṣām
ananya-viṣayātmanām
sudarśanena svāstreṇa
svānāṁ rakṣāṁ vyadhād vibhuḥ
вйасана вӣкшйа тат тешм
ананйа-вишайтманм
сударанена свстреа
свн ракш вйадхд вибху

Synonyma

Пословный перевод

vyasanam — velké nebezpečí; vīkṣya — když viděl; tat — to; teṣām — jejich; ananya — žádný jiný; viṣaya — prostředek; ātmanām — k tomu tíhnoucí; sudarśanena — diskem Śrī Kṛṣṇy; sva-astreṇa — zbraní; svānām — Jeho oddaných; rakṣām — ochrana; vyadhāt — udělal; vibhuḥ — Všemocný.

вйасанам — большая опасность; вӣкшйа — увидев; тат — та; тешм — их; ананйа — нет другого; вишайа — средства; тманм — склонные к тому; сударанена — диском Шри Кришны; сва- астреа — оружием; свнм — Своих преданных; ракшм — защита; вйадхт — совершил это; вибху — Всемогущий.

Překlad

Перевод

Všemocný Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, viděl nebezpečí, které hrozí Jeho čistým oddaným, zcela odevzdaným duším a okamžitě pozdvihl Svůj disk Sudarśana, aby je chránil.

Увидев, какая большая опасность угрожает Его чистым преданным, душам, полностью предавшимся Ему, всемогущая Личность Бога, Шри Кришна, тут же взял Свой диск Сударшану, чтобы защитить их.

Význam

Комментарий

Brahmāstra, nejzazší zbraň, kterou vystřelil Aśvatthāmā, byla něco jako jaderná zbraň, ale vydávala větší teplo a zář. Tato brahmāstra je produktem jemnohmotné vědy, neboť se vystřeluje působením jemného zvuku v podobě mantry zaznamenané ve Vedách. Další předností této zbraně je, že není slepá jako jaderná zbraň, neboť ji lze zaměřit výhradně na vybraný cíl. Aśvatthāmā vystřelil tuto zbraň, aby zničil všechny mužské příslušníky Pāṇḍuovy rodiny; v určitém smyslu tedy byla brahmāstra nebezpečnější nežli atomová bomba, protože pronikala i do těch nejzabezpečenějších míst a nikdy neminula cíl. Pán Śrī Kṛṣṇa to všechno věděl a ihned se chopil Své osobní zbraně, aby ochránil Své oddané, kteří neznali nikoho jiného než Kṛṣṇu. Pán jasně slibuje v Bhagavad-gītě, že Jeho oddaní nebudou nikdy přemoženi. A chová se úměrně ke kvalitě neboli stupni oddané služby, kterou Mu oddaní prokazují. Významné je zde slovo ananya-viṣayātmanām. Přestože byli Pāṇḍuovci sami všichni velkými bojovníky, stoprocentně záviseli na ochraně Pána. Pán však nebere ohledy ani na ty největší válečníky a porazí je v jediném okamžiku. Když Pán viděl, že Pāṇḍuovci nemají čas odrazit Aśvatthāmovu brahmāstru, pozdvihl Svoji zbraň i s rizikem, že poruší vlastní slib. Bitva na Kurukṣetře byla již téměř u konce, ale přesto ještě podle Svého slibu neměl pozvedat zbraň. Nebezpečí však bylo závažnější nežli slib. Kṛṣṇa je známější jako bhakta-vatsala (ten, který má rád Své oddané), a byl raději dále bhakta-vatsalou než světským moralistou, který nikdy neporuší svůj slavnostní slib.

Самое могущественное оружие — брахмастра, выпущенная Ашваттхамой, — напоминало ядерное, но обладало большей радиацией и тепловым излучением. Брахмастра — плод более тонкой науки, продукт тонкого звука — мантры, записанной в Ведах. Еще одно ее преимущество состоит в том, что она не действует слепо, подобно ядерному оружию. Она может избирательно поражать только свою цель и ничто другое. Ашваттхама выпустил ее для того, чтобы уничтожить всех мужчин в роду Пандавов. В некотором смысле она опаснее атомной бомбы, так как способна без промаха поразить даже самое защищенное место. Зная об этом, Господь Шри Кришна тотчас же взялся за Свое мощное оружие, чтобы защитить Своих преданных, не знающих никого, кроме Кришны. В «Бхагавад-гите» Господь недвусмысленно заверяет, что Его преданные никогда не погибнут. И Он поступает в соответствии с качеством или уровнем преданного служения, которое они несут. Слово ананйа-вишайатманм заслуживает особого внимания. Несмотря на то что Пандавы сами были великими воинами, они полностью зависели от Господа. Господь не делает исключений даже для великих воинов и может уничтожить их в мгновение ока. Увидев, что Пандавам не хватит времени, чтобы нейтрализовать брахмастру Ашваттхамы, Господь, рискуя нарушить Свою клятву, взялся за собственное оружие. Несмотря на то что битва на Курукшетре была почти закончена, Он, связанный клятвой, не должен был пускать в ход Свое личное оружие. Но сложившиеся обстоятельства были превыше клятв. Кришна больше известен под именем бхакта-ватсала — тот, кто любит Своих преданных, и Он предпочел остаться бхакта-ватсалой, а не мирским моралистом, никогда не нарушающим своей клятвы.