Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

sūta uvāca
evaṁ sambhāṣya bhagavān
nārado vāsavī-sutam
āmantrya vīṇāṁ raṇayan
yayau yādṛcchiko muniḥ
sūta uvāca
evaṁ sambhāṣya bhagavān
nārado vāsavī-sutam
āmantrya vīṇāṁ raṇayan
yayau yādṛcchiko muniḥ

Synonyma

Synonyms

sūta — Sūta Gosvāmī; uvāca — řekl; evam — takto; sambhāṣya — oslovil; bhagavān — transcendentálně mocný; nāradaḥ — Nārada Muni; vāsavī — jménem Vāsavī (Satyavatī); sutam — syn; āmantrya — pozval; vīṇām — nástroj; raṇayan — rozezněl; yayau — vypravil se; yādṛcchikaḥ — tam, kde se mu zlíbí; muniḥ — mudrc.

sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; uvāca — said; evam — thus; sambhāṣya — addressing; bhagavān — transcendentally powerful; nāradaḥ — Nārada Muni; vāsavī — named Vāsavī (Satyavatī); sutam — son; āmantrya — inviting; vīṇām — instrument; raṇayan — vibrating; yayau — went; yādṛcchikaḥ — wherever willing; muniḥ — the sage.

Překlad

Translation

Sūta Gosvāmī řekl: Když to dořekl, Śrīla Nārada Muni Vyāsadeva opustil. Rozezněl vīṇu, svůj hudební nástroj, a vydal se putovat po své vůli.

Sūta Gosvāmī said: Thus addressing Vyāsadeva, Śrīla Nārada Muni took leave of him, and vibrating on his vīṇā instrument, he left to wander at his free will.

Význam

Purport

Každá živá bytost touží po úplné svobodě, protože to je její transcendentální podstata. Této svobody lze dosáhnout pouze transcendentální službou Pánu. Pod vlivem iluze vnější energie si každý o sobě myslí, že je svobodný, ačkoliv ve skutečnosti je svázaný zákony přírody. Podmíněná duše se nemůže svobodně pohybovat z jednoho místa na druhé ani na této Zemi, o cestování z jedné planety na druhou nemluvě. Dokonale svobodná duše jako Nārada, který je stále zaměstnán opěvováním slávy Pána, má však neomezenou svobodu cestovat nejen po Zemi, ale i ve všech oblastech vesmíru a dokonce i do jakékoliv části duchovního nebe. Můžeme si představit, jaký je rozsah jeho neomezené svobody, která je stejná, jako je svoboda Nejvyššího Pána. Jeho cestování se neřídí žádnými důvody ani povinnostmi, a nikdo ho proto nemůže v jeho svobodném pohybu omezovat. Transcendentální systém oddané služby je rovněž takto svobodný. Může, ale také se nemusí vyvinout v daném jedinci, který se podrobí veškerým detailům tohoto systému. I samo sdružování se s oddanými je svobodné. Můžeme mít to štěstí a získat jejich společnost, ale také se může stát, že jí nedosáhneme, ani když se o to budeme snažit tisíckrát. Ve všech oblastech oddané služby je tedy svoboda základním principem. Bez svobody není možno vykonávat oddanou službu. Odevzdáním svobody Pánu se oddaný nestává ve všech ohledech závislým. Odevzdat se Pánovi prostřednictvím průzračného duchovního mistra znamená dosáhnout úplné životní svobody.

Every living being is anxious for full freedom because that is his transcendental nature. And this freedom is obtained only through the transcendental service of the Lord. Illusioned by the external energy, everyone thinks that he is free, but actually he is bound up by the laws of nature. A conditioned soul cannot freely move from one place to another even on this earth, and what to speak of one planet to another. But a full-fledged free soul like Nārada, always engaged in chanting the Lord’s glory, is free to move not only on earth but also in any part of the universe, as well as in any part of the spiritual sky. We can just imagine the extent and unlimitedness of his freedom, which is as good as that of the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling, and no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of the devotee is also free. One may be fortunate to have it, or one may not have it even after thousands of endeavors. Therefore, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom there is no execution of devotional service. The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. To surrender unto the Lord through the transparent medium of the spiritual master is to attain complete freedom of life.