Skip to main content

Sloka 14

ВІРШ 14

Verš

Текст

ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ
ко на̄ма тр̣пйед расавіт катга̄йа̄м̇
махаттамаіка̄нта-пара̄йан̣асйа
на̄нтам̇
ґун̣а̄на̄м аґун̣асйа джаґмур
йо
ґеш́вара̄ йе бгава-па̄дма-мукгйа̄х̣

Synonyma

Послівний переклад

kaḥ — kdo je on; nāma — zvláště; tṛpyet — být plně uspokojen; rasa-vit — zkušený ve vychutnávání nektaru; kathāyām — v námětech o; mahat-tama — největší mezi živými bytostmi; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — toho, kdo je útočištěm pro; na — nikdy; antam — konec; guṇānām — vlastností; aguṇasya — Transcendence; jagmuḥ — mohli zjistit; yoga-īśvarāḥ — vládci mystické síly; ye — ti všichni; bhava — Pán Śiva; pādma — Pán Brahmā; mukhyāḥ — hlavy.

ках̣   —   хто є; на̄ма   —   особливо; тр̣пйет   —   повністю задовольниться; раса - віт   —   хто знає смак чудового нектару; катга̄йа̄м  —  оповідей про; махат-тама  —  для найбільших серед живих істот; ека̄нта  —  виключно; пара̄йан̣асйа  —  хто є єдиним притулком; на  —  ніколи; антам  —  кінець; ґун̣а̄на̄м  —   якостей; аґун̣асйа  —  Трансцендентного; джаґмух̣  —  міг би визначити; йоґа-іш́вара̄х̣  —  повелитель містичної сили; йе  —  усі вони; бгава  —  Господь Шіва; па̄дма  —  Господь Брахма; мукгйа̄х̣  —  голови.

Překlad

Переклад

Pán Kṛṣṇa (Govinda), Osobnost Božství, je jediným útočištěm pro všechny veliké živé bytosti a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani takoví mistři mystických sil, jako je Śiva a Brahmā. Může se někdy ten, kdo umí vychutnávat nektar (rasu), plně nasytit nasloucháním námětů o Něm?

Бог-Особа, Господь Крішна [Ґовінда]    —    єдиний притулок всіх піднесених живих істот, а Його трансцендентних властивостей не на силі охопити навіть такі володарі містичної сили, як Господь Шіва та Господь Брахма. То невже той, хто знається на смакуванні нектару [раси], колись зможе насититись оповідями про Нього?

Význam

Коментар

Pán Śiva a Pán Brahmā jsou vůdci polobohů. Ovládají mnoho mystických sil. Pán Śiva například vypil oceán jedu, jehož jediná kapka by obyčejnou živou bytost stačila zabít. Brahmā zase stvořil mnoho mocných polobohů, včetně Pána Śivy. Jsou to tedy īśvarové neboli vládci vesmíru. Nejsou však svrchovaně mocní. Svrchovaně mocný je Govinda, Pán Kṛṣṇa. On je Transcendence a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani tak mocní īśvarové, jako je Śiva a Brahmā. Pán Kṛṣṇa je tedy jediným útočištěm těch největších ze všech živých bytostí. Brahmā se rovněž počítá mezi živé bytosti, ale je z nás ze všech největší. A proč je největší ze všech živých bytostí tolik připoutána k transcendentálním námětům o Pánu Kṛṣṇovi? Protože On je zdrojem všeho požitku. Každý chce vychutnávat ve všem nějakou chuť, ale ten, kdo je zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Pánu, může z ní získat neomezenou rozkoš. Pán je neomezený a Jeho jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod, rozmanitost atd. jsou neomezené a ti, kteří je vychutnávají, to mohou dělat neomezeně a přesto se nebudou cítit nasyceni. Tuto skutečnost potvrzuje Padma Purāṇa:

Господь Шіва і Господь Брахма    —    це два головні півбоги. Вони володіють усіма містичними силами. Наприклад, Господь Шіва випив океан отрути, що одної її краплі вистачило б убити будь-яку звичайну живу істоту. А Брахма був на силі створити численних могутніх півбогів і серед них Господа Шіву. Отож вони є ішвари, володарі всесвіту. Проте вони не наймогутніші. Наймогутнішим є Ґовінда, Господь Крішна. Він    —    Трансцендентність, і Його трансцендентних якостей не на силі охопити навіть Шіва та Брахма, надзвичайно могутні ішвари. Тож Господь Крішна    —    це єдиний притулок наймогутніших з усіх живих істот. Брахму відносять до живих істот, проте він найпіднесеніший серед нас усіх. Чому його, найпіднесенішого з усіх живих істот, так сильно вабить слухати трансцендентні оповіді про Господа Крішну? Тому що Господь Крішна    —    джерело всієї насолоди. Кожен у всьому шукає насолоджуватися тим чи іншим смаком, однак той, хто виконує трансцендентне любовне служіння Господеві, отримує від того безмежну насолоду. Господь безмежний, і Його ім’я, якості, розваги, оточення, розмаїтість тощо так само не мають меж, а тому той, хто насолоджується ними, може в них черпати насолоду безмежно, ніколи не пересичуючись. Цю істину підтверджує «Падма Пурана»:

ramante yogino 'nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate
раманте йоґіно ’нанте сатйа̄нанда-чід-а̄тмані
іті ра̄ма-падена̄сау парам̇ брахма̄бгідгійате

“Mystici získávají z Absolutní Pravdy neomezené transcendentální rozkoše, a proto se Svrchovaná Absolutní Pravda nazývá také Rāma.”

«Містики черпають в Абсолютній Істині безмежну трансцендентну насолоду, і тому Верховна Абсолютна Істина, Бог- Особа, має також ім’я Рама.»

Takové transcendentální rozpravy nikdy nekončí. Ve světských sférách platí zákon o nasycení, ale v transcendenci žádný takový zákon neexistuje. Sūta Gosvāmī chtěl pokračovat ve vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi před mudrci v Naimiṣāraṇyi a mudrci také dali najevo, že jsou připraveni naslouchat mu neustále. Jelikož Pán je transcendence a Jeho vlastnosti jsou transcendentální, takové rozpravy zvyšují u očištěných posluchačů touhu vše vychutnávat s napjatou pozorností.

Трансцендентним бесідам, темою яких є Господь, немає меж. На все, що стосується до земного, поширюється дія закону пересичення, однак трансцендентне перебуває поза впливом цього закону. Сута Ґосвамі мав бажання далі оповідати про Господа Крішну перед мудрецями Наймішаран’ї, а мудреці зі свого боку висловили готовність невідривно слухати його. Господь трансцендентний, і Його властивості теж трансцендентні, а тому бесіди про Нього тільки посилюють бажання слухати їх у тих, хто вже очистився.