Skip to main content

Sloka 15

ТЕКСТ 15

Verš

Текст

tan no bhavān vai bhagavat-pradhāno
mahattamaikānta-parāyaṇasya
harer udāraṁ caritaṁ viśuddhaṁ
śuśrūṣatāṁ no vitanotu vidvan
тан но бхавн ваи бхагават-прадхно
махаттамаикнта-парйаасйа
харер удра чарита виуддха
урӯшат но витаноту видван

Synonyma

Пословный перевод

tat — proto; naḥ — nás; bhavān — ty; vai — jistě; bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství; pradhānaḥ — hlavně; mahat-tama — největší z velkých; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — útočiště; hareḥ — Pána; udāram — nestranný; caritam — činnosti; viśuddham — transcendentální; śuśrūṣatām — ti, kteří jsou pozorní a otevření; naḥ — nám; vitanotu — prosíme popiš; vidvan — ó učený.

тат — поэтому; на — нам; бхавн — ты; ваи — несомненно; бхагават — в отношении Личности Бога; прадхна — в основном; махат-тама — величайший из великих; экнта — исключительно; парйаасйа — прибежища; харе — Господа; удрам — беспристрастного; чаритам — действия; виуддхам — трансцендентные; урӯшатм — те, кто готов воспринимать; на — нам; витаноту — милостиво опиши; видван — о ученый.

Překlad

Перевод

Ó Sūto Gosvāmī, jsi učený a čistý oddaný Pána, protože Osobnost Božství je hlavním objektem tvé služby. Proto prosíme, popiš nám zábavy Pána, které se vymykají všem hmotným představám, neboť dychtíme přijmout taková poselství.

О Сута Госвами! Ты — сведущий и чистый преданный Господа, ибо Личность Бога — главный объект твоего служения. Поэтому, пожалуйста, опиши нам игры Господа, которые выше всех материальных представлений, так как мы жаждем услышать о них от тебя.

Význam

Комментарий

Ten, kdo vypráví o transcendentálních činnostech Pána, má mít jen jeden objekt uctívání a služby — Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. A posluchači těchto námětů mají dychtit po naslouchání o Něm. Je-li možná taková kombinace — kvalifikovaný vypravěč a kvalifikované publikum — pak je to ta vhodná situace pro pokračování rozprav o Transcendenci. Profesionální vypravěči a posluchači zapletení v hmotných činnostech nemohou z těchto rozprav vytěžit ten skutečný prospěch. Profesionální vypravěči předvádějí Bhāgavata-saptāhu, aby si tím vydělali na své rodinné výdaje, a hmotně založené publikum naslouchá těmto rozpravám Bhāgavata-saptāhy s vizí hmotného prospěchu v oblasti náboženství, bohatství, smyslového požitku či osvobození. Takové rozpravy o Bhāgavatamu jsou znečištěné hmotnými kvalitami. Rozpravy mezi světci v Naimiṣāraṇyi a Śrī Sūtou Gosvāmīm jsou však na transcendentální úrovni. Jejich motivem není žádný hmotný zisk. Při takových rozpravách vychutnává jak publikum, tak i vypravěč neomezenou transcendentální rozkoš, a mohou proto pokračovat po mnoho tisíc let. Nyní trvají Bhāgavata-saptāhy pouhých sedm dní a když představení skončí, publikum i vypravěč se zapojí do svých obvyklých hmotných činností. Je tomu tak proto, že vypravěč není bhagavat-pradhāna a publikum není śuśrūṣatām, jak bylo vysvětleno dříve.

Тот, кто говорит о трансцендентных деяниях Господа, должен иметь только один объект поклонения и служения — Господа Кришну, Верховную Личность Бога, а слушающие такие беседы должны страстно желать услышать о Нем. Вести беседы о Трансцендентности очень благоприятно именно тогда, когда и рассказчик, и слушатели отвечают этим качествам. Профессиональные рассказчики и слушатели, поглощенные материальными заботами, не смогут извлечь из таких бесед реальной пользы. Профессиональные рассказчики устраивают показную бхагавата- саптаху ради обеспечения своей семьи, а материалистически настроенная аудитория слушает такие беседы бхагавата-саптахи ради какой-либо материальной выгоды: благочестия, богатства, удовлетворения чувств или освобождения. Такие беседы о «Бхагаватам» не свободны от осквернения материальными качествами. Но беседы между святыми Наймишараньи и Шри Сутой Госвами имеют трансцендентную природу. Они не преследуют никаких материальных, корыстных целей. Такие беседы доставляют безграничное трансцендентное наслаждение и слушателям, и рассказчику, и они могут длиться тысячи лет. Ныне бхагавата-саптахи длятся только семь дней, а как только представление кончается, и слушатели и рассказчик возвращаются к своей привычной материальной деятельности. Это происходит потому, что рассказчик — не бхгават-прадхна, а аудитория — не урӯшатм, как объяснялось выше.