Skip to main content

Sloka 13

ВІРШ 13

Verš

Текст

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam
атах̣ пумбгір двіджа-ш́решт̣га̄
варн̣а̄ш́рама-вібга̄
ґаш́ах̣
сванушт̣гітасйа дгармасйа
сам̇сіддгір харі-тошан̣ам

Synonyma

Послівний переклад

ataḥ — tak; pumbhiḥ — člověkem; dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší mezi dvojzrozenými; varṇa-āśrama — systém čtyř kast a čtyř životních stavů; vibhāgaśaḥ — rozdělením; svanuṣṭhitasya — podle vlastních předepsaných povinností; dharmasya — týkající se činnosti; saṁsiddhiḥ — nejvyšší dokonalost; hari — Osobnost Božství; toṣaṇam — to, co působí potěšení.

атах̣  —  так; пумбгіх̣  —  людиною; двіджа-ш́решт̣га̄х̣  —  о найліпші з двічінароджених; варн̣а-а̄ш́рама  —  системи чотирьох каст і чотирьох життєвих станів; вібга̄ґаш́ах̣  —  поділом; сванушт̣гітасйа  —  своїх визначених обов’язків; дгармасйа  —  за родом діяльности; сам̇сіддгіх̣—найвища досконалість; харі—   Бог-Особа; тошан̣ам  —  вдоволення.

Překlad

Переклад

Ó nejlepší z dvojzrozených, závěr je tedy takový, že nejvyšší dokonalostí, jíž lze dosáhnout vykonáváním povinností, které jsou předepsané všem kastám a životním stavům, je potěšit Osobnost Božství.

Отже, о найліпші серед двічінароджених, найвищою досконалістю, якої можна досягнути, виконуючи обов’язки згідно з діяльністю, визначеною за поділом на касти та стани життя, є задоволити Бога-Особу.

Význam

Коментар

Na celém světě je lidská společnost rozdělena do čtyř kast a čtyř životních stavů. Čtyři kasty jsou: kasta inteligence, kasta bojovníků, kasta výrobců a kasta dělníků. Příslušnost k určité kastě není dána narozením, ale je určena prací a kvalifikací. Existují též čtyři životní stavy: život studentský, život s péčí o rodinu, život v ústraní a život v oddanosti. Tyto stavy života jsou nutná opatření v zájmu celé společnosti. Žádná státní sociální zařízení jinak nemohou zdravě fungovat. V zásadě je však nutné, aby členové těchto životních stavů dělali vše pro potěšení nejvyšší autority, Osobnosti Božství. Toto ústavní zřízení lidské společnosti se nazývá systém varṇāśrama-dharmy, a je pro civilizovaný život zcela přirozené. Varṇāśramský systém je určený k tomu, aby jeho prostřednictvím lidé mohli realizovat Absolutní Pravdu. V žádném případě není určený k tomu, aby jedna skupina projevovala umělým způsobem svou nadvládu nad druhou. Pouze když lidé opomíjejí cíl života, realizaci Absolutní Pravdy, což je způsobeno přílišnou touhou po indriya-prīti, smyslovém požitku, pak se může stát, že někteří sobečtí jedinci zneužijí varṇāśramského systému k tomu, aby se vyvyšovali nad slabší členy společnosti. V Kali-yuze, ve věku sváru, k tomuto neoprávněnému povyšování se běžně dochází. Avšak lidé se zdravým rozumem dobře vědí, že rozdělením společnosti na kasty a stavy můžeme nejenom docílit přirozeného soužití mezi občany, ale že toto uspořádání navíc vede k jednoduchému a vysoce oduchovnělému životu seberealizace.

ПОЯСНЕННЯ: Людське суспільство в усьому світі поділене на чотири касти й чотири життєві стани. Чотири касти такі: каста інтеліґенції, каста військових, каста виробників й каста робітників. Людину зараховують до певної касти згідно з характером її діяльности та особистих якостей, а не за народженням. Ще є чотири життєві стани, а саме: життя учня, життя домогосподаря, відхід од справ та життя у відданості. Такий поділ суспільства на касти і стани доконечно потрібний, бо в противному разі суспільна система не може розвиватися як здоровий організм. Метою всіх без винятку вищезгаданих підрозділів життя повинно бути задоволення вищого володаря, Бога-Особи. Таку організацію діяльности людського суспільства називають системою варнашрама- дгарми, що є цілком природною для цивілізованого людства. Система варнашрами не є засобом штучно піднести представників одного підрозділу над іншими; її організовано так, щоб дати людині змогу пізнати Абсолютну Істину. Але якщо люди гублять з ока справжню мету життя    —    осягнення Абсолютної Істини,    —    що стається, як уже пояснювалося раніше, через надмірну прив’язаність до індрія-пріті, чуттєвої втіхи, то своєкорисливі члени суспільства користаються з варнашрами, щоб досягти штучного домінування над слабшими. Нині, в Калі-юґу, епоху чвар, вже скрізь можна спостерігати таке штучне розшарування на пануючих і підпорядкованих. Але люди тверезого глузду ясно усвідомлюють, що єдине призначення такого поділу на касти й життєві стани    —    впорядкувати суспільні стосунки і тим створити сприятливі умови, за яких люди могли б піднесено мислити і розвиватися духовно.

V tomto výroku Bhāgavatamu se uvádí, že nejvyšším životním cílem, nejvyšší dokonalostí systému varṇāśrama-dharmy je spolupráce všech na potěšení Svrchovaného Pána. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (4.13).

«Бгаґаватам» у цьому вірші проголошує, що найвища мета в житті, найвища досконалість системи варнашрама-дгарми    —    співпраця всіх людей задля вдоволення Верховного Господа. На це вказано і в «Бгаґавад-ґіті» (4.13).