Skip to main content

Sloka 49

ТЕКСТ 49

Verš

Текст

so ’yam adya mahārāja
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
kāla-rūpo ’vatīrṇo ’syām
abhāvāya sura-dviṣām
со ’йам адйа махрджа
бхагавн бхӯта-бхвана
кла-рӯпо ’ватӣро ’сйм
абхвйа сура-двишм

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — ten Nejvyšší Pán; ayam — Pán Śrī Kṛṣṇa; adya — právě; mahārāja — ó králi; bhagavān — Osobnost Božství; bhūta-bhāvanaḥ — stvořitel neboli otec všeho stvořeného; kāla-rūpaḥ — v převleku za všepohlcující čas; avatīrṇaḥ — sestoupil; asyām — na svět; abhāvāya — aby odstranil; sura-dviṣām — ty, kteří jsou proti vůli Pána.

са — этот Верховный Господь; айам — Господь Шри Кришна; адйа — в настоящее время; махрджа — о царь; бхагавн — Личность Бога; бхӯта-бхвана — создатель или отец всего сотворенного; кла-рӯпа — в облике всепожирающего времени; аватӣра — низошел; асйм — в мир; абхвйа — чтобы уничтожить; сура-двишм — тех, кто идет против воли Господа.

Překlad

Перевод

Tento Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nyní sestoupil na Zemi v podobě všepohlcujícího času (kāla-rūpa), aby ze světa odstranil závistivé.

Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, сейчас низошел на Землю в облике всепожирающего времени [кала-рупы], чтобы уничтожить завистливых.

Význam

Комментарий

Existují dvě třídy lidských bytostí, a to lidé závistiví a pokorní. Nejvyšší Pán je jeden a je otcem všech živých bytostí, a proto závistivé živé bytosti jsou rovněž Jeho syny, ale říká se jim asurové. Zato živé bytosti, které poslouchají svrchovaného otce, se nazývají devatové, polobozi, protože nejsou znečištěni hmotným pojetím života. Asurové nejenže závidí Pánu a dokonce popírají Jeho existenci, ale závidí také všem ostatním živým bytostem. Pán příležitostně napraví situaci na světě tím, že odstraní vládu asurů a nastolí vládu devatů jako byli Pāṇḍuovci. V tomto verši je velice významné, že je označen slovem kāla, tedy že přišel v převlečení v podobě času. Pán není ani zdaleka nebezpečný; Jeho podoba je transcendentální a plná věčnosti, poznání a blaženosti. Oddaným se odhaluje ve Své skutečné podobě a neoddaným se jeví jako kāla-rūpa, příčinná podoba. Tato příčinná podoba Pána není asurům nikterak příjemná, a proto si o Něm raději myslí, že žádnou podobu nemá, aby se cítili jisti, že nebudou Pánem zničeni.

Есть два класса людей: завистливые и послушные. Так как Верховный Господь один и Он — отец всех живых существ, завистливые живые существа тоже являются Его сыновьями, но их называют асурами. А живых существ, послушных верховному отцу, называют деватами, полубогами, потому что они не осквернены материальными представлениями о жизни. Асуры завидуют не только Господу, отрицая даже само Его существование, но и остальным живым существам. Время от времени Господь избавляет мир от господства асуров, уничтожая их и устанавливая правление таких деват, как Пандавы. Следует обратить внимание на то, что в этом стихе Его называют принявшим облик калы. Он совсем не страшен, ибо Он есть трансцендентная форма вечности, знания и блаженства. Его истинная форма раскрывается преданным, непреданным же Он является как кала-рупа, причинная форма. Эта причинная форма Господа ненавистна асурам, и чтобы убедить себя в том, что Господь не уничтожит их, они считают, что у Господа нет формы.