Skip to main content

Sloka 37

ТЕКСТ 37

Verš

Текст

sūta uvāca
evaṁ sambhāṣya bhagavān
nārado vāsavī-sutam
āmantrya vīṇāṁ raṇayan
yayau yādṛcchiko muniḥ
сӯта увча
эва самбхшйа бхагавн
нрадо всавӣ-сутам
мантрйа вӣ раайан
йайау йдччхико муни

Synonyma

Пословный перевод

sūta — Sūta Gosvāmī; uvāca — řekl; evam — takto; sambhāṣya — oslovil; bhagavān — transcendentálně mocný; nāradaḥ — Nārada Muni; vāsavī — jménem Vāsavī (Satyavatī); sutam — syn; āmantrya — pozval; vīṇām — nástroj; raṇayan — rozezněl; yayau — vypravil se; yādṛcchikaḥ — tam, kde se mu zlíbí; muniḥ — mudrc.

сӯта — Сута Госвами; увча — сказал; эвам — так; самбхшйа — обратившись; бхагавн — трансцендентно могущественный; нрада — Нарада Муни; всавӣ — по имени Васави (Сатьявати); сутам — сын; мантрйа — приглашая; вӣм — инструменте; раайан — играя; йайау — пошел; йдччхика — куда хотел; муни — мудрец.

Překlad

Перевод

Sūta Gosvāmī řekl: Když to dořekl, Śrīla Nārada Muni Vyāsadeva opustil. Rozezněl vīṇu, svůj hudební nástroj, a vydal se putovat po své vůli.

Сута Госвами продолжал: Сказав это Вьясадеве, Шрила Нарада Муни покинул его и, играя на своей ви́не, направился туда, куда считал нужным.

Význam

Комментарий

Každá živá bytost touží po úplné svobodě, protože to je její transcendentální podstata. Této svobody lze dosáhnout pouze transcendentální službou Pánu. Pod vlivem iluze vnější energie si každý o sobě myslí, že je svobodný, ačkoliv ve skutečnosti je svázaný zákony přírody. Podmíněná duše se nemůže svobodně pohybovat z jednoho místa na druhé ani na této Zemi, o cestování z jedné planety na druhou nemluvě. Dokonale svobodná duše jako Nārada, který je stále zaměstnán opěvováním slávy Pána, má však neomezenou svobodu cestovat nejen po Zemi, ale i ve všech oblastech vesmíru a dokonce i do jakékoliv části duchovního nebe. Můžeme si představit, jaký je rozsah jeho neomezené svobody, která je stejná, jako je svoboda Nejvyššího Pána. Jeho cestování se neřídí žádnými důvody ani povinnostmi, a nikdo ho proto nemůže v jeho svobodném pohybu omezovat. Transcendentální systém oddané služby je rovněž takto svobodný. Může, ale také se nemusí vyvinout v daném jedinci, který se podrobí veškerým detailům tohoto systému. I samo sdružování se s oddanými je svobodné. Můžeme mít to štěstí a získat jejich společnost, ale také se může stát, že jí nedosáhneme, ani když se o to budeme snažit tisíckrát. Ve všech oblastech oddané služby je tedy svoboda základním principem. Bez svobody není možno vykonávat oddanou službu. Odevzdáním svobody Pánu se oddaný nestává ve všech ohledech závislým. Odevzdat se Pánovi prostřednictvím průzračného duchovního mistra znamená dosáhnout úplné životní svobody.

Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Но свободы можно добиться только с помощью трансцендентного служения Господу. Обманутые внешней энергией, люди считают себя свободными, но на самом деле все мы связаны законами природы. Обусловленная душа не может свободно перемещаться из одного места в другое даже на Земле, не говоря уже о том, чтобы путешествовать с одной планеты на другую. Но такие абсолютно свободные души, как Нарада, всегда воспевающие славу Господа, могут беспрепятственно перемещаться не только по Земле, но и по всей вселенной и по всему духовному миру. Можно представить себе, насколько безгранична свобода Нарады, практически равная свободе Самого Верховного Господа. Ничто не заставляет его путешествовать, и никто не в силах воспрепятствовать его свободному передвижению. Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. Подобно этому, общение с преданными также свободно. Человеку может выпасть удача познакомиться с ними, но этого может и не произойти, какие бы усилия он к тому ни прилагал. Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения. Если человек отдает свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от Него. Предаться Господу через прозрачное посредство духовного учителя — значит обрести полную свободу.