Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam
ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

Synonyma

Synonyms

ataḥ — tak; pumbhiḥ — člověkem; dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší mezi dvojzrozenými; varṇa-āśrama — systém čtyř kast a čtyř životních stavů; vibhāgaśaḥ — rozdělením; svanuṣṭhitasya — podle vlastních předepsaných povinností; dharmasya — týkající se činnosti; saṁsiddhiḥ — nejvyšší dokonalost; hari — Osobnost Božství; toṣaṇam — to, co působí potěšení.

ataḥ — so; pumbhiḥ — by the human being; dvija-śreṣṭhāḥ — O best among the twice-born; varṇa-āśrama — the institution of four castes and four orders of life; vibhāgaśaḥ — by the division of; svanuṣṭhitasya — of one’s own prescribed duties; dharmasya — occupational; saṁsiddhiḥ — the highest perfection; hari — the Personality of Godhead; toṣaṇam — pleasing.

Překlad

Translation

Ó nejlepší z dvojzrozených, závěr je tedy takový, že nejvyšší dokonalostí, jíž lze dosáhnout vykonáváním povinností, které jsou předepsané všem kastám a životním stavům, je potěšit Osobnost Božství.

O best among the twice-born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one’s own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the Personality of Godhead.

Význam

Purport

Na celém světě je lidská společnost rozdělena do čtyř kast a čtyř životních stavů. Čtyři kasty jsou: kasta inteligence, kasta bojovníků, kasta výrobců a kasta dělníků. Příslušnost k určité kastě není dána narozením, ale je určena prací a kvalifikací. Existují též čtyři životní stavy: život studentský, život s péčí o rodinu, život v ústraní a život v oddanosti. Tyto stavy života jsou nutná opatření v zájmu celé společnosti. Žádná státní sociální zařízení jinak nemohou zdravě fungovat. V zásadě je však nutné, aby členové těchto životních stavů dělali vše pro potěšení nejvyšší autority, Osobnosti Božství. Toto ústavní zřízení lidské společnosti se nazývá systém varṇāśrama-dharmy, a je pro civilizovaný život zcela přirozené. Varṇāśramský systém je určený k tomu, aby jeho prostřednictvím lidé mohli realizovat Absolutní Pravdu. V žádném případě není určený k tomu, aby jedna skupina projevovala umělým způsobem svou nadvládu nad druhou. Pouze když lidé opomíjejí cíl života, realizaci Absolutní Pravdy, což je způsobeno přílišnou touhou po indriya-prīti, smyslovém požitku, pak se může stát, že někteří sobečtí jedinci zneužijí varṇāśramského systému k tomu, aby se vyvyšovali nad slabší členy společnosti. V Kali-yuze, ve věku sváru, k tomuto neoprávněnému povyšování se běžně dochází. Avšak lidé se zdravým rozumem dobře vědí, že rozdělením společnosti na kasty a stavy můžeme nejenom docílit přirozeného soužití mezi občany, ale že toto uspořádání navíc vede k jednoduchému a vysoce oduchovnělému životu seberealizace.

Human society all over the world is divided into four castes and four orders of life. The four castes are the intelligent caste, the martial caste, the productive caste and the laborer caste. These castes are classified in terms of one’s work and qualification and not by birth. Then again there are four orders of life, namely the student life, the householder’s life, the retired and the devotional life. In the best interest of human society there must be such divisions of life, otherwise no social institution can grow in a healthy state. And in each and every one of the above-mentioned divisions of life, the aim must be to please the supreme authority of the Personality of Godhead. This institutional function of human society is known as the system of varṇāśrama-dharma, which is quite natural for the civilized life. The varṇāśrama institution is constructed to enable one to realize the Absolute Truth. It is not for artificial domination of one division over another. When the aim of life, i.e., realization of the Absolute Truth, is missed by too much attachment for indriya-prīti, or sense gratification, as already discussed hereinbefore, the institution of the varṇāśrama is utilized by selfish men to pose an artificial predominance over the weaker section. In the Kali-yuga, or in the age of quarrel, this artificial predominance is already current, but the saner section of the people know it well that the divisions of castes and orders of life are meant for smooth social intercourse and high-thinking self-realization and not for any other purpose.

V tomto výroku Bhāgavatamu se uvádí, že nejvyšším životním cílem, nejvyšší dokonalostí systému varṇāśrama-dharmy je spolupráce všech na potěšení Svrchovaného Pána. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (4.13).

Herein the statement of Bhāgavatam is that the highest aim of life or the highest perfection of the institution of the varṇāśrama-dharma is to cooperate jointly for the satisfaction of the Supreme Lord. This is also confirmed in the Bhagavad-gītā (4.13).