Skip to main content

Sloka 37

ТЕКСТ 37

Verš

Текст

ataḥ pṛcchāmi saṁsiddhiṁ
yogināṁ paramaṁ gurum
puruṣasyeha yat kāryaṁ
mriyamāṇasya sarvathā
ата пччхми сасиддхи
йогин парама гурум
пурушасйеха йат крйа
мрийамасйа сарватх

Synonyma

Пословный перевод

ataḥ — proto; pṛcchāmi — rád bych se zeptal; saṁsiddhim — cesta dokonalosti; yoginām — světců; paramam — nejvyšší; gurum — duchovní mistr; puruṣasya — osoby; iha — v tomto životě; yat — cokoliv; kāryam — povinnost; mriyamāṇasya — toho, kdo se chystá zemřít; sarvathā — jakkoliv.

ата — следовательно; пччхми — смиренно спрашивая; сасиддхим — путь совершенства; йогинм — святых; парамам — верховный; гурум — духовный учитель; пурушасйа — человека; иха — в этой жизни; йат — что бы то ни было; крйам — долг; мрийамасйа — того, кто близок к смерти; сарватх — всячески.

Překlad

Перевод

Jsi duchovním mistrem velkých světců a oddaných. Prosím tě proto, abys ukázal cestu dokonalosti všem a zvláště tomu, kdo má právě zemřít.

Ты духовный учитель великих святых и преданных. Поэтому я умоляю тебя: укажи путь, который может привести к совершенству каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти.

Význam

Комментарий

Dokud se člověk nechce naprosto otevřeně a upřímně ptát na cestu dokonalosti, nemá žádný důvod chodit za duchovním mistrem. Duchovní mistr není žádnou ozdobou pro domácnost. Materialisté, kteří jdou s módou, někdy zaměstnávají takzvaného duchovního mistra, aniž by z toho měl kdokoliv jakýkoliv prospěch. Falešný duchovní mistr pochlebuje svému takzvanému učedníkovi a oba, mistr i jeho svěřenec, tak spějí nepochybně do pekla. Mahārāja Parīkṣit je ukázkovým učedníkem, protože klade otázky, které jsou v životním zájmu všech lidí a zvláště člověka, který umírá. Otázky Mahārāje Parīkṣita tvoří základ všech tezí Śrīmad-Bhāgavatamu. Podívejme se nyní, jak inteligentně velký mistr odpoví.

Пока человек всеми силами своей души не стремится вопрошать о пути, ведущем к совершенству, ему ни к чему обращаться к духовному учителю. Духовный учитель не является просто очередным украшением дома семейного человека. Как правило, материалисты, следящие за модой, нанимают так называемого духовного учителя, не получая от этого никакой пользы. Псевдодуховный учитель льстит своему так называемому ученику, поэтому и учитель, и его подопечный прямой дорогой направляются в ад. Махараджа Парикшит — образец истинного ученика, потому что он задает жизненно важные вопросы, касающиеся всех людей, особенно тех, чья смерть близка. Вопрос, заданный Махараджей Парикшитом, служит стержнем всего повествования «Шримад-Бхагаватам». Посмотрим же, как мудро отвечает на него великий учитель.