Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam
vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

Synonyma

Synonyms

vāsudeve — Kṛṣṇovi; bhagavati — Osobnosti Božství; bhakti-yogaḥ — styk s oddanou službou; prayojitaḥ — být uplatněn; janayati — způsobuje; āśu — velmi brzy; vairāgyam — odpoutanost; jñānam — poznání; ca — a; yat — to, co; ahaitukam — bezpříčinný.

vāsudeve — unto Kṛṣṇa; bhagavati — unto the Personality of Godhead; bhakti-yogaḥ — contact of devotional service; prayojitaḥ — being applied; janayati — does produce; āśu — very soon; vairāgyam — detachment; jñānam — knowledge; ca — and; yat — that which; ahaitukam — causeless.

Překlad

Translation

Vykonáváním oddané služby pro Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu získává člověk okamžitě bezpříčinné poznání a odpoutání od světa.

By rendering devotional service unto the Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world.

Význam

Purport

Ten, kdo pokládá oddanou službu Svrchovanému Pánu Śrī Kṛṣṇovi za všední emocionální záležitost, může také namítat, že zjevená písma přece člověku doporučují oběti, dobročinnost, odříkání, poznání, mystické síly a jiné podobné metody transcendentální realizace. Bhakti, oddaná služba Pánu, je podle něho určená jen pro ty, kteří nejsou schopni se těmto vyšším věcem věnovat. Všeobecně se má za to, že rozvoj bhakti je určen pro śūdry, vaiśyi a méně inteligentní třídu žen. Tato představa však neodpovídá skutečnosti. Naopak. Rozvoj bhakti je vrcholem transcendentálních činností, který je vznešený a současně jednoduchý. Vznešený je pro čisté oddané, kteří upřímně touží po navázání styku se Svrchovaným Pánem. A je jednoduchý pro nováčka, tedy pro toho, kdo stojí na samotném prahu dveří vedoucích do domu bhakti. Navázat styk s Nejvyšší Osobností Božství Śrī Kṛṣṇou je veliká věda. Je však přístupná všem živým bytostem — śūdrům, vaiśyům, ženám i těm, kteří jsou ještě níže nežli śūdrové. O lidech vyšších tříd, jako jsou kvalifikovaní brāhmaṇové či velcí seberealizovaní králové, pak nemusíme ani mluvit. Ty ostatní vznešené činnosti, kterým se říká oběti, dobročinnost, sebekázeň atd., jsou vlastně jen průvodními jevy čistého, vědeckého rozvoje bhakti.

Those who consider devotional service to the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa to be something like material emotional affairs may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers and similar other processes of transcendental realization are recommended. According to them, bhakti, or the devotional service of the Lord, is meant for those who cannot perform the high-grade activities. Generally it is said that the bhakti cult is meant for the śūdras, vaiśyas and the less intelligent woman class. But that is not the actual fact. The bhakti cult is the topmost of all transcendental activities, and therefore it is simultaneously sublime and easy. It is sublime for the pure devotees who are serious about getting in contact with the Supreme Lord, and it is easy for the neophytes who are just on the threshold of the house of bhakti. To achieve the contact of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, is a great science, and it is open for all living beings, including the śūdras, vaiśyas, women and even those lower than the lowborn śūdras, so what to speak of the high-class men like the qualified brāhmaṇas and the great self-realized kings. The other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity, etc., are all corollary factors following the pure and scientific bhakti cult.

Zásady poznání a odpoutanosti jsou důležitými faktory na cestě k transcendentální realizaci. Celý proces duchovního života vede k dokonalému poznání jak všeho hmotného, tak i všeho duchovního. Výsledkem tohoto dokonalého poznání pak je, že člověk ztratí zájem o hmotné věci a začne být připoutaný k duchovním činnostem. Odpoutání se od hmotných věcí ale neznamená, že se člověk stane úplně netečným, jak se někteří nevědomí lidé domnívají. Slovo naiṣkarma znamená nedělat nic, co přináší dobré či špatné výsledky. Negace neznamená popírat to, co je pozitivní. Negace nepodstatného neznamená, že se neguje to, co podstatné je. Odpoutání se od hmotných podob proto neznamená, že se tím ruší podoba pozitivní. Rozvoj bhakti je určen právě k uskutečnění této pozitivní podoby. Realizací pozitivní podoby se negativní podoby automaticky vytratí. Postupným rozvojem bhakti, to jest pozitivní službou pozitivní podobě, se člověk přirozeně odpoutá od věcí nižších a současně se upoutá na věci vyšší. Rozvoj bhakti, nejušlechtilejší činnost živé bytosti, člověka odvádí od hmotného uspokojování smyslů. Podle toho se vlastně pozná čistý oddaný. Čistý oddaný není žádný blázen, nezaobírá se nižšími energiemi a také nemá hmotná měřítka. Toho ovšem nelze docílit pouhým suchým uvažováním. K tomu skutečně dochází pouze milostí Všemohoucího. Závěrem nutno dodat, že čistý oddaný má všechny dobré vlastnosti, tedy poznání, odpoutanost atd., zatímco člověk, který má pouze poznání nebo odpoutanost, nemusí nutně znát principy bhakti. Bhakti je nejušlechtilejší činnost člověka.

The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual, and the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activities. Becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether, as men with a poor fund of knowledge think. Naiṣkarma means not undertaking activities that will produce good or bad effects. Negation does not mean negation of the positive. Negation of the nonessentials does not mean negation of the essential. Similarly, detachment from material forms does not mean nullifying the positive form. The bhakti cult is meant for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. Therefore, with the development of the bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things, and he becomes attached to superior things. Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of the living being, leads him out of material sense enjoyment. That is the sign of a pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in the inferior energies, nor does he have material values. This is not possible by dry reasoning. It actually happens by the grace of the Almighty. In conclusion, one who is a pure devotee has all other good qualities, namely knowledge, detachment, etc., but one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principles of the bhakti cult. Bhakti is the supermost occupation of the human being.