Skip to main content

Sloka 38

Text 38

Verš

Text

sūta uvāca
abhyarthitas tadā tasmai
sthānāni kalaye dadau
dyūtaṁ pānaṁ striyaḥ sūnā
yatrādharmaś catur-vidhaḥ
sūta uvāca
abhyarthitas tadā tasmai
sthānāni kalaye dadau
dyūtaṁ pānaṁ striyaḥ sūnā
yatrādharmaś catur-vidhaḥ

Synonyma

Synonyms

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; abhyarthitaḥ — na tuto žádost; tadā — tehdy; tasmai — jemu; sthānāni — místa; kalaye — osobnosti Kaliho; dadau — dal svolení; dyūtam — hazardování; pānam — pití; striyaḥ — nedovolený styk s ženami; sūnā — porážení zvířat; yatra — kdekoliv; adharmaḥ — hříšné činnosti; catuḥ-vidhaḥ — čtyři druhy.

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī said; abhyarthitaḥ — thus being petitioned; tadā — at that time; tasmai — unto him; sthānāni — places; kalaye — to the personality of Kali; dadau — gave him permission; dyūtam — gambling; pānam — drinking; striyaḥ — illicit association with women; sūnā — animal slaughter; yatra — wherever; adharmaḥ — sinful activities; catuḥ-vidhaḥ — four kinds of.

Překlad

Translation

Sūta Gosvāmī řekl: Mahārāja Parīkṣit dal na jeho žádost osobnosti Kaliho svolení pobývat na místech, kde se provozuje hazard, pití, prostituce a porážení zvířat.

Sūta Gosvāmī said: Mahārāja Parīkṣit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed.

Význam

Purport

Základní principy bezbožnosti jako je pýcha, prostituce, požívání omamných látek a faleš působí proti čtyřem zásadám náboženství, jimiž je odříkání, čistota, milostivost a pravdivost. Kali dostal svolení žít na čtyřech místech, která král přímo vyjmenoval: byla to místa hazardních her, prostituce, pití a porážení zvířat.

The basic principles of irreligiosity, such as pride, prostitution, intoxication and falsehood, counteract the four principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. The personality of Kali was given permission to live in four places particularly mentioned by the King, namely the place of gambling, the place of prostitution, the place of drinking and the place of animal slaughter.

Śrīla Jīva Gosvāmī udává, že pití, které je v rozporu se zásadami písem, týkajícími se například sautrāmaṇī-yajñi, styk se ženami mimo manželství a zabíjení zvířat odporující příkazům písem jsou bezbožné činnosti. Ve Vedách se vyskytují dva různé druhy příkazů; jeden je pro pravṛtty neboli pro ty, kteří se věnují hmotnému požitku, a druhý je pro nivṛtty neboli pro ty, kteří jsou osvobozeni z hmotného otroctví. Védské příkazy pro pravṛtty mají postupně usměrňovat jejich činnosti k cestě osvobození. Z tohoto důvodu pro ty, kteří se nalézají v nejnižším stádiu nevědomosti a kteří holdují vínu, ženám a masu, se ve Vedách na několika místech doporučuje pití po vykonávání sautrāmaṇī-yajñi, styk se ženami po uzavření manželství a jedení obětovaného masa. Tato doporučení védské literatury jsou určena pro určitou třídu lidí a ne pro všechny. Jelikož to jsou však příkazy Ved jen pro určité druhy osob, takové činnosti pravṛttů se nepovažují za adharmu. To, co je pro jednoho člověka potravou, může být pro druhého jedem, a stejně tak to, co se doporučuje osobám v kvalitě nevědomosti, může být jedem pro osoby v kvalitě dobra. Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhu tedy potvrzuje, že doporučení písem pro jistou třídu lidí se nemají nikdy pokládat za adharmu neboli za bezbožná. Tyto činnosti však skutečně adharmou jsou a člověk k nim nemá být nikdy povzbuzován. Doporučení písem nemají podporovat tuto adharmu, ale usměrňovat nezbytnou adharmu postupně k cestě dharmy.

Śrīla Jīva Gosvāmī directs that drinking against the principles of scriptures, such as the sautrāmaṇī-yajña, association with women outside marriage, and killing animals against the injunctions of scriptures are irreligious. In the Vedas two different types of injunctions are there for the pravṛttas, or those who are engaged in material enjoyment, and for the nivṛttas, or those who are liberated from material bondage. The Vedic injunction for the pravṛttas is to gradually regulate their activities towards the path of liberation. Therefore, for those who are in the lowest stage of ignorance and who indulge in wine, women and flesh, drinking by performing sautrāmaṇī-yajña, association of women by marriage, and flesh-eating by sacrifices are sometimes recommended. Such recommendations in the Vedic literature are meant for a particular class of men, and not for all. But because they are injunctions of the Vedas for particular types of persons, such activities by the pravṛttas are not considered adharma. One man’s food may be poison for others; similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhu, therefore, affirms that recommendations in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharma, or irreligious. But such activities are factually adharma, and they are never to be encouraged. The recommendations in the scriptures are not meant for the encouragement of such adharma, but for regulating the necessary adharma gradually toward the path of dharma.

Po vzoru Mahārāje Parīkṣita mají všichni panovníci států dohlédnout na to, aby se ve státě upevňovaly zásady náboženství — odříkání, čistota, milostivost a pravdivost — a aby se všemi způsoby omezovaly zásady bezbožnosti, tedy pýcha, nedovolená ženská společnost neboli prostituce, požívání omamných látek a falešnost. Je třeba využít do nejvyšší míry i špatných podmínek a osobnost Kaliho je možné přemístit tam, kde se vyskytuje hazard, pití, prostituce a jatka, pokud taková místa existují. Ti, kteří se nedokáží vzdát těchto bezbožných zvyků, mohou být usměrněni podle příkazů písem. Za žádných okolností by je stát neměl podporovat. Jinými slovy, stát má kategoricky zastavit veškeré hazardování, pití, prostituci a podvádění. Stát, který chce převážnou většinu obyvatelstva zachránit před mravním úpadkem, může zavést zásady náboženství následujícím způsobem:

Following in the footsteps of Mahārāja Parīkṣit, it is the duty of all executive heads of states to see that the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, are established in the state, and that the principles of irreligion, namely pride, illicit female association or prostitution, intoxication and falsity, are checked by all means. And to make the best use of a bad bargain, the personality of Kali may be transferred to places of gambling, drinking, prostitution and slaughterhouses, if there are any places like that. Those who are addicted to these irreligious habits may be regulated by the injunctions of the scripture. In no circumstances should they be encouraged by any state. In other words, the state should categorically stop all sorts of gambling, drinking, prostitution and falsity. The state which wants to eradicate corruption by majority may introduce the principles of religion in the following manner:

1. Alespoň dva povinné postní dny v měsíci, ne-li více (odříkání). Dva postní dny v měsíci jsou výhodné i z hospodářského hlediska, neboť ušetří státu tuny potravy a zároveň přinesou velice příznivé účinky na celkové zdraví obyvatelstva.

1. Two compulsory fasting days in a month, if not more (austerity). Even from the economic point of view, such two fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will also act very favorably on the general health of the citizens.

2. Chlapci se musejí ženit nejpozději ve věku dvacet čtyři let a dívky vdávat ve věku šestnáct let. Do škol mohou chodit společně za předpokladu, že jsou chlapci a dívky řádně oddáni. Jakmile se tedy mezi studentem a studentkou vyvíjí nějaký důvěrný vztah, má být namísto nedovolených styků uspořádána řádná svatba. Rozvody podporují prostituci, a je nutné jim zamezit.

2. There must be compulsory marriage of young boys and girls attaining twenty-four years of age and sixteen years of age respectively. There is no harm in coeducation in the schools and colleges, provided the boys and girls are duly married, and in case there is any intimate connection between a male and female student, they should be married properly without illicit relation. The divorce act is encouraging prostitution, and this should be abolished.

3. Obyvatelé státu musejí věnovat až padesát procent svého příjmu jako milodar za účelem vytvoření duchovního ovzduší ve státě či v lidské společnosti, individuálně i kolektivně. Je nutné šířit zásady Bhāgavatamu prostřednictvím (a) karma-yogy neboli konání všeho pro uspokojení Pána, (b) pravidelného naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu od autorizovaných osob a realizovaných duší, (c) skupinového opěvování slávy Pána, doma nebo ve svatyních, (d) poskytování služeb všeho druhu bhāgavatům, kteří jsou zaměstnáni kázáním Śrīmad-Bhāgavatamu, a (e) pobývání na místech, kde je ovzduší nasyceno vědomím Boha. Bude-li se stát řídit výše zmíněnými procesy, pak se přirozeně projeví vědomí Boha všude.

3. The citizens of the state must give in charity up to fifty percent of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually and collectively. They should preach the principles of Bhāgavatam by (a) karma-yoga, or doing everything for the satisfaction of the Lord, (b) regular hearing of the Śrīmad-Bhāgavatam from authorized persons or realized souls, (c) chanting of the glories of the Lord congregationally at home or at places of worship, (d) rendering all kinds of service to bhāgavatas engaged in preaching Śrīmad-Bhāgavatam and (e) residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. If the state is regulated by the above process, naturally there will be God consciousness everywhere.

Veškeré hazardování, dokonce i spekulativní obchodní podnikání, se pokládá za degradující a je-li ve státě podporováno, vede k naprosté ztrátě pravdivosti. Ihned by mělo být zakázáno, aby mladí chlapci a dívky zůstávali svobodní déle, než bylo výše uvedeno, a aby se otevírala jakákoliv jatka. Jedlíkům masa může být dovoleno, aby získávali maso způsobem uvedeným v písmech a nijak jinak. A je nutné zakázat veškeré požívání omamných látek včetně kouření cigaret, žvýkání tabáku a pití čaje.

Gambling of all description, even speculative business enterprise, is considered to be degrading, and when gambling is encouraged in the state, there is a complete disappearance of truthfulness. Allowing young boys and girls to remain unmarried more than the above-mentioned ages and licensing animal slaughterhouses of all description should be at once prohibited. The flesh-eaters may be allowed to take flesh as mentioned in the scriptures, and not otherwise. Intoxication of all description — even smoking cigarettes, chewing tobacco or the drinking of tea — must be prohibited.