Skip to main content

Sloka 1

ТЕКСТ 1

Verš

Текст

sūta uvāca
evaṁ niśamya bhagavān
devarṣer janma karma ca
bhūyaḥ papraccha taṁ brahman
vyāsaḥ satyavatī-sutaḥ
сӯта увча
эва ниамйа бхагавн
деваршер джанма карма ча
бхӯйа папраччха та брахман
вйса сатйаватӣ-сута

Synonyma

Пословный перевод

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; evam — tak; niśamya — vyslyšel; bhagavān — mocná inkarnace Boha; devarṣeḥ — velkého mudrce mezi bohy; janma — narození; karma — činnosti; ca — a; bhūyaḥ — opět; papraccha — otázal se; tam — ho; brahman — ó brāhmaṇové; vyāsaḥ — Vyāsadeva; satyavatī-sutaḥ — syn Satyavatī.

сӯта увча — Сута сказал; эвам — таким образом; ниамйа — слушая; бхагавн — могущественное воплощение Бога; деварше — великого мудреца среди полубогов; джанма — рождение; карма — деятельность; ча — и; бхӯйа — вновь; папраччха — спросил; там — его; брахман — о брахманы; вйса — Вьясадева; сатйаватӣ- сута — сын Сатьявати.

Překlad

Перевод

Sūta řekl: Ó brāhmaṇové, když Vyāsadeva, inkarnace Boha a syn Satyavatī, takto vyslyšel vše o narození a činnostech Śrī Nārady, otázal se následovně.

Сута сказал: О брахманы, слушая историю рождения и деяний Шри Нарады, Вьясадева, воплощение Бога и сын Сатьявати, задал следующий вопрос.

Význam

Комментарий

Vyāsadeva chtěl vědět víc o Nāradajīho dokonalosti, a proto se snažil dozvědět se o něm co nejvíce. V této kapitole bude Nāradajī vyprávět, jak se mu dostalo krátkého setkání s Pánem, když byl pohroužen v transcendentálních myšlenkách na odloučení od Pána a cítil tak hluboký zármutek.

Вьясадева был любознателен и хотел узнать больше о совершенстве Нарададжи. В этой главе Нарададжи расскажет, как ему, поглощенному трансцендентными мыслями о разлуке с Господом, удалось удостоиться короткой встречи с Ним, когда эта разлука стала слишком мучительной для него.