Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ
ко нма тпйед расавит катхй
махаттамаикнта-парйаасйа
ннта гунм агуасйа джагмур
йогевар йе бхава-пдма-мукхй

Synonyma

Пословный перевод

kaḥ — kdo je on; nāma — zvláště; tṛpyet — být plně uspokojen; rasa-vit — zkušený ve vychutnávání nektaru; kathāyām — v námětech o; mahat-tama — největší mezi živými bytostmi; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — toho, kdo je útočištěm pro; na — nikdy; antam — konec; guṇānām — vlastností; aguṇasya — Transcendence; jagmuḥ — mohli zjistit; yoga-īśvarāḥ — vládci mystické síly; ye — ti všichni; bhava — Pán Śiva; pādma — Pán Brahmā; mukhyāḥ — hlavy.

ка — кто тот; нма — именно; тпйет — вполне удовлетворится; раса-вит — знающий толк во вкушении нектара расы; катхйм — в повествованиях; махат-тама — величайшим из живых существ; экнта — исключительно; парйаасйа — того, кто служит прибежищем; на — никогда; антам — конец; гунм — качествам; агуасйа — Трансцендентности; джагму — могут оценить; йога- ӣвар — владыки мистических сил; йе — все; бхава — Господь Шива; пдма — Господь Брахма; мукхй — главы.

Překlad

Перевод

Pán Kṛṣṇa (Govinda), Osobnost Božství, je jediným útočištěm pro všechny veliké živé bytosti a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani takoví mistři mystických sil, jako je Śiva a Brahmā. Může se někdy ten, kdo umí vychutnávat nektar (rasu), plně nasytit nasloucháním námětů o Něm?

Личность Бога, Господь Кришна [Говинда] — единственное прибежище всех великих живых существ, а Его трансцендентные свойства не могут оценить даже такие владыки мистических сил, как Господь Шива и Господь Брахма. Может ли кто-то, кто знает толк в наслаждении нектаром [расой], когда-либо насытиться слушанием повествований о Нем?

Význam

Комментарий

Pán Śiva a Pán Brahmā jsou vůdci polobohů. Ovládají mnoho mystických sil. Pán Śiva například vypil oceán jedu, jehož jediná kapka by obyčejnou živou bytost stačila zabít. Brahmā zase stvořil mnoho mocných polobohů, včetně Pána Śivy. Jsou to tedy īśvarové neboli vládci vesmíru. Nejsou však svrchovaně mocní. Svrchovaně mocný je Govinda, Pán Kṛṣṇa. On je Transcendence a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani tak mocní īśvarové, jako je Śiva a Brahmā. Pán Kṛṣṇa je tedy jediným útočištěm těch největších ze všech živých bytostí. Brahmā se rovněž počítá mezi živé bytosti, ale je z nás ze všech největší. A proč je největší ze všech živých bytostí tolik připoutána k transcendentálním námětům o Pánu Kṛṣṇovi? Protože On je zdrojem všeho požitku. Každý chce vychutnávat ve všem nějakou chuť, ale ten, kdo je zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Pánu, může z ní získat neomezenou rozkoš. Pán je neomezený a Jeho jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod, rozmanitost atd. jsou neomezené a ti, kteří je vychutnávají, to mohou dělat neomezeně a přesto se nebudou cítit nasyceni. Tuto skutečnost potvrzuje Padma Purāṇa:

Господь Шива и Господь Брахма — два главных полубога. Они обладают всеми мистическими силами. Например, Господь Шива выпил океан яда, одной капли которого было достаточно, чтобы убить обыкновенное живое существо. Подобным же образом Брахма сотворил много могущественных полубогов, включая и самого Господа Шиву. Поэтому они являются ишварами, то есть владыками вселенной. Но они еще не самые могущественные. Самый могущественный — Говинда, Господь Кришна. Он есть Трансцендентность, и Его трансцендентные качества не могут до конца познать даже такие могущественные ишвары, как Шива и Брахма. Поэтому Господь Кришна — единственное прибежище даже для величайших живых существ. Брахму причисляют к живым существам, но он — величайший из всех живых существ. Так почему же величайший из всех живых существ так сильно привязан к трансцендентным повествованиям о Господе Кришне? Потому что Он есть источник всякого наслаждения. Каждый хочет наслаждаться тем или иным вкусом, но тот, кто погружен в трансцендентное любовное служение Господу, может извлечь из этого безграничное наслаждение. Господь безграничен, и Его имя, качества, игры, окружение, многообразие и все, что связано с Ним, безгранично, и те, кто наслаждается ими, могут делать это бесконечно, не почувствовав пресыщения. Эта истина подтверждается в «Падма-пуране»:

ramante yogino 'nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate
раманте йогино ’нанте сатйнанда-чид-тмани
ити рма-паденсау пара брахмбхидхӣйате

“Mystici získávají z Absolutní Pravdy neomezené transcendentální rozkoše, a proto se Svrchovaná Absolutní Pravda nazývá také Rāma.”

«Мистики получают безграничное трансцендентное наслаждение от Абсолютной Истины, поэтому Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, также известна под именем Рама».

Takové transcendentální rozpravy nikdy nekončí. Ve světských sférách platí zákon o nasycení, ale v transcendenci žádný takový zákon neexistuje. Sūta Gosvāmī chtěl pokračovat ve vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi před mudrci v Naimiṣāraṇyi a mudrci také dali najevo, že jsou připraveni naslouchat mu neustále. Jelikož Pán je transcendence a Jeho vlastnosti jsou transcendentální, takové rozpravy zvyšují u očištěných posluchačů touhu vše vychutnávat s napjatou pozorností.

Подобные трансцендентные беседы не имеют конца. В мирских делах действует закон пресыщения, но в трансцендентном мире его не существует. Сута Госвами хотел продолжать рассказывать мудрецам Наймишараньи о Господе Кришне, и мудрецы тоже выразили готовность непрерывно слушать его. Поскольку Господь — Трансцендентность и Его качества трансцендентны, подобные беседы только усиливают в чистых слушателях желание слушать дальше.