Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Text

sarvaṁ tad idam ākhyātaṁ
yat pṛṣṭo ’haṁ tvayānagha
janma-karma-rahasyaṁ me
bhavataś cātma-toṣaṇam
sarvaṁ tad idam ākhyātaṁ
yat pṛṣṭo ’haṁ tvayānagha
janma-karma-rahasyaṁ me
bhavataś cātma-toṣaṇam

Synonyma

Synonyms

sarvam — vše; tat — co; idam — to; ākhyātam — popsal; yat — cokoliv; pṛṣṭaḥ — otázal se; aham — mne; tvayā — tebou; anagha — bez jakýchkoliv hříchů; janma — zrození; karma — činnosti; rahasyam — tajemství; me — mnou; bhavataḥ — tvoje; ca — a; ātma — vlastní já; toṣaṇam — spokojenost.

sarvam — all; tat — that; idam — this; ākhyātam — described; yat — whatever; pṛṣṭaḥ — asked by; aham — me; tvayā — by you; anagha — without any sins; janma — birth; karma — activities; rahasyam — mysteries; me — mine; bhavataḥ — your; ca — and; ātma — self; toṣaṇam — satisfaction.

Překlad

Translation

Ó Vyāsadeve, jsi oproštěn od všech hříchů. Proto jsem ti vysvětlil své zrození a počínání, které mne vedlo k seberealizaci, jak jsi mě žádal. To vše přinese osobní spokojenost i tobě.

O Vyāsadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization, as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also.

Význam

Purport

Nārada zde podrobně vysvětlil celý rozvoj oddanosti od počátečního stádia až po dosažení transcendence, aby tím patřičně zodpověděl Vyāsadevovy otázky. Vysvětlil, jak prostřednictvím transcendentální společnosti byla zaseta semínka oddané služby a jak nasloucháním od mudrců postupně vyklíčila. Výsledkem takovéhoto naslouchání je odpoutanost od všeho světského — až do takové míry, že i malý chlapec byl schopen přijmout zprávu o smrti své matky, jediného člověka, který se o něj staral, jako Boží požehnání. Okamžitě využil příležitosti k tomu, aby začal hledat Boha. Jeho upřímná touha hovořit s Pánem mu také byla splněna, i když ne každý může vidět Pána světskýma očima. Vysvětlil rovněž, jak je možné zbavit se vykonáváním čisté transcendentální služby plodonosných činů nahromaděné práce a jakým způsobem přeměnil své hmotné tělo na tělo duchovní. Pouze v duchovním těle lze vstoupit do duchovní říše Pána, a do království Boha nemůže vstoupit nikdo jiný než čistý oddaný. Nārada Muni sám prožil veškerá tajemství transcendentální realizace plně, a poslechem takové autority si tudíž můžeme udělat představu o tom, jakých výsledků lze oddaným životem dosáhnout, což téměř nenajdeme ani v původních textech Ved. Vedy a Upaniṣady se o těchto věcech zmiňují jen nepřímo. Není v nich žádné přímé vysvětlení, a Śrīmad-Bhāgavatam je proto zralým plodem všech stromů védského písemnictví.

The process of devotional activities from the beginning to the stage of transcendence is all duly explained to satisfy the inquiries of Vyāsadeva. Nārada has explained how the seeds of devotional service were sown by transcendental association and how they gradually developed by hearing the sages. The result of such hearing is detachment from worldliness, so much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as the blessing of God. And at once he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him, although it is not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes. He also explained how by execution of pure transcendental service one can get rid of the fruitive action of accumulated work and how he transformed his material body into a spiritual one. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord, and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Nārada Muni himself, and therefore by hearing such an authority one can have some idea of the results of devotional life, which are hardly delineated even in the original texts of the Vedas. In the Vedas and Upaniṣads there are only indirect hints to all this. Nothing is directly explained there, and therefore Śrīmad-Bhāgavatam is the mature fruit of all the Vedic trees of literatures.