Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Texto

ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ
ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ

Synonyma

Palabra por palabra

kaḥ — kdo je on; nāma — zvláště; tṛpyet — být plně uspokojen; rasa-vit — zkušený ve vychutnávání nektaru; kathāyām — v námětech o; mahat-tama — největší mezi živými bytostmi; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — toho, kdo je útočištěm pro; na — nikdy; antam — konec; guṇānām — vlastností; aguṇasya — Transcendence; jagmuḥ — mohli zjistit; yoga-īśvarāḥ — vládci mystické síly; ye — ti všichni; bhava — Pán Śiva; pādma — Pán Brahmā; mukhyāḥ — hlavy.

kaḥ — quién es él; nāma — específicamente; tṛpyet — obtiene plena satisfacción; rasa-vit — experto en deleitarse con el néctar meloso; kathāyām — en los relatos acerca de; mahat-tama — el más grande de los seres vivientes; ekānta — exclusivamente; parāyaṇasya — de aquel que es el refugio de; na — nunca; antam — fin; guṇānām — de atributos; aguṇasya — de la trascendencia; jagmuḥ — pudo determinar; yoga-īśvarāḥ — los señores del poder místico; ye — todo lo que ellos; bhava — el Señor Śiva; pādma — el Señor Brahmā; mukhyāḥ — cabezas.

Překlad

Traducción

Pán Kṛṣṇa (Govinda), Osobnost Božství, je jediným útočištěm pro všechny veliké živé bytosti a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani takoví mistři mystických sil, jako je Śiva a Brahmā. Může se někdy ten, kdo umí vychutnávat nektar (rasu), plně nasytit nasloucháním námětů o Něm?

La Personalidad de Dios, el Señor Kṛṣṇa [Govinda], es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes, y Sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos por amos de los poderes místicos tales como el Señor Śiva y el Señor Brahmā. ¿Puede alguien que sea experto en saborear néctar[rasa], saciarse alguna vez plenamente de oír relatos acerca de Él?

Význam

Significado

Pán Śiva a Pán Brahmā jsou vůdci polobohů. Ovládají mnoho mystických sil. Pán Śiva například vypil oceán jedu, jehož jediná kapka by obyčejnou živou bytost stačila zabít. Brahmā zase stvořil mnoho mocných polobohů, včetně Pána Śivy. Jsou to tedy īśvarové neboli vládci vesmíru. Nejsou však svrchovaně mocní. Svrchovaně mocný je Govinda, Pán Kṛṣṇa. On je Transcendence a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani tak mocní īśvarové, jako je Śiva a Brahmā. Pán Kṛṣṇa je tedy jediným útočištěm těch největších ze všech živých bytostí. Brahmā se rovněž počítá mezi živé bytosti, ale je z nás ze všech největší. A proč je největší ze všech živých bytostí tolik připoutána k transcendentálním námětům o Pánu Kṛṣṇovi? Protože On je zdrojem všeho požitku. Každý chce vychutnávat ve všem nějakou chuť, ale ten, kdo je zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Pánu, může z ní získat neomezenou rozkoš. Pán je neomezený a Jeho jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod, rozmanitost atd. jsou neomezené a ti, kteří je vychutnávají, to mohou dělat neomezeně a přesto se nebudou cítit nasyceni. Tuto skutečnost potvrzuje Padma Purāṇa:

El Señor Śiva y el Señor Brahmā son dos jefes de los semidioses. Ellos están colmados de poderes místicos. Por ejemplo, el Señor Śiva bebió un océano de veneno, del cual una sola gota era suficiente para matar a un ser viviente ordinario. De modo similar, Brahmā pudo crear muchos semidioses poderosos, entre ellos el Señor Śiva. Así que ellos son īśvaras, o señores del universo. Pero ninguno de ellos es el poderoso supremo. El poderoso supremo es Govinda, el Señor Kṛṣṇa. Él es la Trascendencia, y Sus atributos trascendentales no pueden medirlos ni siquiera īśvaras tan poderosos como Śiva y Brahmā. Por consiguiente, el Señor Kṛṣṇa es el refugio exclusivo de los seres vivientes más grandes de todos. Brahmā se cuenta entre los seres vivientes, pero él es el más grande de todos nosotros. Y, ¿por qué el más grande de todos los seres vivientes está tan apegado a los relatos trascendentales acerca del Señor Kṛṣṇa? Porque el Señor Kṛṣṇa es la fuente de todo disfrute. Todo el mundo quiere disfrutar de algún tipo de sabor en todo, pero aquel que está dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor, puede obtener de esa ocupación un placer ilimitado. El Señor es ilimitado, y Su nombre, atributos, pasatiempos, séquito, variedades, etc., son ilimitados; y aquellos que los saborean pueden hacerlo de una manera ilimitada, y aun así no sentirse saciados. Este hecho se confirma en el Padma Purāṇa:

ramante yogino 'nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate
ramante yogino ’nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate

“Mystici získávají z Absolutní Pravdy neomezené transcendentální rozkoše, a proto se Svrchovaná Absolutní Pravda nazývá také Rāma.”

Los místicos obtienen de la Verdad Absoluta placeres trascendentales ilimitados, y por eso a la Suprema Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios, se lo conoce también como Rāma

Takové transcendentální rozpravy nikdy nekončí. Ve světských sférách platí zákon o nasycení, ale v transcendenci žádný takový zákon neexistuje. Sūta Gosvāmī chtěl pokračovat ve vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi před mudrci v Naimiṣāraṇyi a mudrci také dali najevo, že jsou připraveni naslouchat mu neustále. Jelikož Pán je transcendence a Jeho vlastnosti jsou transcendentální, takové rozpravy zvyšují u očištěných posluchačů touhu vše vychutnávat s napjatou pozorností.

Esos discursos trascendentales no tienen fin. En los asuntos mundanos existe la ley de la saciedad, pero en la trascendencia la saciedad no existe. Sūta Gosvāmī deseaba continuar con los relatos acerca del Señor Kṛṣṇa, ante los sabios de Naimiṣāraṇya, y estos también le expresaron su buena disposición a oírlo ininterrumpidamente. Como el Señor es trascendencia y Sus atributos son trascendentales, esa clase de discursos aumentan la actitud receptiva del auditorio purificado.