Skip to main content

Sloka 12

ТЕКСТ 12

Verš

Текст

ko ’vṛścat tava pādāṁs trīn
saurabheya catuṣ-pada
mā bhūvaṁs tvādṛśā rāṣṭre
rājñāṁ kṛṣṇānuvartinām
ко ’вчат тава пдс трӣн
саурабхейа чатуш-пада
м бхӯвас твд ршре
рдж кшнувартинм

Synonyma

Пословный перевод

kaḥ — kdo je to; avṛścat — usekl; tava — tvé; pādān — nohy; trīn — tři; saurabheya — ó synu Surabhi; catuḥ-pada — jsi čtyřnohý; — nikdy; bhūvan — stalo se; tvādṛśāḥ — jako ty; rāṣṭre — ve státě; rājñām — králů; kṛṣṇa-anuvartinām — ti, kteří dodržují zákony Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

ка — кто тот; авчат — отрубил; тава — тебе; пдн — ноги; трӣн — три; саурабхейа — о сын Сурабхи; чату-пада — ты четвероног; м — никогда; бхӯван — не случается; твд — как с тобой; ршре — в государстве; рджм — царей; кша- анувартинм — следующих своду законов Кришны, Верховной Личности Бога.

Překlad

Перевод

Mahārāja Parīkṣit znovu a znovu oslovoval býka a tázal se ho: Ó synu Surabhi, kdo ti usekl tvé tři nohy? Ve státě králů, kteří jsou věrní zákonům Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, není nikdo tak nešťastný jako ty.

Он [Махараджа Парикшит] снова и снова обращался к быку, спрашивая его: О сын сурабхи, кто отрубил тебе три ноги? В стране царей, послушных законам Верховной Личности Бога, Кришны, нет никого, кто был бы так же несчастен.

Význam

Комментарий

Králové nebo panovníci všech států musí znát zákony Pána Kṛṣṇy (hlavně Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam) a musí podle nich jednat, aby naplnili poslání lidského života, kterým je ukončit všechna strádání ve hmotných podmínkách. Ten, kdo zná zákony Pána Kṛṣṇy, může tohoto cíle dosáhnout bez jakýchkoliv potíží. V Bhagavad-gītě najdeme ve stručnosti zákony Boha a ve Śrīmad-Bhāgavatamu jsou tytéž zákony vysvětleny podrobněji.

Цари или главы исполнительной власти всех государств должны знать законы Господа Кришны (главным образом «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам») и действовать в соответствии с ними, чтобы исполнить миссию человеческой жизни, то есть избавиться от всех страданий материального существования. Тот, кому известны законы Господа Кришны, может без труда достичь этой цели. Законы Бога кратко изложены в «Бхагавад-гите», а в «Шримад-Бхагаватам» они разъясняются более подробно.

Ve státě, kde jsou dodržovány Kṛṣṇovy zákony, není nikdo nešťastný. První známkou porušování těchto zákonů je, že představitel náboženství má useknuté tři nohy a tak se přirozeně dostaví všechna utrpení a strasti. Když byl Kṛṣṇa Osobně přítomný, Jeho zákony byly jednohlasně přijaty a dodržovány, a v Jeho nepřítomnosti jsou tytéž zákony zaznamenány na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu, aby poskytly vedení slepým lidem, kteří jsou v současné době u kormidla státu.

В государстве, где следуют законам Кришны, нет несчастных. Первым признаком того, что этим принципам не следуют, является отсутствие трех ног у олицетворения религии, и от этого проистекают все несчастья. Когда Кришна присутствовал Сам здесь лично, Его законы выполнялись безоговорочно, а в Его отсутствие эти законы представлены на страницах «Шримад-Бхагаватам», чтобы указывать путь слепцам, которым выпало стоять у кормила государства.