Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Text

vyāsa uvāca
bhikṣubhir vipravasite
vijñānādeṣṭṛbhis tava
vartamāno vayasy ādye
tataḥ kim akarod bhavān
vyāsa uvāca
bhikṣubhir vipravasite
vijñānādeṣṭṛbhis tava
vartamāno vayasy ādye
tataḥ kim akarod bhavān

Synonyma

Synonyms

vyāsaḥ uvāca — Śrī Vyāsadeva řekl; bhikṣubhiḥ — od velikých potulných mnichů; vipravasite — kteří odešli na jiná místa; vijñāna — vědecké poznání o transcendenci; ādeṣṭṛbhiḥ — ti, kteří učili; tava — tebe; vartamānaḥ — současný; vayasi — trvání života; ādye — nežli začal; tataḥ — poté; kim — co; akarot — učinil; bhavān — vy (ctěný).

vyāsaḥ uvāca — Śrī Vyāsadeva said; bhikṣubhiḥ — by the great mendicants; vipravasite — having departed for other places; vijñāna — scientific knowledge in transcendence; ādeṣṭṛbhiḥ — those who had instructed; tava — of your; vartamānaḥ — present; vayasi — of the duration of life; ādye — before the beginning of; tataḥ — after that; kim — what; akarot — did; bhavān — your good self.

Překlad

Translation

Śrī Vyāsadeva řekl: Co jsi (Nārado) činil poté, když odešli velcí mudrci, kteří tě učili vědeckému transcendentálnímu poznání, nežli jsi se narodil v tomto životě?

Śrī Vyāsadeva said: What did you [Nārada] do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth?

Význam

Purport

Vyāsadeva byl osobně žákem Nāradajīho, a je tedy přirozené, že chtěl vědět, co Nārada činil po zasvěcení od duchovních mistrů. Přál si jít v Nāradových šlépějích, aby dosáhl stejně dokonalé životní úrovně. Touha dotazovat se duchovního mistra je podstatou úspěchu na progresivní cestě. Odborně se tento postup nazývá sad-dharma-pṛcchā.

Vyāsadeva himself was the disciple of Nāradajī, and therefore it was natural to be anxious to hear what Nārada did after initiation from the spiritual masters. He wanted to follow in Nārada’s footsteps in order to attain to the same perfect stage of life. This desire to inquire from the spiritual master is an essential factor to the progressive path. This process is technically known as sad-dharma-pṛcchā.