Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.1

Verš

sūta uvāca
evaṁ niśamya bhagavān
devarṣer janma karma ca
bhūyaḥ papraccha taṁ brahman
vyāsaḥ satyavatī-sutaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; evam — tak; niśamya — vyslyšel; bhagavān — mocná inkarnace Boha; devarṣeḥ — velkého mudrce mezi bohy; janma — narození; karma — činnosti; ca — a; bhūyaḥ — opět; papraccha — otázal se; tam — ho; brahman — ó brāhmaṇové; vyāsaḥ — Vyāsadeva; satyavatī-sutaḥ — syn Satyavatī.

Překlad

Sūta řekl: Ó brāhmaṇové, když Vyāsadeva, inkarnace Boha a syn Satyavatī, takto vyslyšel vše o narození a činnostech Śrī Nārady, otázal se následovně.

Význam

Vyāsadeva chtěl vědět víc o Nāradajīho dokonalosti, a proto se snažil dozvědět se o něm co nejvíce. V této kapitole bude Nāradajī vyprávět, jak se mu dostalo krátkého setkání s Pánem, když byl pohroužen v transcendentálních myšlenkách na odloučení od Pána a cítil tak hluboký zármutek.