Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Texto

dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ
dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ

Synonyma

Palabra por palabra

dvitīyam — druhá; tu — ale; bhavāya — pro dobro; asya — této planety Země; rasātala — nejnižší oblasti; gatām — šel; mahīm — Země; uddhariṣyan — zdvihl; upādatta — ustanovil; yajñeśaḥ — majitel nebo svrchovaný uživatel; saukaram — kančí; vapuḥ — inkarnace.

dvitīyam — la segunda; tu — pero; bhavāya — por el bien; asya — de esta Tierra; rasātala — de la región más baja; gatām — habiendo ido; mahīm — la Tierra; uddhariṣyan — levantando; upādatta — establecido; yajñeśaḥ — el propietario o el supremo disfrutador; saukaram — porcina; vapuḥ — encarnación.

Překlad

Traducción

Svrchovaný uživatel všech obětí se zjevil ve Své podobě kance (druhá inkarnace) a pro dobro Země vyzdvihl Zemi z podsvětí vesmíru.

El disfrutador supremo de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí [la segunda encarnación], y por el bien de la Tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo.

Význam

Significado

Každá jednotlivá inkarnace Osobnosti Božství má Své určité poslání. Neexistuje inkarnace, která by neměla upřesněné poslání, a toto poslání je vždy svým způsobem neobyčejné. Žádná jiná živá bytost by ho nemohla splnit. Inkarnace kance měla za úkol vyzdvihnout Zemi z plutonických oblastí temné hmoty. Většinou je činností kance vyzdvihnout něco ze špinavých míst. Všemocný Pán tento zázrak také učinil k údivu asurů, kteří Zemi do tak špinavého místa uvrhli. Pro Osobnost Božství není nic nemožné. Přestože hrál Pán roli kance, oddaní Ho vzývají a uctívají, neboť je za každých okolností transcendentální.

Existe la indicación de que junto con todas y cada una de las encarnaciones de la Personalidad de Dios, también se menciona la función específica que se ejecuta. No puede haber ninguna encarnación sin una función específica, y dichas funciones siempre son extraordinarias. A cualquier ser viviente le resulta imposible realizarlas. La encarnación del jabalí tuvo por objeto sacar a la Tierra de la región plutónica de materia inmunda. Recoger una cosa de un lugar sucio es algo que hace un jabalí, y la todopoderosa Personalidad de Dios exhibió esa maravilla ante los asuras, los cuales habían escondido la Tierra en un lugar así de inmundo. Para la Personalidad de Dios no hay nada imposible, y aunque Él hizo el papel de un jabalí, es adorado por los devotos, permaneciendo siempre en la trascendencia.