Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Texto

ataḥ pṛcchāmi saṁsiddhiṁ
yogināṁ paramaṁ gurum
puruṣasyeha yat kāryaṁ
mriyamāṇasya sarvathā
ataḥ pṛcchāmi saṁsiddhiṁ
yogināṁ paramaṁ gurum
puruṣasyeha yat kāryaṁ
mriyamāṇasya sarvathā

Synonyma

Palabra por palabra

ataḥ — proto; pṛcchāmi — rád bych se zeptal; saṁsiddhim — cesta dokonalosti; yoginām — světců; paramam — nejvyšší; gurum — duchovní mistr; puruṣasya — osoby; iha — v tomto životě; yat — cokoliv; kāryam — povinnost; mriyamāṇasya — toho, kdo se chystá zemřít; sarvathā — jakkoliv.

ataḥ — por consiguiente; pṛcchāmi — ruego que se me diga; saṁsiddhim — el camino de la perfección; yoginām — de los santos; paramam — el supremo; gurum — el maestro espiritual; puruṣasya — de una persona; iha — en esta vida; yat — cualquier; kāryam — deber; mriyamāṇasya — de aquel que va a morir; sarvathā — de todas las maneras.

Překlad

Traducción

Jsi duchovním mistrem velkých světců a oddaných. Prosím tě proto, abys ukázal cestu dokonalosti všem a zvláště tomu, kdo má právě zemřít.

Tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por lo tanto, te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas, y especialmente para aquel que está a punto de morir.​​​​​​​

Význam

Significado

Dokud se člověk nechce naprosto otevřeně a upřímně ptát na cestu dokonalosti, nemá žádný důvod chodit za duchovním mistrem. Duchovní mistr není žádnou ozdobou pro domácnost. Materialisté, kteří jdou s módou, někdy zaměstnávají takzvaného duchovního mistra, aniž by z toho měl kdokoliv jakýkoliv prospěch. Falešný duchovní mistr pochlebuje svému takzvanému učedníkovi a oba, mistr i jeho svěřenec, tak spějí nepochybně do pekla. Mahārāja Parīkṣit je ukázkovým učedníkem, protože klade otázky, které jsou v životním zájmu všech lidí a zvláště člověka, který umírá. Otázky Mahārāje Parīkṣita tvoří základ všech tezí Śrīmad-Bhāgavatamu. Podívejme se nyní, jak inteligentně velký mistr odpoví.

A menos que uno esté muy ansioso de indagar acerca del camino de la perfección, no hay necesidad de acudir a un maestro espiritual. El maestro espiritual no es una especie de adorno para gente casada. Por lo común, el materialista que quiere estar a la moda ocupa a un supuesto maestro espiritual, sin beneficio alguno. El pseudomaestro espiritual adula al supuesto discípulo, y, en virtud de ello, tanto el maestro como su protegido se van al infierno sin duda alguna. Mahārāja Parīkṣit es el discípulo de tipo idóneo, porque hace preguntas que son vitales para los intereses de todos los hombres, en esencial para los hombres moribundos. La pregunta formulada por Mahārāja Parīkṣit constituye el principio básico de toda la tesis del Śrīmad-Bhāgavatam. Ahora veamos cuán inteligentemente responde el gran maestro.