Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

vyasanaṁ vīkṣya tat teṣām
ananya-viṣayātmanām
sudarśanena svāstreṇa
svānāṁ rakṣāṁ vyadhād vibhuḥ
vyasanaṁ vīkṣya tat teṣām
ananya-viṣayātmanām
sudarśanena svāstreṇa
svānāṁ rakṣāṁ vyadhād vibhuḥ

Synonyma

Synonyms

vyasanam — velké nebezpečí; vīkṣya — když viděl; tat — to; teṣām — jejich; ananya — žádný jiný; viṣaya — prostředek; ātmanām — k tomu tíhnoucí; sudarśanena — diskem Śrī Kṛṣṇy; sva-astreṇa — zbraní; svānām — Jeho oddaných; rakṣām — ochrana; vyadhāt — udělal; vibhuḥ — Všemocný.

vyasanam — great danger; vīkṣya — having observed; tat — that; teṣām — their; ananya — no other; viṣaya — means; ātmanām — thus inclined; sudarśanena — by the wheel of Śrī Kṛṣṇa; sva-astreṇa — by the weapon; svānām — of His own devotees; rakṣām — protection; vyadhāt — did it; vibhuḥ — the Almighty.

Překlad

Translation

Všemocný Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, viděl nebezpečí, které hrozí Jeho čistým oddaným, zcela odevzdaným duším a okamžitě pozdvihl Svůj disk Sudarśana, aby je chránil.

The almighty Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, having observed that a great danger was befalling His unalloyed devotees, who were fully surrendered souls, at once took up His Sudarśana disc to protect them.

Význam

Purport

Brahmāstra, nejzazší zbraň, kterou vystřelil Aśvatthāmā, byla něco jako jaderná zbraň, ale vydávala větší teplo a zář. Tato brahmāstra je produktem jemnohmotné vědy, neboť se vystřeluje působením jemného zvuku v podobě mantry zaznamenané ve Vedách. Další předností této zbraně je, že není slepá jako jaderná zbraň, neboť ji lze zaměřit výhradně na vybraný cíl. Aśvatthāmā vystřelil tuto zbraň, aby zničil všechny mužské příslušníky Pāṇḍuovy rodiny; v určitém smyslu tedy byla brahmāstra nebezpečnější nežli atomová bomba, protože pronikala i do těch nejzabezpečenějších míst a nikdy neminula cíl. Pán Śrī Kṛṣṇa to všechno věděl a ihned se chopil Své osobní zbraně, aby ochránil Své oddané, kteří neznali nikoho jiného než Kṛṣṇu. Pán jasně slibuje v Bhagavad-gītě, že Jeho oddaní nebudou nikdy přemoženi. A chová se úměrně ke kvalitě neboli stupni oddané služby, kterou Mu oddaní prokazují. Významné je zde slovo ananya-viṣayātmanām. Přestože byli Pāṇḍuovci sami všichni velkými bojovníky, stoprocentně záviseli na ochraně Pána. Pán však nebere ohledy ani na ty největší válečníky a porazí je v jediném okamžiku. Když Pán viděl, že Pāṇḍuovci nemají čas odrazit Aśvatthāmovu brahmāstru, pozdvihl Svoji zbraň i s rizikem, že poruší vlastní slib. Bitva na Kurukṣetře byla již téměř u konce, ale přesto ještě podle Svého slibu neměl pozvedat zbraň. Nebezpečí však bylo závažnější nežli slib. Kṛṣṇa je známější jako bhakta-vatsala (ten, který má rád Své oddané), a byl raději dále bhakta-vatsalou než světským moralistou, který nikdy neporuší svůj slavnostní slib.

The brahmāstra, the supreme weapon released by Aśvatthāmā, was something similar to the nuclear weapon but with more radiation and heat. This brahmāstra is the product of a more subtle science, being the product of a finer sound, a mantra recorded in the Vedas. Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon because it can be directed only to the target and nothing else. Aśvatthāmā released the weapon just to finish all the male members of Pāṇḍu’s family; therefore in one sense it was more dangerous than the atomic bombs because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. Knowing all this, Lord Śrī Kṛṣṇa at once took up His personal weapon to protect His devotees, who did not know anyone other than Kṛṣṇa. In the Bhagavad-gītā the Lord has clearly promised that His devotees are never to be vanquished. And He behaves according to the quality or degree of the devotional service rendered by the devotees. Here the word ananya-viṣayātmanām is significant. The Pāṇḍavas were cent-percent dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. But the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. When the Lord saw that there was no time for the Pāṇḍavas to counteract the brahmāstra of Aśvatthāmā, He took up His weapon even at the risk of breaking His own vow. Although the Battle of Kurukṣetra was almost finished, still, according to His vow, He should not have taken up His own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as the bhakta-vatsala, or the lover of His devotee, and thus He preferred to continue as bhakta-vatsala than to be a worldly moralist who never breaks his solemn vow.