Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ
ko nāma tṛpyed rasavit kathāyāṁ
mahattamaikānta-parāyaṇasya
nāntaṁ guṇānām aguṇasya jagmur
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ

Synonyma

Synonyms

kaḥ — kdo je on; nāma — zvláště; tṛpyet — být plně uspokojen; rasa-vit — zkušený ve vychutnávání nektaru; kathāyām — v námětech o; mahat-tama — největší mezi živými bytostmi; ekānta — výlučně; parāyaṇasya — toho, kdo je útočištěm pro; na — nikdy; antam — konec; guṇānām — vlastností; aguṇasya — Transcendence; jagmuḥ — mohli zjistit; yoga-īśvarāḥ — vládci mystické síly; ye — ti všichni; bhava — Pán Śiva; pādma — Pán Brahmā; mukhyāḥ — hlavy.

kaḥ — who is he; nāma — specifically; tṛpyet — get full satisfaction; rasa-vit — expert in relishing mellow nectar; kathāyām — in the topics of; mahat-tama — the greatest amongst the living beings; ekānta — exclusively; parāyaṇasya — of one who is the shelter of; na — never; antam — end; guṇānām — of attributes; aguṇasya — of the Transcendence; jagmuḥ — could ascertain; yoga-īśvarāḥ — the lords of mystic power; ye — all they; bhava — Lord Śiva; pādma — Lord Brahmā; mukhyāḥ — heads.

Překlad

Translation

Pán Kṛṣṇa (Govinda), Osobnost Božství, je jediným útočištěm pro všechny veliké živé bytosti a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani takoví mistři mystických sil, jako je Śiva a Brahmā. Může se někdy ten, kdo umí vychutnávat nektar (rasu), plně nasytit nasloucháním námětů o Něm?

The Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa [Govinda], is the exclusive shelter for all great living beings, and His transcendental attributes cannot even be measured by such masters of mystic powers as Lord Śiva and Lord Brahmā. Can anyone who is expert in relishing nectar [rasa] ever be fully satiated by hearing topics about Him?

Význam

Purport

Pán Śiva a Pán Brahmā jsou vůdci polobohů. Ovládají mnoho mystických sil. Pán Śiva například vypil oceán jedu, jehož jediná kapka by obyčejnou živou bytost stačila zabít. Brahmā zase stvořil mnoho mocných polobohů, včetně Pána Śivy. Jsou to tedy īśvarové neboli vládci vesmíru. Nejsou však svrchovaně mocní. Svrchovaně mocný je Govinda, Pán Kṛṣṇa. On je Transcendence a Jeho transcendentální vlastnosti nemohou změřit ani tak mocní īśvarové, jako je Śiva a Brahmā. Pán Kṛṣṇa je tedy jediným útočištěm těch největších ze všech živých bytostí. Brahmā se rovněž počítá mezi živé bytosti, ale je z nás ze všech největší. A proč je největší ze všech živých bytostí tolik připoutána k transcendentálním námětům o Pánu Kṛṣṇovi? Protože On je zdrojem všeho požitku. Každý chce vychutnávat ve všem nějakou chuť, ale ten, kdo je zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Pánu, může z ní získat neomezenou rozkoš. Pán je neomezený a Jeho jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod, rozmanitost atd. jsou neomezené a ti, kteří je vychutnávají, to mohou dělat neomezeně a přesto se nebudou cítit nasyceni. Tuto skutečnost potvrzuje Padma Purāṇa:

Lord Śiva and Lord Brahmā are two chiefs of the demigods. They are full of mystic powers. For example, Lord Śiva drank an ocean of poison of which one drop was sufficient to kill an ordinary living being. Similarly, Brahmā could create many powerful demigods, including Lord Śiva. So they are īśvaras, or lords of the universe. But they are not the supreme powerful. The supreme powerful is Govinda, Lord Kṛṣṇa. He is the Transcendence, and His transcendental attributes cannot be measured even by such powerful īśvaras as Śiva and Brahmā. Therefore Lord Kṛṣṇa is the exclusive shelter of the greatest of all living beings. Brahmā is counted amongst the living beings, but he is the greatest of all of us. And why is the greatest of all the living beings so much attached to the transcendental topics of Lord Kṛṣṇa? Because He is the reservoir of all enjoyment. Everyone wants to relish some kind of taste in everything, but one who is engaged in the transcendental loving service of the Lord can derive unlimited pleasure from such engagement. The Lord is unlimited, and His name, attributes, pastimes, entourage, variegatedness, etc., are unlimited, and those who relish them can do so unlimitedly and still not feel satiated. This fact is confirmed in the Padma Purāṇa:

ramante yogino 'nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate
ramante yogino ’nante
satyānanda-cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate

“Mystici získávají z Absolutní Pravdy neomezené transcendentální rozkoše, a proto se Svrchovaná Absolutní Pravda nazývá také Rāma.”

“The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the Absolute Truth, and therefore the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, is also known as Rāma.”

Takové transcendentální rozpravy nikdy nekončí. Ve světských sférách platí zákon o nasycení, ale v transcendenci žádný takový zákon neexistuje. Sūta Gosvāmī chtěl pokračovat ve vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi před mudrci v Naimiṣāraṇyi a mudrci také dali najevo, že jsou připraveni naslouchat mu neustále. Jelikož Pán je transcendence a Jeho vlastnosti jsou transcendentální, takové rozpravy zvyšují u očištěných posluchačů touhu vše vychutnávat s napjatou pozorností.

There is no end to such transcendental discourses. In mundane affairs there is the law of satiation, but in transcendence there is no such satiation. Sūta Gosvāmī desired to continue the topics of Lord Kṛṣṇa before the sages of Naimiṣāraṇya, and the sages also expressed their readiness to hear from him continuously. Since the Lord is transcendence and His attributes are transcendental, such discourses increase the receptive mood of the purified audience.